Romani Vlax: Servi Romani Bible

Updated ? hours ago # views See on DCS Draft Material

Бытие

Шеро 1

Дэвэл терэл люмля

1 Май англэ Дэвэл стерда болыбэн тай пхув. 2 Пхув сля бинисохкири тай шущи, калимо сля упрэ барэн панен, тай Фано Дэвлэхкиро урялас упрал панэстар.

3 Дэвэл пхэнда:

— Мэк авэла душлимо.

Тай стердапэ душлимо. 4 Дэвэл удыкхля, со душлимо сля мишто, тай вылиля лэ калиматар. 5 Дэвэл акхарда душлимо «диво», а калимо — «рат». Сля бельвель, тай сля дэнзор — пэрво диво.

6 Тай пхэнда Дэвэл:

— Мэк авэла сводо помашкар панэстэ, соб тэ отлэ пани панестар.

7 Дэвэл стерда сводо тай отлиля пани тала сводо панестар, саво сля понад лэ. Тай ачиля кади. 8 Дэвэл акхарда сводо «болыбэн». Сля бельвель, тай сля дэнзор — дуйто диво.

9 Дэвэл пхэнда:

— Пани тала болыбэн мэк стидэлпэ екхтханэ, тай мэк стерэлапэ суша.

Тай ачиля кади. 10 Дэвэл акхарда суша «пхув», а пани, саво стидыняпэ екхтханэ, — «море». Тай удыкхля Дэвэл, со када мишто.

11 — Мэк барярэл пхув всаворэ чяря: чяря, савэ анэн самбуря, тай бут породы ранден пэ пхув, савэ анэн плодуря кокаленца, — пхэнда Дэвэл.

Тай ачиля кади. 12 Пхув барярда бут породы чярен: чяря, дэ савэн исин самбуря, тай бут породы ранден, савэ анэн плодуря кокалицэнца.Тай удыкхля Дэвэл, со када мишто. 13 Сля бельвель, тай сля дэнзор — трито диво.

14 Тай пхэнда Дэвэл:

— Мэк авэна яга пэ болыбнахкиро сводо, соб отлэ диво ратятар. Мэк вонэ авэна знаконэнца, соб тэ сикавэн вряма, дивэ тай бэрша. 15 Тай мэк вонэ тэ дэн яг пэ болыбнахкиро сводо, соб тэ душол пхув.

Тай ачиля кади. 16 Дэвэл стерда дуй барэ яга: бари яг, соб тэ авэл хулаеґа дивэсэґа, тай цыкныдэр яг, соб тэ авэл хулаеґа ратяґа, а кади ж Вов стерда черґэня. 17 Дэвэл тховда лэн пэ болыбнахкиро сводо, соб вонэ тэ дэн душлимо пэ пхув, 18 тэ авэн хулаенца дивэсэґа тай ратяґа и тэ отлэн душлимо калиматар. Тай удыкхля Дэвэл, со када мишто. 19 Сля бельвель, тай сля дэнзор — штарто диво.

20 Дэвэл пхэнда:

— Мэк пхэрдёла пани джювимаґа, тай мэк урян понад пхув дэ сводо болыбэн чирикля.

21 Дэвэл стерда барэн морендирэн жывотнонэн и бут породы джювима, савэ тирёнас дэ пани, тай бут породы чириклен пхакэнца. Тай удыкхля Дэвэл, со када мишто. 22 Дэвэл бахталисарда лэн тай пхэнда:

— Мэк тумэндэ авэна чяворэ тай мэк лэн авэла бут, пхэрдён пани дэ море. Тай мэк чириклен авэла будэр пэ пхув.

23 Сля бельвель, тай сля дэнзор — панчто диво.

24 И пхэнда Дэвэл:

— Мэк барярэл пхув бут породы джювима: бут породы барэн тай цыкнэн жывотнонэн.

Тай ачиля кади. 25 Дэвэл стерда бут породы жывотнонэн, барэн тай цыкнэн зверен пэ пхув. Тай удыкхля Дэвэл, со када мишто.

26 Тунчи Дэвэл пхэнда:

— Стераґа манушэ, Амаро образо, и тэ авэл вов поджило пэ Амэн. Мэк вов тэ авэл хулай понад морендирэн мачен, и чириклен, савэ дэ болыбэн, понад хулаимо, понад всавори пхув тай понад всаворэн жывотнонэн, савэ пхирэн пав пхув.

27 Кади Дэвэл стерда манушэ пав образо Пэхкиро, пав образо Дэвлэхкоро Вов стерда лэ, муршэґа тай джювляґа Вов стерда лэн.

28 Дэвэл бахталисарда лэн и пхэнда:

— Мэк тумэндэ авэна чяворэ тай мэк лэн авэла бут. Пхэрдён пхув и заачявэн ла тэ тирэ бути важ тумэн. Авэн хулаенца понад мачен, савэ дэ морё, и чириклен, савэ дэ болыбэн, тай понад всаворя джювима, сави пхирэл пав пхув.

29 Тунчи Дэвэл пхэнда:

— Мэ дав тумэнди всаворэ чяря самбуренца пав всавори пхув тай всаворэ рандя, савэ дэн плодуря кокалицэнца. Вонэ авэна тумэнди хамаґа. 30 Тай всаворэнди джювима пав пхув, и всаворэнди чирикленди дэ болыбэн, тай всаворэнди жывотнонэн, савэ пхирэн пав пхув, — всаворэнди, дэ кастэ пхурдэл джювимо, Мэ дав дэ хама всавори зэлэнь.

Тай ачиля кади. 31 Дэвэл подыкхля пэ вса, со Вов стерда, тай вса сля фартэ мишто. Сля бельвель, тай сля дэнзор — шовто диво.

Шеро 2

1 Кади сля стердо болыбэн тай пхув тай вса, со джювэл котэ.

2 Дэ ефтатиро диво Дэвэл стерда всавори бути, сави Вов терэлас, тай дэ ефтатиро диво Вов пэрэачиля тэ терэ рындуря, саво Вов терэлас дыколэ. 3 Дэвэл бахталисарда ефтатиро диво и терда лэ свэнто, пала када со дэ кадыва диво Вов пэрэачиля тэ тирэ Пэхкирэ рындуря.

Адамо тай Ева

4 Акэ роспхэнэлпэ пала болыбэн тай пхув, кала вонэ сле стердэ.

Кала РАЙ Дэвэл терэлас пхув тай болыбэн, 5 пэ пхув инте нисо на сля: ни малятиро кустарнико, ни чяр малятири, пала када со РАЙ Дэвэл на бичялэлас пэ пхув брышынд и на сля манушэ, соб тэ терэ бути пэ пхув. 6 Кацик лэнь ваздэласпэ пхуятар и тиндярэлас всавори пхув. 7 Тунчи РАЙ Дэвэл стерда манушэ прахостар пхуятирэстар тай пхурдыня лэсти дэ ратуя джювимо, и мануш ачиля джювдо.

8 РАЙ Дэвэл выбарярда садо пэ востоко, дэ Эдэмо, тай тховда котэ манушэ, савэ Вов стерда. 9 РАЙ Дэвэл выбарярда пхуятар всаворэ рандя, пэ савэн сля мишто тэ дыкхэ и савэ сле лаче дэ хама. Помашкар дэ садо барёнас рандь, сави дэл джювимо, тай рандь, сави дэл тэ уджянэ лачимо тай врытимо.

10 Эдэмостар чюлёлас лэнь, сави тиндярэлас садо, а дурыдэр вой розджяласпэ пэ штар лэня. 11 Перво акхарэлпэ Пишоно: вов обчюлёл всавори пхув Хавила, тев исин сунак. 12 Сунак дэ кодыя пхув лачё. Тай инте котэ исин смола, савятэ лачё фано, и кучютно бар шохамо. 13 Дуйто лэнь акхарэлпэ Гихоно, вой обчюлёл всавори пхув Кушо. 14 Трито лэнь акхарэлпэ Тигро [1] , вой чюлёл дэ востоко Ашшуростар. А штарто лэнь — када Евфрато.

15 РАЙ Дэвэл тховда манушэ дэ Эдэмско садо, соб вов тэ терэл бути дэ садо тай тэ дыкхэл пала лэстэ. 16 РАЙ Дэвэл прыпхэнда манушэсти:

— Ту ґалювэх тэ ха плодуря всаворэндар рандятар дэ садо. 17 Кацик на ха рандятар, сави дэл тэ уджянэ лачимо тай врытимо, пала када со дэ дивэ, кала ту схаґа плодо латар, ту мэрэґа.

18 РАЙ Дэвэл пхэнда:

— Намишто манушэсти тэ авэ еджинэсти. Мэ терава лэсти амалэ, сар вов, саво дэла лэсти зор.

19 РАЙ Дэвэл стерда пхуятар всаворэн малятирэн зверёнэн тай всаворэн чириклен болыбнэндирэн. Тунчи Вов анда лэн манушэстэ, соб тэ удыкхэ, сар кодэва лэн акхарэла. И сар акхарда мануш кожнонэ жывотнонэ, кади и ачиля лэсти лав. 20 Кади мануш дэня лава всаворэсти цэрутности скотости, всаворэнди чирикленди, савэ дэ болыбэн, тай всаворэнди зверёнэнди.

Но Адамости на аракхяпэ амалэ, сар вов, саво дэла лэсти зор. 21 Тунчи РАЙ Дэвэл засовлярда манушэ, и покы вов сута, лиля екх лэхкиро рёбро тай затерда кодэва тхан масэґа. 22 Ребростар, саво Вов вылиля манушэстар, РАЙ Дэвэл стерда джювля и анда ла лэстэ.

23 Мануш пхэнда:

     — Када кокали мурэндар кокалендар

         тай мас мурэстар масэстар.

     Вой авэла тэ акхарэпэ «ромни»,

         пала када со сля лити ромэстар [2] .

24 Пала када ачявэла мануш дадэ и да тай авэна екхтханэ пэхкиряґа ромняґа, тай дуй ачена екх трупо.

25 Адамо и лэхкири ромни дуйджинэ сле нангэ, но на ладжянас.


2:14 [1] Пав пур. евр. чиб «Хиддекель».
2:23 [2] Пав пур. евр. чиб ром — «иш», ромни — «ишша».

Шеро 3

Адам тай Ева терэн бэзэх

1 Всаворэндар дыконэндар зверёнэндар, савэн стерда РАЙ Дэвэл, хрантэдэр всаворэндар сля сап. Вов пхучля джювля:

— Чяче ли пхэнда Дэвэл: «На хан всаворэндар рандендар дэ садо"?

2 Джювли пхэнда сапэсти:

— Амэ ґалювах тэ ха плодуря рандэндар дэ садо. 3 Нэ Дэвэл пхэнда: «На хан плодуря рандятар, саво помашкар дэ садо. Тай на лэнпэ лэндэ, соб тэ на мэрэ тумэнди».

4 — Нат, тумэ на мэрэна, — пхэнда сап джювляти. 5 — Дэвэл джянэл, со кала тумэ схана лэн, тумарэ якха оттерэнапэ тай тумэ ачена, сар дэвла, савэ джянэн лачимо тай врытимо.

6 Тунчи джювли удыкхля, со плодо рандятар сля лачё дэ хама тай мишто тэ дыкхэ пэ лэстэ. Джювли кади ж закамля плодо рандятар, пала када со вов дэлас годи. Вой лиля екх плодо тай схаля. Тунчи дэня плодо и ромэсти, саво сля лаґа, и вов халас лэ. 7 Лэндэ дуендэ якха оттердэпэ, тай вонэ полиле, со нангэ. Тунчи вонэ ссювдэ листонэндар инжыростар їда тай ушаравдэ пэхкиро нангимо.

8 Бельвеляґа, кала ачиля шылалэдэр тай пхурда балвалёры, вонэ ушундэ, сар РАЙ Дэвэл пхирэл пав садо. Адамо и лэхкири ромни гаравдэпэ РАЕСТАР Дэвлэстар машкар ранден дэ садо. 9 Нэ РАЙ Дэвэл акхарда Адамо:

— Тев ту?

10 Адамо пхэнда:

— Мэ шундом Тут дэ садо тай пэрэдарынём, пала када со мэ нанго. Акэ мэ и гаравдомпэ.

11 РАЙ Дэвэл пхучля:

— Ко пхэнда тути, со ту нанго?Ту халян плодуря рандятар, савэстар Мэ пхэндом тути тэ на ха?

12 Адамо пхэнда:

— Джювли, савя Ту дэнян манди, соб вой тэ авэл манца, — када вой дэня манди плодо колатар рандятар, тай мэ схалём лэ.

13 Тунчи РАЙ Дэвэл пхэнда джювляти:

— Со жэ ту стердан?

Джювли пхэнда:

— Сап хохавда ман, акэ мэ и халём.

14 Тунчи РАЙ Дэвэл пхэнда сапэсти:

     — Пала кода, со ту стердан када,

         дав мрая тут будэр всаворэстар скотостар

     тай всаворэн диконэн зверёнэн!

         Ту авэґа тэ пхирэ пэ води,

     ту авэґа тэ ха прахо

         дэ всаворэ дивэса тирэ джювима.

     15 Мэ тховава холи

         помашкар тут и джювля

         и помашкар тирэ чяворэн и латирэн чяворэн:

     вов авэла тэ марэ тут дэ шэрэ,

         а ту авэґа тэ дандавэ лэ дэ талпа.

16 А джювляти Вов пхэнда:

     — Мэ терава, со тути авэла грыжа,

         кала ту авэґа пхари

         тай кала авэґа тэ бэянэ чяворэн.

     Ту закамэґа тэ рицарэ ромэ дэ вастэн,

         ай вов авэла хулай понад тут.

17 Адамости жэ Вов пхэнда:

     — Кади сар ту шундан джювля тай схалян плодо рандятар,

         пала савя Мэ прыпхэндом тути: «На ха лэстар»,

         дав мрая пала тут пхув:

     дэ пхари бути ту авэґа тэ ха латар

         дэ всаворэ дивэ тирэ джювима.

     18 Вой выбарярэла тути всаворэ пусанэ чяря,

         ту авэґа тэ ха малятири чярь.

     19 Дэ пытия авэла тиро муй, кала ту авэґа тэ затерэ тиро мандро,

         дыколэ сар на рисявэґа дэ пхув,

         савятар тут лиле.

     Ту — прахо,

         и дэ прахо ту рисявэґа.

20 Адамо акхарда пэхкиря ромня Ева [1] , пала када со вой ачиля дэй важ всаворэ, ко джювэлас.

21 РАЙ Дэвэл стерда лэнди їда г равлестар тай урявда дэ лэн Адамо и лэхкиря ромня. 22 Тунчи РАЙ Дэвэл пхэнда:

— Мануш уджянгля лачимо тай врытимо тай кана ачиля, сар екх Амэндар. Нащи, соб вов процырдыня васт тай тэ чинэл плодо рандятар, сави анэл джювимо, тэ схал лэ тай ачиля тэ джювэ вечно.

23 РАЙ Дэвэл вытрадыня лэ садостар Эдэм, соб вов тэ терэл бути пэ пхув, савятар лэ лиле. 24 Вов вытрадыня манушэ тай тховда пэ востоко садостар Эдэм херувимонэн и бари чюри, сави пхаболас и марэлас дэ всаворэ рига, соб тэ фирисарэ дром, саво лиджял рандятэ, сави дэл джювимо.


3:20 [1] Пав пур. евр. чиб «Хавва» (Ева) поджило пэ пур. евр. лав «хай» (джювимо).

Шеро 4

Каино тай Авелё

1 Адамо сута Еваґа, пэхкиряґа ромняґа, тай вой ачиля пхари и бэянда Каино [1] . Вой пхэнда: «Мэ стердом манушэ, сар када стерда РАЙ». 2 Тунчи вой бэянда лэхкирэ пхралэ Авелё. Авелё чяравэлас бакрэн тай бузнен, а Каино терэлас бути пхуяґа. 3 Проджиля вряма, тай Каино анда пхуятирэ плодуря дэ даро РАЕСТИ, 4 а Авелё анда дэ даро само фэдэр пэрвонэндар бакрорэндар. Авелё и лэхкиро даро чялиле РАЕСТИ, 5 нэ Каино тай лэхкиро даро на чялиле Лэсти. Каино фартэ холиля, тай лэхкоро муй покалиля холятар.

6 Тунчи РАЙ пхэнда Каиности:

— Сости ту холявэх? Сости тиро муй покалиля? 7 Сар ту авэґа тэ терэ лаче рындоря, ту на авэґа прылито? Нэ, сар ту терэх налаче рындоря, дэ терэн ударэн гаравдапэ бэзэх: вов камэл тэ лэл зор понад тут, кацик ту ав лэсти хулаеґа.

8 Каино пхэнда Авелёсти, пэхкирэ пхралэсти:

— Джям дэ маля.

Кала вонэ сле дэ маля, Каино чютапэ пэ пэхкирэ пхралэ Авелё тай умарда лэ.

9 Тунчи РАЙ пхэнда Каиности:

— Тев тиро пхрал Авелё?

— На джянав, — пхэнда кодэва. — Мэ со, сторожо мурэсти пхралэсти?

10 РАЙ пхэнда:

— Со ж ту тердан? Рат тирэ пхралэхкоро типисявэл Мандэ пхуятар. 11 Кана мрая пэ тутэ, вытрадино пхуятар, сави оттерда пэхкоро муй, соб тэ прылэ рат тирэ пхралэ, саво ту прочютан пэхкирэ вастэґа. 12 Кала ту авэґа тэ терэ бути пэ пхув, вой на авэла будэр тэ анэ плодуря важ тути. Ту авэґа тэ пхирэ пав пхув пордэ тай павпалэ, сар бицэрэхкоро.

13 Каино пхэнда РАЕСТИ:

— Ман фартэ пхаро марэх, мэ на вылиджява када. 14 Екхатар Ту вытрадэх ман пхуятар, мэ авава тэ гаравэпэ Тирэ муестар: мэ авава тэ пхирэ пордэ тай павпалэ, сар бицэрэхкоро, тай пэрво, ко ман удыкхэла, умарэла ман.

15 Нэ РАЙ пхэнда лэсти:

— Нат. Ко умарэла Каино, лэсти када рисявэла ефта молуря.

И РАЙ стерда Каиности знако, соб нико, ко лэґа удыкхэлапэ, тэ на умарэл лэ. 16 Каино уджиля РАЕСТАР тай джюда дэ пхув Нод, дэ востоко Эдэмсконэ садостар.

Каинохкирэ чяворэ

17 Каино сута пэхкиря ромняґа, тай вой ачиля пхари тай бэянда Енохо. 18 Енохостэ бэяндапэ Ирадо, Ирадостэ бэяндапэ Мехиаэлё, Мехиаэлёстэ бэяндапэ Метушаэлё, тай Метушаэлёстэ бэяндапэ Ламехо.

19 Ламехо лиля пэсти дуен ромнен: екха акхарэнас Ада, авря — Цылла. 20 Ада бэянда Явало: вов ачиля дадэґа колэн,ко джювэл дэ катунэн и розлиджял ското. 21 Лэхкирэ пхралэ акхарэнас Ювало: вов ачиля дадэґа всаворэн, ко цэлэл пэ лира и свирель. 22 Цыллатэ сля чяво, Тувал-Каино, саво терэлас промати бронзатар и састрестар. Тувал-Каиностэ сля пхэнь Наама.

23 Ламехо пхэнда пэхкирэнди ромненди:

     Ада и Цылла, шунэн ман,

         ромня Ламехохкирэ, полэн, со мэ дэдумав.

     Мэ умардом муршэ пала кода, со вов чинда ман,

         тэрнэ манушэ пала кода, со вов малавда ман.

     24 Пала Каино авэна мардэ ефта разуя,

         пала Ламехо — ефта дэша ефта.

Сифо тай Еносо

25 Адамо инте сута пэхкиря ромняґа, тай вой бэянда чявэ тай акхарда лэ Сифо [2] . Вой пхэнэлас: «Дэвэл дэня манди авэр чяворэ пэ Авелёхкиро тхан, савэ умарда Каино».

26 Сифостэ сля чяво, тай вов акхарда лэ Еносо. Дэ кодыя вряма мануша ачиле тэ прыакхарэ лав РАЕХКИРО.


4:1 [1] Пэ пур. евр. чиб лав «Каин» (Каино) выджял лавэстар «кана» (тинда, стерда).
4:25 [2] Пур. евр. лав «Шэт» (Сифо) выджял пур. евр. лавэстар «шат» (дэня даро).

Шеро 5

Чяворэ Адамохкирэ

1 Акэ порода Адамохкирэ чявэн.

Кала Дэвэл стерда манушэ, стерда лэ, соб вов тэ авэл поджило пэ Дэвлэ. 2 Вов стерда муршэ тай джювля тай бахталисарда лэн. Кала вонэ сле стердэ, Вов акхарда лэн «мануш [1] ».

3 Кала Адамо проджюда 130 бэрш, лэстэ бэяндапэ чяво, саво сля поджило пэ лэстэ, лэхкоро образо, тай вов акхарда лэ Сифо. 4 Тунчи, сар бэяндапэ Сифо, Адамо джюда 800 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея. 5 Всаворо джювимо Адамохкиро сля 930 бэрш, и вов муля.

6 Кала Сифо проджюда 105 бэрш, лэстэ бэяндапэ Еносо. 7 Тунчи, сар бэяндапэ Еносо, Сифо джюда 807 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея. 8 Всаворо джювимо Сифохкиро сля 912 бэрш, тай вов муля.

9 Кала Еносо проджюда 90 бэрш, лэстэ бэяндапэ Каинано. 10 Тунчи, сар бэяндапэ Каинано, Еносо джюда 815 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея. 11 Всаворо джювимо Еносотиро сля 905 бэрш, тай вов муля.

12 Кала Каинано проджюда 70 бэрш, лэстэ бэяндапэ Малелеило. 13 Тунчи, сар бэяндапэ Малелеило, Каинано джюда 840 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея. 14 Всаворо джювимо Каинанохкиро сля 910 бэрш, тай вов муля.

15 Кала Малелеило проджюда 65 бэрш, лэстэ бэяндапэ Яредо. 16 Тунчи, сар бэяндапэ Яредо, Малелеило джюда 830 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея. 17 Всаворо джювимо Малелеилохкиро сля 895 бэрш тай муля вов.

18 Кала Яредо проджюда 162 бэрш, лэстэ бэяндапэ Енохо. 19 Тунчи, сар бэяндапэ Енохо, Яредо джюда 800 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея. 20 Всаворо джювимо Яредохкиро сля 962 бэрш, тай вов муля.

21 Кала Енохо проджюда 65 бэрш, лэстэ бэяндапэ Мафусало. 22 Тунчи, сар бэяндапэ Мафусало, Енохо пхирэлас Дэвлэґа 300 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея. 23 Енохо доджюда дэ 365 бэрш. 24 Енохо пхирэлас Дэвлэґа, тунчи лэ на ачиля, пала када со Дэвэл залиля лэ.

25 Кала Мафусало проджюда 187 бэрш, лэстэ бэяндапэ Ламехо. 26 Тунчи, сар бэяндапэ Ламехо, Мафусало джюда 782 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея. 27 Всаворо джювимо Мафусалохкиро сля 969 бэрш, тай вов муля.

28 Кала Ламехо проджюда 182 бэрш, лэстэ бэяндапэ чяво. 29 Вов акхарда лэ Ноё [2] тай пхэнда: «Вов дэла амэнди тэ отцынявэ амарятар пхарятар бутятар пэ пхув, сави прэдэня мрая РАЙ». 30 Тунчи, сар бэяндапэ Ноё, Ламехо джюда 595 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея. 31 Всаворо джювимо Ламехохкиро сля 777 бэрш, тай вов муля.

32 Кала Ноёсти ачиля 500 бэрш, лэстэ бэяндэпэ Симо, Хамо тай Яфето.


5:2 [1] Пав пур. евр. чиб «адам».
5:29 [2] Пур. евр. лав «Ноах» (Ноё) шунэлпэ сар пур. евр. лав «нахам» (дэня пачя, отцынимо).

Шеро 6

Врытимо пэ пхув

1 Манушэн ачиля будэр пэ пхув, тай лэндэ бэяндёнаспэ чея. 2 Чявэ Дэвлэхкирэ удыкхле, со манушэндирэ чея фартэ шукарнэ, тай ачиле тэ лэ лэн пэсти дэ ромнен, сави касти чялёла.

3 РАЙ пхэнда:

— На авэла Фано Муро вечно дэ манушэ, пала када со мануш бэзэхало. Мэк авэла лэндирэ дивэса шэл биш бэрша.

4 Дэ колэ дивэса тай пала лэн, кала чявэ Дэвлэхкирэ лэнас дэ ромнен манушэндирэн чеен, лэндэ бэяндёнаспэ чяворэ, сле пэ пхув нефилимы [1] . Вонэ сле фартэ зоралэ, тай пала лэн шундёласпэ пхураня враматар.

5 РАЙ удыкхля, со мануша пэ пхув фартэ бут терэн бэзэх тай лэндири годи цырдэлпэ тэ тирэ холи. 6 РАЕСТИ ачиля дор, со Вов стерда пэ пхув манушэ. Лэхкоро їло пхэрдиля дукхаґа. 7 И пхэнда РАЙ:

— Мэ скхосава пхуятар манушэндиро родо, саво Мэ стердом. Мэ умарава и манушэн, и барэн тай цыкнэн жывотнонэн, и чириклен болыбнэндирэн, пала када со Манди дор, со стердом лэн.

Ноё терэл ковчеґо

8 Нэ Ноё аракхля мила дэ РАЕХКИРЭН якхэн.

9 Акэ роспхэндимо пала Ноё тай пала лэхкирэ чяворэн.

Машкар манушэн кодыла вряматири кацик Ноё терэлас чячюнэ рындуря тай сля би дошатиро. Вов пхирэлас Дэвлэґа. 10 Ноёстэ сле трин чявэ: Симо, Хамо тай Яфето.

11 Дэ Дэвлэхкирэн якхэн пхув мусардапэ тай пхэрдиля глабаґа. 12 Дэвэл удыкхля, сар пхув мусардапэ пала када, со всаворэ мануша пэ пхув пэрэболдыне пэхкирэ дрома.

13 Тунчи Дэвэл пхэнда Ноёсти:

— Мэ терава, со всаворэ, ко исин джювдэ, хасявэна, пала лэн пхув пхэрдыня глабаґа. Мэ умарава и лэн, тай всавори пхув. 14 Стер пэсти ковчеґо рандятар гоферо. Стер дэ лэ цэрора тай макх лэ смолаґа гасатар тай андрал. 15 Акэ сар ту лэ стерэґа: ковчеґо 300 куя дэ лунгима, 50 куя дэ буґлима тай 30 куя [2] дэ вучима. 16 Стер понад лэ штрэха, соб вой тэ ваздэлпэ англа лэ пэ екх куё. Тхов ригатар удара тай стер тэлуно, машкаруно тай упруно этажо. 17 Мэ налиджява пэ пхув баро пани, соб тэ умарэ вса, со джювэл тала болыбэн, дэ кастэ пхурдэл джювимо. Вса, со исин пэ пхув, мэрэла. 18 Нэ туґа Мэ терава завето, тай ту заджяґа дэ ковчеґо: ту тай тирэ чявэ, тай тири ромни, тай ромня тирэн чявэн. 19 Залиджя дэ ковчеґо всаворэн жывотнонэн по дуй, лэ тай ла, соб вонэ тэ аченпэ джювдэнца ектханэ туґа. 20 Тутэ авэна, соб тэ ачепе джювдэнца, пав дуй всаворэндар породэндар чириклен, всаворэндар породэндар жывотнонэн, савэ пхирэн пав пхув тай всаворэ сапа. 21 Лэ пэґа всаворо хамо тай стидэ лэ пэстэ, соб тэ ха и тути, и лэнди.

22 Ноё терда вса кади, сар пхэнда лэсти Дэвэл.


6:4 [1] Кадэва лав на фартэ полэлпэ. Лав шундёлпэ сар пур. евр. лав «нафал» (тэ пэрэ). Думисарэн, со када сле фартэ вуче мануша.
6:15 [2] Пэ пур. евр. «300 амма», «50 амма», «30 амма». Екх амма тевсь епаш метро.

Шеро 7

Дэвэл бичявэл баро брышынд пэ пхув

1 РАЙ пхэнда Ноёсти:

Заджя дэ ковчеґо пэхкирэґа їреґа. Мэ дыкхав, со помашкар всаворэн, ко джювэл екхатар, кацик ту чячютно англа Ман. 2 Лэ пэґа по ефта пара всаворэндар жужэндар жывотнонэн, ла тай лэ, тай пав екх пара всаворэндар нажужэндар, ла тай лэ, 3 тай пав ефта пара всаворэндар чириклендар, соб тэ авэл и вов, и вой, соб тэ фирисарэ лэн всаворэн пэ пхув. 4 Проджяна ефта дивэса, Мэ бичялава брышынд пэ пхув пэ саранда дивэн, тай саранда рятен; тай Мэ скхосава пхуятар всаворэн джюдэн, савэн Мэ стердом.

5 Ноё стерда вса, сар прыпхэнда лэсти РАЙ.

6 Кала баро пани авиля пэ пхув, Ноёсти сля шов шэла бэрш. 7 Ноё, лэхкирэ чявэ, лэхкири ромни тай ромня лэхкирэн чявэн заджиле дэ ковчеґо, соб тэ фирисарэпэ потопостар. 8 Жужэ тай нажужэ жывотные, чирикля и всаворо джювдимо 9 авиле Ноёстэ дэ ковчеґо пав дуй: вов и вой, сар прыпхэнда Ноёсти Дэвэл. 10 Проджиля ефта дивэ, и пэ пхув джиля баро пани.

11 Кала Ноёсти сля шов шэла бэрша, дэ дэшуефтато диво дэ дуйто чён, прочиндэпэ всаворэ ханинга барэ панехкирэ,тай оттердэпэ фылястры болыбэндирэ, 12 тай джялас пэ пхув брышынд саранда дивэса тай саранда ратен.

13 Дэ кодэва жэ диво заджиле дэ ковчеґо Ноё, лэхкирэ чявэ Симо, Хамо тай Яфето, ромни Ноёхкири тай ромня тринэн чявэн. 14 Лэнца заджиле всаворэ породы жывотнонэн: всаворэ породы дыконэн зверёнэн тай цэрутнонэ скотос, всаворэ породы джювдима, савэ пхирэн пав пхув, всаворэ породы чириклен, тай всаворэ, кастэ исин пхака. 15 Всаворэ, дэ кастэ пхурдэл джювимо, авиле Ноёстэ тай заджиле дэ ковчеґо по дуй, 16 вов и вой всаворэндар породонэн, сар прыпхэнда Ноёсти Дэвэл. Тай тунчи РАЙ затерда пала лэн удара.

17 Потопо сля пэ пхув саранда дивэса, тай пани, саво авэлас, подлиле ковчеґо, тай вов джиля пав пани. 18 Пани вса авэлас тай авэлас, ай ковчеґо пхирэлас пав пани. 19 Пани кади вучес подлиляпэ пэ пхув, со ушаравда всаворэ вуче плая тала болыбэн. 20 Пани подлиляпэ тай ушаравда всаворэ плая вучедэр, сар пэ дэшупанчь куя [1] . 21 Вса, со сля джювдо пэ пхув, мурдиле: чирикля, ското, дыки зверуря, всаворо джювдо, со пхирэл пав пхув, тай всаворэ мануша. 22 Всаворэ пэ пхув, кастэ дэ ратуен сля джювимо, муля. 23 Вса, со сля джювдо пэ пхув, вса сля скхосло пхуятар: мануша тай джювдимо, саво пхирэл пав пхув, тай чирикля болыбнэндирэ. Кацик ачиляпэ Ноё тай кодыла, ко сле лэґа дэ ковчеґо. 24 Потопо лэлас зор пэ пхув шэл пандэша дивэ.


7:20 [1] Пав пур. евр. «15 амма». Екх амма — тевсь епаш метро.

Шеро 8

Брышынд пэрэачел

1 Дэвэл рапирда пала Ноё тай пала всаворэн дыких зверёнэн, тай пала ското, савэ сле лэґа дэ ковчеґо, тай Вов бичялда балвал пэ пхув, тай пани ачиля тэ уджя. 2 Ханинга барэ панехкирэ тай фылястры болыбнахкирэ затердэпэ, тай брышынд пэрэачиля тэ джя болыбнастар. 3 Пани на сиго ачиля тэ уджя пхуятар, тай дэ шэл панчдэшатиро диво вов фартэ уджиля. 4 Пэ дэшуефтатиро диво ефтатиро чёнэхкиро ковчеґо ачиля пэ Араратски плая. 5 Пани уджялас дэ дэшто чён, тай дэ пэрво диво дэ дэшто чён ачиле тэ душол вэрхо плаендиро.

6 Проджиля саранда дивэса, тай Ноё оттерда фылястра, саво вов стерда дэ ковчеґо. 7 Вов вымукля воронос, тай кодэва выуряля тай прыуряля павпалэ дэ колэ, кала пани пэ пхув на вышутиля. 8 Тунчи Ноё вымукля гурунгэ, соб тэ удыкхэ, сджиля ли пани упрал пхуятар, 9 нэ гурунго на аракхля шуко тхан, соб тэ бэшэ тэлэ, пала када со пани ушаравэлас всавори пхув, тай рисардапэ Ноёстэ дэ ковчеґо. Ноё процырдэня васт тай лиля гурунгэ павпалэ пэстэ дэ ковчеґо. 10 Проджиля ефта дивэн, тай вов упалэ вымукля гурунго ковчеґостар. 11 Кала бэльвэляґа гурунго рисардапэ, дэ муй лэстэ сля ївант счиндо оливково листо. Тунчи Ноё полиля, со пани сджиля пхуятар. 12 Вов дожутярда инте ефта дивэса тай упалэ вымукля гурунго, тай пэ кадыва моло гурунго на рисардапэ.

13 Дэ пэрво диво пэрвонэ чёнэхкиро, кала Ноёсти сля шов шэла екх бэрш, пхув вышутиля панестар. Ноё подлиля стрэха дэ ковчеґо, тай удыкхля, со пхув шуки. 14 Дэ биш ефтандиро диво дуйтонэ чёнэхкиро пхув ачиля всавори шуки.

15 Тунчи Дэвэл пхэнда Ноёсти:

16 — Выджя ковчеґостар ту тай тири ромни, тай тирэ чявэ, тай лэндирэ ромня. 17 Вылиджя пэ гаса со исин туґа джювдо, — чириклен, зверёнэн тай всаворо джювдимо, саво пхирэл пав пхув. Мэк вонэ терэн чяворэн пэсти, тай мэк лэн авэла бут.

18 Тунчи Ноё выджиля ковчеґостар екхтханэ пэхкирэнца чявэнца, ромняґа тай ромненца пэхкирэн чявэн. 19 Всаворэ барэ тай цыкнэ жывотные, савэ пхирэн пав пхув, тай всаворэ чирикля — всаворэ выджиле ковчеґостар, екх порода пала авря.

Дэвэл дэл завето Ноёсти

20 Ноё стерда РАЕСТИ жэртвенико, лиля жужэн жывотнонэн тай чириклен кожнонэстар родостар, зачинда лэн тай спхабарда лэн пэ яг. 21 РАЙ ашунда лачё фано тай пхэнда дэ їло Пэстэ:

— Колатар вряматар, сар мануш цыкно, їло тай годи лэхкири цырдэлпэ тэ терэ врытимо. Мэ будэр на авава тэ дэ мрая пхув пала лэ тай никала будэр на умарава всаворэн джювдэн, сар екхатар.

     22 Покы исин джювдимо пэ пхув,

         на пэрэачела вряма,

             кала мануша авэна тэ росчювэ тай тэ стидэ ворзо,

         на пэрэачела шылалимо тай татимо,

             милай тай ївэнт,

             диво тай рат.

Шеро 9

1 Дэвэл бахтисарда Ноё тай лэхкирэн чявэн и пхэнда лэнди:

— Мэк тумэндэ авэна чяворэ, тай мэк лэн авэла бут, тай пхэрдён пхув. 2 Мэк всаворэ зверуря тай всаворэ чирикля болыбнахкирэ, всаворо джювдимо пэ пхув тай всаворэ морендирэ маче даранпэ тумэн тай тинисявэн. Всаворэн лэн Мэ отдав тумэнди дэ вастэн. 3 Вса, со джювэл тай пхирэл, авэла тумэнди дэ хама. Сар дэ калэ Мэ дэнём тумэнди зэлэнь, кади и екхатар Мэ отдав тумэнди вса.

4 Кацик на хан мас, дэ савэ исин инте рат. 5 Тай пала тумаро рат Мэ мангава тэ дэн цымин. Мэ спхучява кожнонэстар жывотнонэстар, соб вонэ тэ дэн цымин. Тай манушэстар Мэ пхучява пала джювимо лэхкирэ пхралэ. 6 Ко бы на прочюта рат манушэхкиро, вастэґа аврэ манушэ прочювэлапэ и лэхкиро рат. Пала када со мануш стердо, сар образо Дэвлэхкоро. 7 Мэк тумэндэ авэна чяворэ, тай мэк лэн авэла бут. Розджянпэ пав пхув тай пхэрдён ла.

8 Тунчи Дэвэл пхэнда Ноёсти тай лэхкирэнди чявэнди:

9 — Екхатар Мэ дав завето тумэнди тай тумарэнди чяворэнди, 10 тай всаворяти джювимати, сави сля тумэнца: чирикленди, скотости, дыконэнди зверёнэнди — всаворэнди, ко выджиля тумэнца ковчеґостар, кожнонэсти жывотнонэсти пэ пхув. 11 Мэ дав тумэнди завето: никала будэр вса, со джювэл, на авэла умардо баряґа панеґа; никала будэр на авэла потопо тэ умарэ пхув.

12 Дэвэл пхэнда:

— Акэ знако заветохкоро, саво Мэ дав тумэнди тай всаворяти джювдимати, саво тумэнца, пэ всаворо родуря, савэ авэна. 13 Мэ тховав дэ Мурэ тучи радуґа, тай вой авэла знако заветохкоро, саво Мэ дав пхуяти. 14 Кала Мэ бичялава тучи пэ пхув, дэ тучи авэла радуґа, 15 тай Мэ взрапирава Муро завето, саво Мэ дав тумэнди тай кожнонэсти, дэ кастэ исин джювимо. Никала будэр баро пани на умарэла вса джювдо. 16 Всако моло, кала радуґа авэла дэ тучен, Мэ удыкхава ла тай взрапирава вечно завето, саво дав всаворяти джювдимати, сави исин пэ пхув.

17 Кади пхэнда Дэвэл Ноёсти:

— Акэ знако заветохкоро, саво Мэ дав всаворэсти, дэ кастэ исин джювимо пэ пхув.

Чявэ Ноёхкирэ

18 Чявэ Ноёхкирэ, савэ выджиле ковчеґостар, сле Симо, Хамо тай Яфето (Хамо сля дад Ханааности). 19 Кала трин сле чявэ Ноёхкирэ, тай лэндар выджиле народуря, савэ розджилепэ пав пхув.

20 Ноё ачиля тэ терэ бути пхуяґа тай барярэл виноградо. 21 Екхвар вов выпиля мол тай матиля, тай пашлёлас нанго дэ пэхкири катуна. 22 Хамо, дад Ханаанохкиро, удыкхля нангимо пэхкирэ дадэхкирэ, выджиля тай роспхэнда пала када пхралэнди. 23 Нэ Симо тай Яфето лиле їда, тховдэ ла пэсти пэ пхикэн, заджиле павпалэ думэґа тай ушаравдэ нангимо дадэхкиро. Лэндирэ муя сле отрисардэ дэ авэр риг, соб тэ на удыкхэ нангимо дадэхкиро.

24 Кала Ноё просутапэ матиматар, вов уджянгля, со терда лэґа цыкнэдэр чяво, 25 тай пхэнда:

     — Прыдав мрая Ханаано!

     Вов авэла майпалуно копылендар

         пэхкирэнди пхралэнди.

26 Инте вов пхэнда:

     — Бахтисардо РАЙ, Дэвэл Симохкоро!

         Мэк Ханаано авэла лэсти копыли.

     27 Мэк Дэвэл дэла Яфетости бугли пхув!

         Мэк джювэл Яфето дэ катунэн Симохкирэн,

         тай мэк авэла Ханаано лэхкирэґа копылеґа.

28 Сар проджиля потопо, Ноё джювда трин шэл панчдэша бэрш. 29 Всаворо джювимо Ноёхкиро сля иня шэла панчдэша бэрш, тай вов муля.

Шеро 10

Искрисаримо народонэндиро

1 Акэ роспхэндимо пала Ноёхкирэн чявэн, пала Симо, Хамо, Яфето, тай пала лэндирэн чяворэн, савэ бэяндэпэ, кала проджиля потопо.

Чяворэ Яфетохкирэ

2 Яфетохкирэ чявэ: Гомеро, Магого, Мадаё, Явано, Тувало, Мешэхо тай Тирасо.

3 Гомерохкирэ чявэ: Ашкеназо, Рифато тай Тогарма.

4 Яванохкирэ чявэ: Элиша, Таршышо, Киттимо тай Роданимо. 5 Лэндар выджиле народуря, савэ ачиле тэ джювэ пэ брэго морёхкиро, вонэ розджилепэ пав пэхкирэн народонэн, родонэн тай чибэн.

Чяворэ Хамохкирэ

6 Хамохкирэ чявэ: Кушо, Мицраимо, Путо тай Ханаано.

7 Кушохкирэ чявэ: Сева, Хавила, Савта, Раама тай Савтеха.

Раамахкирэ чявэ: Шэва тай Дедано.

8 Кушо сля дадэґа кади ж Нимродости, саво ачиля англуно зорало мануш пэ пхув. 9 Вов мишто астарэлас жывотнонэн англа РАЙ, пала када и пхэнэлпэ: «Баро астаримари англа РАЙ, сар Нимродо». 10 Англунэ фороря дэ лэхкиро тхагаримо сле Вавилоно, Эрехо, Аккадо тай Халне дэ Шынаро. 11 Кадэла пхуятар вов пэрэджиля дэ Ассирия, тев стерда Ниневия, Реховот-Иро, Калахо 12 тай Ресено помашкар Ниневия тай Калахо — баро форо.

13 Мицраимостар джиле: лудея, анамея, легевея, нафтухея, 14 патрусея, каслухея (савэндар джиле филистимлянуря) тай кафторея.

15 Ханаано сля дадэґа Сидоности, када лэстэ сля пхурыдэр чяво, Хето, 16 кади ж евусея, аморрея, гергесея, 17 хивея, аркея, синея, 18 арвадея, цэмарея тай хаматея. Проджиля вряма, тай всаворэ мануша розджилепэ пав пхув. 19 Брэги Ханаанохкирэ процырдэнаспэ Сидоностар дэ риг Герарохкири ды Газа, тай дэ риг Содомохкири тай Гомморахкири, Адмахкири тай Цэвоимохкири ды Лаша.

20 Када чяворэ Хамохкирэ, лэндирэ їря тай народуря, кожно дэ пэхкири пхув тай пэхкиряґа чибаґа.

Чяворэ Симохкирэ

21 Бэяндэпэ чявэ кади ж Симостэ, пхурэдэр пхралэстэ Яфетохкирэ. Всаворэ чявэ Эверохкирэ джиле Симостар.

22 Симохкирэ чявэ: Эламо, Ашшуро, Арпахшадо, Лудо тай Арамо.

23 Арамохкирэ чявэ: Уцо, Хуло, Гетеро тай Машо.

24 Арпахшадостэ бэяндапэ Шэлахо, Шэлахостэ бэяндапэ Эверо. 25 Эверостэ бэяндэпэ дуй чявэ: екхэ акхарэнас Пелего (пала када со дэ лэхкири вряма пхув розчиндапэ), лэхкирэ пхралэ — Йоктано. 26 Йоктаностэ бэяндэпэ Алмодадо, Шалефо, Хацармавето, Ярахо, 27 Хадорамо, Узало, Дикла, 28 Овало, Авимаило, Шэва, 29 Офиро, Хавила тай Йоваво. Всаворэ вонэ сле чявэнца Йоктанохкирэ.

30 Тхан, тев вонэ джюдэ, процырдэласпэ Мешастар ды Сефаро, дэ восточно риг плаендар.

31 Када чявэ Симохкирэ, лэндирэ їря, народуря, кожно дэ пэхкири пхув тай пэхкиряґа чибаґа Кала мануша бэяндэпэ Симостэ пав пэхкири порода, пэхкиряґа чибаґа.

32 Кацавэ їря Ноёхкирэн чявэн, пав лэндирэ родуря тай народуря. Сар проджиля потопо, лэндар джиле всаворэ народуря пэ пхув.

Шеро 11

Вавилонско баро вучимо

1 Пэ всавори люмля сля екх чиб тай екх дума. 2 Кала мануша джянас дэ восточно риг, вонэ выджиле пэ маля дэ Шынари тай джювэнас котэ.

3 Вонэ пхэндэ екх екхэсти:

— Стераґа чикатар бара тай выпхабараґа лэн мишто.

Бара пхуятар сле лэндэ, тай смола сля сар састимос машкара бара. 4 Тунчи вонэ пхэндэ:

Тираґа амэнди форо вучимаґа дэ болыбэн, соб тэ ашарэлпэ амаро лав тай тэ на розджяпэ пав всавори пхув.

5 РАЙ сджиля тэ дыкхэ форо вучимаґа дэ болыбэн, савэ терэнас мануша, 6 тай пхэнда:

Всаворэ мануша— екх порода, лэндэ екх чиб; екэ вонэ и ачиле тэ терэн кацаво; кана нисо важ лэндэ на авэла, соб вонэ тэ на стерэн. 7 Сджяґа тэлэ тай паруваґа лэнди чиба, соб вонэ тэ на полэн екх екхэ.

8 Тай РАЙ розчюта лэн пав всавори люмля, и вонэ пэрэачиле тэ терэ кодэва форо. 9 Акэ сости прыпхэндэ форости Вавилоно— РАЙ парувда котэ чиба всаворя люмляти. Котар РАЙ розчюта лэн пав всаворо муй пхуятиро.

Потомкуря Симостар дэ Аврама

10 Акэ порода Симохкири.

Симости сля шэл бэрш, кала лэстэ бэяндапэ Арпахшадо,проджиля дуй бэрш сар сля потопо. 11 Тунчи, сар бэяндапэ Арпахшадо Симо джюда 500 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея.

12 Кала Арпахшадо проджюда 35 бэрш, лэстэ бэяндапэ Шэлахо. 13 Тунчи, сар бэяндапэ Шэлахо Арпахшадо джюда 403 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея.

14 Кала Шэлахо проджюда 30 бэрш, лэстэ бэяндапэ Еверо. 15 Тунчи, сар бэяндапэ Еверо, Шэлахо джюда 403 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея.

16 Кала Еверо проджюда 34 бэрш, лэстэ бэяндапэ Пелего. 17 Тунчи, сар бэяндапэ Пелего, Еверо джюда 430 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея.

18 Кала Пелего проджюда 30 бэрш, лэстэ бэяндапэ Реу. 19 Тунчи, сар бэяндапэ Реу, Пелего джюда 209 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея.

20 Кала Реу проджюда 32 бэрш, лэстэ бэяндапэ Серуго. 21 Тунчи, сар бэяндапэ Серуго, Реу джюда 207 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея.

22 Кала Серуго проджюда 30 бэрш, лэстэ бэяндапэ Нахоро. 23 Тунчи, сар бэяндапэ Нахоро, Серуго джюда 200 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея.

24 Кала Нахоро проджюда 29 бэрш, лэстэ бэяндапэ Терахо. 25 Тунчи, сар бэяндапэ Терахо, Нахоро джюда 119 бэрш, тай лэстэ сле инте чявэ тай чея.

26 Тунчи, сар Терахо проджюда 70 бэрш, лэстэ бэяндэпэ Аврамо, Нахоро тай Арано.

Порода Терахохкири тай сар вов пэрэлагля Халдейсконатар пхуятар дэ Арано.

27 Акэ порода Терахохкири.

Терахостэ бэяндэпэ Аврамо, Нахоро тай Арано. Араностэ бэяндапэ Лото. 28 Кала лэхкиро дад Терахо сля инте джювдо, Арано муля дэ Уро-Халдейско, дэ кодыя пхув, тев вов бэяндапэ. 29 Аврамо тай Нахоро лиле пэсти ромнен. Аврамохкиря ромня акхарэнас Сара, ай Нахорохкиря ромня — Милка, вой сля Аранохкири чей, саво сля дадэґа Милкати тай Иски. 30 Сара на бэянэлас нисар чяворэн, латэ на сля чяворэн.

31 Терахо лиля пэхкирэ чявэ Аврамо, пэхкирэ внуко Лотос, Аранохкирэ чявэ, тай пэхкиря боря Сару, ромня Аврамохкиря, тай ектханэ вонэ выджиле Уростар Халдейсконэстар дэ Ханаано. Нэ, кала доджиле дэ Харана, вонэ ачилепэ котэ. 32 Терахо джюда дуй шэла панчь бэрш тай муля дэ Харано.

Шеро 12

Дэвэл акхарэл Аврамо.

1 РАЙ пхэнда Аврамости:

— Ачяв пэхкири пхув, пэхкиро форо, пэхкирэн манушэн тай дадэхкиро цэр тай джя дэ пхув, сави Мэ тути сикавава.

     2 Мэ терава со тутар авэла бари порода

         тай бахталисарава тут;

     Мэ терава со тиро лав авэла баро,

         тай ту авэґа бахтаґа важ аврэн манушэн.

     3 Мэ бахталисарава колэн, ко бахталисарэл тут,

         тай прэдава мрая кодылэ, ко дэл мрая тут;

     тай пала тут авэна бахталисардэ

         всаворэ мануша пэ пхув.

4 Тай Аврамо джиля дэ дром, сар пхэнда лэсти Дэвэл, тай Лото джиля екхтханэ лэґа. Аврамости сля ефта дэша панч бэрш, кала вов уджиля Хараностар. 5 Вов лиля пэґа пэхкиря ромня Сара, плимянико Лото, всаворо пэхкиро барвалимо, саво сля лэндэ, тай манушэн, савэн вонэ тиндэ дэ Харано. Вонэ джиле дэ пхув Ханаанохкири тай авиле пордэ. 6 Аврамо проджиля пав кадыя пхув дэ колэ тханэ дэ Шэхемо, тев ачелас дубо Море; дэ кодыя вряма котэ джюдэ хананея. 7 РАЙ авиля Аврамостэ тай пхэнда:

— Мэ дава кадыя пхув тирэ чяворэнди.

Аврамо стерда котэ жэртвенико РАЕСТИ, Саво авиля лэстэ.

8 Котар вов джиля дэ плаендирэ тхана дэ восточно риг Вефилёстар тай тховда катуна помашкар Вефилё пэ западо тай Гаё пэ востоко. Котэ вов стерда жэртвенико РАЕСТИ тай прыакхарда РАЕСТИРО лав. 9 Тунчи Аврамо слиляпэ тханэстар тай упалэ джиля дэ Негева.

Аврам тай Сара

10 Пэ пхув сля бокх, тай Аврамо джиля тэ джювэ дэ Египто, пала кода со бокх сля фартэ зорало. 11 Кала вонэ поджянас дэ Египто, вов пхэнда пэхкиря ромняти Сарати:

— Мэ джянав, со ту шукарни джювли. 12 Кала египтянуря удыкхэна тут, вонэ пхэнэна: «Када лэхкири ромни"— тай умарэна ман, ай тут ачявэна тэ джювэх. 13 Пхэн, со ту мури пхэнь, соб пала тут ман тэ прылэн мишто тай, тэ наисарэ тут, мэ тэ ачявпэ джювдо.

14 Кала Аврамо авиля дэ Египто, египтянуря удыкхле, со Сара фартэ шукарни, 15 ай кала ла удыкхле пашутнэ фараонохкирэ, вонэ розъашардэ ла фараоности тай Сара лиле лэстэ дэ дворцо. 16 Фараоно мишто прылиля Аврамо пала Сара, тай Аврамо тинда хурдо тай баро хулаимо, магарен тай магарицэн, копылен тай копыльницэн, тай верблюдонэн.

17 Нэ РАЙ бичялда пэ фараоно тай пэ всаворо лэхкиро цэр пхарэ насвалима пала Аврамохкиря ромня Сара. 18 Тунчи фараоно прыакхарда Аврамо тай пхучля:

— Со ту тердан манца? Сости ту на пхэндан манди, со вой — тири ромни? 19 Пысо ту пхэндан: «Вой манди пхэнь»? Кацик пала када мэ лилём ла ромняґа. Акэ тири ромни. Залэ ла тай уджя!

20 Фараоно прыпхэнда, тай лэхкирэ мануша отбичялдэ Аврамо дэ дром екхтханэ лэхкиряґа ромняґа тай всаворэґа, со сля лэстэ.

Шеро 13

Аврамо тай Лото розджянпэ

1 Аврамо ромняґа тай всаворяґа барвалимаґа джиле Еґиптостар дэ Негево, тай Лото джиля лэґа. 2 Аврамостэ кана сля бут ското, руп тай сунак. 3 Негевостар вов джялас дурыдэр дромэґа, покы на авиля дэ Вефилё, колэстэ тханэстэ, тев калась ачелас лэхкири катуна, помашкар Вефилё тай Гаё, 4 Колэстэ тханэстэ, тев вов дэ колэ терэлас жэртвенико. Котэ Аврамо прыакхарда лав РАЕСТИРО.

5 Лотостэ, саво пхирэлас Аврамоґа, кади ж сля фартэ бут хурдо тай баро ското тай катуны, 6 тай пхув на ґалёлас лэн тэ пропарварэ дуен: лэндэ сля кади бут барвалимо, со вонэ на ґалёнас тэ проджювэ екхтханэ. 7 машкар Аврамохкирэ чябануря тай Лотохкирэ чябануря заджиля холи. Хананея тай ферезея джювэнас тунчи дэ кодыя пхув.

8 Тунчи Аврамо пхэнда Лотости:

— Мэк на авэла холи на машкар тут тай ман, на машкар тирэн чябануря тай мурэн, пала када со амэ родо. 9 На всавори ли пхув англа тутэ? Фэдэр розджямпэ: сар ту джяґа пэ зэрво, тунчи мэ порисявава пэ чячи риг, ай сар ту джяґа пэ чячи риг, тунчи мэ порисявава пэ зэрво.

10 Лото подыкхля тай удыкхля, со всавори Иорданско маля дэ Цоаро мишто протиндёлас, сар садо РАЕХКИРО, сар пхув египетско. Када сля инте дэ колэ, сар РАЙ спхабарда Содомо тай Гомора. 11 Лото вылиля пэсти всавори маля Иорданско тай джиля пэ востоко. Вонэ розджилепе: 12 Аврамо джюда дэ пхув Ханаанско, ай Лото джювэлас машкар форуря пэ маля, тховда катуны надур Содомостар. 13 Мануша дэ Содомо сле налаче тай фартэ тирэнас бут пхарэ бэзэха англа РАЙ.

14 РАЙ пхэнда Аврамости тунчи, сар Лото отджиля лэстар:

— Обдыкхпэ колэстар тханэстар, тев ту екхатар. Подыкх пэ северо, тай пэ юґо, пэ востоко тай пэ западо. 15 Всавори пхув, сави ту дыкхэх, Мэ дава тути тай тирэнди чяворэнди пэ всаворэ вако. 16 Мэ терава со тирэн чяворэн авэла пхэрдо, сар тишай пэ пхув, акэ со сар ко ґалёла тэ пэрэбинэ тишай, тунчи тай тирэ чяворэ авэна побиндэ. 17 Джя, проджяпэ пэ кадыя пхув дэ лунгима тай дэ буґлима, пала када со Мэ дава ла тути.

18 Аврамо стидыня катуны тай джиля тэ джювэ надур вэшэстар Мамре дэ Хевроно. Вов стерда котэ жэртвенико РАЕСТИ.

Шеро 14

Аврамо залэл Лото грыжатар

1 Дэ кодыя вряма Амрафело, тхагари Шынарохкиро, Ариохо, тхагари Еласарохкиро, Кедорлаомеро, тхагари Еламахкиро тай Тидало, тхагари Гоимахкиро, 2 екхтханэ джиле маримаґа пэ Бера, пэ тхагари Содомохкиро, пэ Бирша, пэ тхагари Гоморохкиро, пэ Шынава, пэ тхагари Адмы, пэ Шэмеверо, пэ тхагари Цевоимахкиро, тай пэ тхагари Белы (када и исин Цоаро). 3 Кадыла тхагаря стидынепе зорэнца дэ маля Сидимо (тев екхатар Лондо мори). 4 Дэшудуй бэрш вонэ слэ тала зор Кедорлаомерохкиро, нэ пэ дэшутрито бэрш вонэ подлилепэ пэ лэстэ.

5 Дэ дэшуштарто бэрш Кедорлаомеро тай лэхкирэ тхагаря амала выджиле тай розмардэ рефаимонэн дэ Аштерото-Карнаимо, зузимонэн дэ Гама, эмимонэн дэ Шаве-Кирьятаимо 6 тай хореен пэ плая Сеиро, пэ дром дэ Эл-Парано, пэ брэга дэ шуки пхув. 7 Котар вонэ порисиле павпалэ тай авиле дэ Эн-Мишпато (када и исин Кедешу) тай лиле всавори пхув амаликитянэндири, тай кадиж амореен, савэ джювэнас дэ Хацацоно-Тамаре.

8 Пэ лэндэ выджиля тхагари Содомохкиро, тхагари Гоморохкиро, тхагари Адмы, тхагари Цэвоимахкиро тай тхагари Белы (када и исин Цоаро). Дэ маля Сидимо вонэ ачиле тэ марэпэ 9 Кедорлаомероґа, тхагареґа Еламахкиро, Тидала, тхагареґа Гоиммо, Амрафело, тхагареґа Шынаро тай Ариоха, тхагаре Еласарохкиро — штар тхагарен джиле пэ панч. 10 Пэ маля Сидимо сля бут смоляно хывъя; кала тхагари Содомохкирэ тай Гоморохкирэ ачиле тэ нашэ котар, бут савэ тэлэдыне дэ хывъя, ай ко ачиляпэ понашле дэ плая. 11 Штар тхагарен залиле всаворо барвалимо Содомохкиро тай Гоморохкиро тай вса, со лэндэ сля тай уджиле. 12 Вонэ залиле кадиж Аврамохкирэ племянико Лото, саво джюда дэ Содомо, тай всаворо лэхкиро барвалимо.

13 Екх кодылэндар, ко фирисардапэ, авиля тай роспхэнда пала када евреёсти Аврамости. Аврамо джюда на дур дубонэндар, савэ сле аморехкирэ Мамрехкирэ, лэхкирэ пхрала Эшкола тай Анера — всаворэ вонэ сле амала Аврамохкирэ. 14 Кала Аврамо ушунда, со лэхкирэ племянико залиле дэ плено, Аврамо акхарда трин шэл душуохто муршэн, савэ пхирэнас пэ марима, савэ бэяндэпэ лэстэ цэрэ, попрастыня пала штарэн тхагарен тай джялас пав лэндири шпэра дэ Дано. 15 Ратяґа Аврамо ростховда пэхкирэн манушэн пэ дуен, тай джиля маримаґа пэ лэндэ, тай вонэ ачиле тэ нашэ, традэлас лэн дэ Ховы, северостэ Дамаскостар. 16 Вов рисарда всаворо лачимо тай пэхкирэ племянико Лото всаворяґа барвалимаґа, тай джювлен, тай манушэн.

Аврамо дыкхэлпэ Мелхиседекоґа

17 Кала Аврамо рисарэласпэ тунчи, сар помарда Кедорлаомеро тай тхагарен, савэ сле лэхкирэ амала, тхагари Содомохкиро выджиля тэ дыкхэл лэ дэ маля Шаве (када и исин Тхагарендири маля); 18 Мелхиседеко, тхагари Салимахкиро, вылиджялда мандро тай мол. Вов сля рашаи Дэвлэхкиро Майвучехкиро, 19 вов бахталисарда Аврамо, пхэнда:

     — Бахталисардо ав Аврамо Дэвлэстар Майвучестар,

         Саво стерда болыбэн тай пхув.

     20 Тай бахталисардо ав Дэвэл Майвучё,

         Саво отдэня тирэн врыжэмашонэн дэ тирэ васта.

Аврамо отдыня лэсти всаворэстар дэшто чясть.

21 Тхагари Содомохкиро пхэнда Аврамости:

— Отдэ манди мурэн манушэн, ай лачимо ачяв пэсти.

22 Нэ Аврамо пхэнда тхагарести Содомохкирэсти:

— Мэ подлилём васт РАЕСТИ, Дэвлэсти Майвучести, Саво стерда болыбэн тай пхув, тай дынём солах, 23 со на прылава тутар ни тхав, ни кущик сандалёнэндар, на лава нисо тиро, соб ту тэ на пхэнэх: «Мэ барвалисардом Аврамо». 24 Мэ лава кацик кода, со схале мурэ мануша, ай ко джиля манца — Анеро, Эшколо тай Мамре — мэк лэна пэхкири доля.

Шеро 15

Дэвлэхкиро завето Аврамоґа

1 Тунчи РАЙ пхэнда Аврамости дэ сунэ:

     — На дар, Аврамо.

         Мэ— тиро щито;

         бахт тири авэла фартэ бари.

2 Аврамо пхэнда:

— О Хулай, РАЙ, со Ту ґалювэґа манди тэ дэ, кала мэ ачявпэ би чяворэндиро, тай муро барвалимо ачелапэ Элиезерости Дамаскостар?

3 Аврамо допхэнда:

— Ту на дынян манди чяворэн, тай копыли мурэ цэрэхкиро авэла хулаеґа муря барвалиматэ.

4 Пэ када сля лэсти лав РАЕХКИРО:

— Вов на авэла хулаеґа тиря барвалиматэ. Тутар авэла пэ вса хулай.

5 РАЙ вылиджялда лэ пэ гаса тай пхэнда:

— Подыкх пэ болыбэн тай побин чергэня, сар сґалювэґа лэн пэрэбинэ.

Тай пхэнда лэсти:

Акэ скацик авэна тутэ чяворэн.

6 Аврамо патиня РАЕСТИ, тай Вов заискрисарда када лэсти дэ чячимо.

7 Инте Вов пхэнда Аврамости:

— Мэ — РАЙ, Саво вылиджялда тут Уростар Халдейсконэстар, соб тэ дэ тути дэ хулаимастэ кадыя пхув.

8 Нэ Аврамо пхучля:

— О Хулай, РАЁ, сар мэ уджянава, со мэ авава хуляеґа лати?

9 РАЙ пхэнда лэсти:

— Ан Манди тринбэршэхкиря гурувня, тринбэршэхкиря бузня тай тринбэршэхкирэ бакрэ, а кадиж ан горлица тай тэрнэ гурунго.

10 Аврамо кади и стерда. Вов росчинда лэн по їпаш тай ростховда їпаша екх англа екхатэ; ай чириклен вов на росчинда по їпаш. 11 Чирикля, савэ хан мас, прыурянас, соб тэ ха мулэн, ай Аврамо отдаравэлас лэн.

12 Сар кхам ачиля тэ бэшэ, Аврамо схутилда фартэ зорало совлимо; тай смукляпэ баро калимо, тай дар лиля лэ. 13 РАЙ пхэнда лэсти:

— Джян жэ, со тирэ чяворэ авэна тэ джювэ на дэ пэхкири пхув; вонэ авэна копыленца тай авэна дэ пхарима штар шэла бэрш. 14 Нэ Мэ марава колэн манушэн, савэ тердэ копыленца лэн, тай тунчи вонэ выджяна котар баряґа барвалимаґа. 15 Ту отджяґа дадэндэ пэхкирэндэ дэ пачя тай авэґа загаравдо дэ баро пхуранимо. 16 Проджяна штар шэла бэрш тай тирэ потомкуря рисявэна кордэ, пала када со бэзэх амореендиро инте на допхэрдиля.

17 Кала кхам бэшля тай ачиля калимо, тай сикавдапэ тхув и яг, тай проджиле машкар розчиндэ которэндэ. 18 Дэ кодэва диво РАЙ стерда Аврамоґа допхэнимо тай пхэнда:

— Мэ отдав тирэнди потомконэнди кадыя пхув, египецконатар лэнятар дэ баря лэнь Евфрато: 19 пхув кенеендири, кенезеендири, кедмонеендири, 20 хетоендири, ферезеендири, рефаимонэндири, 21 амореендири, хананеендири, гергесеендири тай иевусеендири.

Шеро 16

Агарь тай Измаило

1 Сара, ромни Аврамохкири, на бэяндёлас лэсти чяворэн. Латэ сля копыльница Египтостар, ла акхарэнас Агарь. 2 Сара пхэнда Аврамости:

— РАЙ на дыня манди чяворэн. Джя, пэр копыльницаґа: сар на авэна ли латар мандэ чяворэ?

Аврамости чялиля када. 3 Тай акэ, кала Аврамо проджюда дэ Ханаано дэш бэрш, Сара, лэхкири ромни, лиля пэхкиря копыльница, Агарь, сави сля Египтостар, тай отдыня дэ ромнен пэхкирэсти ромэсти. 4 Вов пыля Агарьяґа, тай вой ачиля пхари. Кала вой уджянгля, со пхари, Агарь ачиля тэ подъасапэ пэхкирятар хулаятар. 5 Тунчи Сара пхэнда Аврамости:

— Ту вуджило дэ када со мэ дэ холи. Мэ отдынём копыльница тути дэ пато, ай кана вой джянэл, со пхари, тай подъасалпэ мандар. Мэк амэн туґа сундисарэл РАЙ.

6 — Тири копыльница дэ тирэн вастэн, — пхэнда Аврамо. — Тер лаґа вса, со камэх.

Тунчи Сара ачиля кади врыто пэ тэ лиджя Агаряґа, со кодыя унашля латар.

7 Ангело РАЕХКИРО аракхля Агарь дэ шуки пхув, надур лэнятар; кадыя лэнь сля пашэ дромэстэ дэ Шуру. 8 Вов пхучля:

— Агарь, копыльница Саратири, катар ту авилян тай тев джях?

— Мэ нашав мурятар хуланятар Саратар,— пхэнда вой.

9 Тунчи Ангело РАЕХКИРО пхэнда лати:

— Рисяв пэхкирятэ хуланятэ тай тэлюв лати.

10 Инте Ангело РАЕХКИРО пхэнда лати:

— Мэ кади терава бут тирэн потомконэн, со лэн нащи авэла тэ побинэ.

11 Инте Ангело РАЕХКИРО пхэнда лати:

     — Ту кана пхари

         тай бэянэґа чявэ.

     Акхар лэ Измаило, [1]

         пала када со РАЙ ушунда пала тири дукх.

     12 Вов авэла сар дыко магари:

         лэхкирэ васта авэна пэ всаворэн,

         тай васта всаворэн авэна пэ лэстэ,

     вов авэла тэ джювэ дэ холя

         всаворэнца пэхкирэнца пхралэнца. [2]

13 РАЕСТИ, Саво дэдуманя лаґа, вой дэня лав: «Дэвэл, саво дыкхэл ман», пала кода со вой пхэнда:

— Екхатар мэ дыкхлём Колэ, Ко дыкхэл ман.

14 Акэ сости кодэва ханинг сля акхардо Беэр-лахай-рои, вов и екхатар котэ, машкар Кадэшоґа и Бередомоґа.

15 Агарь бэянда Аврамости чявэ, тай Аврамо дэня чявэсти, савэ вой бэянда, лав Измаило. 16 Аврамости сля охто дэша бэрш, кала Агарь бэянда лэсти Измаило.


16:11 [1] .
16:12 [2]

Шеро 17

Допхэнимохкиро обчиндимо

1 Кала Аврамости сля иня шэла иня бэрш, РАЙ сикавдапэ лэсти тай пхэнда:

— Мэ— Дэвэл Всазорако; пхир англа Ман тай ав би бэзэхахкиро. 2 Мэ стерава Муро Допхэнимо машкар Ман тай туґа тай дава тути фартэ бут потомкуря.

3 Аврамо тэлэдыня муеґа тэлэ, тай Дэвэл пхэнда лэсти:

4 — Муря ригатар, акэ Муро допхэнимо туґа. Ту авэґа дадэґа бутэнди манушэнди. 5 Ту будэр на авэґа тэ акхарэпэ Аврамоґа: тиро лав авэла Авраамо, пала када со Мэ стерава тут дадэґа бутэнди манушэнди. 6 Мэ стерава тут фартэ плодовито; тутар Мэ вылиджява народуря тай тутар вылиджява тхагари. 7 Мэ стерава Муро допхэнимо машкар Ман тай туґа, и чяворэнца тирэнца пэ всаворэ бэрша, сар вечно допхэнимо: Мэ авава тирэґа Дэвлэґа тай Дэвлэґа тирэнди чяворэнди. 8 Всавори пхув Ханаанско, тев ту екхатар авилян, Мэ терава тут хулаеґа пэ всаворэ бэрша, тут и тирэ чяворэн; тай авава Мэ лэнди Дэвлэґа.

9 Дэвэл пхэнда Авраамости:

— Тирятар ригатар, ту авэґа тэ тирэ кади, сар чиндо дэ Муро допхэнимо, ту тай чяворэ тирэ кала тут на авэла дэ англунэ бэрша. 10 Акэ Муро допхэнимо туґа тай тирэнца чяворэнца сар тут на авэла, ту авэґа тэ тирэ кади, сар чиндо: кожно чяворо мэк авэла обчиндо. 11 Кожнонэсти трэбуни тэ тирэ обчиндимо, када авэла знакоґа допхэнима машкар Ман тай тумэнца. 12 Кожно тумаро чяворо трэбуни тэ авэл обчиндо, кала лэсти авэла охто дивэ: тай кодэва, ко бэяндапэ дэ тиро цэр, тай кодэва, саво на тирэндар чяворэндар, ай савэ тиндэ пала ловэ манушэстар аврятар пхуятар. 13 Тай саво бэяндапэ дэ тиро цэр, тай савэ тиндан пала ловэ трэбуни тэ авэл обчиндо, тай Муро допхэнимо пэ тумаро трупо авэла вечно. 14 Наобчиндо чяворо, савэстэ на сля обчиндимо, авэла вычюто пэхкирэндар манушэндар: вов розчинда Муро допхэнимо.

15 Инте Дэвэл пхэнда Авраамости:

— А кана розпхэнава пала Сара, ромня тиря, ту будэр на авэґа тэ акхарэ ла Сара: латиро лав авэла Сарра. 16 Мэ бахталисарава ла тай дава тути чявэ латар. Мэ бахталисарава ла кади, со вой авэла дэй важ бут мануша, тхагаря манушэндирэ джяна латар.

17 Авраамо пыля муеґа дэ пхув, розасаняпэ тай подумисарда: «Бэяндёлапэ чяво манушэстэ, савэсти шэл бэрш? Бэяндёла ли чяворэ Сарра, савяти инядэша бэрш?» 18 Тай вов пхэнда Дэвлэсти:

— Мишто Измаило сля б джювдо тай бахталисардо Тутар!

19 Дэвэл пхэнда:

— Кацик тири ромни Сарра бэянэла тути чявэ, тай ту акхарэґа лэ Исаако. Мэ стерава Муро допхэнимо лэґа сар вечно допхэнимо важ лэхкирэ чяворэндэ сар лэ на авэла. 20 Тай пала Измаило Мэ ушундом тут: Мэ и лэ бахталисарава, Мэ стерава тай лэстэ авэна фартэ бут чяворэ. Вов авэла дадэґа дэшудуенди хулаенди, тай Мэ терава лэстар бари порода. 21 Нэ допхэнимо Муро Мэ стерава Исаакоґа, савэ Сарра бэянэла тути пэ авэр бэрш дэ кадыя вряма.

22 Тай кала пэрэачиля тэ дэдумэ Авраамоґа, Дэвэл подлиляпэ лэстар.

23 Дэ кодэва жэ диво Авраамо лиля пэхкирэ чявэ Измаило, тай всаворэн, ко сля бэяндо дэ лэхкиро цэр, ко сля тиндо пала ловэ, тай всаворэн муршэн дэ цэр, тай обчинда лэн, сар пхэнда лэсти Дэвэл. 24 Авраамости сля инядэша иня бэрша, кала вов сля обчиндо, 25 ай лэхкирэ чявэсти Измаилости сля душутрин; 26 Авраамо тай лэхкиро чяво Измаило дуйджинэ сле обчиндэ дэ кодэва жэ диво. 27 Тай всаворэ мурша дэ Авраамохкиро цэр, тай инте кола, ко сля бэяндо дэ лэхкиро цэр, тай ко сля тиндо пала ловэ манушэстар аврятар пхуятар, сле обчиндэ екхтханэ лэґа.

Шеро 18

Трин, савэ авиле Авраамостэ

1 РАЙ авиля Авраамостэ пашэ вэша Мамре, кала вов бэшля англа пэхкири катуна, дэ вряма, кала кхам фартэ татярэлас. 2 Авраамо подлиля якха тай удыкхля, со надур ачен трин мануша. кала удыкхля лэн, вов прастыня катунатар лэндэ тай тэлиля лэнди дэ пхуятэ.

3 Вов пхэнда:

— Сар мэ аракхлём мила дэ Тирэн якхэн, Хулай, на проджя ман Тирэ копыле. 4 Мэк анэна набут пани, соб тумэнди тэ выхалавэ пурэ тай отцынявэ тала кадыя рандь, 5 нэ мэ анава тумэнди сось тэ пэрэхаха. Тумэ лэна зор тай джяна дурыдэр— кала тумэ екхатар авиле тумарэстэ копылестэ.

— Фартэ мишто,— пхэндэ вонэ. — Тер, сар пхэнэх.

6 Авраамо прастэня дэ катуна Сарратэ тай пхэнда:

— Сигидэр, дорос трин саты варо, саво фэдэр, стер хумэр тай спэк мандро.

7 Вов прастэня ґуртостэ, вылиля райканэ гуруворэ тай отдыня копылэсти, саво фартэ сиго тавда лэ. 8 Тунчи вов анда тирял, тхуд тай тавдо гурувано мас тай тховда англа лэн. Сар вонэ хале, вов ачелас паша лэн тала рандь.

9 — Тев тири ромни Сарра? — пхучле вонэ.

— Котэ, дэ катуна,— пхэнда вов.

10 Тунчи РАЙ пхэнда:

— Мэ чяче рисявава тутэ пэ авэр бэршэ, тевсь дэ кадыя жэ вряма, тай Сарратэ, тирятэ ромнятэ, авэла чяво.

— Сарра шунэлас, кала ачелас Лэстэ пала думэ, пашэ катуна. 11 Авраамо тай Сарра сле пуранэ дэ бэршэн, тай када со исин джювлендэ, Сарратэ пэрэачиля. 12 Пала када Сарра розъасаняпэ дэ пэ, подумисарда: « Мэ пурани тай хулай муро пурано; мандэ авэла кацави лош?»

13 Тунчи РАЙ пхэнда Авраамости:

— Сости Сарра асалпэ тай пхэнэл: «Чи чяче мандэ авэла чяворо; мэ жэ пхури?» 14 Исин со фартэ пхаро важ РАЕСТИ? Мэ рисявава тутэ пэ авэр бэрш дэ кадыя жэ вряма, тай Сарратэ авэла чяво.

15 Сарра пэрэдарыняпэ тай хохавда, кала пхэнда:

— Мэ на асанёмпэ.

ай Вов пхэнда:

— Нат, ту асанянпэ.

Авраамо мангэл тэ фирисарэ форо Содомо

16 Мурша ваздынепэ тай джиле дэ риг Содомохкири. Авраамо жэ джиля лэнца, соб тэ пролиджя лэн. 17 РАЙ пхэнда:

— Гаравава ли Мэ Авраамостар кода, со камав тэ терэ? 18 Авраамостар чяче джяна барэ тай зоралэ мануша, тай всаворэ мануша пэ пхув авэна бахталисардэ лэстар. 19 Мэ жэ вытидэнём лэ, соб вов тэ прыпхэнэл пэхкирэнди чяворэнди тай всаворэнди ко джяла дурэдэр лэстар тэ пхирэ пав РАЕСТИРЭН дромэн чячимаґа тай пативаґа, соб РАЙ тэ стерэл кода, со пхэнда Авраамости.

20 РАЙ пхэнда:

— Типисявимо пэ Содомо тай Гомора кацаво баро, лэндиро бэзэх кацаво пхаро, 21 со Мэ сджява тай подыкхава, чячюно ли типисявимо, саво доджиля Мандэ, кади ли намишто вонэ терэн. Сар нат, Мэ уджянава.

22 Мурша порисиле тай джиле Содомостэ, ай РАЙ ачиляпэ тэ аче англа Авраамо. 23 Авраамо поджиля пашэдэр Лэстэ тай пхэнда:

— Со чяче Ту умарэґа чячюнэ манушэ екхтханэ бэзэхалэґа? 24 Со, сар дэ форо исин панчдэша чячютнэ? Ту всаекх умарэґа тай на дэґа Тири мила калэсти тханэсти важ панчдэша чячютнэ? 25 На авэґа Ту тэ терэ кацаво — тэ умарэ чячюнэ ектханэ бэзэхалэґа кади ж. На авэґа Ту кади тэ терэ! Со ж Сундисари всаворя люмлятиро авэла ли тэ терэ ховаимо?

26 РАЙ пхэнда:

— Сар Мэ аракхава дэ Содомо панчдэша чячютнэн, то пала лэн сикавава Мури мила пэ всаворо кодэва тхан.

27 Тунчи Авраамо пхэнда инте:

— Акэ, мэ би даратиро ачилём тэ дэдумэ Хулаеґа, мэ исин прахо тай пепло; 28 со, сар дэ панчдэша чячютнэн на хутилэла панчь? Умарэґа Ту всаворо форо пала панчь?

— Сар Мэ аракхава котэ саранда панчь, — пхэнда Вов, — на умарава лэ.

29 Авраамо пхэнда Лэсти инте екхвар:

— Со, сар котэ аракхэнапэ кацик саранда?

Вов пхэнда:

— Пала саранда Мэ на терава када.

30 Тунчи кодэва пхэнда:

— На холявэл, Хулай, ай дэла манди тэ пхэнэ. Со, сар аракхэнапэ котэ кацик трянда?

Вов пхэнда:

— Мэ на терава када, сар аракхава котэ трянда.

31 Авраамо пхэнда:

— Акэ, мэ слём кацаво би даратиро, со ачилём тэ дэдумэ Хулаести. Со, сар аракхэнапэ котэ кацик биш?

Вов пхэнда:

— Пала биш Мэ на умарава лэ.

32 Тунчи Авраамо пхэнда:

— Тэ на холявэл Хулай, ай дэла манди тэ пхэнэ инте екхвар. Со, сар аракхэнапэ котэ кацик дэш?

Вов пхэнда:

— Пала дэш Мэ на умарава лэ.

33 Кала РАЙ пэрэачиля тэ дэдумэ Авраамоґа, Вов уджиля, ай Авраамо рисиля цэрэ.

Шеро 19

Фирисаримо Лотохкиро

1 Дуй ангелоря авиле дэ Содомо бельвеляґа, тай Лото бэшэлас пашэ удара форохкирэ. Кала удыкхля лэн, вов вшиля тай тэлиля дэ пхув.

2 — Дэвла мурэ, — пхэнда вов, — мангав тумэн, заджян дэ цэр тумарэстэ копылёстэ. Тумэ халавэна пурэ тай ратярэна мандэ, ай дэнзор, джяна дурэдэр.

— Нат, — пхэндэ вонэ, — амэ ратяраґа пэ гаса.

3 Нэ вов кади мангэлас, со вонэ джиле пала лэ тай заджиле дэ цэр. Вов тавда важ лэн хамо, пэкля присно мандро, тай вонэ хале. 4 Ай дыкалэ, сар вонэ пыле, всаворэ мурша Содомостар, тэрнэ тай пхурэ, лиле цэр дэ бэльчюґо. 5 Вонэ типисиле Лотости:

— Тев мануша, савэ авиле тутэ бэльвеляґа? Вылиджя лэн амэндэ, амэ камах тэ пэрэсовах лэнцар.

6 Лото выджиля лэндэ тай затерда пала пэ удара. 7 Вов пхэнда:

— Нат, амала мурэ, на терэн кацаво налачимо. 8 Пошунэн, мандэ исин дуй чея, савэ инте на сле муршэґа. Камэн мэ вылиджява лэн тумэндэ, терэн лэнца, со камэн. Ай на терэн нисо кадэлэнди манушэнди, савэ авиле дэ муро цэр тэ фирисарэнпэ.

9 Вонэ пхэндэ:

— Наш дромэстар!

Тай пхэндэ:

— Кадыва мануш, авиля амэндэ авря пхуятар, ай кана камэл тэ авэ амэнди сундимареґа! Амэ тераґа туґа инте врытэдэр!

— Вонэ ачиле тэ вытрадэ Лото тай поджиле, соб тэ выпхагэ удара. 10 Нэ мурша, савэ аченаспэ дэ цэр, процырдэне васта, зацырдэне Лото дэ цэр тай затердэ удара. 11 А колэн, ко сле пашэ цэр, тэрнэн тай пхурэн, вонэ тердэ корэнца, кади со вонэ на аракхэнас удара.

12 Тай кала мануша пхэндэ Лотости:

— Ко инте тутэ катэ исин — джямутрэ, чявэ, чея, ко исин инте дэ форо? Вылиджя лэн катар, 13 пала када со амэ стидахпэ тэ умарэ кадыва тхан. Типисявимо РАЕСТЭ пэ кала мануша кацаво зорало, со Вов бичялда амэн тэ умарэ лэ.

14 Лото выджиля тай пхэнда дуенди манушэнди, савэ дурэдэр авэна лэсти джямутрэнца:

— Сигидэр, уджян катар! РАЙ стидэлпэ тэ спхабарэ форо!

Ай кодыла думисардэ, со вов терэл пхиряс.

15 Фартэ дэнзор, ангелуря ачиле тэ подтрадэ Лото, пхэнэнас:

— Сигидэра! Улиджя катар пэхкиря ромня тай дуен чеен, ай нат — ту мэрэґа, кала мэримо пэрэла пэ форо.

16 Вов стидэласпэ насиго, ай кодыла дуй лиле лэ пала васт, тай лэхкиря ромня, тай дуен чеен, пала када со РАЙ сикавда лэнди мила, тай вылиджялдэ лэн пала форо. 17 Кала сле вонэ пала форо, екх лэндар пхэнда:

— Наш катар! На дык павпалэ тай на ачь ни тев дэ маля! Наш дэ плая, ай сар на кади — ту мэрэґа!

18 Ай Лото пхэнда лэнди:

— Нат, Хулай! 19 Копыли тиро аракхля дэ Тирэн якхэн лачимо, ай Ту сикавдан манди бари мила, кала фирисарэґас муро джювимо. Ай дэ плая мэ на допрастэва: глаба доросэла ман, тай мэ мэрава. 20 Акэ кодэва форицы надур, пордэ мэ допрастэва, тай вов на баро. Дэ манди тэ нашэ пордэ— вов фартэ цыкно, на кади? — тай муро джювимо авэла фирисардо.

21 Вов пхэнда:

— Мишто, Мэ терава и када со мангэх: Мэ на спхабарава форо, пала савэ ту пхэнэх. 22 Наш пордэ сигидэр, пала када со Мэ нисо на авава тэ терэ, тунчи сар ту на допрастэґа дэ лэ. (Акэ сости кодэва форо сля акхардо Цоаро).

23 Кхам ужэ вшиля, кала Лото допрастэня дэ Цоаро. 24 Тунчи РАЙ прочюта брышындэґа пэ Содомо тай Гомора пхабарди сера болыбнастар РАЕСТАР. 25 Вов спхабарда форуря тай всавори маля, тай всаворэн, ко джюда дэ форуря, тай вса со барёлас пэ пхув. 26 Ай ромни Лотохкири обрисардапэ павпалэ тай тердапэ лондэґа столбоґа.

27 Пэ авэр дэнзор Авраамо подлиляпэ фартэ дэнзор тай рисардапэ колэстэ тханэстэ, тев вов ачелас англа РАЙ. 28 Вов подыкхля пэ Содомо тай Гомора, тай пэ всавори маля, удыкхля: зорало тхув ваздэлпэ пхуятар, сар тхув боватар.

29 Кади, кала Дэвэл спхабарда форуря, Вов взрапирда Авраамо тай фирисарда Лото глабатар, сави спхабарда форуря малендирэ, дэ савэн джюда Лото.

Лото тай лэхкирэ чея

30 Лото тай дуй лэхкирэ чея уджиле Цоаростар тай ачиле тэ джювэ дэ плая, кади сар вов даралас тэ ачепэ дэ Цоаро. Вов джюда дэ пищера пэхкирэнца дуенца чеенца. 31 Пхурэдэр чей пхэнда цыкняти:

— Амаро дад пурано, тай катэ ни тев нынай муршэ, соб тэ пэрэл амэнца, сар терэлпэ пэ всавори пхув. 32 Матяраґа дадэ,даґа лэсти мол тай пэраґа лэґа, соб лэстар тэ фирисарэ амаро родо.

33 Дэ кодыя рат вонэ дэне дадэсти мол тай матярдэ лэ, тай пхурэдэр чей заджиля тай пэля лэґа. Вов и на джянгля, кала вой пэля и кала вшиля. 34 Пэ авэр диво пхурэдэр чей пхэнда цыкняти:

— Дэ рат, сави проджиля мэ пэлём дадэґа. Упалэ даґа лэсти мол тай матяраґа авдивэ бельвеляґа, тай ту заджяґа тай пэрэґа лэґа, соб лэстар тэ фирисарэ амаро родо.

35 Вонэ дэне мол тай матярдэ дадэ дэ кадыя рат, тай цыкнэдэр чей заджиля тай пэля лэґа. Вов и на джянгля, кала вой пэля и кала вшиля.

36 Кади дуй чея Лотохкирэ ачиле пхарэ дадэстар. 37 Пхурэдэр чей бэянда чявэ тай акхарда лэ Моаво; вов дад моавитянэн. 38 Цыкнэдэр чей кади ж бэянда чявэ тай акхарда лэ— Амми; вов дад аммонитянэн.

Шеро 20

Авраамо тай Сарра Авимелехостэ

1 Котар Авраамо пэрэджиля дэ пхув Негево тай джювэлас машкар Кадешо тай Шуро. Вов джювэлас дэ Герара сар би цэрэхкиро 2 тай котэ вов пхэнда пала Сарра пэхкиря ромня: «Вой— мури пхэнь».Авимелехо, тхагари Герарахкиро, бичялда пала Сарра тай лиля ла пэстэ.

3 Ай Дэвэл авиля Авимелехостэ ратяґа дэ сунэ тай пхэнда лэсти:

— Тутэ авэла мэримо пала джювли, савля ту лилян пэстэ: вой пала ром.

4 Нэ Авимелехо на лэласпэ латэ, тай пала када вов пхэнда:

— Хулай, Ту жэ на умарэга на вуджилэн манушэн? 5 Вов жэ пхэнда манди: «Вой — манди пхэнь», тай вой пхэнда: «Вов— муро пхрал». Дэ кадыва рындо годи мури жужи тай васта навуджилэ.

6 Дэвэл пхэнда лэсти дэ сунэ:

— Чяче, Мэ джянав, со годи тири жужи: када Мэ урицардом тут бэзэхатар англа Мандэ, тай на дэнём тути тэ лэпэ латэ. 7 Кана рисар ромня ромэсти, пала када со вов — англунари, вов помангэлапэ пала тут, тай ту ачеґапэ джювдо. Ай сар ту на рисарэґа ла, джян, со тути тай тирэнди пашутнэнди тэ на унашэ мэриматар.

8 Пэ авэр диво фартэ дэнзор Авимелехо стидэня всаворэн пэхкирэн пашутнэн тай роспхэнда лэнди, со тердапэ тай вонэ фартэ дарэне. 9 Тунчи Авимелехо акхарда Авраамо тай пхэнда:

— Со ту амэнца тердан? Саво врытимо мэ тути тердом, со ту андан кацави пхари дош пэ ман тай пэ муро тхагаримо? Ту тердан манца кади, сар нащи тэ терэ.

10 Тай Авимелехо пхучля Авраамостар:

— Со сля тутэ пэ годи, кала ту тердан кацаво?

11 Авраамо пхэнда:

— Мэ подумисардом: « Дэ кадыва тхан, чяче, нынай дар Дэвлэхкиро, тай вонэ умарэна ман пала муря ромня». 12 Ай инте, вой чяче мури пхэнь — чей мурэ дадэсти, ай на муря датар; тай вой ачиля муряґа ромняґа. 13 Кала Дэвэл бичялда ман мурэ дадэхкирэ цэрэстар тэ пхирэ пав пхув, мэ пхэндом лати: «Стер манди кацаво рындо: тев бы амэ на авиле, пхэн пала ман: «Вов муро пхрал"».

14 Тунчи Авимелехо анда цыкно тай баро ското, копылен тай копыльницэн, дэня лэн Авраамости; тай рисарда лэсти лэхкиря ромня Сарра. 15 Авимелехо пхэнда:

— Мури пхув англа тутэ: джюв, тев камэх.

16 Саррати вов пхэнда:

— Мэ дав тирэсти пхралэсти пхангли шэкели рупь, соб тэ ушаравэ тири холи дэ якхэн всаворэн, ко дэ тиро цэр; тири патив кана упалэ жужи.

17 Авраамо помангляпэ Дэвлэсти, тай Дэвэл састярда Авимелехо тай лэхкиря ромня, тай копыльницэн, соб лэндэ упалэ тэ авэн чяворэ, 18 пала кода со РАЙ затерда дэ Авимелехкиро цэр всаворэ водя пала Авраамохкиря ромня.

Шеро 21

Исаако

1 РАЙ, сар вов и пхэнда, сикавда мила Саррати тай срицарда Пэхкиро лав: 2 Сарра ачиля пхари тай бэянда Авраамости чявэ, кала кадыва ужэ ачиля пурано, дэ кодыя вряма, сар пхэнда лэсти Дэвэл. 3 Авраамо дэня чяворэсти, савэ бэянда лэсти Сарра, лав Исаако. 4 Кала лэхкирэсти чявэсти Исаакости ачиля охто дивэ, Авраамо обчинда лэ, сар прыпхэнда лэсти Дэвэл. 5 Авраамости сля шэл бэрш, кала лэстэ бэяндапэ чяво Исаако.

6 Сарра пхэнда:

— Дэвэл заачявда ман тэ асапэ; кожно, ко ушунэла пала када, розасалапэ екхтханэ манца.

7 Тай допхэнда:

— Ко б пхэнда Авраамости, со Сарра авэла тэ парварэ колинаґа?Ай мэ бэяндом лэсти чявэ дэ лэхкиро пхуранимо.

8 Чяворо выбариля тай сля отлито колинатар. Дэ кадыва диво, кала Исаако сля отлито колинатар, Авраамо стерда баро сэрбатори.

Измаило тай Агарь вытрадэн

9 Сарра удыкхля, со чяво, савэ бэянда Авраамости Агарь египтостар, подасалпэ Исаакостар, 10 тай пхэнда Авраамости:

— Вытрадэ кадыла копыльница тай латирэ чявэ, пала када со чяво кадылатиро копыльницатиро на авэла хулаеґа екхтханэ мурэґа чявэґа Исаакоґа.

11 Авраамо сля фартэ холямо, пала кода со и кадыва сля лэхкиро чяво. 12 Ай Дэвэл пхэнда лэсти:

— На холяв пала чяворэ тай копыльницатэ. Пошунпэ Сарра тай стер вса, сар вой пхэнэл, пала када со Исаакостар тутэ джяла порода, сави Мэ тути пхэнавас, со авэла вой. 13 Ай Мэ стерава инте порода чявэстар копыльницатирэстар, пала када со вов — тиро чяво.

14 Пэ аврэ дивэ фартэ дэнзор Авраамо лиля хамо, пани дэ бурдюко тай дэня Агаряти: тховда лати пэ пхикэн тай отбичялда ла тай чяворэ котар. Вой джиля, тай прирэлас пав шуки пхув Вирсавия и на аракхэлас дром.

15 Кала пани дэ бурдюко на ачиля, вой ачявда чяворэ тала рандёры 16 надур отджиля тай прэбэшля, пэ дром сар урял стрела лукостар, пала кода со вой думисарэлас: «На авава тэ дыкхэ, сар чяворо мэрэл». Кала бэшэлас вой котэ надур, розровиняпэ фартэ.

17 Дэвэл ушунда чяворэхкиро ровимо тай Дэвлэхкиро Ангело ачиля тэ дэдумэ болыбнатар Агарятэ тай пхэнда лати:

— Со туґа, Агарь? На дар, Дэвэл ушунда, сар ровэл чяворо котэ, тев вов пашлёл. 18 Вщи, ваздэ лэ, лэ чяворэ пала вастэ, пала када со мэ вылиджява лэстар бари порода.

19 Оттерда Дэвэл лати якха, тай вой удыкхля ханинг панеґа. Вой джиля, пхэрдиля бурдюко панеґа тай дэня тэ пэ чяворэсти.

20 Дэвэл сля чяворэґа. Измаило выбариля, джюда дэ шуки пхув тай ачиля стрелкоґа лукостар. 21 Вов джюда дэ шуки пхув Парано тай дэй лиля важ лэсти ромня Египтостар.

Авраамохкиро допхэнимо Авимелехоґа дэ Вирсавия

22 Дэ кодыя вряма Авимелехо тай Фихоло, барэдэр рай дэ лэхкирэ войско, пхэндэ Авраамости:

— Дэвэл туґа дэ вса, со ту терэх. 23 Дэ солах манди катэ англа Дэвлэ, со ту на хохавэґа ни ман, ни мурэн чяворэн, ни мурэн потомконэн. Стер манди тай пхуяти, дэ сави ту джювэх, сар би цэрэхкиро, кодыя жэ мила, сави мэ стердом тути.

24 Авраамо пхэнда:

— Дав солах.

25 Тунчи Авраамо выпхэнда Авимелехости пала ханинг панеґа, саво зораґа лиле копыли Авимелехохкирэ. 26 Ай Авимелехо пхэнда:

— Мэ на джянав, ко када стерда. Ту на дэдуманян, и дыкалэ мэ на шундом пала када.

27 Авраамо анда цыкно тай баро ското, дэня лэн Авимелехости, тай вонэ допхэндэпэ екх екхэґа. 28 Авраамо отлиля гуртостар ефта тэрнэн бакрорэн, 29 тай Авимелехо пхучля Авраамостар:

— Со када за ефта тэрнэ бакрорэн, савэн ту отлилян?

30 Вов пхэнда:

— Прылэ мандар ефта кадылэн тэрнэн бакрорэн дэ допхэнима, со мэ выґанавдом кадыва ханинг тай со вов муро.

31 Акэ сости кова тхан сля акхардо Вирсавия, вонэ дуйджинэ дэне котэ солах.

32 Тунчи сар вонэ допхэндэпэ дэ Вирсавия, Авимелехо тай Фихоло, барэдэр рай дэ лэхкирэ войско, рисардэпэ дэ пхув филистимлянэндири. 33 Авраамо дэ пхув чюта тамариско тай прыакхарда котэ лав РАЕХКИРО, Дэвлэ Вечнонэ. 34 Авраамо джюда пэ филистимско пхув бут вряма.

Шеро 22

Сар Дэвэл продыкхля Авраамохкиро патямо

1 Проджиля савись вряма тай Дэвэл подлиджялда Аврамо дэ испытание. Вов пхэнда лэсти:

— Авраамо.

— Мэ катэ, — пхэнда Авраамо.

2 Дэвэл пхэнда:

— Лэ чявэ, екхорэ пэхкирэ чявэ Исаако, савэ ту камэх, джя дэ пхув Мориа тай ан лэ котэ дэ жэртва всесожэние пэ плай, сави Мэ сикавава тути.

3 Пэ авэр диво, дэнзор Авраамо вщиля, залытярда маґаре, лиля пэґа дуен копылен тай чявэ Исаако, починда кашта важ всесожэние тай джиля дэ дром дэ кодэва тхан, пала савэ пхэнда лэсти Дэвэл. 4 Пэ трито диво Авраамо ваздэня якха тай удыкхля дурал кодэва тхан. 5 Вов пхэнда копыленди:

— Аченпэ катэ маґарэґа, ай амэ чяворэґа джяґа пордэ стераґа тэлисаримо, ай тунчи рисяваґа тумэндэ.

6 Авраамо лиля кашта важ всесожэние тай тховда лэн пэ думо Исаакости, ай еджино лиджялда яг тай чюри, тай вонэ дуйджинэ джиле дэ дром. 7 Исаако пхэнда пэхкирэсти дадэсти Авраамости:

— Дадэ!

— Нэ, муро чяво? — пхэнда Авраамо.

— Амэндэ исин яг тай кашта, — пхэнда Исаако, — ай тев жэ бакроро важ всесожэние?

8 Авраамо пхэнда:

— Дэвэл Еджино удыкхэла бакрорэ важ всесожэние, чяво муро.

Тай вонэ дуйджинэ джиле дурэдэр. 9 Кала вонэ доджиле дэ тхан, пала савэ пхэнда лэсти Дэвэл, Авраамо стерда котэ жэртвинико тай стховда пэ лэстэ кашта, спхангля пэхкирэ чявэ Исаако тай тховда лэ пэ жэртвинико пэ кашта. 10 Вов процырдэня васт тай лиля чюри, соб тэ умарэ чявэ. 11 Ай Ангело РАЕХКИРО прохпэнда лэсти болыбнастар:

— Авраамо! Авраамо!

— Мэ катэ, — пхэнда вов.

12 На ваздэ васт пэ чяворэ, — пхэнда Вов, — на тер лэґа нисо. Кана Мэ джянав, со ту дарахпэ Дэвлэ, пала када со тути на дор важ Манди чявэ, екхорэ пэхкирэ чявэ.

13 Авраамо ваздэня якха тай удыкхля бакрэ, саво шынгэнца амгладёлас пала ранден. Вов джиля, лиля бакрэ тай анда лэ дэ жэртва всесожэние пала чявэ. 14 Авраамо акхарда кодэва тхан «РАЙ удыкхэла», тай пала кода и екхатар пхэнэлпэ: «Пэ РАЕХКИРО плай удыкхэлапэ».

15 Ангело РАЕХКИРО пропхэнда Авраамостэ болыбнастар дэ дуйто моло 16 тай пхэнда:

— Солохав Еджинэґа Пэґа, пхэнэл РАЙ: сар ту стердан када тай тути на дор важ Манди пэхкирэ екхорэ чявэ, 17 чяче Мэ бахталисарава тут тай стерава со тирэн чяворэн авэла фартэ бут, сар чергэня дэ болыбэн, сар тишай пэ морско брэга; тай тирэ чяворэ залэна форуря пэхкирэн душманонэн, 18 тай тутар авэна бахталисардэ всаворэ мануша пэ пхув, пала када со ту поканглян Ман.

19 Авраамо рисардапэ копылендэ, тай вонэ ектханэ джиле дэ Вирсавия. Авраамо ачиляпэ дэ Вирсавия.

Потомкуря Нахорахкирэ — Авраамохкирэ пхралэ

20 Проджиля вряма тай Авраамости пхэндэ:

— Кана и Милка— дэй, бэянда вой чявэн тирэсти пхралэсти Нахорости: 21 Уца, первонэ, Буза, лэхкирэ пхралэ, Кемуило ( Арамахкирэ дадэ), 22 Кеседо, Хазо, Пилдаша, Идлафо тай Бетуило.

23 Бетуило ачиля дадэґа Ревеки. Охто кадэлэн чявэн Милка бэянда Нахорости, Авраамохкирэ пхралэсти. 24 Лэхкири наложница, савя акхарэнас Реума кади ж бэянда лэсти чявэн: Тевахо, Гахамо, Тахашо тай Маахо.

Шеро 23

Авраамо гаравэл Сарра

1 Сарра проджюда шэл бишта ефта бэрш — када скацик всаворо джювимо Сарратиро. 2 Вой муля дэ Кирьят — Арба ( када исин Хевроно, дэ Ханаанохкири пхув, тай Авраамо авиля тэ ровэ пала Сарра.

3 Тунчи Авраамо отджиля трупостар ромнятар, сави муля тай порисардапэ хеттонэндэ. Вов пхэнда:

4 — Мэ машкар тумэн исин бицэрэхкиро тай авря пхуятар. Битинэнти манди котор пхув, соб мэ тэ гаравав муля.

5 Хеттуря пхэнэн Авраамости:

6 — Рай, ашун, ту — зорало баро мануш помашкар амэн. Гарав муля дэ амаро само фэдэр тхан важ када. Нико амэндар на отпхэнэла тути кацавэґа тханэґа, соб тэ гаравэ тиря муля.

7 Тунчи Авраамо вщиля тай дэня солах манушэнди колатар пхуятар, хеттонэнди. 8 Вов пхэнда лэнди:

— Сар тумэ камэн,соб мэ тэ гаравав муля, пошунэн ман тай помангэн пала ман Эфроно, Цохарохкирэ чявэ, 9 соб вов тэ битинэл манди пищеру Махпела, сави и исин лэхкири тай ачел вой пэ бряго пэ лэхкири маля. Мэк битинэла ла манди пала лачи цымин, сар тхан важ соб тэ гарава помашкар тумэн.

10 Хетто Эфроно бэшля помашкар пэхкирэ мануша тай пхэнэл Авраамости англа всаворэ хеттонэн, савэ авиле форохкиронэндирэ удара. 11 Вов пхэнда:

— Нат, рай муро, пошун ман. Мэ отдав тути маля тай отдав тути пищера, сави пэ маля кая. Мэ отдав тути када англа мурэ мануша. Гарав пэхкиря муля.

12 Авраамо упалэ тэлиля манушэнди кодылатар пхуятар 13 тай пхэнда Эфроности англа лэн:

— Вышун жэ ту ман. Мэ дава цымин малятири. Прылэ ла мандар, соб манди тэ гаравэ котэ муля.

14 Эфроно пхэнда Авраамости:

15 — Пошун ман, рай муро: пхув кодыя ачел штар шэла шэкеля руп — када со бут важ тути чи важ манди? Гарав пэхкиря муля.

16 Авраамо допхэндапэ Эфроноґа тай дэня лэсти малятири цымин, сави вов пхэнда англа хеттуря: штар шэла шэкеля руп, сар бинэн битинимари.

17 Кади маля Эфронохкири дэ Махпели пашэ Мамроґа — маля тай пищера, тай всаворэ рандя пав бэрги малятирэ — ачиле 18 Авраамохкирэ англа всаворэн хеттонэн, савэ авиле дэ форохкирэн ударэн. 19 Пала када Авраамо гаравда пэхкиря ромня Сарра дэ пищера пэ маля Махпелохкири пашэ Мамроґа ( со дэ Хевроно), дэ ханаанско пхув. 20 Маля тай пищера пэ лэстэ пэрэджиля хеттонэндар Авраамости, сар тхан, тев тэ гаравэ мулэн.

Шеро 24

Исаако тай Ревекка

1 Авраамо ачиля пхурано, лэсти сля бут бэрш, тай РАЙ бахтисарда лэ дэ вса. 2 Авраамо пхэнда пхурэдэрэсти копылести дэ пэхкоро цэр, саво дыкхэлас пала вса, со лэстэ сля:

— Тхов васт манди тала пашварэ 3 тай солаха манди РАЕҐА, Саво исин Дэвэл болыбнахкиро тай Дэвэл пхуятиро, со ту на лэґа мурэсти чявэсти ромня чеендар хананеендирэн, машкар савэн мэ джював, 4 ай джяґа дэ пхув, тев мэ бэяндомпэ, мурэндэ родонэндэ, тай котэ лэґа ромня мурэсти чявэсти Исаакости.

5 Копыли пхучля лэстар:

— Со, сар кодыя джювли на закамэла тэ джя манца кордэ, дэ кадыя пхув? Со манди тунчи тэ терэ, тэ рисарэ тирэ чявэ дэ кодыя пхув, савятар ту авилян?

6 Авраамо пхэнэл:

— Ни сар тай ни кала на рисар пордэ мурэ чявэ. 7 РАЙ, Дэвэл болыбнахкиро, Саво вылиджялда ман дадэхкирэ цэрэстар тай мурятар пхуятар, Саво дэдуманя манца тай дэня солах манди, кала пхэнда: « Мэ отдава кадыя пхув тирэнди чяворэнди», Вов бичялэла Пэхкирэ Ангело англа тут, соб ту тэ лэх котар ромня мурэсти чявэсти. 8 Сар джювли на закамэла тэ джя туґа, ту авэґа викалавдо калатар солахатар. Кацик на рисар пордэ мурэ чявэ. 9 Копыли тховда васт тала паршавэ Авраамости,пэхкирэсти раести, тай дэня солах лэсти.

10 Тунчи копыли лиля деш верблюдонэн пэхкирэ раехкирэн тай, пхэрдиля лэн фэдэдэрэнца подарконэнца лэстар, джиля дэ дром. Вов джиля дэ Арамо — Нахараимо, рицарда дром форостэ, тев джюда Нахоро. 11 Вов тэлисарда верблюдонэн пэ чянгэн паша ханинг, пала форо; када сля тала бельвель, кала джювля авэн пала пани.

12 Вов пхэнда:

— РАЕ, Дэвэл мурэ раехкиро Авраамо! Дэ манди авдивэ бахтисаримо тай сикав мила мурэсти раести Авраамости. 13 Акэ, мэ ачяв пашэ ханинг тай чея форохкирэ джян пала пани. 14 Мэк авэла кади. Сар мэ пхэнава чяти: « Мангав тут, обмук кхоро пхикэстар, соб манди тэ пэ пани», ай вой пхэнэла: «Пи, тай мэ дава пани тирэнди верблюдонэнди», када вой авэла, савя Ту вылилян важ тирэсти копылёсти Исаакости. Кади мэ уджянава, со Ту дэх мила мурэсти раести.

15 Инте вов на пэрэачиля тэ мангэпэ, сар ханингэстэ выджиля Ревекка кхорэґа пэ пхико, чей Бетуилохкири, саво сля чявэґа Милкатиро, сави сля ромняґа Нахорости, Авраамохкирэ пхралэ. 16 Вой сля фартэ шукарни чей, чеёры сави на сля инте муршэґа. Вой смукляпэ ханингастэ, пхэрдиля кхоро тай джиля павпалэ.

17 Копыли подпрастэня латэ тай пхэнэл:

— Мангав тут, дэ манди набут пани тирэстар кхорэстар.

18 — Пи, муро рай,— пхэнда вой, сиго смукхля кхоро пэ вастэн, дэня лэсти тэ пэ.

19 Кала вов пиля скацик лэсти трэбуни, вой пхэнда:

— Мэ доросава пани и тирэнди верблюдонэнди, скацик вонэ авэна тэ пэ.

20 Вой сиго вычюта пани кхорэстар дэ балани, прастэня упалэ ханингастэ тэ лэ инте пани тай доросля пани всаворэнди лэхкирэнди верблюдонэнди. 21 Вов ачелас мулком тай дыкхля пэ ла, камэлас вов тэ полэ, дэня ли РАЙ бахт лэсти пала со вов авиля.

22 Кала верблюдуря пэрэачиле тэ пэ, кодэва мануш вылиля сувнакуни чень важ накх, пхаримаґа дэ бека, тай дуй сувнакунэ ланчюги, пхаримаґа дэ дэш шэкеля, 23 тай пхучля:

— Пхэн манди, кахкири ту чей? Исин тирэстэ дадэстэ дэ цэр тхан, соб амэнди тэ ратярэ?

24 Вой пхэнда лэсти:

— Мэ чей Бетуилохкири, вов исин чяво Милкатиро, савэ вой бэянда Нахорости.

25 Тай инте допхэнда:

— Амэндэ исин бут сулум тай ворзо, тай исин тхан, тев тэ ратярэ.

26 Тунчи вов тэлиля тай ашарда РАЕ, 27 пхэнда:

— Ашарав РАЕ, Дэвлэ мурэ раехкиро Авраамохкирэ, Саво на ачявда би Пэхкири мила тай чачима мурэ рае, пала када со РАЙ анда ман дэ цэр родостэ мурэ раехкирэ.

28 Чей прастэня дэ цэр тай роспхэнда пала вса пэхкиряти дати. 29 Ревекатэ сля пхрал, лэ акхарэнас Лавано, тай вов сиго джиля колэстэ манушэстэ, саво сля пашэ ханинг. 30 Кацик вов удыкхля чень важ накх тай ланчюги пэ вастэн пхэнятэ тай ушунда роспхэндимо Ревекатиро пала кода, со пхэнда лати кова мануш, вов джиля лэстэ, ай кова кади и ачелас верблюдоненца пашэ ханинг.

31 — Джям амэндэ, бахталисардо РАЕҐА, — пхэнда Лавано. — Сости ту ачех пэ гаса? Мэ сикавава цэр важ тути тай тхан верблюдонэнди.

32 Кова мануш заджиля дэ цэр, тай верблюдонэндар слиле пхаримо. Лэнди андэ сулум тай ворзо, ай лэсти и лэхкирэнди манушэнди андэ пани, соб тэ выхалавэ пурэ. 33 Англа лэстэ тховдэ хамо, нэ вов пхэнда:

— Мэ на авава тэ ха, кала на роспхэнава пала муро рындо.

— Роспхэн, — пхэнда Лавано.

34 Вов пхэнда:

— Мэ— Авраамохкиро копыли. 35 РАЙ фартэ мишто бахталисарда мурэ рае, вов ачиля барвало. Вов дэня лэсти хурдо тай баро ското, руп тай сувнак, копылен тай копыльницэн, верблюдонэн тай маґарен. 36 Мурэ раехкири ромни Сарра бэянда лэсти чявэ дэ пхурима, тай вов отдэня чявэсти вса, со лэстэ сля. 37 Муро рай прэпхэнда манди тэ дэ солах тай пхэнда: «На лэ ромня мурэсти чявэсти чеендар хананея, дэ кахкири пхув мэ джював, 38 ай джя їрятэ мурэ дадэхкирэ, мурэстэ родостэ, тай котар лэ ромня мурэсти чявэсти». 39 Мэ пхучлём мурэ раестар: «Со, сар коя джювли на джяла манца?» 40 Вов пхэнда: «РАЙ, англа Кастэ мэ пхирав, бичялэла туґа Пэхкоро Ангело тай дэла тути бахт пала со ту и джях, соб ту тэ лэх ромня мурэсти чявэсти мурэстар родостар тай дадэхкирятар їрятар. 41 Кацик тунчи ту авэґа викалавдо кадылатар солахатар, кала поавэґа дэ цэр мурэ дадэхкирэ, тай сар вонэ отпхэнэна тути тэ отдэ ла, тунчи ту авэґа викалавдо солахатар. 42 Кала мэ авдивэ авилём ханингатэ, мэ пхэндом: «О, РАЁ, Дэвэл мурэ раехкиро Авраамохкиро, кацик бы Ту тэ дэх бахт колэсти, пала со мэ бичялдо кордэ! 43 Акэ мэ ачяв паша ханинг: сар чей выджяла тэ доросэ пани, тай мэ пхэнава лати: «Мангав тут, дэ манди тэ пэ пани тирэстар кхорэстар», 44 тай сар вой пхэнэла манди: «Пи, тай мэ доросава пани и тирэнди верблюдонэнди», акэ, када вой, савя РАЙ и вылиля чявэсти мурэ раести». 45 Инте мэ на пэрэачилём тэ мангэпэ дэ пэхкоро їло, сар выджиля Ревекка кхорэґа пэ пхико. Вой смукляпэ ханингатэ тай доросля пани, тай мэ пхэндом лати: «Мангав тут,дэ манди тэ пэ пани». 46 Вой сиго обмукля кхоро пхикэстар тай пхэнда: «Пи, ай мэ дава пани и тирэнди верблюдонэнди». Мэ пилём пани, тай вой дэня тэ пэ верблюдонэнди. 47 Мэ пхучлём латар: «Кахкири ту чей? Вой пхэнда: «Мэ чей Бетуилохкири, вов исин чяво Милкатиро, савэ вой бэянда Нахорости. Тунчи мэ дэнём лати чень важ накх тай ланчюги пэ вастэн 48 тэлилём тай ашардом РАЕ. Мэ ашардом РАЕ, Дэвлэ Авраамохкирэ, мурэ раехкирэ, Саво анда ман чячютнэ дромэґа, соб тэ лав мурэ раехкирэ пхралэстеря внучка пала лэхкоро чяво. 49 Кана, сар тумэ терэна мила тай чячимо мурэсти раести, пхэнэн манди, ай сар нат, кади ж пхэнэн манди, соб мэ тэ джянав, со тэ терэ манди.

50 Лавано тай Бетуило пхэндэ:

— Кадыва рындо РАЕСТАР, на амэнди тэ пхэнэ тути нэ чи нат. 51 Акэ Ревекка англа тут; залэ ла тай джя, тай мэк вой ачела ромняґа тирэ раехкирэ чявэсти, сар вылиля РАЙ.

52 Кала ушунда кадыла лава Авраамохкиро копыли тэлиля РАЕСТИ ды пхув. 53 Тунчи вов вылиля лачи їда, кадиж сувнакуно тай рупуно шукаримо, тай отдэня Ревеккати; латирэсти пхралэсти тай дати вов кадиж дэня кучютнэ подаркуря [1] . 54 Вов тай мануша, савэ сле лэґа, хале, пиле тай ачелепэ тэ ратярэ. Кала пэ авэр дэнзор вонэ вшиле, вов пхэнда:

— Отмукэн ман, мэ камав тэ джя дэ дром мурэстэ раестэ.

55 Ай латиро пхрал тай дэй пхэндэ:

— Мэк чей ачелапэ амэнца инте пэ дэш дивэ, тунчи джяґа.

56 Нэ вов пхэнда:

— На рицарэн ман, сар РАЙ дэня бахт колэсти, пала со мэ бичялдо кордэ. Отмукэн ман дэ дром, соб маї тэ рисявав мурэстэ раестэ.

57 Вонэ пхэндэ:

— Акхараґа чя тай пхучяґа ла.

58 Вонэ акхардэ Ревекка тай пхучле:

— Ту джяґа кадэлэґа манушэґа?

— Джява, — пхэнда вой.

59 Тай вонэ отбичялдэ дэ дром пэхккиря пхэня Ревекка екхтханэ кодэлаґа, ко ла парварэлас, Авраамохкирэґа копэлеґа тай манушэнца, савэ лэґа сле. 60 Вонэ бахтисардэ Ревекка тай пхэндэ:

     — Пхэнь амари, мэк чяворэ тирэ авэна

         тэ бинэпэ пхангленца тай пхангленца;

     мэк лэна зораґа вонэ

         врэжымашонэндирэнца [2] пэхкирэн врэжымашонэн.

61 Ревекка тай латирэ копыльницы стидэнепэ, бэшле пэ верблюдонэн тай джиле пала кодэва манушэ. Кади копыли лиля Ревекка тай джиля дэ дром.

62 Исаако рисиля Беэр — лахай — роиестар — вов джюда дэ Негево, — 63 тай акэ, бельвеляґа вов выджиля дэ маля, подлиля якха тай удыкхля, со джян верблюдоря. 64 Ревекка кадиж подлиля якха тай удыкхля Исаако; вой смукляпэ верблюдостар 65 тай пхучля копылестар:

— Ко кава мануш дэ маля, со джял амэндэ пэ дром?

— Када муро рай,— пхэнэл копыли.

— Тунчи вой лиля ушардо тай чюта пэ пэстэ. 66 Копыли роспхэнда Исаакости пала вса, со терда. 67 Исаако залиджялда Ревекка дэ катуна пэхкиря датэ Сарратэ тай лиля ла дэ ромнен. Вой ачиля лэсти ромняґа, тай вов покамля ла; кади Исаако аракхля пачя, тунчи сар муля лэхкири дэй.


24:53 [1]
24:60 [2] вместо скороговорки)))

Шеро 25

Вряма, кала муля Авраамо

1 Авраамо лиля пэсти авэр ромня, савя акхарэнас Хеттура. 2 Вой быянда лэсти Зимрано, Иокшано, Медано, Медиано, Ишбако, тай Шуахо. 3 Иокшано сля дадэґа Шэвасти тай Деданости; потомкуря Дедананохкирэ сле ашуритуря тай летуашытуря. 4 Чявэ Мадианохкирэ: Ефо, Еферо, Енохо, Авидо тай Элдаго — всаворэ вонэ потомкуря Хетуратирэ.

5 Авраамо ачявда вса, со лэстэ сля Исаакости. 6 Аврэнди чявэнди вов инте сар сля джюдо, дэня подаркуря тай отбичялда лэн пэхкорэстар чявэстар Исаакостар пэ востоко, дэ восточно пхув.

7 Всаворо джюимо Авраамохкиро сля шэл ефтадэша панчь бэрш. 8 Лэстар выджиля последнё фано тай муля вов дэ баря пхурима, лиля вса джювиматар тай отджиля пэхкорэндэ дадэндэ. 9 Лэхкирэ чявэ Исаако тай Измаило гаравдэ лэ дэ пищера Махпелохкири сави пашэ Мамроґа, пэ маля Эфронохкири хеттохкири, чявэ Цохарохкирэ. 10 Кадыя маля, сави Авраамо тинда хеттонэндэ. Котэ Авраамо гаравдэ пашэ лэхкиряґа ромняґа Сарраґа. 11 Тунчи, сар муля Авраамо, Дэвэл бахтисарда лэхкорэ чявэ Исаако, саво тунчи джюда пашэ Беэро — лахай — рои.

Измаилохкирэ потомкуря

12 Акэ порода Измаилохкири, Авраамохкирэ чявэ, савэ Сарратири копыльница Агарь египтостар, быянда Авраамости; 13 акэ лава Измаилохкирэн чявэн, бинэнпэ пхурэдэстар чявэстар: Неваёто — барэдэр чяво Измаилохкиро, Кедаро, Адбеело, Мивсамо, 14 Мишма, Дума, Масса, 15 Хададо, Тема, Иетуро, Нафишо тай Кедма. 16 Када лава чявэн Измаилохкирэн, лава дэшудуен вождёнэн сар вонэ пхирэнас тай джюдэ.

17 Всаворо джювимо Измаилохкиро сля шэл трянда ефта бэрш, лэстар выджиля последнё фано тай вов муля, тай отджиля пэхкорэндэ дадэндэ. 18 Лэхкоро потомкуря джюдэ дэ пхув Хавилатар ды Шуро, пашэ Египто, сар тэ джя дэ Ашуро.Вонэ джюдэ дэ холи всаворэнца пхралэнца.

Исаакохкирэ чявэ — Иаково тай Исаво

19 Акэ, роспхэндимо пала Исаако, Авраамохкирэ чявэ:

— Авраамостэ быяндапэ Исаако. 20 Исаакости сля саранда бэрш, кала вов лиля пэсти ромня Ревекка.Вой сля чей арамеёхкири Бетуилохкири, вов джюда дэ Паддано — Арамо. Вой сля пхэнь арамеёсти Лаваности.

21 Исаако мангэлас РАЕ пала пэхкиря ромня, пала када со латэ на сля чяворэн. РАЙ дэня, со вов мангэлас тай лэхкири ромни Ревекка ачиля пхари. 22 Чяворэ ачиле тэ марэпэ дэ латири води тай вой пхэнда:

— Пала со манди када?

Тай вой джиля тэ пхуче РАЕСТАР. 23 РАЙ пхэнда лати:

     — Дуй породы дэ води тири,

         дуй народуря джяна тутар тай вонэ розджянапэ;

     екх авэла зоралэдэр аврэ,

         тай пхурэдэр авэла дэ копылен цыкнэстэ.

24 Кала авиля вряма лати тэ быянэ, латэ дэ води чяче сле чяворэ блезняшкуря. 25 Англуно быяндапэ лоло, тай всаворо сля вов дэ балэн, сар ворсисто їда, пала када лэ и акхардэ Исаво [1] . 26 Тунчи сикавдапэ лэхкоро пхрал, саво рицарэласпэ вастэґа пала талпа Исавохкири; пала када вов сля акхардо Иаково. Исаакости сля шов дэша бэрш, кала Ревекка быянда лэн.

Исаво битинэл пэхкоро пэрвородство

27 Чяворэ выбариле: Исаво сля лачё охотнико, малендиро мануш, ай Иаково сля мануш пачяло, вов джюда машкар катуны. 28 Исаакости фартэ чялёлас тэ ха тавдо дыконэндар зверёнэндар, вов будэр камэлас Исаво, нэ Ревекка будэр камэлас Иаково.

29 Екхвар, кала Иаково тавэлас зюми, Исаво рисиля малятар фартэ бокхало. 30 Вов пхэнда Иаковости:

— Сигидэр, дэ манди тэ ха набут кова лоло, со ту тавэх! Мэ мэрав бокхатар! (Акэ сости лэсти дэне кадиж лав Эдомо).

31 Иаково пхэнда:

— Битин манди пэрвородство.

32 — Мэ мэрав бокхатар, — пхэнда Исаво. — Со дэл манди кадыва пэрвородство?

33 Иаково пхэнда:

— Дэ солах.

Вов дэня солах, тай кади битинда пэхкоро пэрвородство Иаковости.

34 Тунчи Иаково дэня Исавости мандро тай чечевично зюми. Вов халя, вщиля тай уджиля.

Кади Исаво чюнгарда пэ пэхкоро пэрвородство.


25:25 [1]

Шеро 26

Исаако тай Ревекка Авимелехостэ

1 Пэ пхув сля бокх, — на кодэя бокх, сави сля кала джювэлас Авраамо, — тай Исаако джиля Авимелехостэ, тхагарестэ филистимлянонэн, дэ Гераро. 2 РАЙ сикавдапэ Исаакости тай пхэнда:

— На джя дэ Египто; джюв дэ кодэя пхув, тев Мэ пхэнава тути тэ джювэ. 3 Джюв ту пэ кадэя пхув пэ вряматэ, тай Мэ авава туґа тай бахталисарава тут, пала кода со Мэ стерава кода, пала со солаханём тирэсти дадэсти Авраамости, Мэ дава всавори кадэя пхув тути тай тирэнди чяворэнди. 4 Мэ стерава, со тирэн чяворэн авэла бут, сар чергэнен дэ болыбэн, тай дава лэнди всавори кадэя пхув, тай тирэндар чяворэндар бахталисарэнапэ всаворэ народуря пэ пхув, 5 пала када со Авраамо кандэлас Ман тай фирисарэлас Мурэ лава, со прыпхэнавас тай всаворэ законуря Мурэ.

6 Исаако ачиля тэ джювэ дэ Гераро. 7 Кала мануша, савэ джюдэ дэ кодэва тхан пхучле лэстар пала лэхкиря ромня, вов пхэнда: «Када пхэнь мури», пала када со дарэня тэ пхэнэ: «Када ромни мури». Вов думисарэлас: «Мануша, савэ джювэн дэ кадэва тхан умарэна ман пала Ревеккатэ, пала када со вой шукарни».

8 Екхвар, кала Исаако проджюда котэ бут вряма, Авимелехо, тхагари филистимлянонэн, подыкхля дэ фылястра, тай удыкхля, сар Исаако облэлас Ревекка, пэхкиря ромня. 9 Авимелехо акхарда Исаако пэстэ тай пхэнда:

— Акэ, вой тири ромни! Сости ту пхэндан: «Вой пхэнь мури»?

Исаако пхэнда лэсти:

— Пала када, со мэ думисаравас, со пала латэ ман умарэна.

10 Тунчи Авимелехо пхэнда:

— Со ж ту стердан амэнца? Екх муршэндар пэрэлас бы тиряґа ромняґа, тай ту андан бы пэ амэн дош.

11 Авимелехо прыпхэнда всаворэнди манушэнди:

— Всяко, ко ґулела кадэлэстэ манушэстэ чи лэхкирятэ ромнятэ, чяче авэла умардо.

Холи филистимлянонэнца пала ханинга

12 Исаако чюта ворзо пэ маля дэ кодэя пхув тай дэ кодэва жэ бэрш стидэня шэлвар будэр, РАЙ бахтисарда лэ: 13 вов ачиля барвало, лэхкоро барвалимо барёлас, вов ачиля фартэ барвало. 14 Лэстэ сле кацавэ барэ гуртуря цыкнэ тай барэ ското тай скацик копылен, со филистимлянуря рицарэнас холи дэ пэхкоро їло пэ лэстэ. 15 Вонэ зачютэ пхуяґа всаворэ ханинга, савэ инте сар сля джюдо дад лэхкоро Авраамо, выґанавдэ лэхкирэ копыли.

16 Авимелехо пхэнда Исаакости:

— Уджя амэндар; ту ачилян фартэ зорало важ амэнди.

17 Исаако уджиля котар, ачиля тэ джювэ дэ герарско маля. 18 Исаако выжужарда ханинга, савэ выґанавдэ инте копыли лэхкирэ дадэ Авраамо тай сар вов муля, ханинга кадэлэ сле зачютэ филистимлянонэнца. Вов дэня лэнди кодэла жэ лава, савэ дыкалэ дэня лэхкоро дад.

19 Копыли Исаакохкирэ ачиле тэ ґанавэ дэ маля тай оттирдэ котэ ханинг, пани савэстар марэлас пхуятар, 20 ай герарски чябануря ачиле тэ кошэпэ чябанонэнца Исаакохкирэнца. Вонэ пхэнэнас: «Када амаро пани!» Вов акхарда ханинг Есеко [1] , пала када со вонэ кошэнаспэ лэґа. 21 Тунчи вонэ выґанавдэ авэр ханинг, ай и пала лэстэ ачиле тэ кошэпэ, пала када вов акхарда лэ Ситна [2] . 22 Вов уджиля котар тай выґанавда инте екх ханинг, пала савэстэ кошэмо на сля, тай вов акхарда лэ Реховото. Вов пхэнда: «Кана РАЙ дэня амэнди тхан, тай амэн авэла будэр дэ кадэя пхув».

23 Вов джиля котар дэ Вирсавия. 24 Дэ кодэя рат РАЙ сикавдапэ лэсти тай пхэнда:

— Мэ — Дэвэл Авраамо, тирэ дадэ. На дар, Мэ туґа. Мэ бахталисарава тут тай стерава со тирэн чяворэн авэла бут важ Муро копыли Авраамо.

25 Исаако стерда жэртвенико тай прыакхарда РАЕХКОРО лав, тай тховда котэ катуна, ай лэхкирэ копыли выґанавдэ ханинг.

26 Авимелехо авиля лэстэ Гераростар екхтханэ Ахузатомаґа, саво сля лэхкоро подпхэндимарё, тай Фихолоґа, барэдэр лэхкирэ халавдэґа. 27 Исаако пхучля лэн:

— Пысо авиле, тумэ жэ холиле пэ ман тай вытрадэне ман?

28 Вонэ пхэндэ:

— Амэ кана полах, со туґа РАЙ, тай амэ камах, соб ту и амэ тэ солахах тай тэ допхэнахпэ. Тераґа союзо, 29 со ту нисо на терэґа амэнди врытимо, сар и амэ на лилепэ тутэ, обджяґаспэ туґа мишто тай отмукле тут пачяґа. Ай кана ту бахталисардо РАЕҐА.

30 Исаако тховда лэнди лачё скаминд, вонэ хале тай пиле. 31 Пэ авэр диво, дэнзор вонэ дэне екх екхэсти солах; Исаако отмукля лэн, тай вонэ уджиле лэстар пачяґа.

32 Дэ кодэва диво копыли Исаакохкирэ авиле тай роспхэндэ лэсти пала ханинг, саво вонэ выґанавдэ. Вонэ пхэндэ:

— Амэ аракхле пани!

33 Вов акхарда лэ Шэва, тай ды авдивэ, кадыва форо акхарэлпэ — Вирсавия.

Исавохкирэ ромня

34 Кала Исавости сля саранда бэрш, вов лиля пэсти дэ ромнен Иегудифа, хетохкиря Беэрахкиря чя; тай инте лиля Басемата, хетохкиря Елонохкиря чя. 35 лэндар сля бут врытимо Исаакости тай Ревеккати.


26:20 [1] Пав евр. кадэва лав пэрэлиджялпэ сар холи.
26:21 [2]

Шеро 27

Иаково хохаимаґа лэл дадэхкиро бахталисаримо

1 Кала Исаако ачиля пурано тай лэхкирэ якха хасардэ зор кади, со вов нисо будэр на дыкхэлас, вов акхарда Исаво, пэхкирэ пхурэдэрэ чявэ, тай пхэнда лэсти:

— Чяво муро!

— Мэ катэ, — пхэнэл Исаво.

2 Исаако пхэнда:

— Мэ пхуро, тай на джянав мэ диво, кала мэрава. 3 Лэ тиро колчяно тай луко тай джя дэ маля, тай дорос манди дыко мас. 4 Тав манди камлимахкиро хамо муро тай ан манди тэ ха, соб мэ тэ бахталисардом тут англа муро мэримо.

5 Ревекка шунда, сар Исаако дэдуманя пэхкирэґа чявэґа Исавоґа, тай кала Исаво уджиля дэ маля, соб тэ умарэ тай тэ анэ дыко мас, 6 Ревекка пхэнда пэхкирэсти чявэсти Иаковости:

— Мэ шундом, сар тиро дад пхэнда тирэсти пхралэсти Исавости: 7 «Ан дыко мас тай тав лачё хамо, соб мэ тэ бахталисардом тут англа РАЙ, покы на мулём». 8 Шун ман мишто кана, чяво муро, тай тер, сар мэ пхэнава тути. 9 Джя гуртостэ тай ан манди дуен лачен бузнорэн, соб манди тэ тавэ лачё хамо важ тиро дад, кацаво хамо, сар лэсти чялёл. 10 Тунчи отлиджя лэ дадэсти, вов хала тай бахталисарэла тут покы на муля.

11 Иаково пхэнда Ревекати, пэхкиряти дати:

— Нэ муро пхрал Исаво всаворо дэ балэн, ай мандэ морци жужи. 12 Со, сар дад лэлапэ мандэ? Мэ авава англа лэстэ хохавимари, тай вов сигидэр дэла ман мрая, ай на бахталисарэла.

13 Дэй пхэнда лэсти:

— Мрая мэк авэла пэ мандэ, чяво муро, ай ту тер, сар мэ пхэнав: джя тай ан бузнорэн.

14 Вов джиля, лиля бузнорэн тай анда лэн дати, тай вой тавда лачё хамо, кацаво, сар чялёл лэхкирэсти дадэсти. 15 Тунчи Ревекка лиля фэдэдэр їда Исавохкири, пэхкирэ пхурэдэрэ чявэхкири, сави сля латэ дэ цэр, тай урявда пэ цыкнэдэр чявэ, Иаково, 16 ай лэхкирэ васта тай жужи кор ушаравда бузнорэхкиряґа морцяґа. 17 Тунчи вой дэня пэхкирэсти чявэсти Иаковости лачё хамо тай мандро, савэ тавда.

18 Вов авиля дадэстэ тай пхэнда:

— Муро дад.

— Акэ мэ, — пхэнда кодэва. — Ту саво мурэндар чявэндар?

19 Иаково пхэнда дадэсти:

— Мэ — Исаво, барэдэр чяво тиро. Мэ тердом, сар ту пхэндан. Мангав, ваздэпэ, бэш тай ха муро хамо, соб ту тэ бахталисарэх ман тунчи.

20 Исаако пхучля Иаковостар:

— Сар ту кади сиго аракхлян ла, чяво муро?

— РАЙ, тиро Дэвэл, дэня манди бахт, — пхэнда кодэва.

21 Исаако пхэнда Иаковости:

— Поджя пашэдэр, соб манди тэ лэпэ тутэ, чяво муро, чяче ту муро чяво Исаво чи нат.

22 Иаково поджиля пашэдэр пэхкирэстэ дадэстэ Исаакостэ, саво лиляпэ лэстэ тай пхэнда:

— Гласо — сар гласо Иаковохкиро, ай васта — сар васта Исавохкирэ.

23 Вов на уджянгля лэ, пала када со васта лэстэ слэ дэ балэн, сар Исавостэ, и вов бахталисарда лэ.

24 — Чяче ту муро чяво Исаво? — пхучля Исаако, тай вов пхэнда лэсти:

— Нэ, када мэ.

25 Исаако пхэнда:

— Чяво муро, подлиджя манди тиро дыко мас пашэдэр, тай мэ хава, ай тунчи бахталисарава тут.

Иаково дэня лэсти хамо, тай вов халя, анда мол, тай вов пиля. 26 Тунчи лэхкиро дад Исаако пхэнда лэсти:

— Подджя, чяво муро, тай чюминдэ ман.

27 Вов поджиля тай чюминда лэ. Исаако ушунда фано лэхкиря їдатиро тай бахталисарда лэ, и пхэнда:

     — Када фано мурэ чявэхкиро,

         сар малятиро фано,

         саво бахталисарда РАЙ.

     28 Мэк дэла тути Дэвэл болыбнастирятар росынатар

         тай барвалиматар пхуятирятар,

         бут ворзо тай тэрно мол.

     29 Тэ терэн пэ тутэ породы,

         тай тэлён тути народуря.

     Раеґа ав тирэнди пхралэнди,

         тай тэ тэлён англа тутэ чявэ тиря датирэ.

     Тэ авэл дэно мрая, кодэва ко дэл тут мрая,

         ай ко бахталисарэл тут, тэ авэл бахталисардо.

30 Кацик Исаако пэрэачиля тэ бахталисаримо тай кацик Иаково выджиля дадэстар, сар авиля лэхкиро пхрал Исаво астариматар. 31 Вов кадиж тавда лачё хамо тай анда дадэсти. Вов пхэнда лэсти:

— Дадэ, ваздэпэ, бэш тай ха муро хамо, ай тунчи бахталисар ман.

32 Лэхкиро дад Исаако пхучля:

— Ко ту?

— Мэ тиро чяво, — пхэнда вов, — тиро барэдэр, Исаво.

33 Исаако всаворо тэ затинисявэл тай пхэнда:

— Ко сля кодэва авэр, саво анда дыко мас манди? Мэ халём лэ англа кода, сар ту тэ авэх тай бахталисардом лэ. Вов кана авэла бахталисардо!

34 Кала Исаво ушунда дадэхкирэ лава, вов зоралэ тай кырко затиписиля, и пхэнда дадэсти:

— Бахталисар и ман, и ман кадиж, дадэ!

35 Нэ кодэва пхэнда:

— Тиро пхрал авиля хрантимаґа тай отлиля тутар бахталисаримо.

36 Исаво пхэнда:

— Чячимаґа, лэ и акхарэн Иаковоґа? Дувар вов обджиля ман: лиля муро барэдэримо, а кана муро бахталисаримо!

Тай пхучля:

— На ачиляпэ тут э бахталисаримо и важ манди?

Исаако пхэнэл Исавости:

— Мэ тердом лэ хулаеґа понад тутэ, тай всаворо лэхкиро родо отдэнём лэсти дэ копылен, тай бахталисардом лэ мандреґа тай тэрно мол дэнём лэсти. Со жэ кана тэ тере важ тути, муро чяво?

38 Исаво пхэнда дадэсти:

— Тутэ со кацик екх бахталисаримо, дадэ? Бахталисар и ман, дад муро!

Тай фартэ зоралэ заровиня.

39 Дад лэхкиро Исаако пхэнда лэсти:

     — Авэла джювимо тиро

         дур барвалиматар, сави дэл пхув,

         дур болыбнастирятар росынатар, сави упрэ.

     40 Ту авэґа тэ джювэ баря чюрятар

         тай авэґа тэ терэ бути пэ тиро пхрал.

     Ай кала ту ваздэґапэ,

         ту счювэґа лэхкиро ґамо

         пэхкирятар коратар.

Иаково нашэл дэ Харрано Лаваностэ

41 Исаво рицарэлас холи пэ Иаково пала бахталисаримо, саво дэня лэсти дад, тай пхэнда пэсти: «Ровимахкирэ дивэ пала муро дад сиго проджяна — тунчи мэ умарава мурэ пхралэ Иаково».

42 Ревеккати пэрэдэне, со пхэнда пхурэдэр чяво Исаво, тай вой бичялда пала цыкнэдэр чяво, пала Иаково, тай пхэнда лэсти:

— Тиро пхрал, Исаво, думисарэл, тэ умарэ тут. 43 Муро чяво, стер, сар мэ пхэнава: екхатар жэ прастэ дэ Харрано мурэстэ пхралэстэ Лаваностэ. 44 Джюв лэстэ савись вряма, покы на уджяла холи тирэстэ пхралэстэ, 45 кала жэ холи тирэ пхралэстэ проджяла, тай вов бистарэла кода, со ту тердан лэсти, тунчи мэ бичялава тэ пхэнэ тути, со авиля вряма тэ рисявэ тути. Пысо манди тэ хасарэ тумэн дуен дэ екх диво?

46 Тунчи Ревекка пхэнда Исаакости:

— Мэ на лошали джювимати пала кадэла хеттейсконэн чеен. Сар и Иаково лэла пэсти дэ ромнен джювля, калатар пхуятар, кацавя акэ хеттеянка, сар кадэла, тунчи пала со манди тэ джювэ?

Шеро 28

1 Исаако акхарда Иаково, бахталисарда лэ тай прыпхэнда лэсти:

— На лэ пала пэстэ хананеянка. 2 Екхатар жэ джя дэ Паддано — Арамо, дэ Бетуилохкиро цэр, дадэстэ тиря датиро. 3 Тэ бахталисарэл тут Дэвэл Всазорако тай терела тутар бут чяворэ, соб тутар тэ джян бут народуря. 4 Тэ дэл Вов тути и тирэнди чяворэнди Авраамохкиро бахталисаримо, соб тэ авэх ту хулай пхуятиро, пэ сави ту екхатар джювэх сар би цэрэхкиро; пхув, сави Дэвэл дэня Авраамости.

5 Тунчи Исаако отмукля Иаково, тай кодэва джиля дэ Паддано — Арамо, Лаваностэ, арамеёхкирэ Бетуилёхкирэ чявэ, пхралэстэ Ревеккатирэ, сави сля дэй Иаковости тай Исавохкири.

6 Исаво уджянгля, со Исаако бахталисарда Иаково тай бичялда лэ дэ Паддано — Арамо, соб тэ лэл котар ромня, и со вов кала бахталисарэлас, прыпхэнда лэсти: «На лэ дэ ромнен хананеянка», 7 тай со Иаково кангля пэхкирэ дадэ и дэёра и джиля дэ Паддано — Арамо. 8 Тунчи Исаво полиля, сар на чялёнас Исаакости лэхкирэсти дадэсти хананеянкоря. 9 Тай джиля вов Измаилостэ тай лэл пэсти инте екха ромня Махалата, сави сля пхэнь Невоётохкири, чей Измаилостири, чяво Авраамохкиро.

Дэ сунэ Дэвэл дэдумэл Иаковоґа

10 Иаково ачявда Вирсавия тай джиля дэ Харрано. 11 Кала доджиля савэсь тханэстэ, вов ачеляпэ тэ ратярэ, пала када со кхам бэшля. Вов лиля котэ екх барэндар, тховда лэ пэсти тала шэро тай пэля тэ совэ. 12 Лэсти авиля суно: Вов удыкхля лестница, сави ачелас пэ пхув, ай упралимо латиро доросэлас ды болыбэн, тай ангелуря Дэвлэхкирэ ваздэнаспэ тай змукэнаспэ пав латэ. 13 Упрэ понад латэ ачелас РАЙ и пхэнэлас:

— Мэ — РАЙ, Дэвэл тирэ дадэ Авраамо и Дэвэл Исаакохкиро; пхув, пэ сави ту екхатар пашлёх, Мэ дава тути и тирэнди чяворэнди. 14 Тирэн чяворэн авэла кади бут, сар тишай пэ пхув, тай ту розджяґапэ пэ западо тай пэ востоко, пэ северо тай пэ юґо. Всаворэ мануша пэ пхув бахталисарэнапэ тутар тай тирэндар чяворэндар. 15 Мэ туґа тай авава тэ фирисарэ тут, тев бы ту тэ на джях, тай рисарава тут дэ кадэя пхув. Мэ на ачявава тут тай стерава вса, со пхэнавас тути.

16 Кала Иаково джюнгавдапэ, думисарэлас: «Чяче, пэ кадэва тхан РАЙ, ай мэ на джянавас». 17 Лэсти сля даруно, тай вов пхэнда:

— Сар даравэл кадэва тхан! Чячимаґа, катэ цэр Дэвлэхкиро, тай када — болыбнастирэ удара.

18 Иаково вшиля дэнзор, лиля бар, саво вов тховэлас пэсти тала шэро, тховда лэ знакоґа, соб тэ рапирэ, тай чюта пэ лэстэ цил. 19 Вов акхарда кадэва тхан Вефилё, ай дыкалэ кодэва форо акхарэласпэ Лузо.

20 Тунчи Иаково дэня солах, и пхэнда:

— Сар Дэвэл авэла манца тай фирисарэла ман дэ кадэва дром, дэла манди мандро дэ хама тай їда пэ пхикэ, 21 кади, со мэ рисявава тай авава тэ джювэ дэ пачя дэ дадэхкиро цэр, тай сар РАЙ авэла мурэґа Дэвлэґа, 22 тунчи кадэва бар, саво мэ тховдом знакоґа, соб тэ рапирэ, тай авэла катэ Дэвлэхкирэґа цэрэґа. Тай всаворэстар, со Ту дэх манди, мэ дава Тути дэшто котор.

Шеро 29

Иаково авэл дэ Паддано — Арамо

1 Иаково джялас дурэдэр тай авиля пэ пхув восточнонэндирэн манушэн. 2 Котэ вов удыкхля ханинг дэ маля тай паша лэ трин гуртуря бакрэн, пала када со колэстар ханингатар дэнас пани скотости. Ханинг сля ушаравдо барэ барэґа. 3 Кала всаворэ гуртуря стидэнаспэ, чябануря злэнас ханингатар бар тай бакрэнди дэнас пани, ай тунчи тховэнас бар упалэ пэ тхан.

4 Иаково пхучля чябанонэн:

— Пхрала, катар тумэ?

— Амэ Харраностар, — пхэндэ вонэ.

5 Вов пхэнда лэнди:

— Джянэн тумэ Лавано, Нахоростирэ внуко?

— Нэ, джянах,— пхэндэ вонэ.

6 Иаково пхучля:

— Лэстэ вса мишто?

— Мишто,— пхэндэ вонэ. — Акэ Рахиль, чей лэхкири, джял бакрэнца.

7 — Кхам инте фартэ вуче, — пхэнда вов, инте на авиля вряма тэ стидэ гуртуря. Дэн пани бакрэнди тай даравэн лэн пэ маля.

8 — Амэнди нащи, -пхэндэ вонэ, — трэбуни тэ стидэнпэ всаворэ гуртуря, тай тэ улэн бар ханингатар, тунчи амэ даґа бакрэнди пани.

9 Вов инте дэдуманя лэнца, сар подджиля Рахиль дадэхкирэнца бакрэнца: вой чяравэлас бакрэн. 10 Кала Иаково удыкхля Рахиля, пэхкирэ какохкирэ Лаванохкиря чя, вов подджиля, улиля бар ханингатар тай дэня пани Лаванохкирэнди бакрэнди. 11 Тунчи Иаково чюминда Рахиля тай зоралэ заровиня, 12 пхэнда Рахиляти, со вов — родо латирэ дадэсти и Ревеккатиро чяво. Вой прастэня тай роспхэнда дадэсти пала када.

13 Кала Лавано ушунда, со авиля лэхкиря пхэнятиро чяво, Иаково. Вов прастэня лэстэ пэ дром, облиля лэ, чюминда тай акхарда пэстэ дэ цэр. Иаково роспхэнда лэсти пала вса, 14 тай Лавано пхэнда лэсти:

— Ту исин муро чячё рат.

Роспхэндимо, сар Иаково лиля пэсти ромня

— Кала Иаково проджюда лэстэ чён, 15 Лавано пхэнда лэсти:

— Ту исин родо манди, сости ту авэґа тэ терэ пэ ман ївъя? Пхэн манди, соґа тути тэ потинэ.

16 Лаваностэ сле дуй чея: барэдэра акхарэнас Лия, ай цыкня— Рахиль. 17 Лия сля на кади шукарни, сар Рахиль, ай Рахиль сля шукарни тай лачи пэґа. 18 Иаково покамля Рахиля и пхэнда Лаваности:

— Мэ авава тэ терэ бути пэ тутэ ефта бэрша пала тиря цыкнэдэр чей Рахиль.

19 Лавано пхэнда:

— Фэдэр мэ отдава ла тути, ай на кастись аврэсти. Ачпэ мандэ.

20 Иаково терэлас бути ефта бэрша, соб тэ лэл Рахиля, нэ вонэ сикавдэпэ лэсти сар набут дивэ, пала када со вов камэлас ла.

21 Тунчи Иаково пхэнда Лаваности:

— Дэ манди ромня муря, соб манди тэ джювэ лаґа, сар ромняґа: авиля мури вряма.

22 Лавано акхарда всаворэн, ко джювэл пашэ лэстэ тай тховда лачё скаминд. 23 Нэ сар авиля бельвель, вов лиля пэхкиря чя Лия тай дэня ла Иаковости, тай Иаково сута лаґа. 24 Лавано дэня чяти пэхкиря копыльница Зелфа.

25 Кала авиля дэнзор, додыкхля вов со када Лия! Иаково пхэнда Лаваности:

— Со ту тердан манца? Мэ теравас бути пэ тутэ пала Рахилятэ. Сости ту хохавдан ман?

26 Лавано пхэнда:

— Амэндэ на отдэн пала ром цыкня чя майанглал барэдэрятар. 27 Стер бъяв курко кадэла чяґа, ай тунчи амэ даґа тути и цыкнэдэря, пала авэр ефта бэрша бутя.

28 Иаково кади и стерда: пролиджялда курко Лияґа, ай тунчи Лавано отдэня лэсти пэхкиря чя Рахиля. 29 Лавано дэня Рахиляти пэхкиря копыльница Валла. 30 Иаково ачиля тэ джювэ и Рахиляґа, тай камэлас Рахиля будэр сар Лия. Вов терэлас бути пэ Лавано инте ефта бэрша.

Иаковохкирэ чяворэ

31 Кала РАЙ удыкхля, со Лия накамли, Вов терда, со латэ авэна чяворэ, ай Рахилятэ нат. 32 Лия ачиля пхари тай бэянда чяворэ. Вой акхарда лэ Рувимо, пала када со пхэнда: «Када пала када,со РАЙ удыкхля муро бибахт. Кана муро ром, чяче авэла ман тэ камэ».

33 Вой упалэ ачиля пхари тай, кала бэянда чяворэ, пхэнда: «Кади сар РАЙ ушунда, со мэ накамли, Вов дэня манди инте кадэлэ». И вой акхарда лэ Симеоно.

34 Вой инте упалэ ачиля пхари тай, кала бэянда чяворэ, пхэнда: «Кана муро ром прэпхандэлапэ мандэ, пала када со мэ бэяндом лэсти тринэн чявэн». Пала када лэ акхардэ Левиё.

35 Тай вой упалэ ачиля пхари тай, кала бэянда чяворэ, пхэнда: «Кана мэ наисарава РАЕ». Пала када вой акхарда лэ Иуда. Тунчи вой пэрэачиля тэ бэянэ.

Шеро 30

1 Рахиль дыкхэлас, со вой на бэянэл Иаковости чяворэн, тай рицарэлас холи пэ пэхкири пхэнь, пэ Лия. Вой пхэнда Иаковости:

— Дэ манди чяворэн, чи мэ мэрава!

2 Иаково холяґа пхэнда лати:

— Мэ со Дэвэл, Саво на дэл тути чяворэн?

3 Вой пхэнда:

— Акэ Валла, мури копыльница. Пэр лаґа, соб вой тэ бэянэл манди пэ чянга, тай кади мандэ авэна чяворэ латар.

4 Кади вой дэня лэсти дэ ромнен пэхкиря копыльница Валла дэ ромнен; Иаково сута лаґа, 5 вой ачиля пхари тай бэянда лэсти чявэ. 6 Тунчи Рахиль пхэнда: «Дэвэл фирисарда мури патив; Вов ушунда муро мангимо тай дэня манди чявэ». Пала када вой акхарда лэ Дано.

7 Валла, копыльница Рахилятири упалэ ачиля пхари тай бэянда Иаковости дуйтонэ чявэ. 8 Тунчи Рахиль пхэнда: «Баря маримаґа мэ мараваспэ муряґа пхэняґа тай выцэлдом». И вой акхарда лэ Неффалимо.

9 Кала Лия удыкхля, со вой пэрэачиля тэ бэянэ чяворэн, вой лиля Зелфа, пэхкиря копыльница и дэня ла Иаковости дэ ромнен. 10 Лиятири копыльница Зелфа бэянда Иаковости чявэ. 11 Тунчи Лия пхэнда: «Сави бахт!» И вой акхарда лэ Гадо.

12 Лиятири копыльница Зелфа быянда Иаковости дуйтонэ чявэ. 13 Тунчи Лия пхэнда: «Сави мэ бахтали! Джювля авэна тэ пхэнэ пэ мандэ: «Сави вой бахтали». И вой акхарда лэ Асиро.

14 Дэ кодэя вряма, сар мануша стидэн див, Рувимо джиля дэ маля, аракхля мандрагоруря тай анда лэн дати. Рахиль пхэнда Лияти:

— Мангав тут, дэ манди набут тирэ чявэхкирэн мандрагорурен.

15 Нэ кодэя пхэнда лати:

— Ту и кади залилян мандар ромэ; камэх кана тэ залэ мурэ чявэхкирэ мандрагоруря?

— Мишто, — пхэнда Рахиль, — Мэк вов пэрэла туґа авдивэ ратяґа, ай ту отдэ манди тирэ чявэхкирэ мандрагоруря.

16 Кала бельвеляґа Иаково авиля малендар, Лия выджиля англа лэ и пхэнда:

— Ту пэрэґа манца. Мэ потиндом пала тут чявэхкирэ мандрагонэнца.

Тай вов сута лаґа дэ кодэя рат. 17 Дэвэл ушунда Лия, вой ачиля пхари тай бэянда Иаковости панчёнэ чявэ. 18 Тунчи Лия пхэнда: «Дэвэл дэня манди награда пала кода, со мэ дэнём мурэ ромэсти копыльница». Тай акхарда вой лэ Иссахаро.

19 Лия упалэ ачиля пхари тай бэянда Иаковости шовтонэ чявэ. 20 Тунчи вой пхэнда: «Дэвэл дэня манди кучютно подарко. Кана ром дэла манди патив, пала када со мэ бэяндом лэсти шов чявэн». Тай вой акхарда лэ Завулоно.

21 Проджиля савись вряма и вой бэянда чеёра тай акхарда ла Дина.

22 Тунчи Дэвэл взрапирда Рахиля; Вов ушунда ла тай терда кади, соб вой тэ бэянэл чяворэн. 23 Вой ачиля пхари тай бэянда чявэ и пхэнда: «Дэвэл злиля муро ладжявимо». 24 Вой акхарда лэ Иосифо, пала када со пхэнда: «Тэ дэл манди РАЙ инте екхэ чявэ».

Иаково ачиля барвало

25 Тунчи сар Рахиль бэянда Иосифо, Иаково пхэнда Лаваности:

— Отмук ман, соб мэ тэ рисявав пэ пхув, тев бэяндомпэ. 26 Дэ манди мурэн ромнен тай чяворэн, пала савэн мэ теравас бути пэ тутэ.

27 Нэ Лавано пхэнда лэсти:

— Сар мэ аракхлём мила дэ тирэн якхэн, мангав тут, ачпэ: мэ уджянглём пав врэжимо, со РАЙ бахталисарэл ман пала тутэ, — 28 тай допхэнда: — Пхэн пэхкири цымин, мэ потинава тути.

29 Иаково пхэнда лэсти:

— Ту джянэх, сар мэ теравас бути пэ тутэ и савэ тирэ гуртуря ачиле тэ наисарэх ман. 30 Лэн на сля бут, сар мэ тэ авав, ай кана лэн пэ бутэстэ будэр тай РАЙ бахталисарэл тут пала ман. Всаек, кала жэ мэ стидава сось важ муро цэр?

31 Лавано пхучля:

— Со тути тэ дэ?

— Манди нисо на трэбуни, — пхэнда Иаково. — Стер важ манди кацик екх, тай мэ авава и дурэдэр тэ чяравэ тай фирисарэ тирэ гуртуря: 32 дэ манди тэ обджя всаворэ тирэ гуртуря тай тэ отлэ котар всаворэн калэн бакрорэн тай пятнистонэн и крапчятонэн бузнэн. Вонэ и авэна муро потинимо. 33 Чячимо муро душола англэ, кала закамэґа тэ дыкхэ потинимо, саво дэнян манди. Сар аракхэлапэ мандэ на крапчято тай на пятнисто бузно чи на кало бакроро, вонэ авэна тэ бинэпэ сар чёрданэ.

34 — Допхэндэпэ — пхэнда Лавано. — Мэк авэла кади, сар ту пхэндан.

35 Дэ кодэва жэ диво вов отлиля всаворэн крапчятонэн тай пятнистонэн бузнэн — колэн, пэ кастэ сля парнимо, — тай всаворэн калэн бакрорэн тай отдэня лэн тэ дыкхэн пала лэндэ чявэ лэхкирэ. 36 Вов терда соб тэ авэл машкар пэстэ и Иаково тринэ дивэнго дром, ай Иаково кадиж чяравэлас хурдо ското Лаванохкиро.

37 Иаково вычинда ївант рандя тополестар, миндалестар чинарестар тай стерда пэ лэндэ парнэ тханора, и злиля морци лэндар, соб тэ душол парнимо андрал. 38 Вов тховда кацавэ рандора дэ всаворэн балаен, соб вонэ тэ авэн скотостэ пэ якхэн, кала авэна тэ пэ пани. Дэ кодэя вряма, сар бакря ачен пхарэ, кала авэнас вонэ тэ пэ, 39 вонэ теранас кода англа рандёра, тай бакрорэ бэянэнаспэ лэндэ пёстри, крапчяти тай пятнисти. 40 Кадиж Иаково порисявэлас бакрэн пёстронэндэ и калэндэ, савэ сле Лаваностирэ, ай тэрнэн тховэлас дэ рига. Кади и лэстэ сле гуртуря, тай вов рицарэлас лэн ригатар Лаваностирэндар бакрэндар. 41 Кала тэ пэ авэнас састэ бакрэ тай бузня, Иаково тховэлас англа лэндэ дэ балаен рандёра, соб вонэ тэ терен бакрорэн англа рандя, 42 а кала авэнас бакрэ тай бузня на састэ, то вов на тховэлас рандя. Кади на састо ското доросэласпэ Лаваности, ай састо — Иаковости. 43 Иаково ачиля тэ барвалёл, лэстэ кана сле барэ гуртуря, а кадиж копыли тай копыльницы, верблюдуря тай магаря.

Шеро 31

Иаково тай лэхкиро їри нашэл Лаваностар

1 Иаково ушунда, сар Лаванохкири чявэ пхэнэнас: «Иаково залиля вса, со сля амарэстэ дадэстэ, тай стидэня барвалимо амарэстар дадэстар». 2 Тай Иаково додыкхля, со Лавано на кацаво лэстэ, сар дыкалэ.

3 РАЙ пхэнда Иаковости:

— Рисяв павпалэ дэ дадэндири пхув, тирэстэ родостэ, тай Мэ авава туґа.

4 Иаково бичялда тэ пхэнэ Рахиляти тай Лияти, соб вонэ тэ выджян дэ маля, тев сле лэхкирэ гуртуря. 5 Вов пхэнда лэнди:

— Мэ дыкхав, со тумаро дад на кацаво мандэ, сар сля дыкалэ, нэ Дэвэл мурэ дадэхкиро манца. 6 Тумэ джянэн, со мэ теравас бути пэ тумаро дад всаворэндар зорэндар, 7 ай тумаро дад хохавэлас ман, дэшвар парувэлас муро потинимо. Дэвэл на дэня лэсти тэ терэ манди врыто. 8 Сар вов пхэнэлас: «Потинимо тиро авэла крапчято ското», всаворо ското бэянэлас крапчятонэн, ай сар вов пхэнэлас: «Потинимо тиро авэла пёстро ското», то всаворо ското бэянэлас пёстронэн. 9 Кади Дэвэл залиля ското тумарэстар дадэстар и дэня манди.

10 Екхвар, сар ското ушаравэл екх екхэ, мандэ авиля суно: мэ подлилём якха тай удыкхлём, со бузнэ, савэ ушаравэн бузнян, сле пёстри, крапчяти тай пятнисти. 11 Ангело Дэвлэхкиро пхэнда манди дэ сунэ: Иаково». Мэ пхэндом: «Мэ катэ» 12 Вов пхэнда: «Подыкх, тай ту удыкхэґа: всаворэ бузнэ, савэ ушаравэн бузнян, — пёстри, крапчяти тай пятнисти, пала када со Мэ удыкхлём, сар обджиляпэ туґа Лавано. 13 Мэ — Дэвэл Вефилё, тев ту чювэґас дзэто пэ бар тай солоханян Манди; ачяв сигидэр кадэя пхув и рисяв дэ пхув, тев ту бэянданпэ».

14 Рахиль тай Лия пхэндэ:

— Исин ли амэндэ котор дэ амарэ дадэхкиро барвалимо? 15 Чи на душол, со вов бинэн амэн сар на пала пэхкирэн? Вов битинда амэн тай хасарда кода, со лиля важ амэндэ. 16 Чяче, всаворо барвалимо, саво Дэвэл залиля дадэстар, амаро исин и амарэ чяворэндиро, стер кади, сар пхэнэл тути Дэвэл.

17 Иаково тховда чяворэн тай ромнен пэ верблюдуря, 18 даравда всаворо ското англа пэстэ, тай лиля пэхкиро барвалимо, саво вов затерда дэ Паддано — Арамо, джиля дэ дром пэхкирэстэ дадэстэ Исаакостэ дэ пхув Ханаанско.

19 Кала Лавано уджиля тэ подчинэ бакрэндирэ бала, Рахиль чёрда лэхкирэн дэвлэн. 20 Ай Иаково хохавда арамеё Лавано, на пхэнда лэсти, со уджял. 21 Вов нашэлас всаворяґа барвалимаґа тай, кала пэрэджиля лэнь, джиля дэ плаендиро риг Галаадско.

Лавано тай Иаково терэн допхэнимо

22 Пэ трито диво Лаваности пхэндэ, со Иаково нашля. 23 Вов лиля пэґа родонэн, прастэня пала Иаково тай пэ ефтато диво доросля лэ дэ плаендиро риг Галаадско. 24 Нэ ратяґа Дэвэл авиля арамеёстэ Лаваностэ дэ сунэ тай пхэнда лэсти: «Фирисарпэ, на пхэн Иаковости, ни лачё, ни врыто».

25 Лавано доросля Иаково. Иаково тховда катуна дэ плаендиро риг Галаадско, тай Лавано родоґа кадиж тховдэ катуны пэхкирэ. 26 Лавано пхэнда Иаковости:

— Со ту тердан? Ту хохавдан ман тай улиджялдан мурэн чеен,сар копылен пэ мэрима. 27 Сости ту нашлян чёраханэс? Сости ту на пхэндан манди, соб мэ тэ отмукав тут лошаґа тай диленца, тала бубно тай арфа? 28 Ту на дэнян манди тэ чюминдав пэ дром внуконэн тай чеен. Ту тердан би годяко. 29 Дэ мурэн зорэн тэ терав тути врытимо, нэ ратяґа, сави сля, тирэ дадэхкиро Дэвэл пхэнда манди: «Фирисарпэ, на пхэн Иаковости, ни лачё, ни врыто». 30 Пхэнаґа, ту уджилян, пала када со ту фартэ камэлас тэ рисявэ дэ дадэхкиро цэр, нэ пэ со ту чёрдан мурэн дэвлэн?

31 Иаково пхэнда Лаваности:

— Мэ подарэнём, пала када со думисаравас, со ту зораґа отлэґа мандар тирэн чеен. 32 Сар ту аракхэґа катэ кастэсь пэхкирэн дэвлэн, кодэва на джювэла. Англа тирэ родуря дыкх еджино, исин ли мандэ сось тиро, тай сар исин, залэ павпалэ.

Иаково на джянгля, со дэвлэн чёрда Рахиль.

33 Лавано заджиля дэ Иаковостири катуна, дэ Лиятири катуна тай дэ катуна дуен копыльницэн, тай нисо на аракхля. Лиятирятар катунатар вов заджиля дэ Рахилятири катуна. 34 Рахиль лиля цэрутнонэн дэвлэн, тховда лэн дэ верблюдонэндири зэнь тай бэшля пэ лэндэ. Лавано обродэня всавори катуна тай нисо на аракхля.

35 Рахиль пхэнда дадэсти:

— На холяв, муро рай: мэ на вщява англа тутэ, пала када со, мандэ екхатар со исин джювлендэ.

Сар вов на родэня, вов на аракхля дэвлэн.

36 Иаково фартэ сля холятиро тай ачиля тэ выпхэнэ Лаваности:

— Дэ со мури дош? — пхучля вов.— Саво бэзэх мэ тердом, со ту понашлян пала мандэ? 37 Ту обродэнян всаворо муро лачимо — со ту аракхлян тирятар барвалиматар? Тхов, со аракхлян, англа тиро тай муро родо, тай мэк вонэ амэн тэ сундисарэн. 38 Биш бэрш мэ джюдом тутэ: тирэ бакря тай бузня на вычювэнас, бакрэн тирэндар гуртонэндар мэ на халём. 39 Савэн чинэлас дыко зверё мэ на анавас тутэ, мэ пала лэн еджино чювавас мурэндар гуртонэндар; ту мангэсас мандар роспотинимо пала вса, со чёрдо сля, ратяґа када сля чи дивэсэґа. 40 Акэ, сар сля мандэ: дивэсэґа кхам пхабарэлас ман, шылалимо мразякирэлас ман ратяґа, суно нашэлас мурэндар якхэндар. 41 Кацавэнца сле кола биш бэрш, кала мэ джюдом дэ тиро цэр. Мэ теравас бути пэ тутэ дэшуштар бэрш пала дуен тирэн чеен тай шов бэрш пала ското, тай ту дэшвар парувэґас муро потимо. 42 Сар тэ на авэл бы манца Дэвэл мурэ дадэхкиро, Дэвэл Авраамохкиро, Кодэва, Кастар даралас Исаако, тунчи ту б отбичялдан ман шушэ вастэнцца. Дэвэл дыкхля мури глаба тай бути мурэ вастэндиро тай сундисарда амэн ратяґа, сави проджиля.

43 Лавано пхэнда Иаковости:

— Кала чея — мурэ чея, чяворэ — мурэ чяворэ, тай гуртуря — мурэ гуртуря; вса, со дыкхэх ту, муро вса. Кацик со кана мэ тэ терав мурэнца чеенца тай чяворэнца, савэн вонэ бэяндэ? 44 Стераґа жэ допхэнимо, ту тай мэ, и тэ авэл вов машкар амэндэ.

45 Иаково лиля бар тай тховда лэ, соб тэ рапирэн вонэ. 46 Вов пхэнда пэхкирэсти родости:

— Стидэн бара.

Вонэ стидэне бара, тай тховдэ лэн плаеґа тай бэшле пашэ тэ ха. 47 Лавано акхарда ла Иегар — Сагадута, ай Иаково — Гал — Эд. 48 Лавано пхэнда:

— Кадэва плаёро — сикавэл амэнди авдивэ допхэнимо машкар ту тай мэ.

Акэ, сости акхардэ ла Гал Эд, 49 ай инте Мицпа, вов пхэнда:

— Тэ дыкхэл РАЙ пала тут тай пала ман, кала амэ аваґа дур екх екхэстар. 50 Сар ту авэґа тэ лиджя пэ намишто мурэнца чеенца тай лэґа пэсти аврэн ромнен, — тай сар ника амэнца нинай, рапир, со Дэвэл — Допхэнимари машкар тутэ и мандэ.

51 Инте Лавано пхэнда Иаковости:

Акэ плаёро барэндар тай столбо, саво мэ тховдом машкар тутэ и мандэ. 52 Кала бара — допхэнимо колэ, со мэ на пэрэджява пала кадэва плаёро барэндар пэ тири риг, соб тэ анэ тути врытимо, тай ту на пэрэджяґа пала кадэва памятно знако и плаёро барэндар пэ мури риг, соб тэ анэ манди врытимо. 53 Мэк Дэвэл Авраамохкиро тай Дэвэл Нахорохкиро, Дэвэл лэндирэ дадэхкиро, сундисарэл амэн.

Тай Иаково солаханя Кодэлэґа, Савэ даралас лэхкиро дад Исаако. 54 Вов анда жэртва котэ дэ плая тай акхарда родо тэ хан. Вонэ хале тай ратярдэ котэ, 55 тай дэнзор Лавано чюминда внуконэн и чеен, бахтисарда лэн тай джиля цэрэ.

Шеро 32

Иаково стидэлпэ тэ дыкхэпэ Исавоґа

1 Иаково джялас дурэдэр, тай ангелуря Дэвлэхкирэ выджиле лэсти пэ дром. 2 Кала Иаково удыкхля лэн, вов пхэнда:

— Када Дэвлэхкиро тхан! — тай акхарда кова тхан Маханаимо.

3 Иаково бичялда англа пэ манушэн пэхкирэстэ пхралэстэ Исавостэ дэ пхув Сеиро, дэ пхув Эдомо. 4 Вов прэпхэнда лэнди:

— Пхэнэн мурэсти раести Исавости кади: «Тиро копыли Иаково пхэнэн: Мэ джюдом Лаваностэ тай слём котэ ды кадэлэ дивэстэ. 5 Мандэ исин гурува, магаря, бакрэ тай бузнэ, копыли тай копыльницы. Мэ бичялав кадэя дума мурэсти раести, соб тэ аракхэ мила дэ тирэн якхэн».

6 Мануша, ка вов бичялда, рисиле тай пхэндэ Иаковости:

— Амэ сле тирэстэ пхралэстэ Исавостэ, тай кана вов екджино джял тутэ пэ дром тай лэґа штар шэла манушэн.

7 Дэ бари дар тай би пачяско дэ їло Иаково розтховда манушэн, савэ сле лэґа, тай кадиж гуртуря баро тай цыкно ското тай верблюдонэн. 8 Думисарэлас вов: «Сар Исаво помарэла екх риг, тунчи авэр риг ачелапэ тэ джювэ тай фирисарэлапэ».

9 Иаково ачиля тэ мангэпэ:

— Дэвэл мурэ дадэхкиро Авраамохкиро, Дэвэл мурэ дадэхкиро Исаакохкиро, РАЙ, Саво пхэнда манди: «Рисяв дэ тири пхув, тирэстэ родостэ, тай Мэ дава тути мищимо», 10 мэ на ачяв кодэя мила тай чячимо, савэ Ту дэнян Тирэсти копылёсти. Мандэ нисо на сля, екх дэсто, кала мэ пэрэджилём Иордано, тай кана мэ рисявав павпалэ дуе гуртонэнца. 11 Мангав Тут, фирисар ман вастэстар Исаво, пхралэ мурэ, пала када со мэ дарав, со вов авэла тай помарэла ман тай дэен чяворэнца. 12 Ту жэ пхэндан: «Мэ чячэ дава тути мищимо тай стерава, со тутэ авэла фартэ бут чяворэн, сар тишай морёско, саво на пэрэбинэґа».

13 Вов пролиджялда котэ рат тай кодэлэстар, со лэстэ сля, вылиля подарко пэхкирэсти пхралэсти Исавости: 14 дуйшэла бузнян тай биш бузнэн, дуйшэла бакрян тай биш бакрэн, 15 трянда верблюдицэн верблюдожэконэнца, саранда гурувнен тай дэш гурувэн, биш магарицэн тай дэш магарен. 16 Вов дэня лэн копыленди, кажно гурто вылито, тай пхэнда лэнди:

— Джян англа ман тай рицарэн машкар гуртуря савось дуримос.

17 Вов сиклярда кодэлэ, ко джялас англал:

— Кала муро пхрал Исаво поджяла тутэ тай пхучела: «Кахкиро ту? Тев джях? Кахкиро ското даравэх?» — 18 тунчи ту пхэн: «Ското тирэ копылёхкиро Иаковохкиро. Када подарко лэстар мурэсти раести Исавости, тай екджино вов джял пала амэн».

19 Вов сиклярда и дуйтонэ, и тритонэ, и всаворэн аврэн, савэ джянас пала гуртонэн:

— Тай тумэ кадиж пхэнэна Исавости, кала вов тумэндэ поджяла. 20 Тай инте пхэнэнти: «Тиро копыли Иаково джял павпалэ амэндар». Пала када со вов думисарэлас: «Мэ ковлярава лэ кадэлэнца даронэнца, савэ бичялав англа пэ, тай тунчи, кала амэ дыкхаґапэ, вов прылэла ман». 21 Кади даруря Иаковохкирэ сле отбичялдэ англэ, тай екджино вов ратярэлас дэ таборо.

Иаково лэл лав Израилё

22 Кодэла ратяґа Иаково вщиля тай лиля дуен пэхкирэн ромнен, дуен копыльницэн тай дэшуекх чявэн тай дэ бродо пэрэджиля лэнь Яббок. 23 Вов пэрэлиджялда лэн пэ авэр риг потоко тай пэрэлиджялда всаворо пэхкиро мищимо. 24 Тай акхэ Иаково ачиляпэ екхджино, тай Кось бироласпэ лэґа ды дэнзор. 25 Кадэва удыкхля со ни сар на выцэлэл, Вов лиляпэ Иаковохкирэ шолдостэ, кади со шолдо слиляпэ тханэстар, кала вов бирояспэ Лэґа. 26 Тай Вов пхэнда:

— Отмук Ман, пала када со авэл дэнзор.

Нэ Иаково пхэнда:

— На отмукава, сар на бахталисарэґа ман.

27 Вов пхучля:

— Сар тиро лав?

— Иаково, — пхэнда вов.

28 Тунчи Вов пхэнда:

Кадылэ дивэстар тиро лав авэла на Иаково, ай Израилё, пала када со ту бирояспэ Дэвлэґа тай манушэнца тай выцэлдан.

29 Иаково пхэнда:

— Мангав Тут, пхэн манди Тиро лав.

Нэ Вов пхэнда:

— Важ со ту пхучех муро лав?

Тай Вов бахталисарда лэ. 30 Иаково акхарда кодыва тхан Пениэло, пхэнда вов: «Пала када, со мэ дыкхлём Дэвлэ муй муестэ тай ачилёмпэ джюдо.

31 Кхам вщиля понад лэстэ, кала вов проджялас Пениэло, лангалас пала пэхкиро шолдо. 32 Акхэ сости ды кадэва диво израильтянуря на хан шуки жыла пэ шолдо: Вов жэ лиляпэ суставостэ пашэ шукижылатэ.

Шеро 33

Иаково дыкхэлпэ Исавоґа

1 Иаково ваздэня якха тай удыкхля, со джял Исаво и лэґа штаршэла манушэн. Вов ростховда чяворэн машкар Лиятэ, Рахилятэ тай дуендэ копыльницэндэ. 2 Вов тховда копыльницэн тай лэндирэн чяворэн англэ, Лия тай латирэн чяворэн пала лэндэ, ай Рахиль Иосифоґа павпалэ всаворэндар. 3 Екхджино вов джиля англэ, тай кала поджялас пхралэстэ, тэлиля ды пхув ефта молуря.

4 Ай Исаво прастэня Иаковостэ пэ дром, облиля лэ, чютапэ лэсти пэ кор тай росчюминда лэ, тай вонэ заровине. 5 Исаво додыкхля джювлен тай чяворэн и пхучля:

— Ко када туґа?

Иаково пхэнда:

— Када чяворэ, савэн пав мила Дэвэл дэня тирэсти копылести.

6 Поджиле копыльницы пэхкирэнца чяворэнца тай тэлиле. 7 Тунчи поджиле тай тэлиле Лия тай латирэ чяворэ. Пала всаворэндэ поджиле Иосифо тай Рахиль тай кадиж тэлиле.

8 Исаво пхучля Иаковостар:

— Сости ту бичялдан всаворэ кала гуртуря манди пэ дром?

— Мэ камлём тэ аракхэ лачимо дэ тирэн якхэн, рай муро, — пхэнда вов.

9 Исаво пхэнда:

— Мандэ вса хутилэл, пхрал. Ачяв пэхкиро пэсти.

10 — Нат, мангав тут! — пхэнда Иаково. — Сар мэ аракхлём лачимо дэ тирэн якхэн, то прылэ мандар кадэва даро. Важ манди тэ дыкхэ тиро муй — када сар тэ удыкхэ Дэвлэхкиро муй, ту жэ прылилян ман кади пав мила. 11 Мангав тут, прылэ мандар кала даруря, пала када со Дэвэл терда мила манди, тай мандэ исин вса, со трэбуни манди.

Иаково фартэ мангэлас, тай Исаво прылиля даруря. 12 Тунчи Исаво пхэнда:

— Джям, вряма тэ джя дэ дром, мэ авава тэ рицарэпэ пашэ туґа.

13 Нэ Иаково пхэнда:

— Муро рай джянэл, со чяворэндэ на бут зора и со мэ авава тэ дыкхэ пала бакрен и гурувнен, савэ тхуд дэн: сар лэн фартэ тэ даравэ сиго дэ екх диво, то ското хасявэла. 14 Мэк муро рай джял англал пэхкирэстар копылёстар, тай мэ джява на сиг, кади сар джяна англа ман гуртуря тай сар джяна чяворэ, покы на авава мурэстэ раестэ дэ Сеиро.

15 Исаво пхэнда:

— Дэ мэ ачявава туґа на бут мурэн манушэн.

— Пысо? — пхучля Иаково. — Хутилэла и када, со мэ аракхлём лачимо дэ якхэн рае мурэ.

16 Кади, Исаво дэ кодэва диво джиля павпалэ пэстэ дэ Сеиро. 17 Иаково джиля дэ Суккото, тев вов стерда пэсти, тев тэ джювэ тай стерда шалашуря скотости. Акэ сости кодэва тхан акхарэлпэ Суккото.

18 Иаково мищимаґа авиля дэ форо Шэхемо дэ Ханаано — авиля Паддан— Арамостар — тай ачиля тэ джювэ англа форо. 19 Пала шэл кеситуря вов тинда Хаморостирэндэ чявэндэ, дадэ Шэхема, котор пхув, пэ саво тховда пэхкири катуна. 20 Котэ вов стерда жэртвеннико тай акхарда лэ «Дэвэл, Дэвэл Израилёхкиро».

Шеро 34

Дина дэ Шэшемо

1 Дина, Лиятири чей Иаковостар, джиля тэ поавэл катутнэндэ джювлендэ. 2 Кала Шэхемо, чяво Хаморохкиро хивеёхкиро, саво сля барэдэрэґа дэ кодэя пхув, удыкхля ла, схутилда ла, пыла лаґа тай асаняпэ латар. 3 Їло лэхкиро прыачиля Динатэ, Иаковохкиря чятэ, вов покамля ла тай дэдуманя лаґа камлимаґа. 4 И Шэхемо пхэнда пэхкирэ дадэсти Хаморости:

— Лэ манди кадэла чя дэ ромнен.

5 Кала Иаково ушунда, со лэхкирятар чятар асанепэ, лэхкирэ чявэ сле дэ маля гуртонэнца, тай вов ачелас мулком пала када, ды вряма, кала вонэ рисиле цэрэ.

6 Хаморо, Шэхемохкиро дад, авиля тэ дэдумэ Иаковоґа. 7 Иаковохкирэ чявэ рисиле малендар, сар кацик ушундэ со тердапэ. Вонэ сле фартэ мижэ тай холятирэ, пала када со Шэхэмо терда ладжяво рындо дэ Израилё, кола пыля Иаковохкиря чяґа, ай када нащи сля тэ терел.

8 Хаморо пхэнда лэнди:

— Муро чяво Шэхемо всаворэґа їлэґа прыпхангляпэ тумарятэ чятэ. Мангав тумэн, отдэн ла лэсти дэ ромнен. 9 Терэн амэнцар бъява: отдэн амэнди пэхкирэн чеен тай лэн пала пэстэ амарэн. 10 Джювэн тумэ машкар амэндэ, — пхув англа тумэн: джювэн дэ ла, битинэн тай барвалён.

11 Шэхемо пхэнда Динатирэсти дадэсти тай пхралэнди:

— Мэ дава тумэнди вса, со пхэнэна тумэ, тэ аракхав мэ лачимо дэ тумарэ якха! 12 Мангэн важ тэрнятэ цымин тай подаркуря, тай мэ потинава, кацик отдэн ла манди дэ ромнен.

13 Тунчи Иаковохкирэ чявэ пхэндэ Шэхемости тай лэхкирэ дадэсти Хаморости хохавимаґа, пала када со вов асаняпэ лэндиря пхэня Дина. 14 Вонэ пхэндэ лэнди:

Амэнди нащи тэ терэ када: тэ отдэ амаря пхэня наобчиндэсти муршэсти. Када авэла амэнди ландявимаґа. 15 Амэ отдаґа тумэнди ла кацик, сар тумэ ачена сар амэ тай терэна всаворэнди пэхкирэнди муршэнди обчиндимо. 16 Тунчи амэ аваґа тэ отдэ тумэнди амарэн чеен тай тэ лэ пала пэстэ тумарэн. Амэ аваґа тэ джювэ машкар тумэн тай аваґа тумэнца екхэ народоґа. 17 Ай сар тумэ на закамэна тэ терэ обчиндимо, амэ залаґа пхэня тай уджяґа.

18 Лэндирэ лава пыля дэ їло Хаморости тай лэхкирэсти чявэсти Шэхемости. 19 Тэрно мануш сиго терда кода, со пхэндэ вонэ, пала када со фартэ камэлас Иаковохкиря чя — ай вов, Шэхемо сля фартэ пативало дэ пэхкирэ дадэ. 20 Тунчи Хаморо тай лэхкиро чяво Шэхемо авиле форохкирэндэ вударэндэ тай пхэндэ манушэнди:

21 — Кала мануша лачимаґа амэндэ, — пхэндэ вонэ. — Мэк джювэн дэ амари пхув тай битинэн дэ латэ: пэ кадэя пхув хутилэла и лэнди тхан. Амэ аваґа тэ лэ лэндирэн чеен, тай вонэ мэк лэн амарэн. 22 Кацик кади ала мануша камэн тэ джювэ амэнца, сар екх народо: сар амарэ мурша, сар и вонэ, авэна обчиндэ. 23 На авэнали тунчи лэндирэ гуртуря, барвалимо тай всаворо ското амарэнца? Тераґа кода,со вонэ пхэндэ, тай вонэ джювэна машкар амэн.

24 Всаворэ, ко стидэласпэ форостирэндэ ударэндэ,допхэндэпэ Хамороґа тай лэхкирэ чявэґа Шэхемоґа, тай всаворэ мурша дэ форо сле обчиндэ.

25 Проджиле трин дивэ, кала вонэ сле дукхадэ насвалиматар, дуй Иаковохкирэ чявэ — Симеоно тай Левиё, Динатирэ пхрала — лиле чюря,чютэпэ пэ форо тай умардэ всаворэн муршэн. 26 Вонэ умардэ чюряґа Хаморо тай лэхкирэ чявэ Шэхемо, залиле Дина цэрэстар Шэхемохкирэ тай уджиле. 27 Иаковохкирэ чявэ заджиле умардэндэ тай обчёрдэ форо, тев асанепэ лэндирятар пхэнятар. 28 Вонэ залиле гуртуря баро тай хурдо ското, магарянэн — вса, со сля дэ форо и дэ мален; 29 И всаворо лэндиро барвалимо, и чяворэн, и джювлен, и вса, со сля дэ цэрэн, вонэ залиле пэсти дэ добычя.

30 Тунчи Иаково пхэнда Симеоности тай Левеёсти:

— Тумэ цырдэне пэ ман глаба, тердэ ман врыжыматорэґа важ кодэла, ко джювэл дэ кодэя пхув, хананеенди тай ферезеенди. Амэн на кади бут, тай сар вонэ стидэна зора тай джяна пэ ман, мэ и муро цэр аваґа умардэ.

31 Ай вонэ пхэндэ:

— Хиба трэбуни сля кади тэ лиджял пэ амаряґа пхэняґа, сар лубняґа?

Шеро 35

Иаково рисявэл дэ Вефилё

1 Дэвэл пхэнда Иаковости:

— Ваздэпэ дэ Вефилё, джюв котэ тай стер котэ жэртвеннико Дэвлэсти, Саво сикавдапэ тути, кала ту нашлян тирэстар пхралэстар Исавостар.

2 Иаково пхэнда пэхкирэнди цэрутнэнди тай всаворэнди, ко — Вычювэн на тумарэн дэвлэн, савэ тумэндэ пэґа, выжужарэнпэ тай парувэн пэхкири їда. 3 Тунчи стидэнпэ дэ дром, тай амэ джяґа дэ Вефилё, тев мэ стерава жэртвеннико Дэвлэсти, Саво дэня манди зор, кала мандэ сля глаба и сля манца, тев бы мэ тэ на джяв.

4 Вонэ отдэне Иаковости всаворэн на лэндирэн дэвлэн, савэ сле лэндэ, тай ченя канэндар тай Иаково заґанавда лэн тала дубо дэ Шэхемо. 5 Тунчи вонэ джиле дэ дром, тай дар Дэвлэстар сля пэ всаворэ форуря, савэ сле пашэ лэн, кади со нико на нашэлас Иаковохкирэн чяворэн.

6 Иаково тай всаворэ, ко сля лэґа, авиле дэ Лузо (када исин Вефилё) дэ Ханаанско пхув. 7 Котэ вов стерда жэртвеннико тай акхарда кодэва тхан «Дэвэл Вефилёхкиро», пала када со котэ Дэвэл оттердапэ лэсти, кала вов нашля пэхкирэстар пхралэстар.

8 Девора, сави выправарда Ревекка, муля тай сля гаравди тала дубо пашэ Вефилёстар. Пала када вов сля акхардо «Ровимахкиро дубо".

9 Кала Иаково рисиля Паддано-Арамостар, Дэвэл упалэ сикавдапэ лэсти тай бахталисарда лэ. 10 Дэвэл пхэнда лэсти:

— Тиро лав Иаково, нэ екхатар ту на авэґа тэ акхарэпэ Иаковоґа. Лав тиро авэла — «Израилё».

Кади Вов акхарда лэ Израилё.

11 Дэвэл пхэнда лэсти:

— Мэ — Дэвэл Всазорако, терен чяворэн тай мэк тумэн авэла бут. Народо тай бут народуря, тхагаря джяна тутар. 12 Пхув, сави Мэ дэнём Авраамости тай Исаакости, Мэ отдав тути тай отдава ла тирэнди чяворэнди.

13 Тай Дэвэл ваздэняпэ лэстар котэ, тев Вов дэдуманя лэґа.

14 Иаково тховда баруно столбо пэ кова тхан, тев Дэвэл дэдуманя лэґа, тай чюта пэ лэстэ мол тай дзэто. 15 Иаково акхарда тхан, тев Дэвэл дэдуманя лэґа, Вефилё.

Мэримо Рахилятиро тай Исаакохкиро

16 Вонэ ачявдэ Вефилё тай сле надур Ефрафатар, кала Рахиль ачиля тэ бэянэ, тай сля лати фартэ пхаро. 17 Вой фартэ пхаро сля тэ бэянэ чяворэ, тай джювли, сави дэлас лати зор, пхэнда лати:

— На дар — тутэ авэла инте екх чяво.

18 Кала Рахиль мэрэлас, вой акхарда чявэ Бен — Они, нэ дад акхарда лэ Вениамино.

19 Рахиль муля тай сля гаравди, пэ дром, сар тэ джя дэ Ефрафа ( када и исин Вифлеемо). 20 Упрал, тев вой сля гаравди, Иаково тховда бар; када кодэва бар, саво ачел котэ и авдивэ.

21 Израилё джялас дурэдэр тай тховда катуна пала Мигдал-Едеро. 22 Кала Израилё джювэлас дэ кодэя пхув, Рувимо сута пэхкирэ дадэхкиря наложницаґа Валлаґа, тай Израилё уджянгля пала када.

Иаковохкирэ чявэ

Иаковостэ сля дэшудуй чявэн:

23 Лиятар:

Рувимо, Иаковохкиро барэдэр чяво, Симеоно, Левиё, Иуда.

Иссахаро тай Завулоно.

24 Рахилятар:

Иосифо тай Вениамино.

25 Рахилятирятар копыльницатар Валлатар:

Дано тай Неффалимо.

26 Лиятирятар копыльницатар Зелфатар:

Гадо тай Асиро.

Акэ чявэ Иаковохкирэ, савэ бэяндэпэ лэстэ дэ Паддан— Арамо.

Иаково рисявэл дадэстэ тай Исаакохкиро мэримо

27 Иаково авиля пэхкирэ дадэстэ Исаакостэ дэ Мамрэ,када пашэ Кирьят-Арбоґа (када и исин Хевроноґа), тев джюдэ би цэрэхкиро Авраамо тай Исаако. 28 Всаворо джювимо Исаакохкиро сля шэл охто бэрша; 29 Исаако муля тай оджиля пэхкирэндэ дадэндэ, муля пхуро тай чяло джювимаґа. Лэхкирэ чявэ Исаво тай Иаково гаравдэ лэ.

Шеро 36

Исавохкирэ потомкуря

1 Акэ Исавохкири порода (вов жэ Эдомо).

2 Исаво лиля пэсти ромнен Ханааностар: Ада, хеттохкиря Елонохкиря чя, Оголивама, Анохкиря чя и внучка хевеёхкиря Цивеонохкиря, 3 ай кадиж Басемата, Измаилохкиря чя, пхэня Невайотохкиря.

4 Ада бэянда Исавости Элифазо, Басемата бэянда Рагуило, 5 Оголивама бэянда Иеушо, Яламо тай Корахо. Када чявэ Исавохкирэ, савэ бэяндэпэ лэсти дэ Ханаано.

6 Исаво лиля пэхкирэн ромнен, чявэн, чеен тай всаворэн цэрутнэн, лиля гуртуря, ското тай всаворо барвалимо, саво вов стидэня дэ Ханаано, тай пэрэджиля дэ авэр пхув пэ савось дуримос пэхкирэстар пхралэстар Иаковостар, 7 пала када со лэндэ сля фартэ бут барвалимо, соб лэнди тэ авэ екхтханэ. Лэндэ сля скацик бут ското, со пхув, тев вонэ джювэнас, сар би цэрэндирэ, на выправарэлас лэн дуен. 8 Кади Исаво ( вов жэ Эдомо) ачиля тэ джювэ дэ Сеиро паша плая.

9 Акэ порода Исавохкири, дадэ эдомитянэндирэ, саво джювэлас дэ Сеиро паша плая.

10 Акэ Исавохкирэ чявэндирэ лава:

Элифазо, Исавохкиро чяво лэхкирятар ромнятар Адатар, Рагуило, Исавохкиро чяво лэхкирятар ромнятар Басемататар.

11 Элифазохкирэ чявэ:

Темано, Омаро, Цэфо, Гатамо тай Кеназо.

12 Исавохкирэтэ чявэстэ Элифазостэ сля наложница, ла акхарэнас Тимна, сави бэянда лэсти Амалико. Када внукуря Исавохкиря ромнятэ Адатэ.

13 Рагуилохкирэ чявэ:

Нахато, Зерахо, Шаммо тай Мизо. Када внукуря Исавохкиря ромнятэ Басемататэ.

14 Исавохкирэ чявэ лэхкирятар ромнятар Оголиваматар, Анохкири чей и внучка хевеёхкири Цивеонохкири, вой бэянда Исавости:

Иеушо, Яламо тай Корахо.

15 Акэ барэдэра машкар Исавохкирэндар чяворэндар:

Элифазохкирэ чявэ, барэдэр Исавохкиро:

— Темано, Омаро, Цэфо, Кеназо, 16 Корахо, Гатамо тай Амалико. Када барэдэра, савэ бэяндэпэ Элифазостар дэ Эдомо; Када внукуря Адатирэ.

17 Чявэ Регулохкирэ, саво сля Исавохкиро чяво:

Нахато, Зерахо, Шаммо тай Мизо. Када барэдэра, савэ бэяндэпэ Регуилостар дэ Эдэмо; када внукуря Басемататирэ.

18 Исавохкирэ чявэ лэхкирятар ромнятар Оголиваматар:

Иеушо, Яламо тай корахо. Када барэдэра, савэ бэяндэпэ Исавохкирятар ромнятар Оголиваматар, Анохкирятар чятар.

19 Акэ Исавохкирэ чявэ (вов жэ Эдомо) тай акэ лэндирэ барэдэра.

20 Акэ Сеирохкирэ корреёхкирэ чявэ, савэ джюдэ дэ кодэя пхув:

Лотано, Шовало, Цывеоно, Ано, 21 Дишоно, Ецеро тай Дишано. Кадэла Сеирохкирэ чявэ дэ Эдомо сле барэдэра кореендирэ.

22 Лотанохкирэ чявэ:

Хори тай Гомамо. Тимна, Лотанохкири пхэнь.

23 Шовалохкирэ чявэ:

Алвано, Манахато, Евало, Шэфо тай Онамо.

24 Цывеонохкирэ чявэ:

Айё тай Ана. Када кодэва Ана, саво оттерда дэ шуки пхув пхабардо пани, кала чяравэлас пэхкирэ дадэхкирэ Цывеонохкирэн магарен.

25 Анохкирэ чяворэ:

Дишоно тай Оголивама, Анохкири чей.

26 Дишонохкирэ чявэ:

Хемдано, Эшбано, Ифрано тай Херано.

27 Ецэрохкирэ чявэ:

Билгано, Заавано тай Акано.

28 Дишанохкирэ чявэ:

Уцо тай Арано.

29 Акэ барэдэра корреендирэ:

Лотано, Шовало, Цывеоно, Ана, 30 Дишоно, Ецэро тай Дишано. Вонэ сле барэдэра кореендирэ пав лэндири порода дэ пхув Сеира.

Эдомохкирэ тхагаря

31 Акэ тхагаря, савэ сле дэ Эдомо, интн дыкалэ, сар дэ Израилё сле тхагаря:

32 Бела, Беорохкиро чяво, сля тхагари дэ Эдомо. Лэхкиро форо акхарэласпэ Дингаво.

33 Сар муля Бела тхагареґа ачиля Иоваво, Зерахохкиро чяво, Боцратар.

34 Сар муля Иоваво тхагарега ачиля Хушамо теманитянэндирятар пхуятар.

35 Сар муля Хушамо тхагарега ачиля Гададо, Бедадохкиро чяво, саво розмарда мадианитянонэн дэ пхув Моавохкири. Лэхкиро форо акхарэласпэ Авито.

36 Сар муля Гададо тхагареґа ачиля Самло Масрекатар.

37 Сар муля Самла тхагареґа ачиля СаулоРеховотостар, со паша лэнь.

38 Сар муля Сауло тхагарэґа ачиля Баал-Ханано, Ахборохкиро чяво.

39 Сар муля Баал-Ханано, Ахборохкиро чяво тхагареґа ачиля Гададо. Лэхкиро форо акхарэласпэ Пау, Ай лэхкиря ромня акхарэнас Мегетавель; вой сля чей Матредохкири, внучка Мезагавохкири.

40 Акэ лава барэдэрэн — Исавохкирэн потомконэн, пав лэндирэ лава, породы тай пхуя.

Тимно, Алвл, Иетето, 41 Оголиваамо, Эло, Пиноно, 42 Кеназо, Темано, Мивцаро, 43 Магдиило тай Ирамо. Када барэдэра Эдомохкирэ, пав тханэн, тев джюдэ, дэ пхув, сави вонэ лиле.

Када сля Исаво — эдомитянэндиро дар.

Шеро 37

Иософохкирэ сунэ

1 Иаково джювэлас дэ кодэя пхув, тев джюда лэхкиро дад, сар би цэрэхкиро, дэ пхув Ханаанско. 2 Акэ роспхэндимо пала Иаково.

Иосифо, савэсти сля душуефта бэрш, чяравэлас гуртуря бакрэн екхтханэ пэхкирэнца пхралэнца — Валлатирэнца тай Зелфатеренца чявэнца, Иосифохкирэ дадэхкирэн ромнен. Иософо роспхэнэлас дадэсти врытимо пала пхралэн.

3 Израилё жэ камэлас Иосифо будэр всаворэн аврэн чавэн, пала када со вов сля бэяндо лэсти дэ пхурима, тай вов стерда важ лэсти барвали шукар їда. 4 Кала пхрала удыкхле, со дад камэл лэ будэр, сар аврэн, вонэ камле лэсти врытимо тай на дэдумане лэґа лачимаґа.

5 Екхфар Иосифо дыкхля суно. Вов роспхэнда пала лэ пхралэнди, тай вонэ закамле лэсти врытимо инте будэр. 6 Акэ со вов пхэнда лэнди:

— Пошунэнти, саво манди авиля суно. 7 Амэ пхандэґас снопуря дэ маля, тай муро снопо подлиляпэ тай састиля, ай тумарэ снопуря ачиле всаворэ ригэндар тай тэ тэлиле.

8 Пхрала пхэндэ лэсти:

— Чи на тхагарэґа ту авэґа амэндэ? Чи амэ аваґа тут тэ кандэ?

Тай вонэ камэнас лэсти врытимо инте будэр пала лэхкиро суно тай пала кадэва роспхэндимо.

9 Лэсти авиля инте екх суно, тай вов упалэ роспхэнда пала лэ пхралэнди:

— Пошунэнти, манди авиля инте екх суно: пэ кадэва моло манди тэлиле кхам, чён тай дэшуекх чергэня.

10 Вов роспхэнда суно на кацик пхралэнди, ай и дадэсти, тай дад выпхэнда лэсти:

— Со када за суно тутэ авиля? Со када мэ, дэй тири тай пхрала тирэ чяче аваґа тай тэлюваґа тути ды пхув?

11 Пхрала холявэнас пэ лэстэ, ай дад зарипирда дума кадэя.

Пхрала битинэн Иосифо

12 Пхрала уджиле тэ чяравэ дадэхкирэ гуртуря пашэ Шэхемо, 13 тай Израилё пхэнда Иосифости:

— Ту джянэх, со тирэ пхрала чяравэн гуртуря пашэ Шэхемо; мэ камав тэ бичялэ тут лэндэ.

— Мэ джява, — пхэнда Иосифо.

14 Дад пхэнда лэсти:

— Джя, подыкх, вса мишто тирэнца пхралэнца тай гуртонэнца, тай авэґа и пхэнэґа манди.

Вов када прэпхэнда дэ Хевроностири маля, тай Иосифо джиля дэ Шэхемо.

15 Котэ вов родэлас лэн дэ мален, покы екх мануш дыкхляпэ лэґа тай пхучля лэстар:

— Со родэх ту?

16 Вов пхэнда:

— Мэ родав мурэн пхралэн. Мангав тут, пхэн манди, тев вонэ чяравэн пэхкирэ гуртуря?

17 — Вонэ уджиле катар, — пхэнда кодэва мануш. — Мэ шундом, сар вонэ пхэнэнас: «Джяґа дэ Дотано».

Иосифо джиля пала пхралэн тай аракхля лэн Дотаностэ. 18 Вонэ удыкхле лэ дурал тай, ды калэ сар вов тэ поджял лэндэ, допхэндэпэ тэ умарэ лэ.

19 — Акэ джял кадэва, ко дыкхэл сунэ! — пхэндэ вонэ екх екхэсти. 20 — Умараґа лэ тай чюваґа лэ дэ шуко ханинг, ай дадэсти пхэнаґа, со лэ схаля дыко зверё. Тунчи подыкхаґа, со выджяла лэхкирэ сунэндар.

21 Нэ Рувимо ушунда тай фирисарда лэ лэндар, пхэнда вов:

— Нат, на аваґа лэ тэ умарэ.

22 Вов допхэнда:

— На прочювэн рат. Чюваґа лэ дэ кадэва ханинг катэ, дэ шуки пхув, кацик на ваздэн пэ лэстэ васт.

Рувимо камля тэ фирисарэ лэ лэндар тай тэ рисявэл вов дадэстэ.

23 Кала Иосифо поджиля пхралэндэ, вонэ счиндэ лэстар їда — кодэя барвали шукарни їда, со сля пэ лэстэ- 24 тай чютэ лэ дэ ханинг. Ханинг сля шушо, би панехкиро.

25 Вонэ бэшле тэ ха, тай удыкхле измаильтянуря джян Галаадостар. Лэндирэ верблюдуря зачютэ пхаримаґа спецыенца, бальзамоґа тай мираґа, савэ лиджянас вонэ дэ Египто.

26 Иуда пхэнда пхралэнди:

— Со амэнди колэстар, сар амэ умараґа амарэ пхралэ тай сгараваґа када? 27 Фэдэр битинаґа лэ измаильтянэнди тай на аваґа тэ ваздэ пэ лэстэ васт; во жэ амаро пхрал, амаро рат, амэ екхэ масэстар.

Пхрала кангле лэ.

28 Кала мадиамски битинимаря проджянас пашэ, пхрала доросле Иосифо ханингатар тай битиндэ измаильтянонэнди пала биш рупунэ шэкиля. Измаильтянуря лиле лэ дэ Египто.

29 Кала рисиля Рувимо ханингатэ, удыкхля, со Иосифо котэ нинай, тай росчинда пэхкири їда. 30 Вов рисиля пхралэндэ тай пхэнда:

— Чяворэ котэ нинай! Тев манди кана тэ джя?

31 Тунчи вонэ лиле їда Иосифохкири, зачиндэ бузнэ тай вымакхле їда дэ рат. 32 Котар вонэ отлиджялдэ барвали шукарни їда дадэсти тай пхэндэ:

— Акэ со амэ аракхле. Подыкх, када їда на тирэ чявэхкири?

33 Вов уджянгля ла тай затиписиля:

— Када їда мурэ чявэхкири! Лэ схаля дыко зверё! Чяче, Иосифо сля розчиндо пэ котора!

34 Иаково розчинда їда пэ пэстэ, урявдапэ дэ їда гонэндар тай бут дивэ ровэлас пала чявэ. 35 Всаворэ лэхкирэ чявэ тай чея авиле тэ анэ пачя лэсти, ай вов отпхэнэласпэ пачятар, пхэнэлас:

— Нат, мэ кади, глабатар и джява дэ мулэндири люмля, мурэстэ чявэстэ!

Кади дад ровэлас пала пэхкиро чяво.

36 Ай медеатянуря кодэя врямаґа битиндэ Иосифо дэ Египто Потифарости, саво сля фараоностэ барэдэра пэ халавдэ.

Шеро 38

Иуда тай Фамарь

1 Иуда дэ кодэя вряма ачявда пхралэн тай ачиля тэ джювэ екхэстэ манушэстэ, савэ акхарэнас Хира Адуламатар. 2 Котэ Иуда удыкхляпэ хананеёхкиря чя, савэ акхарэнас Шуа. Вов лиля ла дэ ромнен тай ачиля лаґа тэ джювэ; 3 вой ачиля пхари тай бэянда чявэ тай акхарда лэ Иро. 4 Вой инте ачиля пхари тай бэянда чявэ и акхарда лэ Онано. 5 Вой бэянда инте екхэ чявэ тай акхарда лэ Шэло. Вой бэянда лэ дэ Хезиво.

6 Иуда лиля важ пэхкирэ барэдэр чявэ Иро ромня, ла акхарэнас Фамарь. 7 Иро жэ, барэдэр чяво Иудахкиро сля бэзэхало дэ якхэн РАЕХКИРЭН, тай РАЙ умарда лэ.

8 Тунчи Иуда пхэнда Онаности:

— Тути трэбуни тэ совэх тирэ пхралэхкиря ромняґа, кади сар ту исин пхрал латерэ ромэсти: трэбуни тэ стерэх чяворэ важ тиро пхрал.

9 Нэ Онано джянэлас, со чяворэ авэна на лэхкирэ, тай кала совэлас пэхкирэ пхралэхкиря ромняґа, вов счювэлас пэ пхув, соб тэ на стерэ чяяворэн важ пэхкиро пхрал. 10 Када, со вов терэлас, бэзэхало сля дэ РАЕХКИРЭН якхэн, пала када Вов умарда и Онано.

11 Тунчи Иуда пхэнда Фамаряти, боряти пэхкиряти:

— Джюв, сар джювли, кастэ муля ром, дэ тирэ дадэхкиро цэр, покы на выбарёла муро чяво Шэла, — пала када со думисарда: «Сар бы и Шэла тэ на мэрэл сар пхрала лэхкирэ».

И Фамарь джиля тэ джювэ дэ дадэхкиро цэр. 12 Бут вряма проджиля Иудахкири ромни, Шуахкири чей, муля. Кала Иуда заджиля дэ пачя глабатар, вов джиля дэ Тимна манушэндэ, савэ подчинэлас бала лэхкирэ бакрэндирэ, тай лэхкиро амало адулламитянино Хиро джиля лэґа.

13 Фамаряти пхэндэ:

— Тиро састро джял дэ Тимна тэ подчинэ бала пэхкирэнди бакрэнди.

14 Вой злиля пэхкири кали їда, чюта пэ пэ пхикатири їда, соб ла тэ на уджянэн, тай бэшла пашэ удара дэ Энаимо, саво пэ дром дэ Тимна, пала када со дыкхля вой, со Шэла выбариля и ла на отдэн лэсти дэ ромнен.

15 Кала Иуда удыкхля ла, вов думисарда, со када лубни, пала када со муй латиро сля затирдо їдаґа. 16 Вов порисарда дромэстар латэ тай пхэнда:

— Джям, дэ мэ пэрава туґа, — на джянэлас вов, со када лэхкири бори.

Вой пхучля:

— Со ту дэґа манди, соб тэ совэ манца?

17 Вов пхэнда:

— Мэ бичялава тути бузнорэ мурэстар гуртостар.

Вой пхучля:

— А ту дэґа манди сось пэ вряма, сар на бичялэґа бузнорэ?

18 Вов пхэнда:

— Со тэ дэ тути?

Вой пхэнда:

— Тири сол пэ ланчюго тай дэсто, саво тутэ дэ вастэ.

Вов дэня лати када вса тай сута лаґа, и вой ачиля пхари лэстар. 19 Кала уджиля котар, вой злиля кадэя їда тай упалэ урявда кали їда.

20 Дэ кодэя вряма Иуда бичялда пэхкирэ амалэґа адулламитяниноґа бузнорэ, соб тэ залэ павпалэ када со колатэ джювлятэ, нэ амал на аракхля ла. 21 Вов пхучля катутнэндэ манушэндэ:

— Тев исин кодэя лубни, сави бэшэлас пашэ дром дэ Энаимо?

Вонэ пхэндэ:

— Катэ на сля ни сави лубни.

22 Вов рисиля Иудастэ тай пхэнда:

— Мэ на аракхлём ла, тай мануша колэстар тханэстар пхэндэ: «Катэ нинай ни сави лубни».

23 Иуда пхэнда:

— Мэк ачявэла пэсти кода, со лиля, соб тэ наиасанпэ амэндар мануша. Мэ бичялавас бузнорэ лати, кацик ту на аракхлян ла.

24 Чёна трин проджиля и Иудасти пхэндэ:

Тири бори Фамарь терда бэзэх тай ачиля пхари.

Иуда пхэнда:

— Вылиджян тай спхабарэн ла!

25 Нэ кала ла вылиджянас, вой бичялда састрэстэ кацавэнца лавэнца:

— Мэ пхари колэ манушэстар, кахкиро вса када.

Инте вой пхэнда:

Подыкх, на уджянэх, кахкири кадэя сол, ланчюго тай дэсто?

26 Иуда уджянгла лэн тай пхэнда:

— Вой май чячюни мандар, пала када со мэ на отдэнём ла пала муро чявэ Шэла.

Тай вов будэр на совэлас лаґа.

27 Кала авиля латиро вряма тэ бэянэ, латэ дэ води сле дуй чяворэ — близнецуря. 28 К ала вой бэянэлас, екх лэндар вычюта васт; тунчи джювли, сави дэлас лати зор лиля лоли тхав, тай запхангля лэсти пэ васторо тай пхэнда:

— Кадэва выджиля англуно.

29 Нэ вов зацырда васт павпалэ, тай выджиля лэхкиро пхрал; тунчм вой пхэнда:

— Сар када ту прочинданпэ англунэґа?

Тай лэ акхардэ Парэцо. 30 Тунчи выджиля и кодэва, савэстэ пэ васторо сля лоли тхав, тай лэсти дэне лав Зерахо.

Шеро 39

Иосифо дэ Патифарохкиро цэр

1 Иосифо андэ дэ Египто, тай египтянино Потифаро, саво сля рай фараоностэ и барэдэр халавдо, тинда Иосифо измаильтянонэндэ, савэ лэ пордэ андэ.

2 РАЙ сля Иосифоґа, тай лэстэ сля вса фартэ мишто, кала вов джюда пэхкирэстэ египетсконэстэ раестэ. 3 Лэхкиро рай удыкхля, со РАЙ Иосифоґа тай со Вов дэл лэсти бахт дэ вса, со вов терэл. 4 Иосифо аракхля лачимо дэ лэ лэхкирэн якхэн тай ачиля пашутнэґа копылеґа. Потифаро тховда лэ барэдэрэґа дэ пэхкиро цэр и отдэня лэсти всаворо мишимо. 5 Коля вряматар, сар вов тховдв лэ барэдэрэґа дэ пэхкиро цэр и пэ вса мишимо, РАЙ бахтисарда египтянонэхкиро цэр пала Иосифо. Дэвлэхкиро бахталисаримо сля пэ вса, со сля Потифаростэ, — и дэ цэр, и дэ маля. 6 Пала када вов отдэня Иосифости вса, со сля лэстэ; наисарэ Иосифо, вов ни пала со на думисарэлас, сар кацик тэ ха.

Иосифо сля лачё пэґа тай шукарно, 7 и проджиля савись вряма, ромни лэхкирэ раехкири ачиля тэ задыкхэпэ пэ лэстэ и пхэнда:

— Сов манца!

8 Вов отпхэнда, тай пхэнэл:

—Англа ман муро рай ни пала со на думисарэл дэ цэр, вса, со исин лэстэ, вов отдэня манди. 9 Дэ кадэва цэр мэ барэдэр; рай муро на отпхэнда манди ни дэ со, кацик тут, пала када со ту— ромни лэхкири. Сар жэ мэ терава кацаво баро врытимо тай бэзэх англа Дэвлэ?

10 Вой дэдуманя лэґа пала када диво дивэстар, вов отпхэндапэ тэ совэ лаґа тай тэ авэ пашэ латэ.

11 Екхвар вов заджиля дэ цэр пав пэхкиро рындо, кала ника цэрутнонэн на сля дэ цэр. 12 Вой схутилда лэ пала їда тай пхэнда:

— Сов манца!

Ай вов вычиндапэ тай унашля, ачявда упраруни їда латэ дэ вастэн. 13 Кала вой удыкхля, со вов унашля и ачявда їда латэ дэ вастэн, 14 вой акхарда цэрутнонэн копылен тай пхэнда лэнди:

— Дыкхэн, кадэлэ евреёс андэ амэндэ дэ цэр, ай вов асалпэ амэндар! Вов авиля кордэ тай камля тэ совэ манца, ай мэ ачилём тэ типисявэ, 15 нэ вов мурятар типисявиматар ачявда пэхкири їда тай нашля.

16 Вой рицарда Иосифохкири їда пэстэ, покы на авиля цэрэ латиро хулай. 17 Вой роспхэнда лэсти кодэва жэ роспхэндимо:

— Кадэва копыли-евреё, савэ ту амэндэ андан, авиля мандэ тай камля тэ асапэ мандар, 18 ай мэ ачилём тэ типисявэ, тай вов, нашля и ачявда мандэ пэхкири їда.

Иосифо дэ баруно

19 Кала лэхкиро рай шунда роспхэндимо ромнятиро, сави пхэнда: «Акэ сар тиро копыли обджиляпэ манца», вов фартэ холиля: 20 вов лиля Иосифо и чюта лэ дэ баруно, тев бэшэнас тхагарехкирэ барунаря; тай акэ кади Иосифо ачиля тэ бэшэ дэ баруно.

21 Нэ РАЙ сля лэґа; Вов сикавда лэсти мила и дэня лачимо дэ якхэн барэдэрэ барунэхкиро. 22 Барунэхкиро барэдэр тховда Иосифо барэдэрэґа пэ всаворэ барунаря, тай вов дыкхэлас пала всаворэ рындуря дэ барунэ. 23 Барунэхкиро барэдэр на дыкхэлас пала кода, со сля отдино Иосифости, пала када со РАЙ сля Иосифоґа, тай дэлас лэсти бахт дэ всаворэ рындуря.

Шеро 40

Иосифо роспхэнэл сунэ дуенди барунонэнди

1 Проджиля набут вряма молымари тай пэклимари, тхагарехкирэ бутярнэ, тердэ дош англа пэхкиро рай, тхагаре Египта. 2 Фараоно фартэ холиля пэ дуен пэхкирэн пашутнэн, пэ барэдэрэ молымаре тай пэ барэдэрэ пэклимаре, 3 тай чюта лэн дэ баруно, тев цэр барэдэрэхкиро халавдэхкиро, пордэ жэ, тев бэшэл Иосифо. 4 Барэдэр халавдо отдэня лэн Иосифости, тай кодэва бути терелас пэ лэндэ.

Вонэ сле котэ савось вряма, 5 тай акэ лэнди дуенди — молымарести тай пэклимарести тхагаре Египта, савэ бэшэнас дэ барунэ — дэ екх рат авиле сунэ, тай кожно суно дэдумяня пэхкиро.

6 Кала жэ лэндэ дэнзор Иосифо авиля, вов удыкхля со лэндири годи сось тасавэл. 7 Вов пхучля фараоностирэн пашутнэн, савэ сле екхтханэ лэґа дэ екх цэр лэхкирэ раехкиро:

— Сости тумэ авдивэ заровинэ пэ муй?

8 —Амэнди дуенди авиле сунэ, — пхэндэ вонэ, — тай тэ ґатярэ лэн ни касти.

Иосифо пхэнда лэнди:

— Со ґатяримо на Дэвлэстар? Роспхэнэн манди тумарэ сунэ.

9 Тунчи, барэдэр молымари роспхэнда Иосифости пэхкиро суно:

— Мэ дыкхлём дэ сунэ рандь дракостар, 10 тай патар выджянас трин рандя. Тай кацмк сикавдэпэ почки, вой розмукхляпэ тай лулудя тердэпэ дракоґа. 11 Мандэ дэ вастэ сля фараонохкиро тахтаё; мэ лилём драко, тай вытасавдом дэ тахтаё тай подэнём тахтаё дэ васт фараонохкиро.

12 — Акэ со када, — пхэнда лэсти Иосифо. — Трин рандя— када трин дивэ. 13 Проджяна трин дивэ тай фараоно ваздэла тут тай рисарэла тут пэ тири тхан, тай ту подэґа фараоности лэхкиро тахтаё, сар дыкалэ, кала ту подэґас лэсти мол. 14 Тунчи кала тутэ вса мишто авэла, манґав тут, взрапир пала ман тай тер манди мила: пхэн пала ман фараоности, соб тэ вылэ ман барунэстар. 15 Ман жэ зораґа улиджялдэ еврейсконатар пхуятар, тай катэ мэ кадиж на тердом нисо кацаво, соб тэ бэшэ дэ баруно.

16 Кала барэдэр пэклимари удыкхля со Иосифо мишто роспхэнда суно, вов пхэнда Иосифости:

— Манди кадиж авиля суно: мэ рицаравас пэ шэро трин корзыны мандрэґа. 17 Дэ упралуни сля выпэклимо фараоности, нэ ла ханас чирикля корзынатар, сави сля пэ муро шэро.

18 — Акэ со када, — пхэнда Иосифо. — Трин корзыны — када трин дивэ. 19 Проджяна трин дивэ тай фараоно ваздэла и тут кадиж — тути отчинэна шэро, ай тиро трупэ бэшавэна пэ тило, тай чирикля авэна тэ ха лэ.

20 Пэ трито диво, пэ диво, кала бэяндапэ фараоно, вов терда пиро важ всаворэ лэхкирэ рая, тай англа лэндэ вов ваздэня барэдэрэ молымаре тай барэдэрэ пэклимаре: 21 барэдэрэ молымарэ вов рисарда пэ лэхкиро тхан, тай кодэва упалэ подэня тахтаё дэ фараонохкиро васт, 22 ай барэдэрэ пэклимаре бэшавда пэ тило, сар Иосифо и пхэнда лэнди.

23 Ай барэдэр молымари на взрапирда пала Иосифо; вов бистарда пала лэ.

Шеро 41

Иосифо роспхэнэл сунэ фараосотирэ

1 Проджиля дуй бэрш, тай фараоности авиля суно: вов ачэлас пэ брэга Нило, 2 тай акэ лэнятар подлилепэ ефта гурувнен — лаче тай тхулэ— тай ачиле тэ чяравэпэ дэ тросниконэн. 3 Пала лэндэ выджиле Нилостар авэр ефта гурувня — тишлэ тай фартэ санэ — тай ачиле пашэ колэнца пэ брэго лэнятиро. 4 Тай тишлэ, бокхалэ гурувня схале ефта лачен, тхулэн гурувнен. Катэ фараоно джюнгавдапэ.

5 Вов засута упалэ, тай лэстэ авиля авэр суно: ефта колосуря — зоралэ тай тхулэ — барёнас пэ кх стеблё. 6 Пала лэндэ выбариле инте ефта колосуря — тишлэ тай обпхабардэ восточнонаґа балваляґа. 7 Тишлэ колосуря накхадэ ефта зоралэн, тхулэн колосонэн. Катэ фараоно джюнгавдапэ: када сля суно.

8 Дэнзор вов фартэ пэрэджювэлас пала сунэ. Вов акхарда всаворэн врэжымарен тай годяварнэн дэ Египто тай роспхэнда лэнди пэхкирэ сунэ, нэ нико лэндар на роспхэнда лэн.

9 Тунчи барэдэр молымари пхэнда фараоности:

— Кана мэ взрапирав, со тердом дош. 10 Екхвар фараоно холиля пэ пэхкирэн копылен тай тховда ман тай барэдэрэ пэклимаре дэ барунэ. 11 Тай манди, тай лэсти дэ екх рат авиля суно, й дэкажно суно пэхкири годи. 12 Котэ амэнца сля тэрно евреё, копыли барэдэрэ халавдэ. Амэ роспхэндэ лэсти лэсти амарэ сунэ, тай вов роспхэнда пала лэн амэнди; кажнонэсти пэхкиро роспхэндимо. 13 И сар вов роспхэнда, кади вса и выджиля: ман рисардэ павпалэ пэ муро тхан, ай колэ бэшавдэ пэ тило.

14 Фараоно бичялда пала Иосифо, тай лэ сиго андэ барунэстар. Вов подчинда бала, парувда їда тай ачиля англа фараоно. 15 Фараоно пхэнда Иосифости:

— Манди авиля дэ сунэ, тай нико на ґалёл тэ роспхэнэ пала лэ. Нэ мэ шундом пала тут, со ту полэх сунэ тай ґалёх тэ роспхэнэ пала лэн.

16 Иосифо пхэнда:

— На мэ, Дэвэл дэла фараоности роспхэндимо дэ лачима.

17 Фараоно пхэнда Иосифости:

— Мэ дыкхлём, со мэ ачяв пэ бэрго Нилохкиро, 18 тай акэ, выджян лэнятар ефта гурувня, лаче тай тхулэ, тай ачиле тэ чяравэпэ дэ тросниконэн. 19 Пала лэндэ подлилепэ ефта аврэн гурувнен — тишлэ, пэ лэндэ душонас кокаля, кацавэ на шукарнэ, савэн мэ на дыкхлём дыкалэ никала дэ всавори пхув египетско. 20 Тунчи тишлэ, на шукарнэ гурувня схале ефта тхулэн гурувнен, савэ выджиле англал. 21 Кацик када на джиля лэнди дэ лачима: вонэ ачилепэ кацавэ жэ на шукарнэ, сар дыкалэ. Катэ мэ джюнгавдомпэ.

22 Тунчи мэ дыкхлём дэ сунэ ефта колосуря пэ екх стеблё, пхэрдэ лаче ворзоґа. 23 Пала лэндэ выбариле авэр ефта колосуря — шукэ, тишлэ тай обпхабардэ восточнонаґа балваляґа. 24 Тишлэ колосуря накхавдэ ефта пхэрдэн колосонэн. Мэ роспхэндом врэжымаренди, нэ нико на сґалювда тэ роспхэнэ пала лэн манди.

25 Иосифо пхэнда фараоности:

— Дэ кадэлэн сунэн фараоностирэн екх годи. Дэвэл оттерда фараоности, со Вов стидэлпэ тэ терэ. 26 Ефта лачен гурувнен — када ефта бэрша, тай ефта лачен колосонэн — када ефта бэрша; када екх суно. 27 Ефта тишлен, на шукарнэн гурувнен, савэ авиле пала лэнди — када ефта бэрша, тай кадиж — ефта тишлэ колосуря, обпхабардэ восточноняґа балваляґа — када ефта бокхалэ бэрша.

28 Акэ, со мэ рицаравас дэ годи, кала пхэндом фараоности, со Дэвэл оттерда лэсти, со камэл лэсти думисарэл Вов. 29 Дэ египетско пхув авэн ефта бэрша баро барвалимо, 30 ай пала лэндэ джяна ефта бокхалэ бэрша, кала всаворо барвалимо дэ Египто авэла бистардо, тай бокх шушарэла пхув. 31 Барвалимо бистарэлапэ кодэва дэ коя пхув пала бокх, саво джяла пала лэстэ, пала када со бокх авэла фартэ зорали. 32 Тай кода, со суно дувар авиля фараоностэ, када Дэвэл састэ камэл када сиго тэ терэ пав Пэхкири годи.

33 Мэк жэ фараоно аракхэла годявэрнэ манушэ тай тховэла лэ барэдэрэґа пэ Египетско пхув. 34 Мэк фараоно тховэла раен пэ всавори пхув, соб вонэ тэ стидэн панчто котор дэ вса со дэла пхув дэ Египто дэ кодэла ефта бэрша барвалима. 35 Мэк дэ кодэла лаче бэрша вонэ стидэн всаворо хамо, со авэл лэндэ, тай мэк фараоностирэ лавэстар стидэн ворзо тай фирисарэн лэ дэ форуря. 36 Кадэва хамо авэла тэ пашлё, соб пхув тэ на хасявэл дэ кодэла ефта бокхалэ бэрша, савэ авэна тунчи дэ Египто.

Иосифо ачел барэдэрэґа дэ Египто

37 Фараоности тай лэхкирэнди пашутнэнди чялиля кадэя дума. 38 Фараоно пхучля пэхкирэн пашутнэн:

— Аракхаґа амэ инте кацавэ, сар кадэва мануш, дэ савэ Фано Дэвлэхкиро?

39 Тай фараоно пхэнда Иосифости:

— Сар Дэвэл оттерда тути вса када, нинай ника годявявэрнэ тутар. 40 Мэ тховав тут барэдэрэґа дэ муро цэр, тай всаворэ мануша мурэ авэна тэ кандэпэ тут, вса со ту пхэнэґа. Кацик мурэґа троноґа мэ авава вучидэр тутар.

41 Фараоно пхэнда Иосифости:

— Дыкх, мэ тховав тут барэдэрэґа дэ всавори египетско пхув.

42 Вов злиля наестар пэхкири ангрусти тай урявда пэ най Иосифости, вов урявда лэ дэ сани полотностар їда тай амблавда лэсти пэ кор сувнаконо ланчюго. 43 Вов прыпхэнда тэ пхиравэн лэ дэ вурдон, сар дуйтонэ пала пэстэ тай тэ типисявэ англа лэстэ: «Дром». Кади вов тховда лэ пэ всавори Египетско пхув.

44 Фараоно пхэнда Иосифости:

— Мэ фараоно, нэ би тирэ лавэско нико дэ всаворо Египто наеґа нисо на терела.

45 Вов дэня Иосифости лав Цафнато — Панеахо тай отдэня лэсти дэ ромнен Асенефата, Потиферохкиря чя, вов сля жрецо дэ форо Она. Тай лагля Иосифо дэ дром пав всавори египетско пхув.

46 Иосифости сля трянда бэрш, кала вов ачиля тэ тере бути пэ фараоно, тхагаре Египто. Вов выджиля фараоностар тай джиля дэ дром пав всаворо Египто. 47 Дэ ефта бэрша барвалима пхув анэлас лачё урожаё. 48 Иосифо стидэлас всаворо урожаё дэ кодэла ефта бэрша барвалима дэ Египто тай стховэлас лэ дэ форуря; дэ кажно форо вов стховэлас урожаё пашутнэндар малендар. 49 Иосифо кади бут стидэня ворзо, сар тишай дэ море., тай вов пэрэачиля тэ бинэ лэ, пала када со тэ пробинэ лэ на сґалёлас нико.

50 Англа када, сар авиле бокхалэ бэрша, Иосифостэ бэяндэпэ дуй чявэ Асенефатар, Потиферостиря чя, сово сля жрецодэ форо Она. 51 Иосифо акхарда пэхкирэ пхурэдэрэ чявэ Манасиё тай пхэнда: « Пала када со Дэвэл дэня манди тэ бистарэ всавори глаба и мурэ дадэхкиро цэр». 52 Дуйтонэ чявэ вов акхарда Ефремо, пхэнда: «Пала када, со Д».эвэл дэня манди чяворэн дэ пхув муря дукхатири».

53 Ефта бэрша барвалима дэ Египто проджиле, 54 тай авиле ефта бокхалэ бэрша, сар и пхэнэлас Иосифо. Бокх сля дэ аврэн всаворэн пхуен, кацик дэ Египетско пхув сля хамо. 55 Кала всаворо Египто ачиля тэ бокхавэл, мануша ачиле тэ мангэ фараоностэ пала хамо, тай фараоно пхэнда египтянонэнди:

— Джян Иосифостэ тай терэн, сар вов пхэнэла.

56 Кала бокх розджиляпэ пав всавори пхув, Иосифо оттерда складуря тай ачиля тэ битинэ ворзо египтянонэнди, пала када, со бокх дэ Египто сля зорали. 57 Всаворэндар тханэндар авэнас дэ Египто, соб тэ тинэ Иосифостэ ворзо, пала када, со пав всавори люмля сля зорали бокх.

Шеро 42

Иосифохкирэ пхрала авэн дэ Египто

1 Кала Иаково уджянгля, со дэ Египто исин ворзо, вов пхэнда чявэнди:

— Со тумэ дыкхэн екх пэ екх?— 2 тай дурэдэр пхэнда: — Мэ шундом, со дэ Египто исин ворзо. Джян тай тинэн лэ котэ важ амэн, соб амэ тэ выджувах тай тэ на мэрах.

3 Дэш пхрала Иосифохкирэ джиле дэ Египто, соб тэ тинэ ворзо, 4 кацик Вениамино, Иосифохкирэ пхралэ, Иаково на мукля лэнца, пала када со вов пхэнда:

— Тэ на терэлпэ лэґа савись бида.

5 Кади машкар бутэн аврэн и чявэ Израилёхкирэ авиле тэ тинэ ворзо, пала када со дэ Ханаанско пхув сля бокх.

6 Иосифо сля хулай пэ всавори кодэя пхув; вов и битинэлас ворзо манушэнди пав всаворо Египто, тай кала пхрала Иосифохкирэ авиле, вонэ тэлиле лэсти ды пхув. 7 Сар кацик Иосифо удыкхля пхралэн, вов екхатар жэ уджянгля лэн, нэ прытердапэ со вов лэн на джянэл тай задэдуманя лэнца холяґа.

— Катар тумэ авиле? — пхучля вов.

— Хананааностирятар пхуятар, соб тэ тинэ хамо, — пхэндэ вонэ.

8 Иосифо уджянгля пэхкирэн пхралэн, нэ вонэ на уджянгле лэ. 9 Вов взрапирда пэхкирэ сунэ пала лэн тай пхэнда:

— Тумэ шпионуря! Тумэ авиле тэ выдыкхэ дэ амари пхув би зоратирэ тхана.

10 — Со ту, раё, — пхэндэ вонэ, — тирэ копыли авиле тэ тинэ хамо. 11 Амэ всаворэ чявэ екхэ дадэхкирэ. Тирэ копыли чячюнэ мануша, на шпионуря.

12 Вов пхэнда лэнди:

— Нат, тумэ авиле тэ выдыкхэ дэ амари пхув би зоратирэ тхана.

13 Ай вонэ пхэндэ:

— Амэн, тирэн копылен сля дэшудуй пхралэн, чявэ екхэ дадэхкирэ, саво джювэл дэ Ханаанско пхув. Цыкнэдэр и екхатар дадэґа, ай екхэ будэр нынай.

14 Иосифо пхэнда лэнди:

— Мэ пхэндом жэ, со тумэ — шпионуря! 15 Акэ сар мэ када выпучява тумэндар: солахав фараонохкирятар джювимаґа, тумэ на уджяна катар, сар на авэла кордэ тумаро цыкнэдэр пхар. 16 Бичялэн екхэ тумэндар пала пхралэ, ай авэр авэна тэ бэшэ дэ баруно. Кади мэ уджянава тумарэ лава — чячимо ли тумэ манди дэдумэн. Сар нат, солахав фараонохкиряґа джювимаґа, тумэ — шпионуря!

17 Тай затерда лэн всаворэн дэ баруно пэ трин дивэ.

18 Пэ трито диво Иосифо пхэнда лэнди:

— Терэнти, со мэ пхэнава, тай авэна джюдэ, пала када о мэ дарав Дэвлэ. 19 Сар тумэ чячюнэ мануша, мэк екх тумэндар ачелапэ катэ дэ баруно, ай авэр джяна тай отлиджяна ворзо тумарэнди бокхалэнди їренди. 20 Нэ тумэ анэна мандэ тумарэ цыкнэдэр пхралэ, соб тэ авэн тумарэ лава чячюнэ тай тумэ тэ аченпэ джюдэ.

Кади вонэ и стердэ.

21 Вонэ пхэндэ екх екхэсти:

— Душол, со пэ амэн авиля кадэя глаба пала амарэ пхралэ. Амэ дыкхле лэхкири дар, кала вов мангэлас амэн, нэ амэ на ачиле тэ шунэ, тай акхэ пэ амэн авиля кадэя глаба.

22 Рувимо пхэнда:

— Мэ жэ пхэнавас тумэнди— на терэн кадэва бэзэх пала чяворо, ай тумэ на пошундэ! Кана авэл роспотинимо пала лэхкиро рат.

23 Вонэ и на думисарэнас, со Иосифо полэл лэн, пала када со вов дэдуманя лэнца пав дуе чибэндирэ манушэ. 24 Вов отрисардапэ лэндар тай заровиня, тунчи упалэ порисардапэ тай задэдуманя лэнца. Вов лиля лэндар Симеоно тай спхангля лэ лэндэ пэ якхэн.

Рисявэн дэ Ханаано

25 Иосифо прыпхэнда тэ пхэрдён лэндирэ трасты ворзоґа, тай тэ чювэн всаворэнди павпалэ линдири руп ай тэ дэн лэнди хамо пэ дром, кади и сля стердо. 26 Вонэ чютэ ворзо пэ магарен тай джиле дэ дром. 27 Кала вонэ ачиле, соб тэ ратярэ, екх лэндар розпхангля гоно, соб тэ лэ ворзо тэ парварэ магаре, тай удыкхля дэ гонэ пэхкири руп.

28 — Мури руп рисиля! — пхэнда вов пхралэнди. — Акэ вой дэ муро гоно.

Їлэ лэндирэ позамуле; вонэ дэ дар порисиле екх екхэсти тай пхэндэ:

— Со када терда амэнца Дэвэл?

29 Кала вонэ авиле пэхкирэстэ дадэстэ Иаковостэ дэ Ханаано, вонэ роспхэндэ лэсти пала вса, со лэнца тердапэ. Вонэ пхэндэ:

30 — Мануш, сово хулай пэ кодэя пхув, дэдуманя амэнца холяґа тай прылиля амэн пала шпионуря. 31 Нэ амэ пхэндэ лэсти: «Амэ чячюнэ мануша, на шпионуря». 32 Амэн сля дэшудуй пхрален, чявэ екхэ дадэхкирэ, саво джювэл дэ Ханаанско пхув. Цыкнэдэр и екхатар дадэґа, ай екхэ будэр нынай. 33 Тунчи мануш, сово хулай дэ кодэя пхув, пхэнда амэнди: «Акэ сар мэ уджянава, чячюнэ тумэ мануша чи нат: ачявэнти екхэ пхралэ катэ манца, лэн хамо важ тумарэн бокхалэн їрен тай джян пэхкирэґа дромэга; 34 нэ анэн мандэ тумарэ цыкнэдэр пхралэ — кади мэ уджянава, со тумэ на шпионуря, ай чячюнэ мануша. Тунчи мэ отдава тумэнди тумарэ пхралэ тай дава тэ битинэ дэ кадэя пхув».

35 Кала розлаґас гонэ, кажно удыкхля котэ пэхкиро бузло рупаґа. Сар удыкхле руп, и вонэ, и лэндиро дад пэрэдаранепэ. 36 Иаково пхэнда лэнди:

— Тумэ залиле мандар чяворэн. Иосифо будэр нынай, и Симеоно будэр нынай, ай кана тумэ камэн тэ лэ Вениамино. Со кана авиля пэ мандэ!

37 Рувимо пхэнда дадэсти:

— Умарэґа мурэн дуен чявэн, сар мэ на анава лэ павпалэ тутэ. Дэ лэ манди, тай мэ анава лэ павпалэ.

38 Нэ Иаково пхэнда:

— Муро чяво на джяла пордэ туґа; лэхкиро пхрал муло, вов ачиляпэ екх. Сар дэ дром лэґа терэлапэ глаба, тунчи кадэлаґа грыжаґа тумэ злиджяна муро парно шэро дэ мулэндири люмля!

Шеро 43

Иаково отмукэл Вениамино дэ Египто

1 Дэ кодэя пхув кадиж сля зорали бокх. 2 Кала вонэ схале всаворо ворзо, саво андэ Египтостар, дад пхэнда лэнди:

— Рисявэн тай тинэн амэнди инте набут хамо.

3 Нэ Иуда пхэнда лэсти:

— Кодэва мануш амэнди холяґа пхэнда: «На сикавэнпэ манди пэ якхэн, сар тумэнца на авэла тумарэ пхралэ». 4 Сар ту отмукэґа амэнца пхралэ, то амэ джяґа тай тинаґа важ тутэ хамо. 5 Нэ сар ту на отмукэґа лэ, амэ на джяґа, пала када со кодэва мануш пхэнда амэнди: «На сикавэнпэ манди пэ якхэн, сар тумэнца на авэла тумарэ пхралэ».

6 — Пысо тумэ андэ пэ ман кадэя глаба, важ со пхэндэ, важ со пхэндэ кодэлэсти манушэсти, со тумэндэ исин инте екх пхрал? — пхучля Израилё.

7 Вонэ пхэндэ:

— Кодэва мануш роспучелас вса пала амэндэ тай пала амари їри: «Джюдо инте тумаро дад? Исин тумэндэ инте пхрал?» Амэ роспхэндэ лэсти пала када со вов пхучля. Катар амэ джянгле, со вов пхэнэла: «Анэнти кордэ тумарэ пхралэ"?

8 Иуда пхэнда Израилёсти, пэхкирэ дадэсти:

— Отмук чяворэ манца, тай амэ екхатр жэ джяґа,, соб всаворэ амэ тэ выджювах тай тэ на мэрах: амэ тай ту, тай амарэ чяворэ. 9 Мэ дав тути лав; мандар ту пхучеґа пала лэ. Сар мэ на анава лэ тутэ тай на тховава катэ англа тутэ, мэ авава дошало англа тутэ покы на мэрава. 10 Сар амэ тэ на цырдах вряма, то дувар джиле бы тай рисиле.

11 Тунчи лэндиро дад Израилё пхэнда лэнди:

— Сар када амэнди тэ на обджя, терэнти акэ со: тховэн дэ трасты фэдэдэр плодуря кадэлатар пхуятар тай отлиджян дэ даро колэсти манушэсти — бальзамо тай авдин, спецыї тай мирра, фисташкуря тай миндалё. 12 Лэн дувар будэр руп, соб тумэнди тэ анэ пэґа и кода, со сля тховдо павпалэ дэ тумарэ гонэ: чи сля када ошибка. 13 Лэн и тумарэ пхралэ, екхатар жэ, джян упалэ колэстэ манушэстэ. 14 Мэк Дэвэл Всазорако дэла тумэнди мила англа лэстэ, соб вов тэ отмукэл и аврэ пхралэ, и Вениамино тэ рисявэ тумэнца цэрэ. Ай сар манди трэбуни тэ ачявпэ би чяворэндиро, мэк кади и авэла.

Дуйто моло авиле пхрала Иософохкирэ дэ Египто

15 Вонэ лиле подаркуря тай дувар будэр руп, тунчи лиле Вениамино, екхатар жэ джиле дэ Египто тай котэ ачиле англа Иосифо. 16 Кала Иосифо удыкхля, со Вениамино лэнца, вов пхэнда пэхкирэсти барэдэр бутярнэсти:

— Отлиджя кодэлэн манушэн мандэ дэ ццэр, зачин савось ското тай тав хамо; вонэ авэна тэ ха манца дэ епаш диво.

17 Мануш терда, сар лэсти сля прыпхэндо, тай анда лэн дэ Иосифохкиро цэр. 18 Вонэ пэрэдаравдэпэ, кала лэн андэ лэстэ дэ цэр, пала када со думисарэнас: «Амэн андэ кордэ пала руп, сави рисиля дэ амарэ гонэ дэ англуно моло. Вов камэл тэ помарэ амэн тай тэ лэ зораґа, тэ чювэ дэ копыли, тай тэ залэ амарэн магарен.

19 Вонэ поджиле барэдэрэстэ бутярнэстэ Иосифохкирэ тай задэдуманэ лэґа паша удара дэ цэр:

20 — Раё, пощун, — пхэндэ вонэ, — амэ аваґас кордэ екх моло тэ тинэ хамо, 21 нэ кала амэ ачиле пэ рат тай розпхангле гонэ, кажно амэндар аракхля котэ пэхкири руп скацик и сля дыкалэ; пала када амэ андэ лэ павпалэ. 22 Амэ андэ пэґа инте руп, соб тэ тинэ хамо, тай амэ на джянах, ко дэ кодэва моло тховда амари руп амэнди дэ гонэ.

23 Вов пхэнда:

— Вса мишто, на даранти. Тумаро Дэвэл бахталисарда, тумарэ дадэхкиро Дэвэл, тховда кадэва барвалимо дэ тумарэ гонэ; ай манди дэне тумари руп.

Тунчи вов вылиджялда лэндэ Симеоно.

24 Барэдэр бутярно анда пхралэн дэ Иосифохкиро цэр, дэня лэнди пани тэ выхалавэ пурэ тай дэня хамо магаренди. 25 Вонэ лилэ подаркуря Иосифости, кала вов авэла дэ їпаш диво, пала када со лэнди пхэндэ, со вонэ авэна котэ тэ ха.

26 Кала Иосифо авиля цэрэ, вонэ отдэне лэсти подаркуря тай тэлиле лэсти ды пхув. 27 Вов пхучля лэн пала састимо, тунчи пхэнда:

— Сар тумаро пхуро дад, пала савэ тумэ дэдуманеиманди? Джюдо вов инте?

28 Вонэ пхэндэ:

— Тиро копыли, дад амаро, инте джюдо тай састо.

Тай тэлэ тэлиле лэсти пативатар. 29 Вов обдыкхляпэ тай додыкхля пэхкирэ пхралэ Вениамино, пэхкиря датирэ чявэ. Вов пхучля:

— Када — тумаро цыкнэдэр пхрал, кодэва, пала ка тумэ дэдумане манди? Дэвэл тэ терэл мила тути, муро чяво!

30 Иосифохкиро їло сля на пэ тхан, кала вов удыкхля пэхкирэ пхралэ, тай вов екхатар жэ уджиля и родэня тхан, тев ника нынай. Вов заджиля пэстэ дэ цэроро, тай котэ фартэ заровиня. 31 Тунчи халавда муй, вов упалэ выджиля тай рицарэласпэ, соб тэ на заровэ, пхэнда:

— Подэнти хамо.

32 Лэсти подэне ригатар, пхралэнди ригатар, тай египтянонэнди, савэ ханас лэґа, кадиж ригатар, пала када со египтянуря на ханас евреёнэнца, када сля гряцымо египтянонэнди.. 33 Пхралэн бэшавдэ англа лэ пав пхуриматэ, англунэстар ды цыкнэдэр, тай вонэ дыкхле екх пэ екхэстэ тай на полэнас нисо. 34 Лэнди подэнас хамо Иосифохкирэстар скаминдэстар, ай котор Вениаминохкиро сля панчвар барэдэр, сар аврэнди. Вонэ ханас тай пэнас лэґа скацик камэнас.

Шеро 44

Чордо тахтаё

1 Иосифо прыпхэнда пэхкирэ барэдэрэ бутярнэсти:

— Пхэр гонэ кадэлэн манушэн хамаґа, скацик улиджяна вонэ, тай тхов руп, кажнонэхкиро павпалэ дэ гонэ. 2 Тхов муро рупуно тахтаё, дэ цыкнэхкиро гоно екхтханэ лэхкиря рупаґа пала ворзо.

Тай кодэва стерда, сар прыпхэнда Иосифо.

3 Кацик ачиля тэ душол пэ гаса, пхралэн отбичялдэ дэ дром екхтханэ лэхкирэнца магарэнца. 4 Вонэ сле инте надур форостар, кала Иосифо пхэнда барэдэрэсти бутярнэсти:

— Екхатар жэ прастэ пала кодэлэн манушэн тай, кала доросэґа лэн, пхэн: «Сости тумэ потиндэ врытимаґа пала лачимо? 5 Кадаж мурэ раехкиро тахтаё, савятар вов пэл тай пэ сявя вов врисарэл! Тумэ тердэ налачё рындо!

6 Кала доросля лэн, вов пропхэнда лжнди кодэла лава. 7 Вонэ пхэндэ:

Сости рай пхэнэл кацавэ лава? На авэна копыли тирэ тэ терэ кацаво! 8 Амэ жэ андэ тути павпалэ руп Ханаансконатар пхуятар, сави аракхле пэстэ дэ гонэн. Пысо амэнди тэ чёрэ руп чи сувнак цэрэстар тирэ хулаестар? 9 Сар аракхэґа тахтаё екхэстэ терэстэ копылестэ, тай мэк вов мэрэла, ай авэр ачена копыленца амарэ раехкрэ.

10 Вов пхэнда:

— Мишто, мэк авэла кади, сар тумэ пхэнэн: кастэ аракхэлапэ тахтаё ачела мурэ ґа копылеґа, ай авэр на дошалэ.

11 Пхрала сиго обмукле кажно пэхкиро гоно пэ пхув тай розпхангле лэн. 12 Барэдэр бутярно ачиля тэ родэ пхурэдэрэстар цыкнэстэ; тахтаё аракхляпэ дэ гоно Вениаминохкиро. 13 Вонэ розчиндэ пэ пэстэ їда, тховдэ гонэ пэ магарен тай рисиле дэ форо.

14 Иуда тай лэхкирэ пхрала рисиле дэ Иосифохкиро цэр, саво инте сля котэ. Вонэ тэлэдэне англа лэстэ пэ пхув. 15 Иосифо пхэнда лэнди:

— Со жэ тумэ тердэ? Тумэ со на джянэнас, со кацаво мануш, сар мэ, вса джянэл, кала врисарэл?

16 — Со амэ пхэнаґа амарэсти раести?— пхэнда Иуда. — Пала со тэ холявэ? Сар тэ допхэнэ када, со амэ на дошалэ? Дэвэл оттерда дош тирэн копылен. Кана амэ копыли амарэ раехкирэ — амэ, тай кодэва, кастэ аракхляпэ тахтаё.

17 Иосифо пхэнда:

— Мэ на авава тэ терэ кацаво! Кацик кодэва, кастэ аракхляпэ тахтаё авэла марэ копылеґа, ай тумэ рисявэн дэдэстэпачяґа.

Иуда мангэл, соб тэ отмукэл Вениамино

18 Тунчи Иуда поджиля лэстэ тай пхэнда:

— Мангав тут, муро раё, дэ тэ пхэнэ тирэ копылести тэ пхэнэ лав мурэ раести. На холяв пэ тиро копыли, мэк ту сар фараоно. 19 Муро рай пхучля пэхкирэн копылен: «Исин тумэнда дад чи пхрал? 20 Тай амэ пхэндэ: «Амэндэ исин пхурано дад тай исин тэрно чяво, саво бэяндапэ лэсти дэ пхурима. Лэхкиро пхрал муля, тай вов ачиляпэ екх пэхкирятэ даятэ, тай дад камэл лэ». 21 Тунчи ту пхэндан пэхкирэнди копыленди: «Анэн лэ мандэ, соб манди тэ дыкхэ пэ лэстэ». 22 Тай амэ пхэндэ мурэ раести: «Чяворо ни сар на ачявэла дадэ, ай сар ачявэла — дад мэрэла». 23 Нэ ту пхэндан пэхкирэнди копыленди: «Покы тумаро пхрал на авэла кордэ тумэнца, на сикавэнпэ манди рэ якхэн». 24 Кала авиле амэ терэстэ копылёстэ, мурэ дадэстэ, амэ роспхэндэ лэсти, со пхэнда муро раё. 25 Амаро дад пхэнда: «Рисявэн тай тинэн инте набут хамо». 26 Нэ амэ пхэндэ: «Амэнди нащи тэ джя; кацик сар цыкнэдэр пхрал джяла амэнца, тунчи амэ джяґа. Амэнди нащи тэ сикавэпэ пэ якхэн кодэлэсти манушэсти, сар на авэла амэнца цыкнэдэр пхрал».

27 Тиро копыли, муро дад, пхэнда амэнди: «Тумэ еджинэ джянэн, со мури ромни бэянда манди дуен чявэн. 28 Ех лэндар уджиля мандар, тай мэ пхэндом: «Вов сля розчиндо пэ котора», — тай кодэла вряматар мэ лэ на дыкхлём. 29 Сар тумэ лэна мандэ и аврэ, тай лэґа терэлапэ глаба, тумэ злиджяна муро парно шэро дэ мулэндири люмля грыжатар».

30 Пала када, сар чяворэ на авэла амэнца, кала мэ рисявава тирэ копылёстэ, мурэ дадэстэ, тай сар муро дад, саво кади прыпхангло кадэлэстэ чяворэстэ, 31 удыкхэла, со лэ амэнца нынай, вов мэрэла. Тирэ копыли злиджяна парно шэро амарэ дадэхкиро дэ мулэндири люмля грыжатар. 32 Тиро копыли дэня лав англа дад, со фирисарава чяворэ. Мэ пхэндом: «Сар мэ на анава лэ тутэ, дош англа тутэ, дадэ, авэла пэ ман всаворо джювимо». 33 Кана, мангав тут, дэ тирэсти копылёсти тэ ачепэ катэ копылеґа мурэ раехкирэ пала чяворэ, тай дэ чаворэсти тэ рисявэ пхралэнца. 34 Сар мэ рисявава дадэстэ, сар чяворэ манца на авэла? Тэ на удыкхав мэ грыжа мурэ дадэхкири.

Шеро 45

Иосифо оттерэлпэ пхралэнди

1 Тунчи Иосифо на галювэлас будэр тэ рицарэпэ англа копыли тай затиписиля:

— Уджян всаворэ мандар! — тай ника на сля Иосифоґа, кала вов оттердапэ пхралэнди.

2 Вов кади зоралэ заровиня, со ушундэ египтянуря, тай дума пала када доджиля дэ фараонохкири грэда.

3 Иосифо пхэнда пхралэнди:

— Мэ — Иосифо! Джюдо инте муро дад?

Пхрала нисо на ґалёнас тэ пхэнэ — кади, сар сле пэрэдаравдэ.

4 Тунчи Иосифо пхэнда пхралэнди:

— Поджян мандэ.

Тай кала вонэ поджиле, вов пхэнда:

— Мэ — тумаро пхрал Иосифо, савэ тумэ битиндэ дэ Египто! 5 На даран тай на дошалярэн будэр пэ пала кода, со битиндэ ман кордэ: када Дэвэл бичялда ман англа тумэндэ, соб тэ фирисарэ тумаро джювимо. 6 Дуй бэрш, сар пэ пхув бокх, тай инте панчь бэрша на авэна тэ чинэ пхув тай тэ стидэ ворзо. 7 Дэвэл бичялда ман англа тумэн, соб тэ фирисарэ тумаро родо пэ пхув тай тэ терел баро фирисаримо тумаря джювимати.

8 Акэ, на тумэ бичялдэ ман кордэ, ай Дэвэл: Вов тховда ман тэ авав сар дад фараоности, раеґа пэ всаворо лэхкиро цэр тай тэ авав хулай пэ всаворо Египто. 9 Сигидэр рисявэн мурэстэ дадэстэ тай пхэнэн лэсти: «Акэ со пхэнэл тиро чяво Иосифо: «Дэвэл стерда ман хулаеґа дэ всаворо Египто. Ав мандэ, на цырдэ вряма; 10 ту авэґа тэ джювэ дэ пхув Гошэно тай авэґа паша ман: ту тай тирэ чяворэ тай внукуря, тай тиро баро тай хурдо ското, тай вса, со тутэ исин. 11 Котэ мэ пропарварава тут, кади сар джян инте панчь бокзалэ бэрша — ай сар на кади, ту тай тиро цэр, тай вса, ко тутэ, авэна дэ чорымо"»

12 Тумэ дыкхэн тумарэнца якхэнца, тумэ тай муро пхрал Вениамино, со чяче када мэ дэдумав тумэнца. 13 Роспхэнэн мурэ дадэсти пала када, со тумэ дыкхле. Тай сигидэр анэн кордэ мурэ дадэ.

14 Вов облиля пэхкирэ пхралэ Вениамино тай заровиня, тай Вениамино ровэлас тай облэлас лэ. 15 Вов чюминда всаворэн пхралэн тай ясвэнца облэлас лэн. Тунчи пхрала дэдумане лэґа.

Фараоно дэл Иаковости тэ пэрэладэ дэ Египто

16 Дума пала кода, со авиле пхрала Иосифохкирэ, доджиля фараоностэ. Фараоно лошало ачиля тай лэхкирэ рая кадиж, 17 тай фараоно пхэнда Иосифости:

— Пхэн пхралэнди: «Терэн акэ со: тховэн гонэ хамаґа пэ тумарэ магаря, рисявэн дэ Ханаанско пхув 18 тай анэн мандэ дадэ тай тумарэ їря. Мэ дава тумэнди фэдэдэр пхув дэ Египто, тай тумэ авэна тэ джювэ калэґа, со дэла пхув. 19 Инте прыпхэнав тути тэ пхэнэ лэнди: «Стерэн акэ со: лэн Египтостар вурдона важ тумарэн чяворэн тай ромнен, анэн дадэ тай авэн екхджинэ. 20 Тэ на авэл дор тумэнди пала када, со ачявдэ барвалимо тумаро, пала када со вса со исин фэдэдэр дэ Египто авэла тумаро».

21 Чявэ Израилёхкирэ кади и стердэ. Иосифо дэня лэнди вурдона, сар фараоно прыпхэнда тай хамо дэ дром. 22 Кажнонэсти вов дэня нэви їда, ай Вениаминости вов дэня трин шэла шэкеля руп тай панчь їды. 23 Дадэсти вов бичялда дэш магарен фэдэдэряґа барвалимаґа, саво сля дэ Египто, тай дэш магарницэн, ворзоґа, мандрэґа тай авря хамаґа дэ дром. 24 Тунчи вов отмукля пхралэн, тай кала вонэ уджянас, пхэнда лэнди:

— Ни пала со на пэрэджювэн дэ дром!

25 Вонэ джиле дэ дром Египтостар, авиле пэхкирэстэ дадэстэ Иаковостэдэ пхув Ханаанско 26 тай пхэндэ лэсти:

— Иосифо джюдо! Иосифо — халай пэ всаворо Египто!

Иаковостэ замуля їло, тай вов на патиля лэнди. 27 Нэ кала вонэ пэрэдэне лэсти вса, со пхэнда Иосифо, тай кала вов удыкхля вурдона, савэ Иосифо бичялда, соб тэ пэрэлиджя лэ, їло Иаковохкиро отджюндиля. 28 Тай Израилё пхэнда:

— Хутилэла! Муро чяво Иосифо джюдо. Джява тай дыкхава лэ, покы на мулём.

Шеро 46

Иаково тай всаворо їри пэрэладэл дэ Египто

1 Израилё джиля дэ дром всаворэґа, со сля лэстэ, авиля дэ Вирсавия тай анда котэ жэртва Дэвлэсти, пэхкирэ дадэхкирэ Исаакохкирэ. 2 Дэвэл дэдуманя Израилёґа дэ ратякуро сунэ тай пхэнда:

— Иаково! Иаково!

— Акэ мэ, — пхэнда Иаково.

3 Вов пхэнда:

— Мэ — Дэвэл, тирэ дадэхкиро. На дар тэ джя дэ Египто, пала када Я стерава тутар котэ баро народо! 4 Мэ джява дэ Египто екхтханэ туґат, тай мэ анава жэ тут павпалэ. Тай якха тути затерела Иосифохкиро васт.

5 Иаково джиля дэ дром Вирсавиятар. Израилёхкирэ чявэ тховдэ дадэ, чяворэн тай ромнен дэ вурдона, савэ прыбичялда фараоно, соб тэ пэрэлиджя лэ. 6 Вонэ лиле пэґа ското тай барвалимо, саво затердэ дэ Ханаано, тай Иаково всяворэнца пэхкирэнца авиля дэ Египто. 7 Вов лиля пэґа дэ Египто чявэн тай внуконэн, чеен тай внучконэн — всаворо пэхкиро родо.

Потомкуря Иаковохкирэ

8 Акэ Иаковохкирэ чявэндирэ лава, савэ авиле дэ Египто; Иаково тай лэхкирэ потомкуря:

Рувимо, пхурэдэр Иаковохкиро чяво.

9 Рувимохкирэ чявэ:

Енохо, Фалло, Хецроно тай Хармиё.

10 Симеонохкирэ чявэ:

Иемуило, Иамино, Огадо, Иахино, Цохаро тай Сауло, ханаанкатиро чяво.

11 Левиёхкирэ чявэ:

Гершоно, Каафо тай Мераро.

12 Иудахкирэ чявэ:

Иро, Онано, Шэло, Парецо тай Зерахо (Иро тай Онано муле дэ Ханаано). Парецохкирэ чявэ сле Хецроно тай Хамуло.

13 Иссахарохкирэ чявэ:

Голо, Фуо, Иашуво тай Шимроно.

14 Завулонохкирэ чявэ:

Середо, Елоно тай Иахлеило.

15 Када Лиятирэ чявэ, савэн вой бэянда Иаковости дэ Падан-Арамо; вой бэянда чя Дина; всаворэн лэн сля трянда трин мануша.

16 Гадохкирэ чявэ:

Цэфоно, Хагто, Шуно, Эцбоно, Ериё, Ародо тай Арело.

17 Асирохкирэ чявэ:

Имно, Ишво, Ишви тай Бериё.

Лэндири пхэнь Сераха.

Чявэ Берии: Хеверо тай Малхиило.

18 Када чяворэ, савэн Зелфа бэянда Иаковости, ла Лавано дэня пэхкиряти чяти Лияти; всаворэн дэшушов манушэн.

19 Чявэ Иаковохкиря ромня, Рахилятирэ:

Иосифо тай Вениамино.

20 Дэ Египто Асенефа, Потиферохкири чей, саво сля жрецо дэ форо Она, бэянда Иосифости:

Манассия тай Ефремо.

21 Вениаминохкирэ чявэ:

Бело, Бехеро, Ашбело, Геро, Наамано, Эхи, Рошо, Муппимо, Хупимо тай Ардо.

22 Када Рахилятирэ чявэ, савэн вой бэянда Иаковости; всаворэн дэшуштар манушэн.

23 Данохкиро чяво:

Хушимо.

24 Неффалимохкирэ чявэ:

Иахцеило, Гуниё, Иецеро тай Шиллемо.

25 Када чявэ, савэ Валла бэянда Иаковости, ла Лавано дэня Рахиляти, пэхкиряти чяти; Всаворэн ефта манушэнэн.

26 Всаворэн, ко авиля дэ Египто Иаковоґа, — лэхкирэ потумкуря, чявэндирэ ромня на бинэнпэ катэ, — сля шов дэша шов манушэн. 27 Чявэ Иосифохкирэ, савэ бэяндэпэ лэстэ дэ Египто, сля дуй. Всаворо їри Иаковохкиро, савэ авиле дэ Египто, сля ефта дэша манушэн.

Иаково дэкхэлпэ Иосифоґа

28 Иаково бичялда англа пэстэ Иософостэ Иуда, соб тэ уджянэ дром дэ Гошено. Кала вонэ авиле пордэ, 29 Иосифо залытярда вурдон тай лагля дэ Гошено, соб тэ прылэ пэхкирэ дадэ Израилё. Вов ачиля англа лэстэ, облиля лэ тай зоралэ ровэлас.

30 Израилё пхэнда Иосифости:

— Кана мэ ґалював и тэ мэрэ, пала када со удэкхлём пэхкирэнца якхэнца, со ту джюдо.

31 Иосифо пхэнда пэхкирэнди пхралэнди тай дадэхкирэнди цэрутнэнди:

— Мэ джява фараоностэ тай пхэнава лэсти: «Мурэ пхрала тай дадэхкиро цэр, савэ джюдэ дэ пхув Ханаанско, авиле мандэ. 32 Кадэла мануша — чябануря; Вонэ розлиджян ското тай андэ пэґа пэхкирэ гуртуря, тай андэ вса пэхкиро барвалимо. 33 Кала фараоно выакхарэла тумэн тай пхучела: «Соґа тумэ залэнпэ?» — 34 тумэ пхэнэн: «Копыля тирэ чяворэндирятар вряматар тай дыкалэ розлиджян ското, сар теренас и амарэ дада. Тунчи тумэнди дэна тэ джювэ дэ пхув Гошено, пала када со египтянонэнди гряца чябануря.

Шеро 47

Фараоно дэкхэлпэ Иосифохкиряґа їряґа

1 Иосифо джиля фараоностэ тай пхэнда лэсти:

— Муро дад тай пхрала пэхкирэнца гуртонэнца, баро тай хурдо ското, и вса со лэстэ сля, авиле Ханааскононатар пхуятар, тай екхатар вонэ дэ Гошено.

2 Вов вылиля пянчь пхралэн тай авиля лэнца фараоностэ.

3 Фараоно пхучля пхралэн:

— Соґа тумэ залэнпэ?

Вонэ пхэндэ фараоности:

Копыли тирэ — чябануря, кади и амарэ дада. — 4 Инте вонэ пхэндэ: — Амэ авиле кордэ тэ джювэ, пала када со дэ пхув Ханааско бари бокх тай тирэнди копыленди нынай тев тэ чяравэ гуртуря. Пала када дэ тирэнди копыленди тэ джювэ дэ Гошено.

5 Фараоно пхэнда Иосифости:

— Тиро дад тай пхрала авиле тутэ. 6 Египетско пхув — англа тутэ; дэ лэнди тэ джювэ дэ фэдэдэр тхан пэ кадэя пхув. Мэк джювэн дэ Гошено. Ай сар ту джянэх машкар лэндэ исин лаче бутярнэ, тхов лэн тэ дэкхэ пала муро ското.

7 Иосифо анда пэхкирэ дадэ Иаково тай тховда лэ англа фараоно, тай Иаково бахталисарда фараоно. 8 Фараоно пхучля лэ:

— Скацик тути бэрш?

9 Иаково пхэнда фараоности:

— Пхиримастирэ бэрша мурэ шэл трянда бэрш. Набарэ тай киркэ сле бэрша муря джюиматирэ, тай лэн сля на кади, сар дадэндирэ бэрша пхиримастирэ.

10 Иаково бахталисардо фараоно тай джиля лэхкиро цэр.

11 Иосифо чюта тэ джювэ дадэ тай пхралэн дэ Египто тай отдэня лэнди фэдэдэр котор пхув надур Раамсесостар, сар прыпхэнда фараоно. 12 Иосифо анда бут хамо дадэсти, пхралэнди тай всаворэнди, ко сля дэ цэр.

Иосифо — хулай дэ Египто дэ бокхали вряма

13 Тунчи ни тев на ачиля хамо, пала када со сля зорали бокх. 14 Иосифо стидэня всаворэ ловэ, савэ слэ дэ Египто тай дэ Ханаано, дэ потинимос пала ворзо, саво лэнстэ тинэнас; вов стидэлас лэн дэ фараоностиро цэр. 15 Кала на ачилепэ ловэ и дэ Египто, и дэ Ханаано, всаворэ египтянуря авиле Иосифостэ тай пхэндэ:

— Дэ амэнди мандро; пысо амэнди тэ мэрэ тутэ пэ якхэн? Ловэ амэндэ нынай.

16 Иосифо пхэнда:

— Анэн тумаро ското, тай мэ парувава мандро пэ ското.

17 Вонэ андэ Иосифости ското, тай вов парувда лэнди мандро пэ грастэн, бакрэн тай бузнен, гурувэн, гурувнен тай магарен. Вов парувэлас лэнди мандро дэ кодэва бэрш пэ лэндиро ското.

18 Кала бэрш проджиля, вонэ авиле лэстэ тай пхэндэ:

— Амэ на аваґа тэ гаравэ раестар амарэстар, со ловэн амэндэ нынай, тай амаро ското кана тиро, кади со амэндэ нисо на ачиляпэ важ амаро раестэ, кацик амэ тай пхув амари. 19 Пысо амэнди тэ мэрэ тутэ пэ якхэн, амэнди, тай амаряти пхуяти? Тин амэн тай пхув амари, парув пэ мандро, ай амэ тай амари пхув аваґа дэ копылен фараоностэ; дэ амэнди самбуря, соб амэнди тэ джювэ тай на тэ мэрэ, тай соб кадэя пхув тэ на авэл шуши.

20 Кади Иосифо тинда всавори пхув дэ Египто важ фараоно. Египтянуря битиндэ кажно пэхкири маля, пала када со бокх сля бари, тай пхув ачиля фараонохкири, 21 тай манушэн Иосифо стерда копыленца екха ригатар ды аврэстэ. 22 Вов на тинда кацик жрецондири пхув, пала када со котор, саво дэня лэнди фараоно, лэнди хутилэлас пэ хама, акэ сости вонэ на битиндэ пэхкири пхув.

23 Иосифо пхэнда манушэнди:

Кана, кала мэ тиндом тумэн тай тумари пхув важ фараоно, акэ тумэнди самбуря, соб тэ чювэ лэн дэ пхув. 24 Кала выбарёла ворзо, отдэн панчто котор фараоности, ай авэр штар котора авэна тумэнди пэ самбуруря важ мален тай соб тэ хан тумэ, важ тумарэн цэрутнэн тай скотости.

25 Вонэ пхэндэ:

— Ту фирисардан амэнди джювимо. Тэ аракхах амэ лачимо дэ якхэн амарэ раестирэ: амэ аваґа фараонохкирэнца копыленца.

26 Кади Иосифо дэня законо дэ Египто пала пхув, саво и екхатар дэ зора: панчто котор ворзостар, со дэл пхув, авэла фараонохкирэ, кацик на со дэл жрецонэндири пхув, сави на ачиля фараонохкиряґа.

Иаково мангэл Иосифо

27 Израильтянуря джюдэ дэ Египто, дэ пхув Гошэн; лэндэ котэ сле цэра тай лэндэ бэяндёнаспэ бут чяворэн тай лэн ачелас вса будэр.

28 Иаково проджюда дэ Египто дэшуефта бэрша, кади со всаворо джювимо сля шэл саранда ефта бэрша. 29 Кала авиля лэхкири вряма тэ мэрэ, вов акхарда пэхкирэ чявэ Иосифо тай пхэнда лэсти:

— Сар мэ аракхлём лачимо дэ тирэн якхэн, тхов васт манди тала шолдо тай дэ лав, со сикавэґа манди мила тай чячимо. На гарав ман дэ Египто, 30 кала мэ сджява мурэндэ дадэндэ, вылиджя ман Египтостар тай гарав котэ, тев гаравдэ вонэ.

Иосифо пхэнда:

— Мэ терева кади, сар ту пхэнэх.

31 — Дэ солах, — пхэнда вов.

Иосифо дэня солах лэсти, тай Израилё тэлиля Дэвлэсти, смукляпэ пэ пэхкиро дэсто.

Шеро 48

Иаково бахталисарэл Манассия тай Ефремо, пэхкирэн внуконэн

1 Савись вряма проджиля тай Иосифости пхэндэ:

— Тиро дад насвало, — тай вов лиля пэґа дуен чявэн, Манассия тай Ефремо.

2 Иаковости пхэндэ:

— Тутэ авиля тиро чяво, Иосифо тай Израилё стидэняпэ зораґа, прившиля тай бэшля пэ пато.

3 Иаково пхэнда Иосифости:

— Дэвэл Всазорако асикавдапэ манди дэ Лузо, дэ Ханаанско пхув, бахталисарда ман 4 тай пхэнда манди: «Мэ терава, со тутэ авэла бут чяворэн, терава кади, со тутар джяна бут народуря, тай дава пхув кадэя пэ всавори вряма тирэнди чяворэнди».

5 Кана тирэн чяворэн, савэ бэяндэпэ дэ Египто, дыкалэ сар авилём мэ катэ, вонэ авэна мурэнца. Ефремо тай Манассия авэна мурэнца, сар Рувимо тай Симеоно; 6 чяворэ, савэ бэяндэпэ тутэ инте, авэна тирэ, вонэ лэна котора пхув пэхкирэндар пхралэндар. 7 Кала мэ джявас Падданостар, Рахиль пэ мури глаба, муля дэ Ханаанско пхув, кала амэ инте сле дэ дром, надур Ефрафатар. Пала када мэ гаравдом ла котэ, пашэ дром дэ Ефрафа (када и исин Вифлеемо).

8 Кала Израилё удэкхля Иосифостирэн чявэн, вов пхучля:

— Ко када?

9 Иосифо пхэнда дадэсти:

— Када чявэ, савэн Дэвэл дэня манди катэ.

Тай кодэва пхэнда:

— Подлиджя лэн мандэ, соб мэ тэ бахталисарав лэн.

10 Пхуриматар Израилё врыто дэкхэлас, вов сля сар коро. Иосифо подлиджялда пашэдэр чявэн пэхкирэстэ дадэстэ, тай кодэва чюманда тай облиля лэн.

11 Израилё пхэнда Иосифости:

— Мэ и на думасаравас упалэ тэ удыкхэ тут, ай Дэвэл дэня тэ удыкхэ манди и тирэн чяворэн.

12 Иосифо отлиджялда лэн Израилёстирэндар чянгэндар тай тэлиля лэсти ды пхув. 13 Тунчи Иосифо тховда Ефремо дэ чячюни риг пэстар, тай дэ зэрво риг Израилёстар, ай Манассия дэ зэрво риг пэстар, дэ чячюни риг Израилёстар, тай подлиджялда лэн пашэдэр дадэстэ. 14 Нэ Израилё процырда чячё васт тай тховда ла пэ Ефремостиро шэро, ай вов сля цыкнэдэр, тай зэрво васт вов тховда пэ Манассиёстиро шэро, ай Манассия сля пхурэдэр чяво.

15 Тунчи вов бахталисарда Иосифо тай пхэнда:

     — Дэвэл, англа Кастэ пхирэнас мурэ дада Авраамо тай Исаако,

         Дэвэл, Саво чябано сля важ манди всаворо джювимо муро тай дыкалэ,

     16 Ангело, Саво фирисарэлас ман врытиматар, —

         тэ бахталисарэл кадэлэн чяворэн.

     Тэ джял лэндар муро лав

         тай мурэ дадэндирэ лава

     Авраамо тай Исаако,

         тай мэк лэндирэн чяворэн авэла будэр пэ пхув.

17 Кала Иосифо удыкхля, со дад тховда чячё васт пэ Ефремохкиро шэро, на чялиля лэсти када тай лиля дадэ пала васт, соб пэрэтховэ ла Ефремохкирэстар шэрэстар пэ Манассиёхкиро шэро. 18 Иосифо пхэнда лэсти:

— Нат, дадэ, акэ кадэва — пхурэдэр; тхов чячё васт пэ лэхкиро шэро.

19 Ай дад на закамля тай пхэнда:

— Джянав мэ, чяво муро, джянав. Лэстар кадиж джяла народо, тай и вов авэла баро мануш. Нэ лэхкиро цыкнэдэр пхрал авэла барэдэр лэстар, тай лэхкирэндар чяворэндар джяна бут народуря.

20 Тай вов бахталисарда лэн дэ кодэва диво тай пхэнда:

     — Тумарэ лава авэна тэ пропхэнэ Израилё, сар бахталисаримо, пхэнэна:

         « Тэ стерэла тут Дэвэл, соб ту тэ авэх сар Ефремо тай Манассия.

Кади вов тховда Ефремо англэ Манассия.

21 Израилё пхэнда Иосифости:

— Мэ мэрав, нэ Дэвэл авэла тумэнца тай рисарэла тумэн дэ дадэндири пхув. 22 Мэ отдав тути, сар барадэрэсти машкар пхрала, инте екх котор пхув вуче плаенца, саво мэ залилём маримаґа аморреёнэндэ чюряґа тай лукоґа.

Шеро 49

Иаково бахталисарэл чявэн

1 Аиково акхарда пэхкирэн чявэн тай пхэнда:

— Стидэнпэ паша ман, тай мэ роспхэнава тумэнди со авэла тумэнца дурэдэр.

     2 Стидэнпэ тай шунэн, Иаковохкирэ чявэ,

         шунэн пэхкирэ дадэ Израилё.

     3 Рувимо, ту — муро пхурэдэр, зор мури,

         англуно плодо муря муршакуня зоратиро,

         англуно пай патив, англуно пай зор.

     4 Парувэхпэ ту, сар пани, ту на авэґа будэр пхурэдэрэґа чявэґа,,

         пала када со сутан пэ тиро дадэхкиро тхан

         тай мусардан муро пато.

     5 Симеоно тай Левиё, пхрала:

         лэндирэ чюря — андэ мэримо.

     6 Тэ на авав мэ лэнца, дэ када пала со вонэ думисарэн,

         тэ на авав лэнца, тев вонэ стидэнпэ,

     пала када со вонэ дэ холя умарэнас муршэн

         тай гурувэн починдэ, сар закамле.

     7 Прыдав мрая лэндири холи, пала када, со фартэ сле холяти,

         холи лэндири зорали!

     Мэ розчювава лэн машкар Иаковохкирэ чяворэ

         тай дэ Израилё розчювава лэн.

     8 Иуда, тирэ пхрала ашарэна тут,

         васт тиро авэла пэ кор враґонэн тирэн,

         тирэ дадэхкирэ чявэ авэна тэ тэлён тути.

     9 Ту — тэрно лево, Иуда;

         ту рисарэґапэ астаримаґа, чяво муро.

     Сар лево, вов прыпэрэл пхуятэ тай пэрэл,

         тай сар львица — ко камэл та тэ здаравэ?

     10 Тхагаримо на уджяла Иудастар,

         тай потомкуря лэхкирэ всавори вряма авэна тэ рицарэ дэсто тхагариматиро,

     Кала, сар на авэла, Кодэва, Кахкиро тхагаримо,

         Кодэва, Касти тэлёна всаворэ народуря.

     11 Вов прыпхандэла пэхкирэ магаре дэ дрокохкири лоза,

         пэхкирэ тэрнэ магаре — дэ фэдэдэр рандятэ;

     Вов халавэла їда пэхкири дэ мол,

         пэхкиро урявимо — дэ дракохкиро рат.

     12 Лэхкирэ якха авэна калэдэр молэстар,

         данда лэхкирэ — парнэдэр тхудэстар.

     13 Завулоно авэла тэ джювэ пашэ пани баро

         тай барэ корабли заджяна дэ лэ;

         пхув лэхкири процырдэлапэ ды Сидоно.

     14 Иссахаро — састо магари,

         пашлёл вов машкар дуй гонэ.

     15 Кала дыкхля, со лэхкиро тхан тэ отцинявэл

         тай сави лачи лэхкири пхув,

     вов прыцыцрэла пэхкирэ пхикэ тала пхаримо

         тай отдэла пэ пхаря бутяти.

     16 Дано сундисарэла пэхкиро народо

         сар екх Израилёхкирятар породатар.

     17 Дано авэла сапэґа паша дром,

         сар сап пэ троно,

     саво дандарэл грастэ пала пуро,

         кади со кодэва, саво бэшэл англистэ, пэрэл пэ пхув.

     18 О РАЁ, Тутэ родав фирисаримо!

     19 Гадо авэна тэ обчёрэ,

         нэ вов авэла тэ чёрэл лэндар павпалэ.

     20 Ассиростэ авэла скаминд замардо хамаґа;

         вов тэ битинэ лачё хамо, саво хан тхагара.

     21 Неффалимо — сар лань, сави прастэл пав мален,

         сави анэл райканэн чяворэн.

     22 Иосифо — драгохкири рандь, сави анэл бут плодо,

         вой барёл пашэ лэнь,

         тай ваздэлпэ упрэ пэ ванта.

     23 Холяґа камле тэ лэ лэ лучникуря,

         зораґа марэнас дэ лэстэ.

     24 Нэ лэхкиро луко ачиляпэ састо,

         лэхкирэ зоралэ васта на стердэпэ ковлэ

     Иаковохкиря Зоралэ вастэґа,

         Чябаностар, Израилёхкиро састэ Барэстар,

     25 тирэ дадэхкирэґа Дэвлэстар, Саво дэл зор тути,

         Всазоракирэстар, Саво бахталисарэл тут

     болыбахкиряґа бахталисаримаґа упрэ,

         бахталисаримаґа тханэґа, саво тала пхув,

         бахталисаримаґа чючен тай водятар.

     26 Тирэ дадэхкиря бахталисаримаґа

         вонэ барэдэр, сар бахталисаримо пуранэн плаен.

         барвалимо лэндиро.

     Тэ авэн всаворэ вонэ пэ Иосифохкиро шэро,

         пэ чекат тхагаре машкар пэхкирэ пхралэн.

     27 Вениамино — бокхало рув;

         дэнзор вов схал астаримо,

         бельвеляґа розлэл кодэва мищимо.

28 Акэ савэ дэшудуй Израилёхкирэ родуря, тай акэ со пхэнда лэнди дад, лэндиро бахталисаримо; кажнонэсти вов дэня пэхкиро бахталисаримо.

Иаковохкиро мэримо

29 Вов прыпхэнда лэнди:

— Мэ отджяв мурэндэ дадэндэ. Гаравэн ман пашэ мурэн дадэн дэ пищера пэ маля Эфпрнохкиря хеттохкиря, 30 дэ пищера пэ маля Махпелохкиря пашэ Мамряґа дэ Ханаано, сави Авраамо тинда, сар тхан, тев тэ гаравэ Эфроностэ хеттостэ екхтханэ маляґа. 31 Котэ сле гаравдэ Авраамо тай лэхкири ромни Сарра, котэ гаравдэ Исаако тай лэхкири ромни Ревекка, тай котэ мэ гаравдом Лия. 32 Маля тай пищера сле тиндэ хеттонэндэ.

33 Пэрэачиля вов тэ дэдумэ чявэнди, Иаково подлиля пурэ пэ пато, вымукля фано тай отджиля дадэндэ пэхкирэндэ.

Шеро 50

Гаравэн Иаково

1 Иосифо авиля дэдастэ, ровиня тай чюминда лэ. 2 Вов прыпхэнда пэхкирэнди копыленди — састимаренди тэ чювэн дэ дадэхкиро трупо бальзамо, тай састимари тердэ Израилёсти кади. 3 Лэндэ джиля пэ када саранда дивэса, пала када со скацик джялас вряма пэ када.Тай египтянуря ровэнас пала лэ ефта дэша дивэса.

4 Кала проджиле ровимахкирэ дивэса, Иосифо пхэнда фараонохкиренди бутярнэнди:

— Сар мэ аракхлём лачимо дэ тумарэн якхэн, поманьгэн пала ман фараоно тай пхэнэн лэсти: 5 «Муро дад прыпхэнда манди тэ дэ солах и пхэнда: «Мэ мэрав; гарав ман дэ тхан, со мэ выґанавдом пэсти дэ Ханаанско пхув". Дэ манди тэ джя и тэ гаравэ мурэ дадэ. Сар мэ терава када, рисявава».

6 Фараоно пхэнда:

— Джя тай гарав дадэ кади, сар ту дэнян солах тэ стерэ.

7 Иосифо джиля тэ гаравэ дадэ, тай лэґа джиле всаворэ фараонохкирэ бутярнэ, грэдатирэ пхурэдэр, тай всаворэ Египтохкирэ пхурэдэра, 8 тай всаворо Иосивохкиро цэр, тай лэхкирэ пхрала, тай всаворо дадэхкиро цэр. Кацик лэндирэ чяворэ тай гуртуря баро тай хурдо ското ачилепе дэ Гошено. 9 Пролиджянас лэн вурдона тай англистаря; котэ сля бут манушэн.

10 Вонэ авиле тханэстэ Атадохкирэ, када пала Иордано, тай котэ ачиле зоралэс тэ ровэ. Котэ Иосифо равэлас пала дадэ ефта дивэса. 11 Кала хананеюря, савэ джювэнас дэ кодэя пхув, удыкхле ровимо паша Агадохкирэ тханэ, вонэ пхэндэ: «Египтянонэндэ баро ровимо тай глаба». Акэ сости кодэва тхан паша Иордано акхарэлпэ Авел-Мицраимо.

12 Кади чявэ Иаковохкирэ стердэ лэхкиро прыпхэндимо: 13 вонэ отлиджялдэ лэ дэ Ханаанско пхув тай гаравдэ дэ пищера пэ Махпелохкири маля, пашэ Мамреґа; кадэя пищера Авраамо тинда Эфроностэ хеттостэ екхтханэ маляґа, соб тэ авэл лэстэ тхан, тев тэ гаравэ. 14 Кала гаравдэ дадэ, Иосифо рисиля дэ Египто, екхтханэ пхралэнца тай всаворэнца, ко пхирэлас тэ гаравэ дадэ.

Иосифо на рицарэл холи пэ пхралэн

15 Кала дад муля, Иосифохкирэ пхрала думисардэ: «Со, сар Иосифо рицарэл пэ амэн холи тай кана отпотинэла амэнди пала всаворо врытимо, саво амэ лэсти андэ?» 16 Тай вонэ бичялдэ Иосифостэ тэ пхэнэ:

— Англа када, сар тэ мэрэ, дад пхэнда амэнди: 17 «Акэ, со пхэнэнти тумарэсти пхралэсти Иосифости: «Мэ маньгав тут тэ на рицарэх холи пэ тирэн пхралэн, бистар лэндиро бэзэх тай дош, сави вонэ стердэ, кала стердэ кадэва на лачё рындо. Тай кана, маньгав тут, эртисар бэзэха копылен Дэвлэхкирэн тирэ дадэ».

Кала шунда када Иосифо, заровиня.

18 Лэхкирэ пхрала авиле, тэлэдэне пэ пхув англа лэстэ тай пхэндэ:

— Амэ — тирэ копыли.

19 Иосифо пхэнда:

— На даран. Мэ со Дэвэл? 20 Тумэ закамле манди врытимо, нэ Дэвэл порисарда лэ дэ лачимо, сою тэ тере када, со выджял екхатар: фирисаримо бутэндиро. 21 Пала када на даранти: мэ пропарварава и тумэн, и тумарэн чяворэн.

Вов мишто дэдуманя лэнца тай улиля дар лэндири.

Иосифо муля

22 Иосифо джюда дэ Египто екхтханэ дадэхкиряґа їряґа, тай проджюда шэл дэша бэрш. 23 Вов удыкхля инте трито поколение Ефремохкирэн чяворэн; тай чяворэн Махирохкирэн, Манассиехкирэ чявэ, кади тховдэ, сар бэяндапэ пэ чянга Иосифости.

24 Иосифо пхэнда пхралэнди:

— Мэ мэрав, нэ Дэвэл чяче авэла тумэндэ, соб тэ дэ зор, тай вылиджяла тумэн кадэлатар пхуятар дэ пхув, сави Вов солахаґа пхэнда тэ дэ Авраамости, Исаакости тай Иаковости.

25 Иосиво пхэнда Израилёхкирэнди чявэнди тэ дэ солах:

— Дэвэл чяче авэла тумэндэ, соб тэ дэ зор, тай тунчи тумэ вылиджянти кокали мурэ катар.

26 Иосифо муля, лэсти сля шэл дэша бэрш, тай лэ макхле бальзамоґа тай тховдэ дэ гробо дэ Египто.