Baltic Romani: RusskaRoma Holy Bible

Updated ? hours ago # views See on DCS Draft Material

1 Тимофею

Шэро 1

1 Мэ Павло апостоло Иисусоско Христоско пир Дэвлэскири воля Саво Зракхья амэн и Раескири Иисусоскири Христоскири воля дэ савэстэ амэ патяс 2 Тимафеёскэ мирэ чячюнэскэ чявэскэ пир патябэн тэ авэл лачипэн милость и миро Дадэстыр Дэвлэстыр и Иисусостыр Христостыр амарэстыр Раестыр 3 Сыр мэ джявас дэ Македония мангьём тут тэ ачеспэ до Ефесо, соб ту тэ припхэнэс манушэнгэ тэ на сыклякирэн авирэскэ 4 и тэ на пришунэнпэ кэ парамицы и тэ на роскэдэн кон савэ родостыр со адава лыджял кэ кошибэн, а нанэ кэ Дэвлэскири буты до патябэн 5 и адава со припхэнав исын камлыпэн жужэ илэстыр лаче патываса и дэ чячюно патябэн 6 сын мануша савэ отгинэ далэстыр и лынэ тэ ракирэн пэ бавал 7 ёнэ закамнэ тэ сыклякирэн законо саво дыя Дэвэл Маисеёскэ кокорэ на полэн со ракирэн и со сыклякирэн 8 Амэ джинас со законо лачё сыр мануша кэрэн дякэ сыр дэ лэстэ чиндо 9 джинас со законо чиндо нанэ ваш кандунэнгэ манушэнгэ, а ваш долэнгэ кон на кандэл и на пхирэл до законо конэстэ нанэ дар Дэвлэскири дживэн до бэзэха хасютнэ и налаче гадэн васт пэ дадэстэ и датэ умарэн манушэн 10 дживэн нанэ екхаса ромняса мурша лэн пал пэстэ муршэн бикнэн бутярнэн хохавэн пэ манушэндэ и йивья солахан и дякэж саро дасово со на сыклякирэл Дэвлэскиро Лав 11 пал саво ракирэл Еванглия пал слава амарэ бахталэскирэс Дэвлэс саво дыя мангэ тэ лыджяв 12 Наис мандыр Иисусоскэ Христоскэ амарэ Раескэ Саво дыя мангэ зор пал адава со Ёв прыджиндя ман чячюнэса и чивдя ман пэ пэскири буты 13 Мэ саво кэ адава кошавас и традавас чивавас до бэшибэн манушэн Нэ Дэвэл простиндя ман пал дова со мэ на джинавас со кэрав и на патявас 14 Нэ явья лачипэн амарэ Раескиро кхэтанэ патябнаса и камлыпнаса дэ Иисусостэ Христостэ 15 Адава лав чячюно и ёв молэл тэ прилэн лэс сарэ Иисусо Христосо явья до свэто, соб тэ зракхэл манушэн бэзэхэндыр савэндыр мэ перво 16 Нэ Дэвэл простиндя ман, соб Иисусо Христосо тэ сыкавэл пэ мандэ первонэстэ саро Пэскиро вырикирибэн, соб тэ дыкхэн мануша савэ тэнче патяна дэ Лэстэ кэ вэчно джиипэн 17 Свэтоскирэ Царёскэ Саво на мэрэл Савэс никон на дыкхья екхэскэ Дэвлэскэ патыв и слава дэ сарэ дэвэса и дэ сарэ бэрша аминь 18 Тимафеё чяво миро припхэнав тукэ дякэ сыр сыс пхэндо пал тутэ пророчество, савэса ту лэса тэ кэрэс Дэвлэскири буты 19 до патябэн и лачи патыв савятыр кой-савэ мануша отпхэндэпэ и хаскирдэ патябэн 20 Дасавэ мануша Именеё и Александро савэн мэ отдыём бэнгэскэ, соб ёнэ тэ сыклён тэ накошэнпэ

Шэро 2

1 Акана прикхарав тэ кэрэн ангил сарэстыр мангипэна и тэ мангэн Дэвлэс пхэнэн наис пал сарэндэ манушэндэ 2 пал царендэ и пал сарэндэ шэралэндэ, соб амэндэ тэ авэл мирно и лачё джиипэн дэ саро тэ полас Дэвлэс 3 Ада чялёл Дэвлэскэ Саво Зракхья амэн 4 Саво камэл, соб сарэ мануша тэ зракхэнпэ и тэ уджинэн Дэвлэско чячибэн 5 Пал адава со екх Дэвэл и екх кон машкир Дэвлэстэ и манушэндэ мануш Иисусо Христосо 6 Саво плоскирдя кокоро Пэса пал сарэндэ манушэндэ Адалэса Ёв допхэндя дэ пэскиро дэвэс 7 ваш со ман чивдя тэ роспхэнав и тэ авав апостолоса ракирав чячибэн дэ Христостэ на хохавав роспхэнав и сыклякирав манушэн савэ нанэ евреи до патябэн и чячибэн 8 И мэ камам, соб мурша тэ мангэнпэ пэ сарэ штэты тэ гадэн свэнта васта би холяко жужэ илэса 9 Дякэ и джювля дэ ладжь и патыв мэк сыкавэн пэс мэк на урьенпэ дэ дрого идя чи сумнакай и на пхутён екх ангил екхатэ, 10 а мэк кэрэн лаче рынды савэ трэби джювлякэ и гинэн Дэвлэс дэ пэскиро ило 11 Ромня мэк сыклён тэ шунэн и тэ авэн штыл дэ саро кандуны 12 Тэ сыклякирэ джювлякэ мэ запхэнав и тэ авэл хуланы пэ ромэстэ мэ запхэнав нэ тэ авэл штыл 13 Пал дова со ангил сыс скэрдо Адамо, а тэнче Ева 14 и хохадо сыс нанэ Адамо, а джювлы сави пэя до бэзэх 15 Нэ заракхэлапэ сыр биянэла чяворэн и ачелапэ до патябэн и камлыпэн и свэнто джюипэн

Шэро 3

1 Далэ лава чячюнэ кон тырдэлпэ тэ авэл рашаса дова камэл тэ кэрэл лачё рындо 2 Рашай трэби тэ авэл би дошакиро Ёв ром екхэ ромнякэ годявир дэ саро хулай прылэл манушэн илэса джинэл сыр тэ сыклякирэл 3 нанэ матимарё джинэл тэ рикирэл пэс до васта нанэ захало ило саво напасёл ко ловэ 4 лачё хулай дэ пэскиро кхэр чяворэ кандэн лэс екхэстыр лавэстыр, 5 а сыр кон на джинэл сыр тэ лыджял пэскиро кхэр сыр ёв авэла тэ дыкхэл пал Дэвлэскири кхангири 6 Рашай трэби тэ авэл нанэ долэндыр кон нагара патяндыя дэ Дэвлэстэ, соб пхуткирдыпнастыр тэ напэрэл до сэндо бэнгэстыр 7 Трэби пал лэстэ тэ авэл лачё лав манушэндыр, а нанэ дылыно пал саво вхтылэла лэс бэнг 8 Дякэж и дьяконы тэ авэн годявир тэ на хохавэн тэ на припасёл ило ко вино и ко ловэ 9 лэнгэ откэрдо патябэн дэ жужи патыв 10 И мэк ёнэ сыкавэна пэс до вырикирибэн тэнче сыр никон на попэрэла дэ лэндэ дош мэк домэкэн лэн кэ Дэвлэскири буты, 11 а дякэж и джювля мэк лыджян пэс годявир тэ на хохавэн пэ манушэндэ чячюнэ тэ авэн дэ саро 12 Дьяконо мэк авэла ромэса екхэ ромнякэ хуласа дэ пэскиро кхэр пэскирэ чяворэнгэ 13 Пал дасавэстэ хуластэ джял лачи мавла и ёв зоралэс патял дэ Иисусостэ Христостэ 14 Чинав тукэ адава лыл нэ думинав сыго тэ явав кэту 15 Сыр зарикиравапэ, соб ту тэ джинэс сыр трэби тэ лыджя пэс дэ Дэвлэскиро кхэр саво сын Кхангири джидэ Дэвлэскири сави тэрды зоралэс по чячибэн 16 Баро чячибэн откэрдо манушэнгэ тэ гинас лэс Со Дова кон явья сыр мануш сыс допхэндо Духоса со Ёв Христосо сыкадя Пэс анголэнгэ роспхэндо сыс манушэнгэ савэндыр бут патяндынэ дэ Лэстэ Ёв сыс гадэмо дэ слава,

Шэро 4

1 а Свэнто Духо ракирэл со явэна дасавэ дэвэса со кой-савэ мануша отжяна патябнастыр пал дова со лэна тэ дыкхэн пэ хохаибнытка духи и пэ сыклярибэн бэнгытко 2 дуемуитка хоханэ савэндэ схачия ладжь и патыв 3 далэ мануша запхэнэн тэ выджян палэ ром тэ лэн ромнен тэ хан хабэн саво Дэвэл скэрдя, соб патянкунэ тэ хан и тэ пхэнэн наис 4 Пал дова со скэрдя Дэвэл саро лачё и саро прылэлпэ 5 Пал адава со саро жужакирэлпэ Дэвлэскирэ лавэса и мангипнаса 6 Сыр сыклякирэса адаласкэ пшалэн авэса лачё рашай Иисусоскэ Христоскэ до лав и патябэн и лачё сыклярибэн пир саво ту джяс 7 Напрылэ кон роспхэнэл налаче пхуритка парамицы нэ хвэдыр дэ сари зор сыклёв тэ пхирас ангил Дэвлэстэ 8 Пал адава со кон дыкхэл пал пэскирэ трупоскирэ маса далэстыр нанэ бут лачипэн, а кон пхирэл дэ дар ангил Дэвлэстэ ада исын дэ саро куч дадывэс и со авэла ангил 9 Лав адава чячюно и молэл лэс тэ прылэн 10 Ваш адава амэ кэрас буты дэ сари зор со патяс дэ джидэ Дэвлэстэ Саво Зракхэл сарэн манушэн, а бутыр сарэстыр кон патял дэ Лэстэ 11 Роспхэн и сыклякир адава 12 Мэк никон на чурдэлпэ тырэ тэрнэпнаса нэ сыкав сыр трэби тэ лыджяс пэс машкир патянкунэндэ до лав машкир манушэндэ до камлыпэн до патябэн до жужипэн 13 Сыр явава кэ адава гин лав подрикир и сыклякир манушэн 14 На розчурдэпэ дароса саво тукэ дыно дэ пророчесто и сыр рашая мангнэпэ чивдэ пэ тутэ васта 15 Пал адава думинэ дэ адава джив, соб сарэ тэ дыкхэн тыри духовно буты 16 Дыкх пэ пэстэ и пэ сыклярибэн зоралэс рикирпэ пал адава сыр лэса адава тэ кэрэс то зракхэса пэс и долэн кон лэла тэ шунэл тут

Шэро 5

1 Пэ пуранэ манушэстэ нагадэ глос нэ ракир лэса сыр дадэса тэрнэ чявэнса сыр пшалэнса 2 пуранэ джювленса сыр даенса тэрнэ чяенса сыр пхэненса саро жужэ илэса 3 Джювленса савэндэ мэя ром обджяпэ патываса 4 Сыр кэ сави джювлы сын чявэ чи внуки то мэк ёнэ сыклён тэ дыкхэн пал пэскирэ семьи и мэк дыкхэн пал пэскирэ дадэндэ пал адава со ада куч дэ Дэвлэскирэ якха 5 Сыр манушны чячес ачьяпэ кокори би ромэскиро ёй отдэлпэ и патял Дэвлэскэ и на пирьячел тэ мангэл и тэ мангэлпэ Лэскэ дэвэс и рат, 6 а сави дживэл сыр лакэ камэлпэ гин со ёй мэя джидяса 7 Припхэн адава, соб пэ лэндэ тэ наракирэн налачё лав 8 Сыр кон пал пэскирэндэ и пал семьи на дыкхэл дова отпхэндяпэ патябнастыр и нанэ хвэдыр долэстыр кон на патял 9 Мэк зачинэн до лыл одола джювля сави ачьяпэ би ромэско сыр лакэ авэла шовдэша бэрш и бутыр и латэ сыс екх ром 10 ёй приджинды дэ лаче рынды выбарьякирдя чяворэн прылэлас кэпэ до кхэр манушэн подэлас паны тэ морэн гэра свэнта мануша подэлас васт конэскэ сыс пхаро сыр кэрэлас бут лаче рынды, 11 а тэрнэн джювлен савэндэ мэя ром оджя лэндыр Пал дова со ёнэ на кандэн Дэвлэс и камэн тэ джян палором 12 далэса попэрэн дэ сэндякирибэн пал дова со на ачнэпэ чячюнэ екхэскэ ромэскэ 13 Кэ дова ёнэ сыклён йивья тэ пхирэн кхэрэстыр до кхэр бут ракирэн со на трэби 14 Пал адава мэ камам, соб тэрнэ джювля савэ ачнэпэ би ромэскиро тэ выджян палором тэ биянэн чяворэн тэ авэн хуланенса до кхэр тэ наавэл пэ лэндэ налачо ракирибэн 15 Пал адава со исын дасавэ савэ порисинэ пэ дром бэнгэско 16 Сыр кэ патянкуны джювлы исын джювлы савятэ мэя ром мэк ла подркирэл, соб кхангирьякэ тэ авэл локхэдыр и тэ дыкхэн пал долэндэ джювлендэ савэндэ никонэс нанэ 17 Рашая савэ куч лыджян рынды савэ исын до лав и сыклярибэн мэк авэна дэ бари патыв 18 Пал адава со до Лав чиндо Назакэр муй гурувэскэ и Молэл бутярно пэскирэ ловэ 19 На прылэ пэ рашаестэ бангибэн сыр на авэна дуй чи трин мануша тэ допхэнэн адава 20 Кон кэрэл бэзэх роспхэн паш сарэндэ, соб и авирта тэ дарэн тэ кэрэн бэзэх 21 Солахав ангил Дэвлэстэ и Иисусостэ Христостэ и анголэндэ савэн выкэдыя Дэвэл тэ зракхэс и тэ напарувэс адава и нисо тэ на кэрэс би камлыпнаско 22 Напраста тэ чивэс васта ни пэконэстэ и на яв дэ екх безэх авирэнса манушэнса ракх пэс до жужипэн 23 Бутыр напи екх паны нэ пи и набутка вино сыр драб ваш тыро жэлутко и ваш тыро насвалыпэн 24 Исын бэзэха манушэнгирэ савэ душлэ и ёнэ джян ангил лэндэ по сэндо, а исын савэ джян пал лэндэ 25 Дякэж и лаче рынды сын савэ душлэ, а сын савэ нанэ душлэ пал савэ галёна тэнче сарэ мануша

Шэро 6

1 Сарэ бутярнэ савэ дживэн до пхарипэн мэк полэн пэскирэн хулаен сарьяса патываса, соб пэ Дэвлэскиро лав и сыклярибэн тэ напхэнэн дылныпэн 2 Бутярнэ конэстэ хулая патянкунэ мэк отлыджянпэ патываса пал дова со ёнэ пшала нэ мэк бутыр кэрэн буты хулаенгэ пал адава со ёнэ патянкунэ савэн камэл Дэвэл савэ кэрэн лачипэн Сыклякир кэ адава и прыкхар 3 Сыр кон сыклякирэл авирэскэ и на приджинэл чячюнэ лава амарэ Раескирэ Иисусоскирэ Христоскирэ и сыклярибэн саво лыджял тэ полэн Дэвлэс 4 дова мануш пхуткирдо и нисо на полэл нэ родэл сыр тэ захапэ манушэса ни палсо камэл нанэ пэскиро кэрэл манушэнгэ холы кошэлпэ на патял манушэнгэ 5 захалпэ манушэнса савэндэ нанэ годы и хаскирдэ чячибэн гинэн со тэ полэ Дэвлэс ада сын закэрибэн 6 бари бахт тэ пхирас ангил Дэвлэстэ и тэ авас лошалэ 7 Пал адава со амэ нисо на яндям дэ адава свэто сыр и ничи на вылыджаса лэстыр 8 Исын со тэ хас и со тэ вряс яв лошало далэса 9 Мануша савэ камэн тэ барвалён ёнэ пэрэн до искушение и вхтылэнпэ и бут дылоно и на лачё дова со ёнэ камэн хаскирэл лэнгиро джиипэн 10 Пал дова со сари бибахт пал камлыпэн ко ловэ Пир адава дром бут кон отгия патябнастыр и кокорэ пэскэ домэкнэ пхарипэн до джиипэн 11 Нэ ту Дэвлэскиро мануш накэр дякэ Нэ родэ чячибэн сыр тэ полэс Дэвлэс яв до патябэн до камлыпэн до вырикирибэн яв ковло илытко 12 Марпэ патябнаса дэ сари зор рикирпэ пал вэчно джиипэн кэ саво ту прыкхардо и сыкадян патябэн ангил бутэндэ манушэндэ 13 Припхэнав тукэ ангил Дэвлэстэ Саво дэл сарэскэ джиипэн и Иисусостэ Христостэ Саво роспэнэлас чячибэн пэ сэндо ангил Понтиемостэ Пилатостэ 14 Тэ ракхэс адава лав до жужипэн би дошакиро кэ дова дэвэс сыр явэла Рай амаро Иисусо Христосо 15 саво дэ пэскиро дэвэс сыкавэла амаро бахтало Хулай саво сын екх саво Припхэнэл Царё пэ сарэндэ царендэ и Рай раендыр 16 Ёв екх Дасаво саво на мэрэла Дживэл дэ дасаво свэто со ни кон на дорэсэла Савэс манушэндыр никон на дыкхья Лэскэ бари патыв и бари зор аминь 17 Барвалэнгэ дэ адава свэто припхэн тэ напхутён пэскирэ годяса и тэ на патян барвалыпнаскэ саво дадывэс сын, а тася нанэ, а Дэвлскэ саво дэл амангэ саро бут ваш амаро джиипэн, 18 соб тэ кэрас лачипэн тэ барвалёвас до лаче рынды тэ подрикирас конэскэ пхаро тэ ракирас манушэнса 19 скэдас пэскэ барвалыпэн лаче рындэнса, соб дурэдыр тэ рикираспэ пал вечно джиипэн 20 Тимафеё ракх со тукэ дыя Иисусо отрисёв и нашун со ракирэн мануша савэ дэ хохано сыклярибэн и патябэн 21 савэ джян пир адава дром отгинэ патябнастыр Лачипэн тумэнса