English: yoobyo17

Updated ? hours ago # views See on DCS

yoOBYO17

Biblica® Open Yoruba Contemporary Bible™