Nagamese: translationWords

Updated ? hours ago # views See on DCS

Key Terms

abhishek, abhishek, abhishek

Lamba kotha te bojai deya:

Kotha “abhishek” mane moshibole nohoile tel halibole ekta manuh nohoile saman te. Ketiaba tel to masala te milai, ekta mitha, ghun dei. Kotha bhi alankarik te cholai Pobitro Atma bassi loa aru kunuba ke adhikar dibole.

 • Purana Niyom te, purohit, raja khan, aru bhabobanir khan ke tel pora abhishek korise taikhan ke alak rakhibole Isor logot khas kaam nimite.
 • Saman khan junto ase bedi khan nohoile tambu bhi tel pora abhishek korise dikhabole junto taikhan cholai seva aru Isor ke mohima koribole.
 • Notun Niyom te, bimar manuh ke tel pora abhishek korise taikhan laga bhal hobo nimite.
 • Notun Niyom jomak korise dui bar junto Jisu ke tel laga ghun pora abhishek korise ekta maiki, eta seva kora laga kaam. Ek bar Jisu koise junto eitu kora te tai pora taike taiyar kori thakise tai laga ahi thaka moidam nimite.
 • Jisu mora pachote, tai laga sati khan tai laga sorir ke taiyar korise moidam te halibo nimite tel aru masala khan pora abhishek kori kena.
 • Hekh naam khan “Messiah” (Hebrew) aru “Krista” (Yonani) mane “Abhishek (Ekjun).”
 • Jisu Messiah ekjun ase kun ke bassi loise aru ekta bhabobanir, Ucha Purohit, aru Raja hobole abhishek korise.

Anuvad laga salah

 • Likha-koa uporte, kotha “abhishek” ke anuvad kore “tel hala” nohoile “tel halideya” nohoile “pobitro bona te laga gun hali kena.”
 • “abhishek hoa” ke anuvad kore “tel pora pobitro bona.” Nohoile “abhishek hoa” nohoile “pobitro bona.”
 • Kunuba likha-koa khan laga kotha te “abhishek” ke anuvad kore “abhishek.”
 • Ekta kotha “abhishek purohit,” ke anuvad kore “purohit kun ke tel pora pobitro bonaise” nohoile “purohit kun ke alak rakhise tel hali kena.”

(Eitu bhi sabhi: Krista, pobitro bona, ucha purohit, Yahudi khan laga Raja, purohit, bhabokti)

Bible te deya laga:

Kotha joma kori rakha:

 • Taqot: H47,H430,H1101,H1878,H3323,H4397,H4398,H4473,H4886,H4888,H4899,H5480,H8136,G32,G218,G743,G1472,G2025,G3462,G5545,G5548

വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ:

 • Strong's: H47, H430, H1101, H1878, H3323, H4397, H4398, H4473, H4886, H4888, H4899, H5480, H8136, G32, G218, G743, G1472, G2025, G3462, G5545, G5548

## adhikar ### Lamba kotha te bojai deya: “Adhikar” to hokut hoija aru hokum te rakha ke koi junto kunaba jun logot ase kunaba jun uporte. * Raja aru dusra cholai thaka shasak khan logot adhikar ase taikhan raj kora manuh uporte. * Kotha “adhikari khan” manuh, sarkar khan, nohoile bhir khan ke koi junto dusra khan logot adhikar ase. * Kotha “adhikari khan” to atma khan ke bhi koi kun manuh upote hokut ase kun taikhan nijor ke Isor laga adhikar logot dinai. * Shika khan taikhan laga noukor nohoile daas logot adhikar ase. Baba-ama khan taikhan laga bacha uporte adhikar ase. * Sarkar khan logote adhikar nohoile hagh ase niyom bonabole junto taikhan laga nagrik khan ke cholai. ### Anuvad laga salah: * “Adhikar” ke bhi anuvad koribo pare “hokum te rakha” nohoile “hagh” nohoile “qualification khan.” * Kunaba somoi te “adhikar” ke cholai “hokut” laga motlob pora. * Ketia “adhikari khan” to manuh nohoile bhir khan ke koi kun manuh ke raj kore, eitu ke bhi anuvad koribo pare “solawta khan” nohoile “shasak khan” nohoile “hokut khan.” * Kotha “tai nijor laga adhikar” ke bhi anuvad koribo pare, “ tai nijor laga hagh pora loi jae” nohoile “tai nijor laga qualification khan.” * Bayan, “adhikar niche te” ke bhi anuvad koribo pare, “ Zimmedar manibole” nohoile “ thaki ase dusra khan laga hukum khan manibole. (Eitu bhi sabhi: [nagrik](other.html#citizen), [agya](kt.html#command), [mane](other.html#obey), [hokut](kt.html#power), [shasak](other.html#ruler)) ### Bible te deya laga: * [Colossians 02:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/02/10.md) * [Esther 09:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/est/09/29.md) * [Genesis 41:35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/41/35.md) * [Jonah 03:6-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jon/03/06.md) * [Luke 12:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/12/04.md) * [Luke 20:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/20/01.md) * [Mark 01:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/21.md) * [Matthew 08:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/08/08.md) * [Matthew 28:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/28/18.md) * [Titus 03:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/tit/03/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H8633, G831, G1413, G1849, G1850, G2003, G2715, G5247 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H8633, G831, G1413, G1849, G1850, G2003, G2715, G5247
## akha, akha ### Lamba kotha te bojai deya: Akha to taqot bhabona pora kunaba bostu hobole deya. * Bible te, kotha “akha” bhi “biswas” laga motlob ase, “moi laga akha to Isor logot ase.” Eitu to ekdom pabole ke koi ki Isor pora kosom korise manuh ke. * Kunaba somoi te ULT kotha ke anuvad kore asul basa “akha.” Eitu bisi bak Notun Niyom laga gatna khan hoi kote manuh kun Jisu ke biswas kore taikhan laga rashak * “eku akha” nathaka mane eku kunaba bostu bhal hobole bhabona nokora. Eitu mane junto eitu bisi ### Anuvad laga salah: * Kunaba likha-koa khan te, kotha “akha” ke bhi anuvad koribo pare “Icha” nohoile “bhabona” nohoile “bhabna.” * Bayan “eku akha nokora” ke anuvad kore “eku ke biswas nokora” nohoile “eku bhal hobole bhabona nokora” * “eku akha nathaka” ke anuvad kore “eku bhal hobole bhabona nokora” nohoile “eku roikhya nathaka” nohoile “thik thakibi junto eku bhal nohobole.” * Bayan “tumar akha ke rakha” ke bhi anuvad koribo pare “tumi laga akha rakha” nohoile “biswas kora.” * Kotha “Ami tumi laga kotha te akha bisaribo” ke bhi anuvad koribo pare “Ami akha ase junto tumi laga kotha hosa ase” nohoile “Tumar laga kotha moike modot kore tumike biswas koribole” nohoile “Ketia ami tumi laga kotha mane, ami achanak pora ashirbad pai.” * Kotha khan junto ase Isor ke “akha thaka” ke anuvad koribo pare, “Isor ke biswas kora” nohoile “thik pora janibi junto Isor pora koribo tai ki kosom loise” nohoile “thik thakibi junto Isor to biswas yogyo ase.” (Eitu bhi sabhi: [ashirbad](kt.html#bless), [akha](other.html#confidence), [bhal](kt.html#good), [biswas](other.html#obey), [Isor laga kotha](kt.html#trust)) ### Bible te deya laga: * [1 Chronicles 29:14-15](kt.html#wordofgod) * [1 Thessalonians 02:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/29/14.md) * [Acts 24:14-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/02/17.md) * [Acts 26:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/24/14.md) * [Acts 27:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/26/06.md) * [Colossians 01:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/27/19.md) * [Job 11:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H982, H983, H986, H2620, H2976, H3175, H3176, H3689, H4009, H4268, H4723, H7663, H7664, H8431, H8615, G91, G560, G1679, G1680, G2070 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H982, H983, H986, H2620, H2976, H3175, H3176, H3689, H4009, H4268, H4723, H7663, H7664, H8431, H8615, G91, G560, G1679, G1680, G2070
## ako jonom, Isor laga jonom, notun jonom ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “ako jonom” ke Jisu pora prothom cholaise dikhabole ki eitu Isor nimite ekta manuh ke alak koribole atma te mora pora atma te jinda koribole. Kotha khan “Isor laga jonom” aru “atma laga jonom” bhi ekta manuh notun atma laga jeevon pa ke koi. * Son manuh khan atma te mora jonom hoi aru ekta “notun jonom” dei ketia taikhan Jisu Krista ke taikhan laga mukti datha mani loi. * Atma notun jonom hoa laga somoi te, Isor laga Pobitro Atma notun biswasi logot thakia suru hoijai aru taike adhikar dei tar laga jeevon te bhal atma phol dibole. * Eitu to Isor laga kaam ase ekta manuh ke ako jonom hobole korideya aru tar bacha hobole. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan “ako jonom” ke anuvad koribole milai rakhe “ekta notun jonom” nohoile “atma te jonom.” * Eitu to ekdom bhal ase anuvad koribole eitu kotha ke aru mamuli kotha ke basa te cholai junto cholai jonom thaka ke. * Kotha “notun jonom” ke anuvad kore “atma jonom.” * Kotha “Isor laga jonom” ke anuvad kore “Isor pora korideya notun jeevon ekta notun jonom bacha nisina hobole” nohoile “Isor pora notun jeevon deya.” * Eitu eki rasta te, “atma laga jonom” ke anuvad kore “Pobitro Atma pora notun jeevon deya” nohoile “Pobitro Atma pora adhikar dise Isor laga bacha hobole” nohoile “Atma pora korideya notun jeevon ekta notun jonom bacha nisina hobole. (Eitu bhi sabhi: [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [bachai deya](kt.html#save)) ### Bible te deya laga: * [1 John 03:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/03/09.md) * [1 Peter 01:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/01/03.md) * [1 Peter 01:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/01/22.md) * [John 03:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/03.md) * [John 03:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/07.md) * [Titus 03:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/tit/03/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G313, G509, G1080, G3824 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G313, G509, G1080, G3824
## alak rakha ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “alak rakha” mane kunuba bostu pora alak korideya ekta bhabona pura koribole. Aru, “alak rakha” kunuba manuh nohoile bostu ke mane “alak rakha” bona. * Israelite khan ke alak rakhise Isor laga kaam nimite. * Pobitro Atma pora Christian khan Antioch te thaka ke hukum dise Paul aru Barnabas ke alak rakhibole kaam nimite junto Isor pora taikhan ke koribo dibo mon thaka.. * Ekta biswasi kun ke “alak rakhe” Isor laga kaam nimite “samarpit” kora Isor laga icha pura koribole. * Kotha laga ekta motlob to “pobitro” alak rakha Isor logot thaka aru prithibi laga paapi rasta khan pora alak rakha. * “pobitro bona” kunuba jun ke mane alak rakha eitu manuh ke Isor laga kaam nimite. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan anuvad koribole “alak rakha” te hale “khas chuni loa” nohoile “tumi majot pora alak kora” nohoile “alak loa ekta khas kaam koribole.” * “alak rakha” ke anuvad kore “alak korideya (pora)” nohoile “khas pora niyukt kora (nimite).” (Eitu bhi sabhi: [pobitro](kt.html#holy), [pobitro bona](kt.html#sanctify), [niyukt](kt.html#appoint)) ### Bible te deya laga: * [Ephesians 03:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/03/17.md) * [Exodus 31:12-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/31/12.md) * [Judges 17:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/17/12.md) * [Numbers 03:11-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/03/11.md) * [Philippians 01:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/01/01.md) * [Romans 01:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/01/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2764, H4390, H5674, H6918, H6942, H6944, G37, G38, G40, G873 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2764, H4390, H5674, H6918, H6942, H6944, G37, G38, G40, G873
## amen, hosa ### Lamba kotha te bojai deya: “amen” to ekta kotha ase junto lagi thaka nohoile matia ke cholai ekta manuh ki koise. Eitu ke bisi bar cholai prarthna laga hekh te. Kunuba somoi te eitu ke anuvad korise “hosa” koi kena. * Ketia prarthna hekh hoa te cholai, “amen” to prarthna ke eki logot milai nohoile ekta echa ke uthai dei junto prarthna te pura kori dei. * Tai laga shika te, Jisu “amen” ke cholai hosa ke mon dibole tai ki koise. Tai bisi bar picha korise junto pora “aru ami tumar ke koise”dusra shika ke dikhabole junto poila laga shika logot eki ase. * Ketia Jisu “amen” ke eneka te cholai, kunuba English (aru ULT) laga te anuvad kore “pura mani thaka” nohoile “hosa.” * Dusra kotha “hosa” motlob ke kunuba somoi te anuvad kore “ji hoilebi” nohoile “achanak” aru mon te rakhe koa manuh pora ki koi ase. ### Anuvad laga salah: * Bhabna rakhibi sai rakha ekta khas kotha nohoile kotha to ase na nai junto kunaba bostu ke mon deya junto ke koise. * Ketia Prarthna laga hekh te cholai nohoile kunaba bostu ke jani loi, “amen” ke bhi anuvad kore “eitu hobo dibi” nohoile “eitu hobo” nohoile “junto hosa ase.” * Ketia Jisu koise, “ami tumar ke hosa koi,” eitu ke bhi anuvad kore “hoi, ami tumar ke dhormik pora kobo” nohoile “Junto hosa ase, aru ami bhi tumar ke kobo.” * Kotha “hosa, hosa ami tumar ke kobo” ke bhi anuvad kore “Ami tumar ke eitu bisi dhormik pora kobo” nohoile “Ami eitu tumar ke bisi mon dikhena kobo” nohoile “ami tumar ke ki koise eitu hosa ase.” (Eitu bhi sabhi: [pura kori deya](kt.html#fulfill), [hosa](kt.html#true)) ### Bible te deya laga: * [Deuteronomy 27:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/27/15.md) * [John 05:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/05/19.md) * [Jude 01:24-25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jud/01/24.md) * [Matthew 26:33-35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/33.md) * [Philemon 01:23-25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/phm/01/23.md) * [Revelation 22:20-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/22/20.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H543, G281 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H543, G281
## anonto, anonto, anonto, hodai ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “anonto” aru “anonto” bisi eki motlob khan ase aru kunuba bostu ke koi junto hodai thakibo nohoile junto hekh tok hobo. * Kotha “anonto” ekta thaka laga ke koi junto logote suru hoa nohoile hekh nai. Eitu bhi jeevon ke koi junto ketiabi hekh nohobo. * Prithibi te etia laga jeevon pachote, manuh anonto thakibo Isor logot sorgo te nohoile norok te Isor pora dhur. * Kotha khan “anonto jeevon” aru “anonto jeevon” Notun Niyom te cholai Isor logot sorgo te hodai thaka ke koi. * Kotha “hodai aru hodai” somoi laga bhabona ase junto ketiabi hekh nohoi aru bayan deya ki anonto nohoile anonto jeevon ase. Kotha “hodai” ketiabi-hekh nohoa somoi ke koi. Ketiaba eitu alankarik cholai “ekta bisi lamba somoi” ke kobole. * Kotha “hodai aru hodai” dikhai junto kunuba bostu hodai hobo nohoile thakibo. * Kotha “hodai nohoile hodai” ekta bayan laga rasta ase ki anonto nohoile anonto jeevon ase. Eitu bhi somoi laga bhabona ase junto ketaibi hekh nohoi. * Isor pora koise junto David laga mukut to hekh “hodai” tok hobo. Eitu ekta ginis ke koi junto David laga nata Jisu raja nisina raj hodai koribo. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan anuvad koribole “anonto” nohoile “anonto” hobo “hekh nohoa” nohoile “ketiabi norokha” nohoile “hodai suru kora.” * Kotha khan “anonto jeevon” aru “anonto jeevon” ke bhi anuvad kore “jeevon junto ketiabi hekh nohoi” nohoile “jeevon junto suru hoi norokhena” nohoile “moikhan laga gao ke uthaideya hodai thakibole.” * Likha-koa uporte, alak rasta khan anuvad koribole “anonto” ke ase “thakia bahar laga somoi” nohoile “hekh nohoa jeevon” nohoile “jeevon sorgo te.” * Bhabona rakhibi keneka eitu kotha anuvad kore ekta Bible laga anuvad te ekta local nohoile rashtreya basa te. (Sabhi: [Keneka najana ke anuvad koribo](INVALID translate/translate-unknown) * “hodai” ke bhi anuvad koribo pare “hodai” nohoile “ketiabi hekh nohoa.” * Kotha “hekh tok thakibo” ke anuvad kore “hodai thaka” nohoile “ketaibi norokha” nohoile “hodai suru hobo.” * Bayan deya kotha “hodai aru hodai” ke bhi anuvad koribo pare “hodai aru hodai nimite” nohoile “ketiabi hekh nohoa” nohoile “kunto ketiabi, hekh nohoi.” * David laga mukut hekh tok thaka ke anuvad kore “David laga nata hodai nimite raj koribo” nohoile “ David laga ekta nata hodai raj koribo.” (Eitu bhi sabhi: [David](names.html#david), [raj](other.html#reign), [jeevon](kt.html#life)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 17:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/17/07.md) * [Genesis 48:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/48/03.md) * [Exodus 15:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/15/17.md) * [2 Samuel 03:28-30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/03/28.md) * [1 Kings 02:32-33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/02/32.md) * [Job 04:20-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/04/20.md) * [Psalms 021:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/021/003.md) * [Isaiah 09:6-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/09/06.md) * [Isaiah 40:27-28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/40/27.md) * [Daniel 07:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/07/17.md) * [Luke 18:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/18/18.md) * [Acts 13:46](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/46.md) * [Romans 05:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/05/20.md) * [Hebrews 06:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/06/19.md) * [Hebrews 10:11-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/10/11.md) * [1 John 01:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/01/01.md) * [1 John 05:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/05/11.md) * [Revelation 01:4-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/01/04.md) * [Revelation 22:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/22/03.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[27:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/27/01.md)__ Ek din, eta Yahudi laga niyom jani thaka Jisu logote ahise taike porikha lobole, koise, “Shika manuh, Ami ki koribo lage _anonto jeevon_ lobole?” * __[28:01_ Ek din, ekta dhuni jowan shasak Jisu logot ahise aru taike hudise, “Bhal shika manuh, Ami ki koribo lage _anonto jeevon_pabole?” Jisu pora taike koise, “Tumi moike kele hudi ki bhal ase laga? Tate khali Ekjun ase kun bhal ase, aru eitu Isor ase. Hoilebi jodi tumi _anonto jeevon_ pabole mon ase koile, Isor laga niyom manibi.” * __[28:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/28/01.md)__ Jisu jowab dise, “Sobjun kun moi laga naam te ghor khan, bhai khan, boini khan, baba, ama,bacha, nohoile dhun dolot charibo, eksoh bar pora bhi bisi pabo aru _anonto jeevon_bhi pabo.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3117, H4481, H5331, H5703, H5705, H5769, H5865, H5957, H6924, G126, G165, G166, G1336 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3117, H4481, H5331, H5703, H5705, H5769, H5865, H5957, H6924, G126, G165, G166, G1336
## anurodh, anurodh ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “anuroth” aru “anurodh” kunuba jun ke anurodh kora dusra manuh laga te. Bible te eitu bisi bar dusra manuh nimite prarthna kora ke koi. * Bayan khan “anurodh bona” aru “nimite anurodh kora” mane Isor ke anurodh kora dusra manuh laga labh nimite. * Bible pora shika junto Pobitro Atma moikhan nimite anurodh kore, junto ase, tai moikhan nimite Isor ke prarthna kore. * Ekta manuh dusra manuh nimite koi taikhan nimite anurodh kore kunuba jun adhikar te. ### Anuvad laga salah * Dusra rasta khan anuvad koribole “anurodh” te ase “anurodh” nohoile (kunuba jun) koideya kunuba bostu koribo nimite (kunuba jun nimite).” * Kotha “anurodh khan” ke anuvad kore “anurodh kora” nohoile “anurodh” nohoile “bisi lagi thaka prarthna khan.” * Kotha “anurodh kora” ke anuvad kore “labh nimite anurodh kora” nohoile “bodli eta anurodh kora” nohoile “Isor ke modot huda” nohoile “Isor ke anurodh kora (kunuba jun) ke ashirbad dibole.” (Eitu bhi sabhi: [prarthna](kt.html#pray)) ### Bible te deya laga: * [Hebrews 07:25-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/07/25.md) * [Isaiah 53:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/53/12.md) * [Jeremiah 29:6-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/29/06.md) * [Romans 08:26-27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/26.md) * [Romans 08:33-34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/33.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H6293, G1783, G1793, G5241 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H6293, G1783, G1793, G5241
## apostle, apostleship ### Lamba kotha te bojai deya: “apostle khan” to Jisu pora pothai deya manuh ase Isor aru tai laga raijyo laga prosar koribole. “apostleship” to position aru taikhan laga adhikar ke koi kun ke bassi loise apostle khan hobole. * Kotha “apostle” mane “kunaba jun kun ke bahar te pothaise ekta khas kaam nimite. Apostle logot eki adhikar ase ekjun kun taike pothaise. * Jisu’ baroh usor chela khan prothom apostle khan. Dusra manuh, junto ase Paul aru James, bhi apostle khan hoise. * Isor laga hokti pora, apostle khan mon dangor pora su-samachar prosar korise aru manuh ke bhal korise, aru manuh laga upor pora bhoot ulai dise. ### Anuvad laga salah: * Kotha “apostle” ke bhi anuvad koribo pare ekta kotha nohoile kotha junto mane “kunaba jun kun ke bahar pothaise” nohoile “bahar-pothaise ekjun” nohoile “manuh kun ke matise bahar jabole aru Isor laga sandesh manuh ke prosar koribole.” * Eitu bhi lagi thaka ase “apostle” aru “chela” alak rasta pora anuvad koribo lage. * Bhabona kore keneka eitu ke anuvad korise Bible laga anuvad local nohoile rashtriya laga kotha te. (Sabi [Keneka najana khan ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [adhikar](kt.html#authority), [chela](kt.html#disciple), [James (Zebedee laga chokra)](names.html#jamessonofzebedee), [Paul](names.html#paul), [baroh](kt.html#thetwelve)) ### Bible te deya laga: * [Jude 01:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jud/01/17.md) * [Luke 09:12-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/09/12.md) ### Udahran Bible laga kisah khan pora: * __[26:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/10.md)__ Tetia Jisu baroh manuh ke bassi loise kun tai laga _apostle khan_ matei. __apostle khan__ Jisu logote safar korise aru tai logot shikise. * __[30:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/30/01.md)__ Jisu tai laga __apostle khan__ pothaise prosar aru manuh ke shikabole bisi alak bosti phale. * __[38:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/02.md)__ Judas to Jisu’ laga ekjun _apostle khan_ thakise. Tai to __apostle khan__ laga poisa bag sai thaka thakise, hoilebi tai poisa ke morom kore aru bisi bar bag pora churaise. * __[43:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/13.md)__ Chela khan taikhan nijor ke __apostle khan__ laga shika ke mon dise, eki logote khaise, aru prarthna korise. * __[46:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/08.md)__ Tetia ekta biswasi naam Barnabas pora Saul ke __apostle khan__ logot loi jaise aru taikhan ke koise keneka Saul pora Damascus te mon dangor pora prosar korise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G651, G652, G2491, G5376, G5570 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G651, G652, G2491, G5376, G5570
## ashirbad, ashirbad, ashirbad ### Lamba kotha te bojai deya: “ashirbad” dibole kunaba jun nohoile kunaba bostu mane bhal aru labh bostu khan manuh nohoile bostu logot hoa junto ashirbad deya laga. * Kunaba jun ke ashirbad deya mane ekta bhal bhabona bayan kora aru labh bostu khan eitu manuh logot hobole. * Bible laga somoi te, ekta baba pora bisi bar tai laga bacha uporte ekta niyom laga ashirbad kobo. * Ketia manuh “ashirbad” dei Isor ke nohoile ekta bhabona laga bayan dei junto Isor ashirbad hobi, eitu mane taikhan taike prosonsa kori ase. * Kotha “ashirbad” to kunaba somoi te cholai khoa-loa ke pobitro koribole nakha agete, nohoile dhanyabad aru khoa-loa nimite Isor ke prosonsa kora. ### Anuvad laga salah: * “ashirbad” ke bhi anuvad koribo pare “bisi deya” nohoile “bisi kripa aru agei modot kora.” * “Isor pora mahan ashirbad anise” ke anuvad koribo pare “Isor pora bisi bhal bostu khan dise” nohoile “Isor pora bisi dise” nohoile “Isor bisi bostu khan hobole dise.” * “Tai ashirbad hoise” ke bhi anuvad kore “tai maha labh hobo” nohoile “tai bhal bostu khan janibo” nohoile “Isor taike uthibole dibo.” * “Ashirbad eitu manuh ase kun” ke bhi anuvad koribo pare “Keneka bhal eitu manuh nimite kun.” * Bayan “Probhu ashirbad hobi” ke anuvad kore “Probhu prosonsa hobi” nohoile “Probhu ke prosonsa” nohoile “Ami Probhu ke prosonsa.” * Ashirbad laga khoa-loa likha-koa te, eitu ke anuvad kore “khoa-loa nimite Isor ke dhanyabad” nohoile “taikhan khoa-loa deya nimite Isor ke dhanyabad” nohoile “Isor ke prosonsa kori kena khoa-loa ke pobitro koribi.” (Eitu bhi sabhi: [prosonsa](other.html#praise)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 10:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/10/14.md) * [Acts 13:34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/32.md) * [Ephesians 01:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/01/03.md) * [Genesis 14:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/14/19.md) * [Isaiah 44:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/44/03.md) * [James 01:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/01/22.md) * [Luke 06:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/06/20.md) * [Matthew 26:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/26.md) * [Nehemiah 09:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/09/05.md) * [Romans 04:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/04/09.md) ### Udahran bible laga kisah pora: * __[01:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/07.md)__ Isor dekhise junto bhal thakise aru tai __ashirbad__ dise taikhan ke. * __[01:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/15.md)__ Isor pora Adam aru Eve ke nijor laga noksa te bonaise. Tai pora taikhan ke __Ashirbad__ dise aru taikhan ke koise, “Bisi bacha aru nata-nati hobi aru prithibi ke bhorta koridibi.” * __[01:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/16.md)__ Karone Isor tai sob kori thaka te aram korise. Tai pora sath din ke __ashirbad__ dise aru pobitro bonai dise, kelemane eitu din te tai tar laga kaam pora aram korise. * __[04:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/04.md)__ “Ami tumar laga naam mahan bonai dibo. Ami __ashirbad__ dibo taikhan ke kun_tumike __ashirbad__ dibo aru taikhan ke srap dibo kun tumike srap dibo. Sob khandan khan prithibi te __ashirbad__ hobo kelemane tumi nimite.” * __[04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/07.md)__ Melchizedek pora Abram ke __ashirbad__ dise aru koise, “Isor Porom Prodhan kun sorgo aru prithibi ke cholai Abram ke __ashirbad__ dibi.” * __[07:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/07/03.md)__ Isaac tai laga __ashirbad__ Esau ke dibole mon thakise. * __[08:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/08/05.md)__ Bondigrah te bhi, Joseph Isor logot biswas yogyo thakise, aru Isor taike __ashirbad__ dise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H833, H835, H1288, H1289, H1293, G1757, G2127, G2128, G2129, G3106, G3107, G3108, G6050 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H833, H835, H1288, H1289, H1293, G1757, G2127, G2128, G2129, G3106, G3107, G3108, G6050
## asorit, asorit, chinha ### Lamba kotha te bojai deya: Ekta “asorit” kunuba asorit bostu ase junto pari thaka nohoi Isor pora hobole nidiya tok. * Asorit khan laga udahran jutno Jisu korise ekta toofan ke rokhai deya aru ekta andha manuh ke bhal kora. * Asorit khan ketiaba “asorit khan hoa” matei kelemane taikhan manuh ke koridei asorit pora bhorta nohoile asorit. * Kotha “asorit hoa” ke bhi bisi samany Isor laga asorit dikha hokti, junto ase ketia tai sorgo khan aru prithibi bonaise. * Asorit khan ke bhi “chinha khan” matei kelemane taikhan dikhai deya nohoile sabut cholai junto Isor to sob-hokti ekjun ase kun logot pura adhikar ase dhunia te. * Kunuba asorit khan Isor paap pora bachai deya laga kaam khan, junto ase ketia tai Israelite khan ke bachai dise Egypt te daas kora pora aru ketia tai Daniel ke roikhya korise singho khan pora jokom koribole kora te. * Dusra asorit khan Isor bichar laga kaam khan thakise, junto ase ketia tai ekta prithibi laga dangor banpani pothaise Noah laga somoi te aru ketia tai bayankar bimari khan Egypt te anise Mosa laga somoi te. * Isor laga bisi asorit khan bimar manuh laga sorir laga bhal khan thakise nohoile mora manuh ke jeevon te wapas anideya. * Isor laga hokti to Jisu logot dikhaise ketia tai manuh ke bhal korise, toofan khan ke shanti korise, pani te beraise, aru manuh ke mora pora uthaise. Eitu khan sob asorit khan thakise. * Isor bhi bhabobanir khan aru apostle khan ke bhal kora laga asorit koribo dise aru dusra bostu khan junto khali pari thaka thakise Isor laga hokti pora. ### Anuvad laga salah: * “asorit khan” nohoile “asorit khan” laga pari thaka anuvad te hale “napara bostu khan junto Isor kore” nohoile “Isor laga hokti kaam khan” nohoile “Isor laga asorit kaam khan.” * Baar-Baar bayan “chinha aru asorit khan” ke anuvad kore “sabit khan aru asorit khan” nohoile “asorit kaam khan junto Isor laga hokti sabit kore” nohoile “asorit khan junto dikhai keneka mahan Isor ase.” * Likhi rakhibi junto ekta asorit chinha laga motlob to ekta chinha pora alak ase junto sabit nohoile subut dei kunuba bostu nimite. Duita ke janibo pare. (Eitu bhi sabhi: [hokti](kt.html#power), [bhabobanir](kt.html#prophet), [apostle](kt.html#apostle), [chinha](kt.html#sign)) ### Bible te deya laga: * [2 Thessalonians 02:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2th/02/08.md) * [Acts 04:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/15.md) * [Acts 04:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/21.md) * [Daniel 04:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/04/01.md) * [Deuteronomy 13:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/13/01.md) * [Exodus 03:19-22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/03/19.md) * [John 02:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/02/11.md) * [Matthew 13:58](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/13/57.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[16:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/16/08.md)__ Gideon pora Isor ke hudise duita _chinha khan_ karone tai thik hobole junto Isor pora taike cholabo Israel ke bachabo nimite. #_[19:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/14.md)__ Isor pora bisi _asorit khan_ korise Elisha pora. * __[37:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/37/10.md)__ Bisi Yahudi khan Jisu ke biswas korise kelemane eitu __asorit__ nimite. * __[43:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/06.md)__ “Israel laga manuh, Jisu to ekta manuh thakise kun bisi mahan _chinha khan_ aru _asorit khan_ korise Isor laga hokti pora, tumi dikhise aru poila pora jane. * __[49:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/02.md)__ Jisu bisi _asorit khan_ korise junto sabit kore tai hai Isor ase. Tai pani te beraise, toofan ke shanti korise, bisi bimar manuh ke bhal korise, bhoot khan ke ulaidise, mora ke uthai dise jeevon te, aru pansta roti aru duita chutu mas ke ponchibo laga koridise panch hazar manuh nimite. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H226, H852, H2368, H2858, H4150, H4159, H4864, H5251, H5824, H5953, H6381, H6382, H6383, H6395, H6725, H7560, H7583, H8047, H8074, H8539, H8540,, G880, G1213, G1229, G1411, G1569, G1718, G1770, G1839, G2285, G2296, G2297, G3167, G3902, G4591, G4592, G5059 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H226, H852, H2368, H2858, H4150, H4159, H4864, H5251, H5824, H5953, H6381, H6382, H6383, H6395, H6725, H7560, H7583, H8047, H8074, H8539, H8540,, G880, G1213, G1229, G1411, G1569, G1718, G1770, G1839, G2285, G2296, G2297, G3167, G3902, G4591, G4592, G5059
## atma ### Lamba kotha te bojai deya: Atma to bitor, nidikha, aru ekta manuh laga anonto ang ase. Eitu ekta manuh laga sorir-nohoa laga ang ke koi. * Kotha “atma” aru “atma” to duita alak kotha khan hobo, nohoile taikhan duita kotha khan hobo junto eki kotha ke koi ase. * Ketia ekta manuh mori jai, tai atma tar sorir ke charidei. * Kotha “atma” ke kunaba somoi te alankarik pora cholai sob manuh ke kobole. Udahran, “atma kun paap khan kore” mane “manuh kun paap khan kore” aru “moi laga atma dukh pai ase” mane, “Ami dukh pai ase.” ### Anuvad laga salah: * Kotha “atma” ke bhi anuvad koribo pare “nijor bitor” nohoile “bitor manuh.” * Kunaba likha-koa khan te, “moi laga atma” ke anuvad kore “Ami” nohoile “moi.” * Kotha “atma” ke anuvad kore “manuh” nohoile “tai” nohoile “tai,” likha-koa uporte. * Kunaba basa khan te deya khan laga ekta kotha hae hobo pare “atma” aru “atma.” * Hebrews 4:12, alankarik kotha “atma aru atma ke bhag kora” mane “ bitor manuh ke bitor pora bhal bichar nohoile dikhai dei.” (Eitu bhi sabhi: [atma](kt.html#spirit)) ### Bible te deya laga: * [2 Peter 02:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/02/07.md) * [Acts 02:27-28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/27.md) * [Acts 02:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/40.md) * [Genesis 49:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/49/05.md) * [Isaiah 53:10-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/53/10.md) * [James 01:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/01/19.md) * [Jeremiah 06:16-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/06/16.md) * [Jonah 02:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jon/02/07.md) * [Luke 01:47](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/01/46.md) * [Matthew 22:37](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/22/37.md) * [Psalms 019:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/019/007.md) * [Revelation 20:4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/20/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H5082, H5315, H5397, G5590 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5082, H5315, H5397, G5590
## atma, atma ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “atma” manuh laga ang-nohoa ke koi kunto ke dikhebo napare. Ketia ekta manuh mori jai, tai laga atma tar gao charideya. “Atma” bhi eta adhot nohoile mon dukh ke koi. * Kotha “atma” ekta thaka ke koi junto logote ekta gao nai, eta beya atma. * Ekta manuh laga atma to tai laga ang ase junto Isor ke janibo pare aru taike biswas kore. * Samany te, kotha “atma” eni bostu ke dikhai ang-nathaka prithibi te. * Bible te, eitu eni bostu ke koi junto Isor logote ase, Pobitro Atma. * Udahran, “atma laga khoa-loa” Isor laga shika koi, kunto ekta manuh laga atma ke khoa-loa deya, aru “atma laga budhi” gyan aru dhormik adhot ke koi junto Pobitro Atma laga hokti pora ahai. * Isor to ekta atma ase aru tai dusra atma thaka khan ke bonaise, kun logote soririk gao khan nai. * Sorgo-doot khan atma thaka ase, taikhan milai kena kun Isor logote larai kore aru beya atma khan hoi jai. * Kotha “laga atma” bhi manei “adhot khan thaka,” junto ase “budhi laga atma” nohoile “Elijah laga atma te.” * “atma” laga udahran eta adhot nohoile mon dukh jote milabo “bhoi laga atma” aru “jolon laga atma.” ### Anuvad laga salah: * Likh-koa uporte, kunuba rasta khan anuvad koribole “atma” milabo “soririk-nathaka” nohoile “bitor laga ang” nohoile “bitor thaka.” * Kunuba likha-koa khan te, kotha “atma” ke anuvad kore “beya atma” nohoile “beya atma thaka.” * Ketiaba kotha “atma” ke cholai ekta manuh laga bhabona khan bayan dibole, “moi laga atma khandise moi laga bitor thaka te.” Eitu ke anuvad kore “Ami khandia bhabise moi laga atma te” nohoile “Ami bitor pora khandia bhabise.” * Kotha “laga atma” ke anuvad kore “laga adhot” nohoile “hoija laga” nohoile “adhot” nohoile “bhabona kora (junto to) adhot pora.” * Likha-koa uporte, “atma” ke anuvad kore “soririk-nohoa nohoile “Pobitro Atma pora” nohoile “Isor” nohoile “soririk-nohoa prithibi laga ang.” * Alankarik bayan “atma laga dhut” ke bhi anuvad koribo pare “ Isor pora kunuba shika khan” nohoile “Isor laga shika khan junto atma ke khoa-loa deya (dhut pora kora nisina).” * Kotha “atma te dangor” ke anuvad kore “Isor nisina adhot junto dikhai mani thaka Pobitro Atma ke.” * Kotha “atma laga daan” ke bhi anuvad kore “khas koribo para junto Pobitro Atma dei (Eitu bhi sabhi: [sorgo-doot](kt.html#angel), [bhoot](kt.html#demon), [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [atma](kt.html#soul)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 05:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/05/03.md) * [1 John 04:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/04/01.md) * [1 Thessalonians 05:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/05/23.md) * [Acts 05:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/05/09.md) * [Colossians 01:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/09.md) * [Ephesians 04:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/04/23.md) * [Genesis 07:21-22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/07/21.md) * [Isaiah 04:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/04/03.md) * [Mark 01:23-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/23.md) * [Matthew 26:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/39.md) * [Philippians 01:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/01/25.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[13:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/03.md)__ Tin din pachote, jetia manuh taikhan nijor ke __atma__ te taiyar korise, Isor niche ahise Mount Sinai laga upor bijli, bijli, dunga, aru ekta jhur bigul puthija pora. * __[40:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/07.md)__ Tetia Jisu khandise, “Eitu kotom hoise! Baba, Ami moi laga __atma__ tumar haath te dibo.” Tetia tai tar laga matha niche korise aru tai laga __atma__ charidise. * __[45:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/45/05.md)__ Stephen mori thakise, tai khandise, “Jisu, moi laga __atma__ lobi.” * __[48:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/07.md)__ Sob manuh laga bhir tai logot ashirbad ase, kelemane sobjun kun Jisu ke biswas kore paap pora bachibo, aru Abraham laga ekta __atma__ nata-nati hobo. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H178, H1172, H5397, H7307, H7308, G4151, G4152, G4153, G5326, G5427 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H178, H1172, H5397, H7307, H7308, G4151, G4152, G4153, G5326, G5427
## atyachar, atyachar kora ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “atyachar” to ekta hukum, niyom, nohoile bhal kotha ke bangai deya koi. “beya kaam” to ekta “atyachar” korideya ase. * Hoa laga, “atyachar” ke bhi dise “ekta dagi par kora,” junto ase, ekta seema par kora nohoile semana junto bhal manuh aru dusra khan nimite rakhise. * Kotha “atyachar kora,” “paap,” “beya kora,” aru “golti kora” sob kaam kora laga motlob te milai kena ase junto Isor laga icha ke virodh kore aru tai laga hukum khan ke namane. ### Anuvad laga salah: * “atyachar” ke bhi anuvad kore “paap” nohoile “namana” nohoile “virodh.” * Jodi ekta likha laga nohoile kitab te deya duita kotha khan cholai junto mane “paap” nohoile “atyachar” nohoile “golti kora” eitu lagi thaka ase, jodi parile, alak rasta khan cholabo eitu kotha khan ke anuvad koribole. Ketia Bible duita nohoile bisi kotha khan cholai eki motlob eki likha-koa te, eitu laga icha to mon dibole ki koise nohoile lagi thaka dikhabole. (Eitu bhi sabhi: [paap](INVALID translate/figs-parallelism), [golti kora](kt.html#sin), [beya kora](kt.html#trespass)) ### Bible te deya laga: * [1 Thessalonians 04:06](kt.html#iniquity) * [Daniel 09:24-25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/04/03.md) * [Galatians 03:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/09/24.md) * [Galatians 06:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/03/19.md) * [Numbers 14:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/06/01.md) * [Psalm 032:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/14/17.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H898, H4603, H4604, H6586, H6588, G458, G459, G3845, G3847, G3848, G3928 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H898, H4603, H4604, H6586, H6588, G458, G459, G3845, G3847, G3848, G3928
## bacha, bacha ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, kotha “bacha” bisi bar cholai kunuba jun ke kobole kun umor te jowan ase, eta chutu bacha milai kena. Kotha “bacha” bisi roop te ase aru eitu logot bisi bak alankarik cholai. * Bible te, chela khan nohoile picha kora khan ketiaba “bacha” matei. * Bisi bar kotha “bacha” cholai ekta manuh laga nata-nati ke kobole. * Kotha “bacha laga” kunuba botu pora adhot kore. Kunuba udahran eitu laga hobo: * jyoti laga bacha * mani thaka laga bacha * bhoot laga bacha * Eitu kotha bhi manuh ke koi kun atma bacha nisina ase. Udahran, “Isor laga bacha” manuh ke koi kun Isor logot ase Jisu ke biswas yogyo kori kena. ### Anuvad laga salah * Kotha “bacha” ke anuvad kore “nata-nati khan” ketia eitu ekta manuh laga mahan-nata-nati nohoile mahan-nata-nati ke koi, etc. * Likha-koa uporte, “bacha laga” ke anuvad kore, “manuh kun adhot ase” nohoile “manuh kun eneka adhot kore.” * Jodi parile, kotha, “Isor laga bacha” anuvad koribo lage kelemane eta lagi thaka biblical likha-koa junto Isor moikhan laga sorgo pitri ase. Ekta pari thaka anuvad alak to hobo, “manuh kun Isor ke ase” nohoile “Isor laga atma bacha.” * Ketia Jisu tai laga chela khan ke matei “bacha,” eitu ke bhi anuvad kore, “morom sati khan” nohoile “moi laga sobse morom chela khan.” * Ketia Paul aru John Jisu laga biswasi khan ke koi “bacha,” eitu ke bhi anuvad kore “morom biswasi khan.” * Kotha, “kosom laga bacha” ke anuvad kore, “manuh kun paise ki Isor pora taikhan ke kosom dise.” (Eitu bhi sabhi: [nata-nati](other.html#descendant), [kosom](kt.html#promise), [chokra](kt.html#son), [atma](kt.html#spirit), [biswas](kt.html#believe), [sobse morom](kt.html#beloved)) ### Bible te deya laga: * [1 John 02:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/27.md) * [3 John 01:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/3jn/01/01.md) * [Galatians 04:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/04/19.md) * [Genesis 45:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/45/09.md) * [Joshua 08:34-35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/08/34.md) * [Nehemiah 05:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/05/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1069, H1121, H1123, H1129, H1323, H1397, H1580, H2029, H2030, H2056, H2138, H2145, H2233, H2945, H3173, H3205, H3206, H3208, H3211, H3243, H3490, H4392, H5271, H5288, H5290, H5759, H5764, H5768, H5953, H6185, H7908, H7909, H7921, G730, G815, G1025, G1064, G1471, G3439, G3515, G3516, G3808, G3812, G3813, G3816, G5040, G5041, G5042, G5043, G5044, G5206, G5207, G5388 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1069, H1121, H1123, H1129, H1323, H1397, H1580, H2029, H2030, H2056, H2138, H2145, H2233, H2945, H3173, H3205, H3206, H3208, H3211, H3243, H3490, H4392, H5271, H5288, H5290, H5759, H5764, H5768, H5953, H6185, H7908, H7909, H7921, G730, G815, G1025, G1064, G1471, G3439, G3515, G3516, G3808, G3812, G3813, G3816, G5040, G5041, G5042, G5043, G5044, G5206, G5207, G5388
## bachai deya, bachai deya, bachai deya kora ### Lamba kotha te bojai deya: “bachai deya” aru “bachai deya” kunuba bostu nohoile kunuba jun ke wapas kiniloa ke koi junto bondi te rakhise. “bachai deya” to kaam ase eitu kora laga. Ekta “bachai deya manuh” to kunuba jun ase kun therai deya kunuba bostu nohoile kunuba jun ke. * Isor pora Israelite khan ke niyom dise keneka manuh nohoile bostu khan ke bachai dibole. * Udahran, kunuba jun ekta manuh ke bachai dibole pare kun daas kora te thaka daam to therai kena karone junto daas kori thaka to azad pora jabole. Kotha “poisa manga” bhi eitu shika ke koi. * Jodi kunuba jun laga mati bikhai dise, ekta chinah-jana eitu manuh laga “bachai dibo” nohoile “wapas kinibo” eitu mati karone junto to khandan logote thakibole. * Eitu shika khan dikhai keneka Isor pora manuh ke bachai dei kun paap logot daas thake. Ketia tai krus te morise, Jisu manuh laga paap khan nimite pura daam theraise aru sob ke bachai dise kun taike poritran nimite biswas kore. Manuh kun ke Isor pora bachai dise paap pora azad korise aru eitu ke saza dise. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, kotha “bachai deya” ke bhi anuvad koribo pare “wapas kini loa” nohoile “azad koribole thera (kunuba jun)” nohoile “poisa manga.” * Kotha “bachai deya” ke anuvad kore “poisa manga” nohoile “azadi thera laga” nohoile “wapas kini loa.” * Kotha khan “poisa manga” aru “bachai deya” logot eki motlob ase, karone kunuba basa khan te khali ekta kotha hobo pare eitu duita kotha khan ke anuvad koribole. Kotha “poisa manga,” hoilebi, thera laga bhi lagi thaka ase. (Eitu bhi sabhi: [azad](other.html#free), [poisa manga](kt.html#ransom)) ### Bible te deya laga: * [Colossians 01:13-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/13.md) * [Ephesians 01:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/01/07.md) * [Ephesians 05:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/05/15.md) * [Galatians 03:13-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/03/13.md) * [Galatians 04:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/04/03.md) * [Luke 02:38](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/02/36.md) * [Ruth 02:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rut/02/19.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1350, H1353, H6299, H6302, H6304, H6306, H6561, H7069, G59, G629, G1805, G3084, G3085 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1350, H1353, H6299, H6302, H6304, H6306, H6561, H7069, G59, G629, G1805, G3084, G3085
## bachi ja, bachi ja, bachi ja, poritran ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “bachi ja”to kunaba jun ke kunaba bostu beya nohoile dukh pa pora dhur rakha. “bachibole” mane dukh nohoile digdar pora roikhya kora. * Ekta gao laga bhabona pora, manuh bachibo nohoile dukh, digdar, nohoile mora pora bachai loa. * Ekta atma laga bhabona te, jodi ekta manuh “bachi ja,” tetia Isor, Jisu’ krus te mora pora, taike khyama dise aru taike bachai loa norok te tar paap laga saza pora. * Manuh bachabo nohoile bachai dibo manuh ke digdar pora, hoilebi khali Isor hai manuh ke bachabo paribo taikhan paap khan laga anonto saza pora. Kotha “poritran” bachi ja nohoile beya aru digdar pora ke koi. * Bible te, “poritran” atma aru anonto chutkara Isor pora deya ke koi taikhan kun taikhan laga paap khan ke mon ghurai loise aru Jisu ke biswas korise. * Bible bhi Isor laga kotha kore bachi ja nohoile tai laga manuh ke taikhan laga gao laga dusman pora chutkara deya ke. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan anuvad koribole “bachai loa” ase “chutkara” nohoile “bikha pora dhur rakha” nohoile “bikha rasta pora dhur loija” nohoile “mora pora rakha.” * Bayan te “kun tai laga jeevon bachabo,” kotha “bachai loa” ke anuvad kore “bachai rakha” nohoile “roikhya.” * Kotha “bachi ja” ke anuvad kore “digdar pora roikhya” nohoile “ekta jagah kote eku pora bhi jokom koribole naparibo.” * Kotha “poritran” ke anuvad kore kotha khan cholai kena “bachi ja” nohoile “bachai loa,” “Isor manuh ke bachai loa (taikhan ke paap laga saza pora)” nohoile “Isor tai laga manuh ke bachai loa (taikhan dusman khan pora).” * “Isor moi laga poritran” ke anuvad kore “Isor to ekjun ase kun moike bachai. * “Tumi pani uthabo poritran laga kua pora” ke anuvad kore “Tumike pani pora aram dibo kelemane Isor tumike bachai ase.” (Eitu bhi sabhi: [krus](kt.html#cross), [chutkara](other.html#deliverer), [saza](other.html#punish), [paap](kt.html#sin), [Mukti datha](kt.html#savior)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 49:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/49/16.md) * [Genesis 47:25-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/47/25.md) * [Psalms 080:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/080/001.md) * [Jeremiah 16:19-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/16/19.md) * [Micah 06:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/06/03.md) * [Luke 02:30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/02/30.md) * [Luke 08:36-37](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/08/36.md) * [Acts 04:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/11.md) * [Acts 28:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/28/28.md) * [Acts 02:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/20.md) * [Romans 01:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/01/16.md) * [Romans 10:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/10/08.md) * [Ephesians 06:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/06/17.md) * [Philippians 01:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/01/28.md) * [1 Timothy 01:15-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/01/15.md) * [Revelation 19:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/19/01.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[09:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/09/08.md)__ Mosa tai laga Israelite ke __bachabo__ korise. * __[11:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/11/02.md)__ Isor ekta rasta dikhaise prothom jonom hoa chokra ke __bachabole__ kun taike biswas koribo. * __[12:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/12/05.md)__ Mosa pora Israelite khan ke koise, “Bhoi kora bon koribi! Isor pora tumi nimite agi larai koribo aru tumike __bachabo__ .” * __[12:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/12/13.md)__ Israelite khan bisi gana khan korise taikhan laga azadi aru Isor ke prosonsa koribole kelemane tai pora taikhan ke __bachaise__ Egyptian laga siphai pora. * __[16:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/16/17.md)__ Eitu pitran to bisi bar korise: Israelite khan paap korise, Isor taikhan ke saza dise, taikhan mon ghurabo, aru Isor ekta chutkara deya pothabo taikhan ke __bachabole__ . * __[44:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/44/08.md)__ “Tumi Jisu ke krus te halise, hoilebi Isor taike jeevon te ako uthai dise! Tumi taike charidise, hoilebi tate eku dusra rasta nai __bachibole__ khali Jisu laga hokti pora!” * __[47:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/11.md)__ Bondigrah sa manuh hili jaise tai Paul aru Silas logote ahise aru hudise, “Ami __bachibole__ ki koribo?” Paul jowab dise, “Jisu shika manuh ke biswas koribi, aru tumi aru tumar laga khandan bhi __bachibo__ .” * __[49:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/12.md)__ Bhal kaam khan tumike na __bachabo__ . * __[49:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/13.md)__ Isor laga icha sobjun ke __bachabo__ kun Jisu ke biswas kore aru taike loi taikhan laga Shika manuh. Hoilebi tai ekjun ke bhi na __bachabo__ kun taike biswas nokore. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H983, H2421, H2502, H3444, H3467, H3468, H4190, H4422, H4931, H5338, H6308, H6403, H7682, H7951, H7965, H8104, H8199, H8668, G803, G804, G806, G1295, G1508, G4982, G4991, G4992, G5198 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H983, H2421, H3444, H3467, H3468, H4190, H4422, H4931, H6403, H7682, H7951, H7965, H8104, H8668, G803, G804, G806, G1295, G1508, G4982, G4991, G4992, G5198
## bachija ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “bachija” manuh nohoile bostu khan ke koi junto “bachi jaise” nohoile “bachi thaka” ekta dangor hisab nohoile bhir pora. * Bisi bar ekta “bachija” manuh ke koi kun ekta jeevon-digdari mamla pora bachija nohoile kun Isor logote biswas yogyo thaka ketia tarona ahi thaka te. * Isaiah ekta Yahudi khan laga bhir ke koi ekta bachija kun bahar khan laga hamla pora bachise aru thakise Canaan laga Kosom Mati te wapas jabole. * Paul tate laga koi ekta “bachija” manuh kun ke Isor pora bassi loise tai laga kripa pabole. * Kotha “bachija” dikhai junto tate dusra manuh thakise kun biswas yogyo thakanai nohoile kun bachinai nohoile kun ke bassi loa nai. ### Anuvad laga salah * Ekta kotha junto ase “eitu manuh laga bachija” ke anuvad kore “eitu manuh khan” nohoile “manuh kun biswas yogyo thakise” nohoile “manuh kun bachi thaka.” * “pura bachija laga manuh” ke anuvad kore “sob thaka laga manuh” nohoile “bachija manuh.” ### Bible te deya laga: * [Acts 15:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/15/15.md) * [Amos 09:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/amo/09/11.md) * [Ezekiel 06:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/06/08.md) * [Genesis 45:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/45/07.md) * [Isaiah 11:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/11/10.md) * [Micah 04:6-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/04/06.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3498, H3499, H5629, H6413, H7604, H7605, H7611, H8281, H8300, G2640, G3005, G3062 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3498, H3499, H5629, H6413, H7604, H7605, H7611, H8281, H8300, G2640, G3005, G3062
## baptisma, baptisma, baptisma ### Lamba kotha te bojai deya: Notun Niyom te, kotha khan “baptisma” aru “baptisma” ke ekta Christiana ke niyom pani pora gao dhola ke koi dikhabole junto tai paap pora safa hoise aru Krista logot mili jaise. * Pani laga baptisma phale, Bible kotha koi “Pobitro Atma pora baptisma loa” aru “jui pora baptisma kora.” * Kotha “baptisma” ke bhi Bible te cholai maha dukh pai thaka ke kobole. ### Anuvad laga salah: * Christian khan logote alak koa khan ase keneka ekta manuh pani pora baptisma lobo lage. Eitu to ekdom bhal hobo eitu kotha ke samany rasta te anuvad koribole junto agya dei alak rasta khan te pani ke halibole. * Likha-koa uporte, kotha “baptisma” ke anuvad kore “safa,” “hali ulai deya,” halideya (nohoile dupi ja),” “dhola,” “atma te safa.” Udahran, “tumike pani pora baptisma lobo” ke anuvad kore, “tumike pani te halidibo.” * Kotha “baptisma” ke anuvad kore “safa,” “ekta hali ulai deya,” “ekta dupi ja,” “ekta safa,” “ekta atma te dhula.” * Ketia eitu dukh pa ke koi, “baptisma” ke bhi anuvad koribo pare “beya dukh pa laga ekta somoi” nohoile “ekta safa kora bisi dukh pora.” * Bhabona rakhibi keneka eitu kotha ke anuvad korise ekta Bible laga anuvad te ekta local nohoile rashtreya laga basa te. (Eitu bhi sabhi: [Keneka Najana khan ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [John (Baptisma)](names.html#johnthebaptist), [mon ghurai loa](kt.html#repent), [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit)) ### Bible te deya laga: * [Acts 02:38](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/37.md) * [Acts 08:36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/36.md) * [Acts 09:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/09/17.md) * [Acts 10:48](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/46.md) * [Luke 03:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/03/15.md) * [Matthew 03:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/03/13.md) * [Matthew 28:18-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/28/18.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[24:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/03.md)__ Ketia manuh John laga sandesh hunise, taikhan bisi taikhan laga paap khan pora mon ghuraise, aru John taikhan ke __baptisma__ loise. Bisi dhorm laga solawta khan bhi ahise John pora __baptisma__ lobole, hoilebi taikhan mon ghurainai nohoile taikhan laga paap khan shikar koranai. * __[24:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/06.md)__ Dusra din, Jisu ahise John logot __baptisma__ lobole. * __[24:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/07.md)__ John pora Jisu ke koise, “Ami layak nohoi tumike __baptisma__ lobole. Tumi moike __baptisma__ lobo lage. * __[42:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/10.md)__ Karone jabi, sob manuh bhir khan laga chela khan ke bonabi taikhan ke Pitri, Putro, aru Pobitro Atma laga naam te __baptisma__ loi kena aru taikhan ke sob bostu manibole shikabi Ami tumike hukum deya to. * __[43:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/11.md)__ Peter taikhan ke jowab dise, “Sob jun mon ghurabi aru __baptisma__ lobi Jisu Krista laga naam te karone Isor pora tumar laga paap khan khyama dibole.” * __[43:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/12.md)__ Tin hazar manuh biswas korise ki Peter pora koise aru Jisu laga chela hoi jaise. Taikhan __baptisma__ loise aru girja laga ang hoise Jerusalem te. * __[45:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/45/11.md)__ Philip aru Ethiopian safar korise, taikhan kunuba pani te ahise. Ethiopian koise, “Sabi!Tate kunuba pani ase!Ami __baptisma__ koribo?” * __[46:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/05.md)__ Saul achanak pora ako sabo parise, aru Ananias taike __baptisma__ koridise. * __[49:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/14.md)__ Jisu tumike matise taike biswas koribole aru __baptisma__ lobole. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G907 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G907
## baroh, gyaro ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “baroh” baroh manuh ke koi junto Jisu pora bassi loise tai laga usor thaka chela khan hobole, nohoile apostle khan. Judas tai nijor ke morai deya pachote, taikhan ke “gyaro” matise. * Jisu logote bisi dusra chela khan thakise, hoilebi hekh naam “baroh” eitu khan ke alak kore kun Jisu laga usor thakise. * Eitu baroh chela khan laga naam khan to Matthew 10, Mark 3, and Luke 6 te ase. * Kunuba somoi jetia Jisu wapas sorgo te ahise, “gyaro” ekta chela naam Matthias ke bassi loise Judas’ laga jagah lobole. Tetia taikhan ke ako “baroh” matise. ### Anuvad laga salah: * Bisi basa khan te eitu to safa nohoile bisi prakrti hobo kotha ke milabole aru kobole, “baroh apostle khan” nohoile “Jisu’ laga baroh usor chela khan.” * “Gyaro” ke bhi anuvad koribo pare “Jisu’ laga gyaro bachija chela khan.” * Kunuba anuvad khan te ekta dangor chithi cholai dikhabole junto eitu ekta hekh naam cholaise, “Baroh” aru “gyaro.” (Eitu bhi sabhi: [apostle](kt.html#apostle), [chela](kt.html#disciple)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 15:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/15/05.md) * [Acts 06:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/02.md) * [Luke 09:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/09/01.md) * [Luke 18:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/18/31.md) * [Mark 10:32-34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/10/32.md) * [Matthew 10:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/10/05.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G1427, G1733 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G1427, G1733
## bassi loa, bassi loa, bassi loa manuh, bassi loa Ekjun, chuni loa ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “chuni loa” mane “bassi loa ekjun” nohoile “bassi loa manuh” aru eitukhan ke koi kunke Isor pora niyukt korise nohoile chunise tai laga manuh hobole. “Bassi loa Ekjun” nohoile “Isor laga bassi loa Ekjun” ekta hekh naam ase junto Jisu ke koi, kun bassi loa Messiah ase. * Kotha “bassi loa” mane kunuba bostu ke chuna nohoile kunuba jun ke nohoile kunuba bostu bhabona kora. Eitu bisi bar cholaise Isor niyukt kora manuh tai logot thaka ke kobole aru taike seva koribole. * “bassi loa” hoa mane “chuni loa” nohoile “niyukt kora” hobole nohoile kunuba bostu koribole. * Isor pora manuh ke bassi loise pobitro hobole, tai pora alak rakhibole bhal atma phol dibole laga bhabona nimite. Eitu karne taikhan ke “bassi loa (ekjun) nohoile “chuni loa” matei. * Kotha “bassi loa ekjun” ke ketiaba Bible te cholai kunuba manuh ke kobole junto ase Mosa aru Raja David kunke Isor pora solawta khan hobole niyukt korise tar manuh uporte. Eitu bhi cholai Israel laga des Isor bassi loa manuh ke kobole. * Kotha “chuni loa” to eta purana kotha ase junto mane “bassi loa ekjun” nohoile “bassi loa manuh.” Eitu kotha asul basa te bisi ase ketia Krista laga biswasi khan ke koi. * Purana English Bible laga alak ang khan te, kotha “chuni loa” to Purana aru Notun Niyom te bhi cholai anuvad koribole kotha “bassi loa ekjun(s)nimite.” Bisi agi kali laga alak ang khan “chuni loa” cholai khali Notun Niyom te, manuh ke kobole kunke Isor pora bachaise Jisu logot biswas yogyo pora. Sob kote Bible laga likha te, taikhan eitu kotha ke bisi bhabona te anuvad korise “bassi loa ekjun.” ### Anuvad laga salah: * Eitu to ekdom bhal hobo anuvad koribole “chuni loa” ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “bassi loa ekjun” nohoile “bassi loa manuh.” Eitu ke bhi anuvad kore “manuh kunke Isor pora bassi loise” nohoile “ekjun Isor pora niyukt kora tai laga manuh hobole.” * Kotha “kun ke bassi loise” ke bhi anuvad koribo pare “kun ke niyukt korise” nohoile “kun ke chunise” nohoile “kunke Isor pora bassi loise.” * “Ami tumike bassi loise” ke anuvad kore “Ami tumike niyukt korise” nohoile “Ami tumike chunise.” * Jisu ke deya laga te, “Bassi loa Ekjun” ke bhi anuvad koribo pare “Isor bassi loa Ekjun” nohoile “Isor laga khas niyukt kora Messiah” nohoile “Ekjun Isor pora niyukt kora (manuh ke bachabole).” (Eitu bhi sabhi: [niyukt](kt.html#appoint), [Krista](kt.html#christ)) ### Bible te deya laga: * [2 John 01:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2jn/01/01.md) * [Colossians 03:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/12.md) * [Ephesians 01:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/01/03.md) * [Isaiah 65:22-23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/65/22.md) * [Luke 18:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/18/06.md) * [Matthew 24:19-22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/24/19.md) * [Romans 08:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/33.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H970, H972, H977, H1262, H1305, H4005, H6901, G138, G140, G1586, G1588, G1589, G1951, G3724, G4400, G4401, G4758, G4899, G5500 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H970, H972, H977, H1262, H1305, H4005, H6901, G138, G140, G1586, G1588, G1589, G1951, G4400, G4401, G4758, G4899, G5500
## bedi ### Lamba kotha te bojai deya: Eta bedi to ekta ang uthaise kunto te Israelite khan janwar khan aru dhan khan julaise Isor ke daan khan dibole. * Bible laga somoi khan te, bedi khan bisi bar bonaise ekta moila-nichete nohoile mon dikhena dangor pathor khan halise ekta thik loha bonabole. * Kunaba khas daba-nisina bedi khan khuri pora bonaise loha khan uporte junto ase sona, * Dusra manuh laga bhir Israelite khan logot thaka bhi bedi khan bonaise balidan khan taikhan laga bhogwan khan ke dibole. (Eitu bhi sabhi: [ghun ula laga bedi](other.html#altarofincense), [missa bhogwan](kt.html#falsegod), [dhan laga daan](other.html#grainoffering), [balidan](other.html#sacrifice)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 08:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/08/20.md) * [Genesis 22:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/22/09.md) * [James 02:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/21.md) * [Luke 11:49-51](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/11/49.md) * [Matthew 05:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/23.md) * [Matthew 23:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/23/18.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[03:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/03/14.md)__ Noah na-o pora ula pachote, tai eta __bedi__ bonaise aru kunuba eki jaat laga janwar balidan dise kunto ke ekta balidan dibole cholabo pare. * __[05:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/05/08.md)__ Ketia taikhan balidan laga jagah te punchise Abraham tai laga chokra Isaac ke bondi dise aru taike eta __bedi__ te rakhi dise. * __[13:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/09.md)__ Ekta purohit janwar ke morai dibo aru __bedi__ te julai dibo. * __[16:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/16/06.md)__ Tai (Gideon) ekta notun bedi bonaise Isor ke karne kote __bedi__ murti logot thake aru Isor ke ekta balidan dei tate. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H741, H2025, H4056, H4196, G1041, G2379 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H741, H2025, H4056, H4196, G1041, G2379
## beya, beya, beya khan, beya ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “beya” aru “beya” bostu ke koi junto Isor laga pobitro adhot aru icha ke virodh kore. * Ketia “beya” ekta manuh laga adhot ke koi, “beya” to ekta manuh laga bisi adhot ke koi. Hoilebi, duita kotha khan bisi eki ase motlob te. * Kotha “beya khan” bayan laga thaka ke koi junto ase ketia manuh beya bostu khan kore. * Beya laga hoa khan safa pora dikhai keneka manuh dusra khan ke digdar dei morai, chur,missa koi aru beya aru doya na thaki kena. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, kotha khan “beya” aru “beya” ke anuvad kore “beya” nohoile “paapi” nohoile “beya niyom.” * Dusra rasta khan eitu ke anuvad koribole ase “bhal nathaka” nohoile “adhormik” nohoile “niyom bhal nathaka. * Thik bonabi kotha nohoile kotha khan junto cholai eitu kotha khan ke anuvad koribole likha-koa ke milei junto prakrti ase sai thaka basa te. (Eitu bhi sabhi: [namana](other.html#disobey), [paap](kt.html#sin), [bhal](kt.html#good), [dhormik](kt.html#righteous), [bhoot](kt.html#demon)) ### Bible te deya laga: * [1 Samuel 24:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/24/10.md) * [1 Timothy 06:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/06/09.md) * [3 John 01:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/3jn/01/09.md) * [Genesis 02:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/02/15.md) * [Genesis 06:5-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/06/05.md) * [Job 01:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/01/01.md) * [Job 08:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/08/19.md) * [Judges 09:57](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/09/55.md) * [Luke 06:22-23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/06/22.md) * [Matthew 07:11-12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/07/11.md) * [Proverbs 03:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/03/07.md) * [Psalms 022:16-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/022/016.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[02:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/02/04.md)__ _ “Isor eni jane junto tumi eitu ke kha logot, tumi Isor nisina hobo aru tai nisina __bhal__ aru beya bojibo. * __[03:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/03/01.md)__ Ekta lamba somoi pachote, bisi manuh prithibi te thakise. Taikhan bisi __beya__ aru ghusa thaka hoise. * __[03:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/03/02.md)__ Hoilebi Noah Isor logote modot paise. Tai ekta dhormik manuh thakise __beya__ manuh laga majote. * __[04:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/02.md)__ Isor dekhise junto jodi taikhan sob eki logot __beya__ koribole rakhile, taikhan bisi paapi bostu khan koribo pare. * __[08:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/08/12.md)__ “Tumi __beya__ koribo korise ketia tumi moike ekta daas nisina bikhai dise, hoilebi Isor __beya__ cholaise bhal nimite!” * __[14:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/02.md)__ Taikhan (Canaanite khan) missa bhogwan ke seva korise aru bisi __beya__ bostu khan korise. * __[17:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/01.md)__ Hoilebi tetia ta (Saul) ekta __beya__ manuh hoise kun Isor ke namane, karone Isor pora ekta alak manuh ke bassi loise kun ek din raja hobo tai laga jagah te. * __[18:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/18/11.md)__ Israel laga notun raijyo te, sob raja khan __beya__ thakise. * __[29:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/29/08.md)__ Raja bisi ghusa thakise junto tai __beya__ noukor ke bondigrah ke pikhai dise tai tar laga sob dhar wapas netera tok. * __[45:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/45/02.md)__ Taikhan koise, “Amikhan taike hunise (Stephen)__beya__ bostu khan koa Mosa aru Isor laga!” * __[50:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/17.md)__ Tai (Jisu) pora sob suku pani moshai dibo aro tate eku dukh, mon dukh, khandi thaka, __beya__ , bikha, nohoile mora nahibo. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H205, H605, H1100, H1681, H1942, H2154, H2162, H2254, H2617, H3399, H3415, H4209, H4849, H5753, H5766, H5767, H5999, H6001, H6090, H7451, H7455, H7489, H7561, H7562, H7563, H7564, G92, G113, G459, G932, G987, G988, G1426, G2549, G2551, G2554, G2555, G2556, G2557, G2559, G2560, G2635, G2636, G4151, G4189, G4190, G4191, G5337 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H205, H605, H1100, H1681, H1942, H2154, H2162, H2617, H3415, H4209, H4849, H5753, H5766, H5767, H5999, H6001, H6090, H7451, H7455, H7489, H7561, H7562, H7563, H7564, G92, G113, G459, G932, G987, G988, G1426, G2549, G2551, G2554, G2555, G2556, G2557, G2559, G2560, G2635, G2636, G4151, G4189, G4190, G4191, G5337
## bhabobanir, bhabokti, bhabokti, ### Lamba kotha te bojai deya: Ekta “bhabobanir” to ekta manuh ase kun Isor laga sandesh manuh ke koi. Ekta maiki kun kore eitu ke ekta “bhabokni.” * Bisi bar bhabobanir khan manuh ke chaitavni dise taikhan laga paap pora ghurabole aru Isor ke manibole. * Ekta “bhabokti” to sandesh ase junto bhabobanir koi. “bhabokti kora” mane Isor laga sandesh khan koa. * Bisi bar ekta bhabokti laga sandesh to kunuba bostu laga thakise junto ahi thaka te hobo. * Bisi bhabokti khan Purana Niyom te poila pora pura hoise. * Bible laga kitab khan likha bhabobanir khan pora ketiaba “bhabobanir khan” ke koi. * Udahran kotha, “niyom aru bhabobanir khan” to rasta ase sob Hebrew shastro khan ke koa laga ase, kunto ke bhi jane “Purana Niyom.” * Eta purana kotha ekta bhabobanir nimite “gawahi” nohoile “kunuba jun kun dikhe” thakise. * Ketiaba kotha “gawahi” ekta missa bhabobanir nohoile kunuba jun ke koi kun ahi thaka laga janibo kora shikei. ### Anuvad laga salah: * Kotha “bhabobanir” ke anuvad kore “Isor koa manuh” nohoile “manuh kun Isor nimite koi” “nohoile “manuh kun Isor laga sandesh koi. * Ekta “gawahi” ke anuvad kore, “manuh kun drishti dikhe” nohoile “manuh kun ahi thaka dikhe Isor pora.” * Kotha “bhabokni” ke anuvad kore, “maiki koa Isor nimite” nohoile “maki kun Isor nimite koi” nohoile “maiki kun Isor laga sandesh koi.” * Rasta khan anuvad koribole ‘bhabokti” ke ase, “sandesh Isor pora” nohoile “bhabobanir laga sandesh.” * Kotha “bhabokti” ke anuvad kore “ Isor pora kotha khan koa” nohoile “Isor laga sandesh koa. * Alankarik bayan te, “niyom aru bhabobanir khan” ke bhi anuvad koribo pare, “niyom laga kitab khan aru bhabobanir khan” nohoile “sob bostu Isor laga likha aru tar manuh, Isor laga niyom khan milai kena aru ki tai laga bhabobanir khan prosar kora.” (Sabhi: [synecdoche](INVALID translate/figs-synecdoche) * Ketia ekta bhabobanir(nohoile gawahi) ekta missa bhogwan laga, eitu anuvad koribo lage “missa bhabobanir (gawahi)” nohoile “bhabobanir (gawahi) ekta missa bhogwan laga” nohoile “Baal laga bhabobanir,” udahran. (Eitu bhi sabhi: [Baal](names.html#baal), [ahi thaka laga janibo kora](other.html#divination), [missa bhogwan](kt.html#falsegod), [missa bhabobanir](other.html#falseprophet), [pura korideya](kt.html#fulfill), [niyom](kt.html#lawofmoses), [drishti](other.html#vision)) ### Bible te deya laga: * [1 Thessalonians 02:14-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/02/14.md) * [Acts 03:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/24.md) * [John 01:43-45](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/43.md) * [Malachi 04:4-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mal/04/04.md) * [Matthew 01:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/01/22.md) * [Matthew 02:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/02/17.md) * [Matthew 05:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/17.md) * [Psalm 051:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/051/001.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[12:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/12/12.md)__ Ketia Israelite khan dekhise junto Egyptian khan morise, taikhan Isor ke biswas korise aru biswas thakise junto Mosa to Isor laga ekta __bhabobanir__ ase. * __[17:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/13.md)__ Isor bisi ghusa hoise ki David pora korise, karone tai __bhabobanir__ Nathan ke pothaise David ke kobole keneka beya tai laga paap to thakise. * __[19:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/01.md)__ Israelite khan laga kisah te, Isor pora taikhan ke pothaise _bhabobanir khan_. _bhabobanir khan_ Isor pora sandesh hunise aru tetia manuh ke Isor laga sandesh koise. * __[19:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/06.md)__ Sob Israel raijyo laga sob manuh, 450 Baal laga _bhabobanir khan_ milai kena, Mount Carmel te ahise. * __[19:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/17.md)__ Bisi bar, manuh Isor ke mananai. Taikhan bisi bar _bhabobanir khan_ ke digdar dise aru ketiaba taikhan ke moraidise. * __[21:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/09.md)__ Bhabobanir_ Isaiah_ bhabokti_ korise junto Messiah to ekta safa maiki pora jonom hobo. * __[43:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/05.md)__ “Eitu __bhabokti__ ke pura koridise __bhabobanir__ Joel pora bona laga kunto Isor koise, ‘Hekh din te, Ami moi laga atma halidibo.” * __[43:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/07.md)__ “Eitu __bhabokti__ pura koridise kunto koise, ‘Tumi pora tumar laga Pobitro Ekta moidam te puchibo nidibo.’” * __[48:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/12.md)__ Mosa to ekta mahan __bhabobanir__ thakise kun Isor laga kotha jonai dise. Hoilebi Jisu to sob laga mahanta __bhabobanir__ ase. Tai hai Isor laga kotha ase. ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2372, H2374, H4853, H5012, H5013, H5016, H5017, H5029, H5030, H5031, H5197, G2495, G4394, G4395, G4396, G4397, G4398, G5578
## bhai ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “bhai” ekta mota manuh ke koi kun ekta asul baba-ama laga ase dusra manuh logot. * Purana Niyom te, kotha “bhai” bhi cholai ekta samany deya chenah-jana khan ke, junto ase eki jati, jati, nohoile manuh bhir laga ang. * Notun Niyom te, apostle khan ke bisi bar cholai “bhai khan” Christian khan ke kobole, mota aru maiki milai kena, kelemane Krista laga sob biswasi khan ekta atma khandan laga ang ase, Isor taikhan laga sorgo baba logot. * Ekta ulop bar Notun Niyom te, apostle khan kotha “didi” cholaise ketia ekta Christian ke koi kun ekta maiki ase, nohoile mon pura dei junto mota aru maiki to hali kena ase. Udahran, James mon pura dise junto tai sob biswasi khan laga kotha koi ase ketia tai “ekta bhai nohoile didi ke koi ase kun khoa-loa aru kapra lagi ase.” ### Anuvad laga salah: * Eitu to ekdom bhal hobo eitu kotha ke likha laga kotha pora anuvad koribole junto sai thaka laga basa te cholai ase ekta prakrti nohoile asul bhai ke koi, eitu golti motlob nideya tok. * Purana Niyom te, ketia “bhai khan” ke cholai samany te eki khandan, jati, nohoile manuh bhir laga ang khan ke kobole, para laga anuvad khan ase “chinah-jana” nohoile “ang khan laga jati” nohoile “Israelite khan.” * Likha-koa te ekta Krista laga biswasi ke koi, eitu kotha ke anuvad kore “bhai Krista te” nohoile “atma laga bhai.” * Jodi mota aru maiki ke aru “bhai” koi eitu ekta golti motlob dibo, tetia ekta bisi samany raja hoa laga kotha ke cholabo pare junto mota aru maiki thakibo. * Eitu kotha ke anuvad koribole dusra rasta khan karone eitu mota aru maiki biswasi khan ke kobole to hobo” biswasi khan” nohoile “Christian bhai aru didi khan.” * Thik pora sai kena likha-koa bonabi kobole khali mota ke koi ase, nohoile mota aru maiki bhi ase. (Eitu bhi sabhi: [apostle](kt.html#apostle), [Baba Isor](kt.html#godthefather), [didi](other.html#sister), [atma](kt.html#spirit)) ### Bible te deya laga: * [Acts 07:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/26.md) * [Genesis 29:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/29/09.md) * [Leviticus 19:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/19/17.md) * [Nehemiah 03:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/03/01.md) * [Philippians 04:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/04/21.md) * [Revelation 01:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/01/09.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H251, H252, H264, H1730, H2992, H2993, H2994, H7453, G80, G81, G2385, G2455, G2500, G4613, G5360, G5569 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H251, H252, H264, H1730, H2992, H2993, H2994, H7453, G80, G81, G2385, G2455, G2500, G4613, G5360, G5569
## bhal khobor, su-samachar ### Lamba kotha te bojai deya; Kotha “su-samachar” mane “bhal khobor” aru ekta sandesh nohoile jonani ke koi junto manuh ke kunaba bostu koi junto taikhan ke laph khan pai aru taikhan ke kusi bonaidei. * Bible te, eitu kotha to sandesh ke koi Isor laga poritran manuh ke Jisu’ laga balidan kros pora. * Bisi English Bible khan te, “bhal khobor khan” to anuvad korise “su-samachar” aru eitu kotha khan te cholaise junto ase, “Jisu Krista laga su-samachar,” “Isor laga su-samachar” aru “raijyo laga su-samachar.” ### Anuvad laga salah: * Alak rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole junto ase, “bhal sandesh” nohoile “bhal jonani” nohoile “Isor poritran laga sandesh” nohoile “Isor pora Jisu laga bhal bostu khan shikaise.” * Likha-koa uporte, kotha ke anuvad koribole rasta khan, “bhal khobor” junto ase, “bhal khobor/sandesh” nohoile “bhal sandesh” nohoile “Isor pora moikhan ke bhal bostu khan koa” nohoile “Isor pora ki koise keneka tai manuh ke bachaise.” (Eitu bhi sabhi: [raijyo](other.html#kingdom), [balidan](other.html#sacrifice), [bachai deya](kt.html#save)) ### Bible te deya laga: * [1 Thessalonians 01:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/01/04.md) * [Acts 08:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/25.md) * [Colossians 01:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/21.md) * [Galatians 01:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/01/06.md) * [Luke 08:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/08/01.md) * [Mark 01:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/14.md) * [Philippians 02:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/22.md) * [Romans 01:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/01/01.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[23:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/23/06.md)__ Sorgo-doot pora koise, “Bhoi nakuribi, kelemane ami logote_bhal khobor_ase tumar nimite. Messiah, shika manuh, Bethlehem te jonom hoa!” * __[26:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/03.md)__ Jisu purise, “Isor pora moike tai laga atma dise karone ami _bhal khobor khan_ jonani dibole dhukia, azadi bondi khan ke, andha sabole para, aru virodhi pora charibole. Eitu sal to Isor pora kripa kora ase.” * __[45:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/45/10.md)__ Philip bhi dusra shastro khan cholaise taike _Jisu laga bhal khobor khan_kobole. * __[46:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/10.md)__ Tetia taikhan pora taikhan ke pothaise_Jisu laga bhal khobor khan_ prosar koribole bisi dusra jagah khan te. * __[47:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/01.md)__ Ek din, Paul aru tai laga sati Silas Philippi laga nogor te jaise _Jisu laga bhal khobor khan_jonani koribole. * __[47:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/13.md)__ Jisu laga khobor khan_ to jai thakise, aru girja uthi thakise. * __[50:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/01.md)__ Dui hazar sal tok, bisi aru bisi manuh prithibi te _Jisu laga bhal khobor khan_Messiah laga huni thakise. * __[50:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/02.md)__ Ketia Jisu prithibi te thakise tai koise, “Moi laga chela khan Isor raijyo laga_bhal khobor khan_prosar koribo sob manuh prithibi te, aru tetia hekh to ahibo.” * __[50:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/03.md)__ Tai sorgo te naha agete, Jisu Christian khan ke manuh ke_bhal khobor khan_jonani dibole koise kun ketia bhi hunanai. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G2097, G2098, G4283 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G2097, G2098, G4283
## bhal, bhal ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “bhal” te alak motlob khan ase likha-koa uporte ase. Bisi basa khan alak kotha khan cholabo eitu alak motlob khan ke anuvad koribole. * Samany te, kunuba bostu to bhal ase jodi eitu Isor laga adhot, bhabona khan, aru icha ke milei. * Kunuba bostu junto “bhal” ase eitu hobo sukh, ekdom bhal, modot thaka, mila, labh, nohoile niyom te thik. * Mati junto “bhal” ase ke “bhal” nohoile “di thaka” matei. * Ekta “bhal” dhan to ekta “bisi” dhan hobo. * Ekta manuh to “bhal” hobo taikhan ki kora te jodi taikhan yukti hoile taikhan laga kaam kora nohoile kaam te,eitu, bayan, “ekta bhal kisan.” * Bible te, “bhal” laga samany motlob to bisi bar “beya” logot alak kore. * Kotha “bhal khan” to niyom te bhal ke koi nohoile dhormik bhabona khan aru kaam khan te. * Isor laga bhal to koi keneka tai manuh ke ashirbad dise taikhan ke bhal aru labh bostu khan dikhena. Eitu bhi tai laga niyom laga ekdom bhal ke koi. ### Anuvad laga salah: * Samany kotha “bhal” nimite sai thaka basa te kote bhi cholabo lage eitu samany motlob to thik aru prakrti ase, likha-koa khan te kote eitu beya ke alak kore. * Likha-koa uporte, dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase “doyalu” nohoile “ekdom bhal” nohoile “Isor ke sukh deya” nohoile “dhormik” nohoile “ * “Bhal mati” ke anuvad kore “bhal mati” nohoile “di thaka mati”; ekta “bhal dhan” ke anuvad kore ekta “bisi dhan ula” nohoile “ dhan khan laga dangor hisab.” * Kotha “bhal koribi” mane kunuba bostu kora junto dusra khan ke labh khan dei aru anuvad koribo pare “doyalu thakibi” nohoile “modot” nohoile “labh” kunuba jun ke. * “bhal koribo Bisram te” mane “bostu khan koribi junto dusra khan ke Bisram modot dei. * Likha-koa uporte, rasta khan anuvad koribole kotha “bhal khan” ase “ashirbad” nohoile “doyalu” nohoile “niyom te ekdom bhal” nohoile “dhormik” nohoile “safa.” (Eitu bhi sabhi: [beya](kt.html#evil), [pobitro](kt.html#holy), [labh](other.html#profit), [dhormik](kt.html#righteous)) ### Bible te deya laga: * [Galatians 05:22-24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/05/22.md) * [Genesis 01:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/01/11.md) * [Genesis 02:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/02/09.md) * [Genesis 02:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/02/15.md) * [James 03:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/03/13.md) * [Romans 02:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/02/03.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[01:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/04.md)__ Isor dekhise junto tai ki bonaise eitu __bhal__ thakise. * __[01:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/11.md)__ _ Isor pora ugaise^ae!gyan ghos __bhal__ aru beya laga.” * __[01:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/12.md)__ _ Tetia Isor koise, “Eitu __bhal__ nohoi manuh nimite ekla thakibole.” * __[02:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/02/04.md)__ _ “Isor eni jane junto tumi eitu ke kha logot, tumi Isor nisina hobo aru tai nisina __bhal__ aru beya bojibo. * __[08:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/08/12.md)__ _ “Tumi beya koribo ketia tumi moike ekta daas nisina bikhai dibo, hoilebi Isor beya ke cholai __bhal__ nimite!” * __[14:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/15.md)__ _ Joshua to ekta __bhal__ solawta thakise kelemane tai tTable of Contentsrusted aru Isor ke manise. * __[18:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/18/13.md)__ _ Eitu kunuba raja khan __bhal__ manuh thakise kun eni raj aru Isor ke seva korise. * __[28:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/28/01.md)__ _” __Bhal__ shika manuh, Ami ki koribo lage anonto jeevon pabole?” Jisu taike koise, “tumi kele moike ‘ __bhal__ matei’ Tate khali ekjun ase kun __bhal__ ase, aru eitu Isor ase.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H117, H145, H155, H202, H239, H410, H1580, H1926, H1935, H2532, H2617, H2623, H2869, H2895, H2896, H2898, H3190, H3191, H3276, H3474, H3788, H3966, H4261, H4399, H5232, H5750, H6287, H6643, H6743, H7075, H7368, H7399, H7443, H7999, H8231, H8232, H8233, H8389, H8458, G14, G15, G18, G19, G515, G744, G865, G979, G1380, G2095, G2097, G2106, G2107, G2108, G2109, G2114, G2115, G2133, G2140, G2162, G2163, G2174, G2293, G2565, G2567, G2570, G2573, G2887, G2986, G3140, G3617, G3776, G4147, G4632, G4674, G4851, G5223, G5224, G5358, G5542, G5543, G5544 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H117, H145, H155, H202, H239, H410, H1580, H1926, H1935, H2532, H2617, H2623, H2869, H2895, H2896, H2898, H3190, H3191, H3276, H3474, H3788, H3966, H4261, H4399, H5232, H5750, H6287, H6643, H6743, H7075, H7368, H7399, H7443, H7999, H8231, H8232, H8233, H8389, H8458, G14, G15, G18, G19, G515, G744, G865, G979, G1380, G2095, G2097, G2106, G2107, G2108, G2109, G2114, G2115, G2133, G2140, G2162, G2163, G2174, G2293, G2565, G2567, G2570, G2573, G2887, G2986, G3140, G3617, G3776, G4147, G4632, G4674, G4851, G5223, G5224, G5358, G5542, G5543, G5544
## bhal-beya jana ### Lamba kotha te bojai deya: Bhal-beya jana to ekta manuh bhabona kora laga ang ase kunto Isor taike jonai dei junto tai kiba bostu kora to paapi ase. * Isor pora manuh ke ekta bhal-beya jana dise taikhan ke modot dibole ki thik aru ki golti ase laga alak majote. * Ekta manuh kun Isor ke manei koise ekta “ekdom safa” nohoile “safa” nohoile “safa” bhal-beya jana ase. * Jodi ekta manuh logot ekta “safa bhal-beya jana” ase eitu mane junto tai eku paap pora lukha nohoi. * Jodi kunuba taikhan laga bhal-beya jana ke mon nideya aru ketia bhi golti bhabna nokore ketia tai paap khan kore, eitu mane tai laga bhal-beya jana to bhal nathaka hoise ki golti ase te. Bible eitu ekta “seared” bhal-beya jana matei, ekta junto “notun” ase ekta gorom iron pora. Ekta bhal-beya jana ke bhi “eku najana” aru “letra hoija.” * Pari thaka rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole milai “bitor niyom laga salah” nohoile “niyom laga bhabona.” ### Bible te deya laga: * [1 Timothy 01:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/01/18.md) * [1 Timothy 03:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/03/08.md) * [2 Corinthians 05:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/05/11.md) * [2 Timothy 01:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/01/03.md) * [Romans 09:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/09/01.md) * [Titus 01:15-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/tit/01/15.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G4893 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G4893
## bhir khan laga Yahweh, bhir khan laga Isor, sorgo laga bhir, sorgo khan laga bhir, bhir khan laga Probhu ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha khan “bhir khan laga Yahweh” aru “bhir khan laga Isor” to hekh naam khan ase junto Isor laga adhikar ke bayan dei hazar sorgo-doot uporte kun taike manei. * Kotha “bhir” nohoile “bhir khan” to ekta kotha ase junto ekta kunuba bostu laga dangor bhir ke koi, junto ase eta manuh laga siphai nohoile tara khan laga dangor bhir. Eitu bhi sob bisi atma thaka ke koi, beya atma khan milai kena. Likha-koa eitu ke safa bonaidei ki ke koi ase. * Kotha khan eki thaka “sorgo khan laga bhir” ke sob tara, planet khan aru dusra sorgo laga ang khan ke koi. * Notun Niyom te, kotha, “bhir khan laga Probhu mane “bhir khan laga Yahweh” eki hoilebi eitu anuvad koribo napare eitu rasta te kelemane Hebrew kotha “Yahweh” to Notun Niyom te chola nai. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan anuvad koribole “bhir khan laga Yahweh” te halibo, “Yahweh”, kun sob sorgo-doot khan ke raj kore” nohoile “Yahweh, shasak sorgo-doot laga siphai khan uporte” nohoile “Yahweh, sob bona laga shasak. * Kotha “bhir khan” kotha te “bhir khan laga Isor” aru “bhir khan laga Probhu” ke anuvad koribo paribo eki rasta kotha “bhir khan laga Yahweh” nisina. * Bisi bak girja khan kotha “Yahweh” ke noloi aru dangor kotha cholabole loi, “PROBHU”, bisi Bible khan laga niyom picha kore. Eitu girja khan nimite, ekta anuvad eitu kotha laga “bhir khan laga PROBHU” Purana Niyom te cholabo “bhir khan laga Yahweh” nimite. (Eitu bhi sabhi: [sorgo-doot](kt.html#angel), [adhikar](kt.html#authority), [Isor](kt.html#god), [probhu](kt.html#lord), [Probhu](kt.html#lord), [Probhu Yahweh](kt.html#lordyahweh), [Yahweh](kt.html#yahweh)) ### Bible te deya laga: * [Zechariah 13:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/zec/13/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H430, H3068, H6635, G2962, G4519 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H430, H3068, H6635
## bhogwan, missa bhogwan, devi, murti, murti seva kora, murti seva kora, murti seva kora ### Lamba: Ekta missa bhogwan to kunaba bostu ase junto manuh seva kore ekjun hosa Isor laga bodli. Kotha “devi” to ekta maiki missa bhogwan ke koi. * Eitu missa bhogwan khan nohoile devi khan nai. Yahweh hai khali Isor ase. * Manuh kunaba somoi te bostu khan bonai murti khan te chinha nisina taikhan laga missa bhogwan khan ke seva koribole. * Bible te, Isor logot baar-baar ghurai loise tai laga agya namane kina missa bhogwan khan ke seva koribole. * Bhoot khan bisi bar manuh ke thokaise biswas koribole junto missa bhogwan khan aru murti khan taikhan seva kora to hokut ase. * Baal, Dagon, aru Molech to bisi missa bhogwan khan te tinta thakise junto ke Bible laga somoi te manuh pora seva kore. * Asherah aru Artemis (Diana) to duita devi thakise junto poila manuh khan seva kore. Eta murti to eta bostu ase junto manuh pora bonaise karone taikhan seva koribole. Kunaba bostu ke “murti seva kora” dise jodi eitu kunaba bostu ke sonman dei ekjun hosa Isor laga bodli. * Manuh murti khan bonai missa bhogwan khan ke dikhabole junto taikhan seva kore. * Eitu missa bhogwan khan nathake; tate eku bhogwan nai Yahweh laga bodli. * Kunaba somoi te bhoot khan murti logot kaam kore eitu uporte hokut ase dikhabole, eitu logote hokut natha kelebi. * Murti khan to bisi bar kimti saman pora bonai junto ase sona, chandi, pital, nohoile daam laga khuri. * Eta “murti seva kora laga raijyo” mane ekta “manuh laga raijyo kun murti khan ke seva kore” nohoile ekta “manuh laga raijyo kun prithibi laga bostu khan ke seva kore” * Kotha “murti seva kora laga noksa” to dusra kotha ase ekta “katina bona noksa” nohoile eta “murti” laga. ### Anuvad laga salah: * Tate ekta kotha hobo pare “bhogwan” nohoile “missa bhogwan” laga basa te nohoile ekta usor basa te. * Kotha “murti” to cholai missa bhogwan ke kobole. * English te, ekta niche mamla “g” to cholai missa bhogwan ke koibole, aru ucha mamla “G” to cholai ekjun hosa Isor ke kobole. Dusra basa khan te bhi eitu kore. * Dusra tarika to ekta pura alak kotha cholabole lage missa bhogwan khan ke kobole. * Kunaba basa khan ekta kotha hale khas koribole missa bhogwan to mota na maiki ase. (Eitu bhi sabhi: [Isor](kt.html#god), [Asherah](names.html#asherim), [Baal](names.html#baal), [Molech](names.html#molech), [bhoot](kt.html#demon), [noksa](other.html#image), [raijyo](other.html#kingdom), [seva](kt.html#worship)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 35:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/35/01.md) * [Exodus 32:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/32/01.md) * [Psalms 031:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/031/005.md) * [Psalms 081:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/081/008.md) * [Isaiah 44:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/44/20.md) * [Acts 07:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/41.md) * [Acts 07:43](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/43.md) * [Acts 15:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/15/19.md) * [Acts 19:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/19/26.md) * [Romans 02:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/02/21.md) * [Galatians 04:8-9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/04/08.md) * [Galatians 05:19-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/05/19.md) * [Colossians 03:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/05.md) * [1 Thessalonians 01:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/01/08.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[10:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/10/02.md)__ Eitu bimar khan pora, Isor pora Pharoah ke dikhaise junto tai Pharaoh aru sob Egypt khan laga _bhogwan khan_ pora bhi bisi hokti ase. * __[13:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/04.md)__ Tetia Isor pora taikhan ke vacha dise aru koise, “Ami Yahweh ase, tumar Isor, kun pora tumi ke Egypt laga daas kora pora bachaaise. Dusra_bhogwan khan_ke seva nakuribi.” * __[14:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/02.md)__ Taikhan (Canaanite khan) missa _bhogwan khan_ke seva korise aru bisi beya bostu khan korise. * __[16:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/16/01.md)__ Israelite khan Canaanite laga _bhogwan khan_ke seva kora suru hoise Yahweh laga bodli, hosa Isor. * __[18:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/18/13.md)__ Hoilebi bisi Judah laga raja khan beya, beman thakise, aru taikhan murti ke seva korise. Kunaba raja khan taikhan laga bacha ke balidan dise missa_bhogwan khan_loogote. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H205, H367, H410, H426, H430, H457, H1322, H1544, H1892, H2553, H3649, H4656, H4906, H5236, H5566, H6089, H6090, H6091, H6456, H6459, H6673, H6736, H6754, H7723, H8163, H8251, H8267, H8441, H8655, G1493, G1494, G1495, G1496, G1497, G2299, G2712 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H205, H367, H410, H426, H430, H457, H1322, H1544, H1892, H2553, H3649, H4656, H4906, H5236, H5566, H6089, H6090, H6091, H6456, H6459, H6673, H6736, H6754, H7723, H8163, H8251, H8267, H8441, H8655, G1493, G1494, G1495, G1496, G1497, G2299, G2712
## bhoot, beya atma, safa nathaka atma ### Lamba kotha te bojai deya: Eitu khan sob kotha khan bhoot khan ke koi, kunto atma ase junto Isor laga icha ke aputi kore. * Isor pora sorgo-doot khan ke bonaise taike seva koribole. Ketia soitan Isor logot larai kore, kunuba sorgo-doot khan bhi larai kore aru sorgo pora philai dei. Eitu biswas kore junto bhoot khan aru beya atma khan hai “girija doot khan” ase. * Ketiaba eitu bhoot khan ke “safa nathaka atma khan” matei. Kotha “safa nathaka” mane “safa nathaka” nohoile “beya” nohoile “pobitro nohoa.” * Kelemane bhoot khan bhoot khan soitan ke seva kore, taikhan beya bostu khan kore. Ketiaba taikhan manuh laga bitor te thake aru taikhan ke hukum cholai. * Bhoot khan bisi hokti ase manuh khan pora, hoilebi Isor nisina hokti nohoi. ### Anuvad laga salah: * Kotha “bhoot” ke bhi anuvad koribo pare “beya atma.” * Kotha “safa nathaka atma” ke bhi anuvad koribo pare “safa nathaka atma” nohoile “bemani atma” nohoile “beya atma.” * Thik bonabi junto kotha nohoile kotha eitu ke anuvad kore eitu alak ase kotha pora junto cholai soitan ke kobole. * Bhabona rakhibi keneka kotha “bhoot” ke anuvad kore ekta local nohoile rashtreya basa te. (Sabi: [Keneka najana khan ke Anuvad kore](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [bhoot-dhori rakha](kt.html#demonpossessed), [Soitan](kt.html#satan), [missa bhogwan](kt.html#falsegod), [missa bhogwan](kt.html#falsegod), [sorgo-doot](kt.html#angel), [beya](kt.html#evil), [safa](kt.html#clean)) ### Bible te deya laga: * [James 02:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/18.md) * [James 03:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/03/15.md) * [Luke 04:36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/04/35.md) * [Mark 03:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/03/20.md) * [Matthew 04:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/04/23.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[26:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/09.md)__ Bisi manuh kun taikhan uporte __bhoot__ thakise Jisu logot anise. Ketia Jisu taikhan ke hukum dise, __bhoot__ manuh pora ulaise, aru bisi bar hala korise, “Tumi Isor laga bacha ase!” * __[32:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/32/08.md)__ bhoot khan_ manuh pora ulaise aru gahuri khan laga bitor te ghusi jaise. * __[47:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/05.md)__ Hekh te ek din ketia daasi chokri hala korise, Paul tai logot ghuraise aru __bhoot__ ke koise junto tai logot thakise, “Jisu laga naam te, tai pora ulai jabi.” Thik __bhoot__ tai pora ulai jaise. * __[49:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/02.md)__ Tai (Jisu) pani te beraise, toofan ke shanti korise, bisi bimar manuh ke bhal korise, _bhoot khan_ ke ulai dise, mora ke jeevon te uthai dise, aru pansta roti aru duita chutu mas ke ponchija khoa-loa koridise panch hazar manuh nimite. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2932, H7307, H7451, H7700, G169, G1139, G1140, G1141, G1142, G4190, G4151, G4152, G4189 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2932, H7307, H7451, H7700, G169, G1139, G1140, G1141, G1142, G4190, G4151, G4152, G4189
## bhoot-dhora ### Lamba kotha te bojai deya: Ekta manuh kun bhoot-dhora ase logote ekta bhoot nohoile beya atma ase junto taike hukum te rakhe tai ki kore aru bhabe. * Bisi bar ekta bhoot-dhora manuh tai nijor ke jokom dibo nohoile manuh ke kelemane bhoot pora taike eitu koribo dei. * Jisu pora bhoot-dhora manuh ke bhal korise bhoot khan ke hukum dise taikhan laga ulabole. Eitu ke bisi bar “ulaideya” bhoot matei. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase “bhoot-hukum te rakha” nohoile “eta beya atma pora hukum te rakha” nohoile “eta beya atma bitor te thakia.” (Eitu bhi sabhi: [bhoot](kt.html#demon)) ### Bible te deya laga: * [Mark 01:32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/32.md) * [Matthew 04:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/04/23.md) * [Matthew 08:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/08/16.md) * [Matthew 08:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/08/33.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[26:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/09.md)__ Bisi manuh kun _taikhan bitor bhoot_ ase Jisu logot anise. * __[32:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/32/02.md)__ Ketia taikhan nodi laga dusra kinar te ponchise, ekta _bhoot-dhora_ manuh Jisu logot polai ahise. * __[32:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/32/06.md)__ Manuh_bhoot thaka_ to ekta jhur awas te khandei, “Tumi moi logot ki lage, Jisu, Sobse Ucha Isor laga Putro? Morom pora moike dukh nidibi!” * __[32:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/32/09.md)__ Manuh nogor pora ahise aru manuh ke dekhise kun _logot bhoot khan thake_. * __[47:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/03.md)__ Hodai din taikhan (Paul aru Silas) tate berai, ekta daasi maiki_ekta bhoot pora dhori rakha_ taikhan ke picha korise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G1139 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G1139
## bichar din ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “bichar din” ekta piche ja laga somoi ke koi ketia Isor pora sob manuh ke bichar koribo. * Isor pora bonaise tar Putro, Jisu Krista ke, sob manuh laga bichar. * Bichar din te, Krista pora manuh ke bichar koribo tai laga dhormik adhot te. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke bhi anuvad koribo “bichar somoi” kelemane eitu kobo pare ek din pora bhi bisi. * Dusra rasta khan anuvad koribole eitu kotha ke hobo “hekha somoi ketia Isor sob manuh ke bichar koribo.” * Kunuba anuvad khan te eitu kotha ke dangor koribo eitu dikhabole junto eitu to ekta khas din nohoile somoi laga naam ase: “Bichar Din” nohoile “Bichar Somoi.” (Eitu bhi sabhi: [bichar](kt.html#judge), [Jisu](kt.html#jesus), [sorgo](kt.html#heaven), [norok](kt.html#hell)) ### Bible te deya laga: * [Luke 10:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/10/10.md) * [Luke 11:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/11/31.md) * [Luke 11:32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/11/32.md) * [Matthew 10:14-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/10/14.md) * [Matthew 12:36-37](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/36.md) ##Kotha joma kurai rakha: ## * Hokti: H2962, H3117, H4941, G2250, G2920, G2962 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2962, H3117, H4941, G2250, G2920, G2962
## bichar, bichar ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “bichar” aru “bichar” bisi bar ekta fasla bona ke koi jodi kunuba bostu to niyom te thik nohoile golti. * “Isor laga bichar” bisi bar tai laga fasla ke koi kunuba bostu ke ninda kora nohoile kunuba ke paapi koa. * Isor bichar te ase manuh ke saza deya taikhan laga paap nimite. * Kotha “bichar” bhi mane “ninda.” Isor tai laga manuh ke salah dei dusra jun ke eneka rasta te bichar nokoribole. * Dusra motlob “adhikar kora majote” nohoile “bichar majote,” fasla kora kunto manuh hai thik ase taikhan larai kora majote. * Kunuba likha-koa khan te, Isor “bichar khan” ase ki tai fasla loa to thik aru eni ase. Taikhan eki ase tai laga hukum, niyom, aru niyom khan te. * “Bichar” to budhi fasla-bonabo para laga ke koi. Ekta manuh kun “bichar” te komti hoi logote eku budhi nai budhi fasla khan bonabole. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, rasta khan anuvad koribole “bichar” ase “fasla” nohoile “ninda” nohoile “saza” nohoile “hukum.” * Kotha “bichar” ke anuvad kore “saza” nohoile “fasla” nohoile “fasla” nohoile “hukum” nohoile “ninda kora.” * Kunuba likha-koa khan te, kotha “bichar te” ke bhi anuvad koribo pare “bichar din te” nohoile “eitu somoi te ketia Isor manuh ke bichar kore.” (Eitu bhi sabhi: [hukum](other.html#decree), [bichar](other.html#judgeposition), [bichar din](kt.html#judgmentday), [eni](kt.html#justice), [niyom](other.html#law), [niyom](kt.html#lawofmoses)) ### Bible te deya laga: * [1 John 04:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/04/17.md) * [1 Kings 03:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/03/07.md) * [Acts 10:42-43](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/42.md) * [Isaiah 03:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/03/13.md) * [James 02:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/01.md) * [Luke 06:37](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/06/37.md) * [Micah 03:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/03/09.md) * [Psalm 054:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/054/001.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[19:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/16.md)__ Bhabokti khan manuh ke chaitavni dise junto jodi taikhan beya kora rokha nai koile aru Isor ke mana suru koranai korile, tetia Isor taikhan ke golti ase __bichar__ koribo, aru tai pora taikhan ke saza dibo. * __[21:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/08.md)__ Ekta raja to kunuba jun ase kun ekta raijyo ke raj kore aru manuh ke __bichar__ kore. Messiah ahibo ekdom bhal hobole kun bohibo tar baba-baba David laga mukut te. Tai sob prithibi te raj koribo hodai, aru kun hodai hosa pora __bichar__ koribo aru thik fasla khan bonabo. * __[39:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/04.md)__ Prodhan purohit tai laga kapra pathai dise ghusa te aru hala korise dusra dhorm laga solawta khan ke, “Amikhan eku gawahi nalage! Tum tai koa hunise junto tai Isor laga putro ase. Tumi laga __bichar__ ki ase?” * __[50:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/14.md)__ Hoilebi Isor sobjun ke __bichar__ koribo kun Jisu ke biswas nokore. Tai pora taikhan ke norok te pikhai dibo, kote taikhan khandibo aru taikhan laga daat bikhai kena hodai nimite kamuri thakibo. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H148, H430, H1777, H1778, H1779, H1780, H1781, H1782, H2940, H4055, H4941, H6414, H6415, H6416, H6417, H6419, H6485, H8196, H8199, H8201, G144, G350, G968, G1106, G1252, G1341, G1345, G1348, G1349, G2917, G2919, G2920, G2922, G2923, G4232 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H148, H430, H1777, H1778, H1779, H1780, H1781, H1782, H2940, H4055, H4941, H6414, H6415, H6416, H6417, H6419, H6485, H8196, H8199, H8201, G144, G350, G968, G1106, G1252, G1341, G1345, G1348, G1349, G2917, G2919, G2920, G2922, G2923, G4232
## Bisram ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “Bisram” hafta laga sath din ke koi, kunto Isor pora Israelite khan hukum dise ekta din ke aram rakhibole aru eku kaam nokoribo. * Jetia Isor prithibi ke choi din te bona kotom hoise, tai sathwa din te aram korise. Eki rasta te, Isor Israelite khan ke sathwa din to ekta khas din aram kora rakhibole hukum dise aru taike seva koribole. * Hukum “Bisram ke pobitro rakhibole” to dosta hukum te ekta ase junto Isor pora pathor laga foli khan te likhise junto tai Mosa ke dise Israelite khan nimite. * Yahudi laga din khan gendi kora laga tarika te, Bisram to Friday sooraj nama pichete suru hoi aru Saturday sooraj nama pichete hekh hoi. * Kunaba somoi Bible te Bisram ke “Bisram din” matei khali Bisram nohoi kena. ### Anuvad laga salah: * Eitu ki bhi anuvad koribo pare “aram din” nohoile “aram koribole din” nohoile “kaam nokora din” nohoile “Isor aram kora din.” * Kunaba anuvad khan eitu kotha ke dangor kori dei junto ekta khas din dikhabole, “Bisram din” nohoile “Aram Din.” * Bhabona koribi keneka eitu kotha ke anuvad koribo ekta local nohoile rashtrey basa te. (Eitu bhi sabhi: [Keneka najana naam ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [aram](other.html#rest)) ### Bible te deya laga: * [2 Chronicles 31:2-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ch/31/02.md) * [Acts 13:26-27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/26.md) * [Exodus 31:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/31/12.md) * [Isaiah 56:6-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/56/06.md) * [Lamentations 02:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/02/05.md) * [Leviticus 19:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/19/01.md) * [Luke 13:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/13/12.md) * [Mark 02:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/02/27.md) * [Matthew 12:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/01.md) * [Nehemiah 10:32-33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/10/32.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[13:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/05.md)__ “Hodai thik hobi _Bisram din_ke pobitro rakhibole. Junto ase, sob kaam khan choi din te koribi, sathwa din to eka din ase tumi aram kora aru moike manibole.” * __[26:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/02.md)__ Jisu Nazareth laga nogor te jaise kote tai bacha thaka te thakise. __Bisram__ te tai seva kora jagah te jaise. * __[41:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/41/03.md)__ Din Jisu ke moidam kora pachote __Bisram__ din thakise, aru Yahudi khan ke eitu din te moidam te jabole denai. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H4868, H7676, H7677, G4315, G4521 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H4868, H7676, H7677, G4315, G4521
## biswas yogyo ### Lamba kotha te bojai deya: Samany te, kotha “biswas yoyo” ekta biswas, biswas nohoile biswas thaka kunuba jun nohoile kunuba bostu ke koi. * “biswas yogyo” kunuba jun ke biswas thaka junto tai ki koi aru kore eitu hosa aru biwas layak ase. * “Jisu logote biswas yogyo” thaka mane Isor laga sob Jisu laga shika khan ke biswas kora. Eitu mane junto manuh Jisu ke biswas kore aru tai laga balidan taikhan ke taikhan laga paap pora safa koribole aru taikhan ke saza pora bachai deya junto taikhan pabole kelemane taikhan laga paap nimite. * Hosa biswas yogyo nohoile Jisu ke biswas ekta manuh ke bhal atma laga phol khan dibole koridibo nohoile adhot khan kelemane Pobitro Atma tai logote thaki ase. * Ketiaba “biswas yogyo” samanny te sob Jisu laga shika khan ke koi, bayan “biswas yogyo laga hosa.” * Likha-koa khan te junto ase “biswas yogyo rakhibi” nohoile “biswas yogyo ke charidibi,” kotha “biswas yogyo” thaka nohoile biswas laga sob Jisu laga shika khan. ### Anuvad laga salah: * Kunuba likha-koa khan te, “biswas yogyo” ke anuvad kore “biswas” nohoile “ * Kunuba basa khan nimite eitu kotha khan ke anuvad koribo kotha laga ang khan cholai kena “biswas.” (Sabi: [abstractnouns](INVALID translate/figs-abstractnouns) * Bayan “biswas yogyo rakhibi” ke anuvad kore “Jisu ke biswas rakhibi” nohoile “Jisu ke biswas kora suru koribi.” * Kotha “taikhan biswas yogyo laga bitor hosa khan rakhibo lage” ke anuvad kore “taikhan Jisu laga sob hosa bostu khan biswas koribo lage junto taikhan ke shikaise.” * Bayan “moi laga hosa chokra biswas yogyo te” ke anuvad kore kunuba bostu pora “kun moi logot ekta chokra nisina ase kelemane Ami taike Jisu ke biswas koribole shikaise” nohoile “moi laga atma chokra, kun Jisu ke biswas kore.” (Eitu bhi sabhi: [biswas](kt.html#believe), [biswas yogyo](kt.html#faithful)) ### Bible te deya laga: * [2 Timothy 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/04/06.md) * [Acts 06:7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/07.md) * [Galatians 02:20-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/02/20.md) * [James 02:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/18.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * _[05:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/05/06.md)__ Ketia Isaac ekta jowan chokra thakise, Isor pora Abraham laga _biswas yogyo_ke porikha loise koi kena, “Isaac ke lobi, tumar laga khali chokra, aru taike morai dibi ekta balidan moike.” * __[37:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/31/07.md)__ Tetia tai (Jisu) Peter ke koise, “Tumi chutu _biswas yogyo_ thaka laga manuh, tumi kele chinta kore?” * __[32:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/32/16.md)__ Jisu pora taike koise, “Tumar laga _biswas yogyo_ pora tumike bhal koridise. Shanti te jabi.” * __[38:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/09.md)__ Tetia Jisu pora Peter ke koise, “Soitan pora tumi sob ke lobole mon ase, hoilebi Ami tumar nimite prarthna korise, Peter, junto tumi laga _biswas yogyo_ to naharibo. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H529, H530, G1680, G3640, G4102, G6066 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H529, H530, G1680, G3640, G4102, G6066
## biswas yogyo nathaka, biswas yogyo nathaka ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “biswas yogyo nathaka” mane biswas yogyo nohobole nohoile biswas nathakibole. * Eitu kotha cholai manuh ke dikhabole kun Isor ke biswas nokore. Taikhan laga biswas komti to dikhe taikhan niyom beya te kora. * Bhabobanir Jeremiah pora Israel ke bodnam korise biwas yogyo nathaka aru Isor ke namana nimite. * Taikhan murti khan ke seva korise aru manuh bhir khan laga dusra pobitro nohoa niyom picha korise kun seva nohoile Isor ke namane. ### Anuvad laga salah * Likha-koa uporte, kotha “biswas yogyo nathaka” ke anuvad kore “unbiswas yogyo” nohoile “unbiswas yogyo” nohoile “Isor ke namana” nohoile “biswas nokora.” * Kotha “biswas yogyo nathaka” ke anuvad kore “unbiswas” nohoile “unbiswas yogyo” nohoile “Isor logot larai kora.” (Eitu bhi sabhi: [Keneka naam ke anuvad koribo](INVALID translate/translate-names) (Eitu bhi sabhi: [biswas](kt.html#believe), [biswas yogyo](kt.html#faithful), [namana](other.html#disobey)) ### Bible te deya laga: * [Ezekiel 43:6-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/43/06.md) * [Ezra 09:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezr/09/01.md) * [Jeremiah 02:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/02/18.md) * [Proverbs 02:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/02/20.md) * [Revelation 21:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/21/07.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G571 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G571
## biswas yogyo, biswas yogyo, biswas yogyo nathaka, biswas yogyo nathaka ### Lamba kotha te bojai deya: “biswas yogyo” Isor ke mane bisi bar Jisu shika khanlaga anusar te thakia. Eitu mane biswas yogyo tai logot thaka taike mani kena. Bayan nohoile shart biswas yogyo thaka hai “biswas yogyo” ase. * Ekta manuh kun biswas yogyo ase hodai biswas koribo pare tai laga kosom khan rakha te aru tai laga zimmedari khan dusra manuh ke hodai pura koribole. * Ekta biswas yogyo manuh dukh pora ekta kaam kore, ketia eitu lamba aru digdar hoilebi. * Isor logot biswas yogyo to baar-baar kori thaka shika ase ki Isor moikhan ke koribo dibo mon ase. Kotha “biswas yogyo nathaka” manuh ke dikhai kun eku nokore ki Isor pora taikhan hukum dise koribole. Shart nohoile shika biswas yogyo nathaka to “biswas yogyo nathaka” ase. * Israel laga manuh ke “biswas yogyo nathaka” matei ketia taikhan murti khan ke seva kora suru hoise aru ketia taikhan Isor dusra rasta khan te namana hoise. * Shadi te, kunuba jun kun byabichar kore eitu “biswas yogyo nathaka” ase tai nohoile tai laga maiki logot. * Isor kotha ke cholai “biswas yogyo nathaka” Israel laga namani thaka adhot ke dikhabole. Taikhan Isor ke mananai nohoile taike sonman deyanai. ### Anuvad laga salah: * Bisi likha-koa khan te, “biswas yogyo” ke anuvad kore “biswas yogyo” nohoile “samarpit” nohoile “biswas laga.” * Dusra likha-koa khan te, “biswas yogyo” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “biswas koribole suru kora” nohoile “biswas kora te har namana aru Isor ke mani thaka.” * Rasta khan junto “biswas yogyo” ke anuvad kore ase “biswas te har namana” nohoile “biswas yogyo” nohoile “biswas layak” nohoile “biswas aru Isor ke mani thaka.” * Likha-koa uporte, “biswas yogyo nathaka” ke anuvad kore “biswas yogyo nohoi” nohoile “biwas yogyo nathaka” nohoile “namani thaka” nohoile “biswas yogyo nohoi.” * Kotha “biswas yogyo nathaka” ke anuvad kore “manuh kun biswas yogyo nohoi (Isor ke)” nohoi “biswas yogyo nathaka manuh” nohoile “taikhan kun Isor ke namane” nohoile “manuh kun Isor logot larai kore.” * Kotha “biswas yogyo nathaka” ke anuavd kore “namani thaka” nohoile “biswas yogyo nohoi” nohoile “biswas nohoi nohoile namani thaka.” * Kunuba basa khan te, kotha “biswas yogyo nathaka” to kotha “biswas nohoi” logot eki ase. (Eitu bhi sabhi: [byabichar](kt.html#adultery), [biswas](kt.html#believe), [namana](other.html#disobey), [biswas yogyo](kt.html#faith), [biswas](kt.html#believe)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 24:49](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/24/49.md) * [Leviticus 26:40](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/26/40.md) * [Numbers 12:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/12/06.md) * [Joshua 02:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/02/14.md) * [Judges 02:16-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/02/16.md) * [1 Samuel 02:9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/02/09.md) * [Psalm 012:1](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/012/001.md) * [Proverbs 11:12-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/11/12.md) * [Isaiah 01:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/01/26.md) * [Jeremiah 09:7-9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/09/07.md) * [Hosea 05:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hos/05/05.md) * [Luke 12:46](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/12/45.md) * [Luke 16:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/16/10.md) * [Colossians 01:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/07.md) * [1 Thessalonians 05:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/05/23.md) * [3 John 01:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/3jn/01/05.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[08:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/08/05.md)__ Bobdigrah te bhi, Joseph _biswas yogyo_ thakise Isor ke, aru Isor pora taike ashirbad dise. * __[14:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/12.md)__ Karone, Isor to _biswas yogyo_thakise tai laga kosom khan Abraham, Isaac, aru Jacob logot. * __[15:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/15/13.md)__ Manuh pora kosom dise Isor logot _biswas yogyo_ thakibole aru tai laga niyom khan picha koribole. * __[17:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/09.md)__ David nyaya aru _biswas yogyo_pora raj korise bisi sal tok, aru Isor taike ashirbad dise. Hoilebi, tai laga hekh hoa laga jeevon te tai beya pora Isor logote paap korise. * __[18:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/18/04.md)__ Isor Solomon logote ghusa thaksie aru, ekta saza nisina Solomon _biswas yogyo_ nathaka nimite, tai kosom dise Israel laga des ke duita raijyo te bhag koridibole Solomon mora pachote. * __[35:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/35/12.md)__ “Dangor chokra tai laga baba ke koise, ‘Eitu sob sal khan te Ami tumar nimite _biswas yogyo_ pora kaam korise!” * __[49:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/17.md)__ Hoilebi Isor to _biswas yogyo_ ase aru koise junto jodi tumi pora tumar laga paap shikar korile, tai pora tumike khyama dibo. * __[50:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/04.md)__ Jodi tumi _biswas yogyo_ moi logot hekh tok thakile, tetia Isor pora tumike bachaidibo. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H529, H530, H539, H540, H571, H898, H2181, H4603, H4604, H4820, G569, G571, G4103 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H529, H530, H539, H540, H571, H898, H2181, H4603, H4604, H4820, G569, G571, G4103
## biswas, biswas, biswas layak, biswas layak ### Lamba kotha te bojai deya: “biswas” kunuba bostu nohoile kunuba ke biswas kora junto bostu nohoile manuh to hosa ase nohoile biswas thaka. Junto biswas bhi “biswas” matei. Ekta “biswas layak” manuh to ekjun ase tumi biswas koribo pare koribole aru kobole ki thik aru hosa ase, aru ekjun kun logot ase “biswas layak”. * Biswas to biswas yogyo ke eki usor ase. Jodi amikhan kunuba jun ke biswas kore, amikhan eitu manuh ke biswas yogyo thake ki taikhan kosom dise koribole. * Kunuba jun ke biswas thaka bhi mane junto manuh uporte biswas thaka. * Jisu ke “biswas kora” mane biswas kora junto tai hai Isor ase, biswas kora junto tai krus te morise moikhan laga paap khan nimite te therabole, aru tai uporte biswas rakha moikhan ke bachabole. * Ekta “biswas layak koa” to kunuba bostu ke koi junto koise eitu ke gindi koribo pare hosa hobole. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan anuvad koribole “biswas” junto ase “biswas” nohoile “biswas yogyo thaka” nohoile “akha thaka” nohoile “biswas rakha.” * Kotha “tumar laga biswas rakha” to bisi eki ase “biswas kora” laga motlob ke. * Kotha “biswas layak” ke anuvad kore “biswas thaka” nohoile “biswas” nohoile hodai biswas koribo pare. (Eitu bhi sabhi: [biswas](kt.html#believe), [akha](other.html#confidence), [biswas yogyo](kt.html#faith), [biswas yogyo](kt.html#faithful), [hosa](kt.html#true)) ### Bible te deya laga: * [1 Chronicles 09:22-24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/09/22.md) * [1 Timothy 04:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/04/09.md) * [Hosea 10:12-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hos/10/12.md) * [Isaiah 31:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/31/01.md) * [Nehemiah 13:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/13/12.md) * [Psalm 031:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/031/005.md) * [Titus 03:8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/tit/03/08.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[12:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/12/12.md)__ Ketia Israelite khan dekhise junto Egyptian khan mora, taikhan Isor ke __biswas__ aru biswas korise junto Mosa to Isor laga ekta bhabobanir thakise. * __[14:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/15.md)__ Joshua to ekta bhal solawta thakise kelemane tai __biswas__ aru Isor ke manise. * __[17:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/02.md)__ David to ekta nomro aru dhormik manuh thakise kun __biswas__ aru Isor ke mane. * __[34:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/34/06.md)__ Tetia Jisu ekta kisah koise manuh laga kun taikhan nijor laga bhal khan te __biswas__ kore aru dusra manuh ke ghin kore. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H539, H982, H1556, H2620, H2622, H3176, H4009, H4268, H7365, G1679, G3872, G3982, G4006, G4100, G4276 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H539, H982, H1556, H2620, H2622, H3176, H4009, H4268, H7365, G1679, G3872, G3982, G4006, G4100, G4276
## biswas, biswasi, biswas, biswasi nokora, biswas nokora ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “biswas” aru “ biswas kora” to eki ase, hoilebi ulop pora alak motlob khan ase: ### 1. Biswas * Kunuba bostu ke biswas kori manibole nohoile biswas junto hosa ase. * Kunuba jun ke biswas kori hosa mana junto ki manuh koise eitu hosa ase. ### 2. Biswas kora * “biswas kora” kunuba jun ke mane “ biswas” kore manuh ke. Eitu mane biswas kore eitu manuh ke kun tai koi tai ase, junto tai hodia hosa koi, aru tai koribo ki tai kosom dise koribole. * Ketia ekta manuh kunuba bostu hosa pora biswas kore, tai ekta rasta te kaam koribo junto biswas ke dikhabo. * Kotha “biswas thakibi” bisi bak eki motlob ase “ biswas” nisina. * “Jisu ke biswas kora” mane biswas kora junto tai Isor laga Putro ase, junto tai Isor tai nijor ase kun manuh hoise aru kun morise ekta balidan te moikhan laga paap khan nimite. Eitu mane taike biswas kora eta roikhya aru ekta rasta te thaka junto taike sonman kore. Bible te, kotha “biswasi” kunubajun ke koi kun biswas kore aru Jisu krista eta roikhya ase koi kena. * Kotha “biswasi” mane “manuh kun biswas khan kore.” * Kotha “Christian” to hekh te porom hekh naam hoise biswasi khan nimite kelemane eitu dikhai junto taikhan Krista ke biswas kore aru tai laga shika khan mane. Kotha “unbiswas” kunuba bostu nohoile kunubajun ke biswas nokura ke koi. * Bible te, “unbiswas” biswas nokura nohoile Jisu Krista ekta roikhya ase biswas nokore ke koi. * Ekta manuh kun Jisu ke biswas nokore eitu ke eta “unbiswasi” matei. ### Anuvad laga salah: * “biswas” ke anuvad kore “hosa ase jane” nohoile “thik ase jane.” * “biswas kora” ke anuvad kore “pura biswas kora” nohoile “biswas aru mane” nohoile “pura biswas rakhe aru picha kore. * Kunuba anuvad khan te koi “ Jisu ke biswasi” nohoile “Krista ke biswasi.” * Eitu kotha ke bhi anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “manuh kun Jisu ke biswas kore” nohoile “kunuba kun Jisu ke jane aru tai nimite thake. * Dusra rasta khan te “biswasi” ke anuvad kora to hobole pare “Jisu ke picha kora” nohoile “manuh kun jane aru Jisu ke mane. * Kotha “biswasi” to ekta samany kotha ase Krista ke biswasi nimite, ketia “chela” aru “apostle” ke manuh nimite bisi alak pora cholaise kun Jisu ke jane ketia tai jinda thakise. Eitu to bhal hobo eitu kotha khan ke alak rasta khan te anuvad koribole, taikhan ke alak rakhibole. * Dusra rasta khan “unbiswas” ke anuvad koribole junto thake “ komti laga biswas yogyo nohoile “biswas nokura.” * Kotha “unbiswasi” ke anuvad kore “manuh kun Jisu ke biswas nokore” nohoile “kunubajun kun Jisu ke roikhya ase koi kena biswas nokore.” (Eitu bhi sabhi: [biswas](kt.html#believe), [apostle](kt.html#apostle), [Christian](kt.html#christian), [chela](kt.html#disciple), [biswas yogyo](kt.html#faith), [biswas](kt.html#trust)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 15:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/15/06.md) * [Genesis 45:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/45/24.md) * [Job 09:16-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/09/16.md) * [Habakkuk 01:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hab/01/05.md) * [Mark 06:4-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/06/04.md) * [Mark 01:14-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/14.md) * [Luke 09:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/09/41.md) * [John 01:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/12.md) * [Acts 06:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/05.md) * [Acts 09:42](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/09/40.md) * [Acts 28:23-24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/28/23.md) * [Romans 03:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/03/03.md) * [1 Corinthians 06:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/06/01.md) * [1 Corinthians 09:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/09/03.md) * [2 Corinthians 06:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/06/14.md) * [Hebrews 03:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/03/12.md) * [1 John 03:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/03/23.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[03:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/03/04.md)__ Noah manuh ke chaitavni dise banpani ahibo laga aru taikhan ke koise Isor logot ghurabi, hoilebi taikhan __biswas__ koranai taike. * __[04:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/08.md)__ Abram Isor laga kosom ke __biswas__ korise. Isor dikhai-deya koridise junto Abram to dhormik ase kelemane tai Isor laga kosom ke __biswas__ kore. * __[11:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/11/02.md)__ Isor ekta rasta dise prothom jonom hoa jun ke bi bachabole kun taike _biswas kore_. &_[11:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/11/06.md)__ Hoilebi Egyptian khan Isor ke __biswas__ koranai nohoile tai laga hukum mananai. * __[37:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/37/05.md)__ Jisu jowab dise, “Ami to jee utha aru jeevon ase. Kun moike __biswas__ kore hodia thakibo, tai morilebi. Sobjun kun moike _biswas kore_ ketia bi namoribo. Tumi eitu __biswas__ kore?” * __[43:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/01.md)__ Jetia Jisu sorgo te jaise, chela khan Jerusalem te thakise Jisu pora taikhan koribole hukum deya nisina. _biswasi khan_ tate baar-baar prarthna koribole joma kori thakise. * __[43:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/03.md)__ Ketia _biswasi khan_ sob eki logot thakise, achanak ghor kote taikhan bhorta hoikena thakise ekta taqot hawa nisina awas korise. Tetia kunuba bostu junto jyoti laga jui nisina dekhise ahise sob _biswasi khan_ laga matha te. * __[43:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/13.md)__ Hodai din, bisi manuh _biswasi khan_hoise. * __[46:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/06.md)__ Eitu din te bisi manuh Jerusalem te Jisu ke picha kora khan ke tarona korise, karone _biswasi khan_ dusra jagah khan te jaise. Hoilebi eitu laga bodli, taikhan Jisu laga prosar korise sob kote taikhan ja te. * __[46:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/01.md)__ Saul to jowan manuh thakise kun manuh laga bostro ke roikhya korise kun Stephen ke morai dise. Tai Jisu ke biswas koranai, karone tai _biswasi khan_ ke tarona korise. * __[46:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/09.md)__ Kunuba_biswasi khan_ kun Jerusalem laga tarona pora polaise Antioch laga nogor pora dhur aru Jisu^ae laga prosar korise!Eitu Antioch te thakise junto Jisu laga _biswasi khan_ ke prothom “Christain khan” matise. * __[47:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/14.md)__ Taikhan bhi bisi chithi khan likhise mon dangor koribole aru _biswasi khan_ ke girja te shikabole. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H539, H540, G543, G544, G569, G570, G571, G3982, G4100, G4102, G4103, G4135 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H539, H540, G543, G544, G569, G570, G571, G3982, G4100, G4102, G4103, G4135
## bojabole, bojai deya ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “bojabole” mane taqot pora akha deya aru kunuba jun ke koribo deya ki thik ase. Junto akha deya ke “bojai deya” matei. * Bojai deya laga bhabona to dusra manuh ke paap nokoribole manideya aru Isor laga icha picha kora. * Notun Niyom te Christian khan ke shikai eki dusra jun ke morom te bojabole, kara nohoile beya pora nohoi. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “bojabole” ke bhi anuvad koribo pare “taqot pora koa” nohoile “manideya” nohoile “salah.” * Thik bonabi eitu kotha laga anuvad to nahale junto bojai deya kora to ghusa nohoi. Kotha to taqot aru mon dibo lage, hoilebi eitu to ghusa laga kotha koideya nohobo lage. * Sob likha-koa khan te, kotha “bojabole” to “akha deya” pora alak anuvad koribo lage, kunto mane mon choideya, bojaideya, nohoile kunuba jun ke sukh korideya. * Eitu ke bhi anuvad koribo pare “chaitavni” pora alak, kunto mane chaitavni nohoile kunuba jun ke thik korideya tai laga golti adhot nimite. ### Bible te deya laga: * [1 Thessalonians 02:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/02/03.md) * [1 Thessalonians 02:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/02/10.md) * [1 Timothy 05:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/05/01.md) * [Luke 03:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/03/18.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G3867, G3870, G3874, G4389
## bondi loa, bondi rakha, semna ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “bondi loa” mane kunuba bostu ke bondi loa nohoile bhal pora tara-tari kora. Kunuba bostu junto bondi rakhise nohoile eki logot milise eitu ke ekta “bondi rakha” matei. Kotha “semana” to eitu kotha laga poila kotha ase. * “bondi rakha” hoa mane kunuba bostu ke bondi loa nohoile kunuba bostu ke bandi thaka. * Ekta alankarik bhabna te, ekta manuh “semna” hobo pare ekta vacha te, kunto mane tai “pura koribo lage” tai ki kosom loise koribole. * Kotha “bondi rakha” enibostu ke koi junto bondi loi, bon kore, nohoile kunuba jun ke bondi loa. Eitu gao laga janjeer khan, bedee nohoile rusi ke koi junto ekta manuh ke hilibole azad dei. * Bible laga somoi te, bondi rakha khan junto ase rusi nohoile janjeer bondigrah te thaka khan logot usor thakise ekta bondigrah pathor laga berra nohoile mati te. * Kotha “bondi loa” ke bhi cholai ekta jokom ke kapra pora bandi rakha bhal koribole ke koa. * Ekta mora manuh ke “bondibo” kapra pora moidam laga taiyar koribole. * Kotha “bondi rakha” alankarik te cholai kunuba bostu ke kobole, junto ase paap, junto hukum te rakhe nohoile kunuba jun ke daas te rakha. * Ekta bondi rakha ke bhi ekta usor sonban manuh majote hobo kunto te taikhan eki dusra jun ke bhabona, atma aru gao te modot kore. Eitu halei shadi laga sonban te. * Udahran, ekta mota aru maiki “bondi rakhe” nohoile eki dusra jun bondi hoi. Eitu ekta bondi hoa ase junto Isor bangibo dibo mon nai. ### Anuvad laga salah: * Kotha “bondi loa” ke bhi anuvad koribo pare “bandi rakha” nohoile “bandi loa” nohoile “bandia (usorte).” * Alankarik te, eitu ke anuvad kore “rokhai deya” nohoile “rokha” nohoile “pora rakha (kunuba bostu).” * “bondi loa” ke ekta khas te chola Matthew 16 aru 18 te mane “rokha” nohoile “agya nidiya.” * Kotha “bondi rakha” ke anuvad kora “janjeer khan” khan” nohoile “rusi khan” nohoile “bedee.” * Alankarik kotha “bondi rakha” ke anuvad kore “digdar” nohoile “sonban” nohoile “sonban.” * Kotha “shanti laga bondi rakha” mane “eki mila te thaka, kunto manuh eki dusra jun ke usor sonban te ani deya.” Nohoile “eki logot bandi deya junto shanti anibole.” * “bondi loa” ke anuvad kore “bandi loa” nohoile “ekta bandage halideya.” “bondi loa” ekjun nijor ke ekta vacha pora ke anuvad kore “ekta vacha ke kosom deya pura koribole” nohoile “ekta vacha ke pura koribole.” * Likha-koa uporte, kotha “bondi rakha” ke anuvad kore “bandi rakha” nohoile “bandi loa” nohoile “janjeer” nohoile “bondi loa (pura koribole)” nohoile “koribole lage.” (Eitu bhi sabhi: [pura korideya](kt.html#fulfill), [shanti](other.html#peace), [bondigrah](other.html#prison), [noukor](other.html#servant), [kosom](kt.html#vow)) ### Bible te deya laga: * [Leviticus 08:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/08/06.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H247, H481, H519, H615, H631, H632, H640, H1366, H1367, H1379, H2280, H2706, H3256, H3533, H3729, H4147, H4148, H4205, H4562, H5650, H5656, H5659, H6029, H6123, H6616, H6696, H6872, H6887, H7194, H7405, H7573, H7576, H8198, H8244, H8379, G254, G331, G332, G1195, G1196, G1198, G1199, G1210, G1397, G1398, G1401, G1402, G2611, G2615, G3734, G3784, G3814, G4019, G4029, G4385, G4886, G4887, G5265
## budhi, budhi ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “budhi” kunaba ke koi kun boji ki thik ase aru bhal bostu koribole aru tetia eitu kore. “Budhi” to boji ja ase aru shika ki hosa aru thik bhal ase. * Budhi hoa to bhal phesala koribole para ase, eitu bassi na kora ki Isor ke sukh kore. * Bible te, kotha “prithibi laga budhi” to ekta alankarik rasta te koi ki manuh eitu prithibi te bhabona kore eitu budhi ase, hoilebi kunto to okora ase. * Manuh budhi hoi Isor ke huni kena aru nomrota pora tai laga khusi mane. * Ekta budhi manuh pora Pobitro Atma laga phol dikhabo tai laga jeevon te, junto ase aanand, kripa, morom, aru nomro. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, dusra rasta khan “budhi” ke anuvad koribole ase “Isor logot mane” nohoile “hoishyar aru mani thaka” nohoile “Isor ke bhoi kora.” * “Budhi” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “budhi pora thakia” nohoile “hoishyar aru mani thakia” nohoile “bhal bichar.” * Eitu to anuvad koribole ekdom bhal hobo “budhi” aru “budhi” ke ekta rasta te junto taikhan to alak kotha khan ase dusra chabi kotha khan dhormik nohoile mani thaka nisina. (Eitu bhi sabhi: [mane](other.html#obey), [phol](other.html#fruit)) ### Bible te deya laga: * [Acts 06:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/02.md) * [Colossians 03:15-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/15.md) * [Exodus 31:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/31/06.md) * [Genesis 03:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/03/04.md) * [Isaiah 19:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/19/11.md) * [Jeremiah 18:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/18/18.md) * [Matthew 07:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/07/24.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[02:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/02/05.md)__ Tai bhi __budhi__ hobole mon thakise, karone tai kunaba phol uthaise aru khai dise. * __[18:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/18/01.md)__ Ketia Solomon __budhi__ mangise, Isor sukh paise aru taike prithibi te _sobse budhi_manuh bonai dise. * __[23:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/23/09.md)__ Kunaba somoi pachote, __budhi__ manuh dhur des purob pora akos te eta alak tara dikhise. * __[45:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/45/01.md)__ Tai (Stephen) logot ekta bhal naam thakise aru Pobitro Atma aru __budhi__ pora bhorta thakise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H998, H1350, H2445, H2449, H2450, H2451, H2452, H2454, H2942, H3820, H3823, H6195, H6493, H6912, H7535, H7919, H7922, H8454, G4678, G4679, G4680, G4920, G5428, G5429, G5430 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H998, H1350, H2445, H2449, H2450, H2451, H2452, H2454, H2942, H3820, H3823, H6195, H6493, H6912, H7535, H7919, H7922, H8454, G4678, G4679, G4680, G4920, G5428, G5429, G5430
## byabichar, byabichari, byabichar kora, byabichari ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “byabichar” ekta paap ke koi junto ulai ketia ekta shadi kora manuh kunuba jun logot sonban rakhe kun eitu manuh laga maiki nohoile mota nohoi. Diujon bhi byabichar laga golti ase. Kotha “byabichari” eitu adhot ke dikhai nohoile eni manuh kun eitu paap kore. * Kotha “byabichar kora” eni manuh ke koi kun byabichar kore. * Ketiaba kotha “byabichari” thik cholai junti eitu ekta maiki ase kun byabichar kore. * Byabichar kosom bangai dei junto ekta mota aru maiki eki dusra jun logot bonai taikhan shadi laga vacha te. * Isor pora Israelite khan ke hukum dise byabichar nokoribole. * Kotha “byabichari” bisi bar ekta alankarik bhabona te cholaise Israel laga manuh ke dikhabole Isor ke unbiswas yogyo hoa nimite, ketia taikhan missa bhogwan khan ke seva kore. ### Anuvad laga salah: * Jodi sai thaka basa logot ekta kotha nai junto mane “byabichar,” eitu kotha ke anuvad kore ekta kotha pora junto ase : kunuba jun laga maiki logote soririk sonban rakha” nohoile “dusra manuh laga mota nohoile maiki logote usor thaka.” * Kunaba basa khan te byabichar laga eta sida te nokoi, junto ase “kunaba mota nohoile maiki logote ghuma” nohoile “ekjun maiki logot unbiswas yogyo thaka.” (Eitu bhi sabhi: [euphemism](INVALID translate/figs-euphemism) * Ketia “byabichari” ekta alankarik bhabona te cholai, eitu ekdom hobo anuvad koribole mila-mili koribole Isor tar kotha namana manuh laga koa te eta unbiswas yogyo mota nohoile maiki ke milai kena sa. Jodi eitu thik pora sai rakha basa te mila-mil koranai koile, “byabichari” laga alankarik chola ke anuvad kore “unbiswas yogyo” nohoile “niyom beya” nohoile “eta unbiswas yogyo mota-maiki nisina.” (Eitu bhi sabhi: [kora](other.html#commit), [vacha](kt.html#covenant), [soririk te niyom beya](other.html#fornication), [ghum laga](other.html#sex), [biswas yogyo](kt.html#faithful)) ### Bible te deya laga: * [Exodus 20:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/20/12.md) * [Hosea 04:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hos/04/01.md) * [Luke 16:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/16/18.md) * [Matthew 05:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/27.md) * [Matthew 12:39](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/38.md) * [Revelation 02:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/02/22.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[13:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/06.md)__ ” __byabichar__ nokoribi.” * __[28:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/28/02.md)__ __byabichar__ nokoribi. * __[34:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/34/07.md)__ “Dhorm laga solawta eneka prarthna kore, ‘Dhanyabad, Isor, junto Ami ekta paap kora nohoi dusra manuh nisina junto ase chur kora khan, beya manuh, _byabichar kora khan_, nohoile eitukhan nisina junto kar loa.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H5003, H5004, G3428, G3429, G3430, G3431, G3432 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5003, H5004, G3428, G3429, G3430, G3431, G3432
## centurion ### Lamba kotha te bojai deya: Ekta centurion to ekta Roman siphai laga adhikari kun logote eksoh siphai khan laga bhir ase tai laga hukum te. * Eitu ke bhi ekta kotha pora anuvad koribo pare junto mane, “ekta eksoh manuh laga solawta” nohoile “siphai laga solawta” nohoile “ekta eksoh laga adhikari.” * Ekjun Roman centurion Jisu logot ahise anurothkoribole tar noukor laga bhal nimite. * Centurion sai rakha Jisu’ ke krus te hala laga asorit hoise ketia tai gawah hoise keneka Jisu morise. * Isor pora ekta centurioan ke Peter logot pothaise karone junto Peter taike Jisu laga bhal khobor khan bojabole. (Eitu bhi sabhi: [Rome](names.html#rome)) ### Bible te deya laga: * [Acts 10:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/01.md) * [Acts 27:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/27/01.md) * [Acts 27:42-44](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/27/42.md) * [Luke 07:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/07/02.md) * [Luke 23:47](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/23/46.md) * [Mark 15:39](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/15/39.md) * [Matthew 08:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/08/05.md) * [Matthew 27:54](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/27/54.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G1543, G2760 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G1543, G2760
## charideya, charideya ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “charideya” mane kunuba jun ke charideya nohoile kunuba bostu ke charideya. Kunuba jun kun ke “charidise” khali hoise nohoile kunuba jun pora charidise. * Ketia manuh Isor ke “charidei”, taikhan tai logot biswas yogyo nathaka taike namani kena. * Ketia Isor manuh ke “charidei”, tai taikhan ke modot kora rokhaidei aru taikhan ke dukh pabole dei takhan koridibole tai logot wapas ahibole. * Eitu kotha bhi mane bostu khan ke charideya, junto ase charideya, nohoile picha nokora, Isor laga shika khan. * Kotha “charideya” ke piche laga kotha te cholai, “tai tumike charidise” nohoile kunuba jun ke koi kun ke “charidise.” ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase “charideya” nohoile “chinta nokora” nohoile “charideya” nohoiel “eitu pora jaija” nohoile “piche charideya,” likha-koa uporte. * “charideya” Isor laga niyom ke anuavd kore “Isor laga niyom namana.” Eitu ke bhi anuvad koribo pare “charideya” nohoile “chari loa” nohoile “mani thaka rokha” tai laga shika khan nohoile tai laga niyom khan. * Kotha “charideya” ke anuvad kore “charideya hoa” nohoile “khali hoija.” * Eitu bisi safa ase eitu ke anuvad kora te alak kotha khan cholabole, uporte rakhe kitab pora dikhai ekta bostu nohoile ekta manuh ke charideya laga. ### Bible te deya laga: * [1 Kings 06:11-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/06/11.md) * [Daniel 11:29-30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/11/29.md) * [Genesis 24:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/24/26.md) * [Joshua 24:16-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/24/16.md) * [Matthew 27:45-47](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/27/45.md) * [Proverbs 27:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/27/09.md) * [Psalms 071:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/071/017.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H488, H2308, H5203, H5428, H5800, H5805, H7503, G646, G657, G863, G1459, G2641, ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H488, H2308, H5203, H5428, H5800, H5805, H7503, G646, G657, G863, G1459, G2641,
## chela ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “chela” ekta manuh ke koi kun bisi somoi ekta shika manuh logot thake, eitu shika manuh pora adhot shikei aru shika. * Manuh kun Jisu ke picha kore, tai laga shika khan ke huni aru taikhan ke manei, eitu ke tai laga “chela khan” matei. * John Baptisma logot bhi chela khan ase. * Jisu laga sevkai te, tate bisi chela khan thakise kun taike picha kore aru tai laga shika khan hunei. * Jisu pora baroh chela khan ke bassi loise tar laga usor picha kora khan hobole; eitu manuh tai laga “apostle khan” hoa janise. * Jisu’ laga baroh apostle khan jana suru hoise tai laga “chela khan” nohoile “baroh.” * Jisu sorgo te naja agete, tai pora tar laga chela khan ke hukum dise dusra manuh ke shikabole keneka Jisu’ laga chela khan, hobo. * Eni ekjun kun Jisu ke biswas kore aru tai laga shika khan manibo eitu ke Jisu laga ekta chela matibo. ### Anuvad laga salah: * Kotha “chela” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “picha kora” nohoile “likha-pura khan” nohoile “likha-pura khan” nohoile “shiki thaka khan.” * Thik bonabi junto eitu kotha laga anuvad to khali ekta likha-pura khan ke koa nohoi kun ekta kamra te shikei. * Eitu kotha laga anuvad to bhi “apostle” laga anuvad pora alak hobo lage. (Eitu bhi sabhi: [apostle](kt.html#apostle), [biswas](kt.html#believe), [Jisu](kt.html#jesus), [John(Baptisma), [baroh](names.html#johnthebaptist)) ### Bible te deya laga: * [Acts 06:1](kt.html#thetwelve) * [Acts 09:26-27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/01.md) * [Acts 11:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/09/26.md) * [Acts 14:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/11/25.md) * [John 13:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/14/21.md) * [Luke 06:40](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/13/23.md) * [Matthew 11:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/06/39.md) * [Matthew 26:33-35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/11/01.md) * [Matthew 27:64](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/33.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[30:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/27/62.md)__ Tai (Jisu) tukra khan tai laga _chela khan_ dise manuh ke dibole. _chela khan_ khoa-loa di thakise, aru eitu ketiabi kotom hoa nai! * __[38:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/30/08.md)__ Tin sal jetia Jisu prothom prosar korise aru khula shika suru hoise, Jisu pora tai laga _chela khan_ ke koise junto tai eitu nistar taikhan logot Jerusalem te manabole mon ase, aru junto tai tate hai morijabo. * __[38:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/01.md)__ Tetia Jisu tar_chela khan_ logote jaise ekta jagah Gethsemane matia te. Jisu pora tai laga _chela khan_ ke koise prarthna koribole junto taikhan digdar te no ghusibole. * __[42:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/11.md)__ Jisu pora tar _chela khan_ ke koise, “Sob adhikar sorgo aru prithibi te moike dise. Karone jabi, sob manuh bhir laga_chela khan_ bonabi taikhan ke Pitri, Putro, aru Pobitro Atma laga naam te baptisma loikena, aru taikhan ke sob bostu manibole Ami pora tumi hukum deya to. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3928, G3100, G3101, G3102 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3928, G3100, G3101, G3102
## chinha, sabit, bhabna ### Lamba kotha te bojai deya: Ekta chinha to eta saman, ghatna, nohoile kaam ase junto ekta khas motlob ke koi. * “Bhabna khan” to chinha ase junto “bhabna korideya” manuh ke taikhan ke kunaba bostu ke bhabona koribole modot kore, bisi bar kunaba bostu junto kosom korise. * Isor pora rainbows khan akas te bona to chinha ase manuh ke bhabona kori dibole junto tai kosom dise tai ako ketia bhi sob jeevon ke nost nokoribo ekta Prithibi laga banpani pora. * Isor pora Israelite khan ke hukum dise taikhan laga chokra khan ke sunnot koribole ekta chinha tai laga vacha taikhan ke. * Chinha khan dikhai-deya kore nohoile kunaba bostu ke sai rakhe: * Eta sorgo-doot mer roikhya khan ke ekta chinha dise junto taikhan ke janibole modot koribo kunto bacha Bethlehem te notun jonom Messiah thakise. * Judas pora Jisu ke chuma dise ekta chinha dhormik laga solawta khan ke junto Jisu to hai ekjun ase taikhan bondi koribo lage. * Chinha to sabit kore junto kunaba bostu to hosa ase: * Bhabobanir aru apostle khan pora asorit khan kora to chinha ase junto sabit kore taikhan Isor laga sandesh koi thakise. * Asorit khan junto Jisu pora kora to chinha ase junto sabit kore tai to hosa Messiah thakise. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “chinha” ke bhi anuvad kore “signal” nohoile “chinha” nohoile “dagi” nohoile “saboot” nohoile “sabit” nohoile “hilai kena motlob dikha.” * “chinha khan haath khan pora bona” ke anuvad kore “haath khan pora hila” nohoile “haath khan hilai kena motlob dikha. * Kunaba basa khan te, tate ekta “chinha” nimite ekta kotha hobo junto kunaba bostu sabit kore aru ekta alak kotha ekta “chinha” nimite junto ekta asorit ase. (Eitu bhi sabhi: [asorit](kt.html#miracle), [apostle](kt.html#apostle), [Krista](kt.html#christ), [vacha](kt.html#covenant), [sunnot](kt.html#circumcise)) ### Bible te deya laga: * [Acts 02:18-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/18.md) * [Exodus 04:8-9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/04/08.md) * [Exodus 31:12-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/31/12.md) * [Genesis 01:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/01/14.md) * [Genesis 09:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/09/11.md) * [John 02:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/02/17.md) * [Luke 02:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/02/10.md) * [Mark 08:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/08/11.md) * [Psalms 089:5-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/089/005.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H226, H852, H2368, H2858, H4150, H4159, H4864, H5251, H5824, H6161, H6725, H6734, H7560, G364, G880, G1213, G1229, G1718, G1730, G1732, G1770, G3902, G4102, G4591, G4592, G4953, G4973, G5280 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H226, H852, H2368, H2858, H4150, H4159, H4864, H5251, H5824, H6161, H6725, H6734, H7560, G364, G880, G1213, G1229, G1718, G1730, G1732, G1770, G3902, G4102, G4591, G4592, G4953, G4973, G5280
## chokra ### Lamba kotha te bojai deya: * “chokra” to bisi bar alankarik pora Bible te cholaise kiba mota nata ke kobole, junto ase ekta nata nohoile mahan-nata. * Kotha “chokra” ke bhi cholai ekta norom te ekta chokra nohoile mota ke kobole kun koa manuh pora jowan ase. * Kunaba somoi te “Isor laga putro” to Notun Niyom te cholaise Krista laga biswasi khan ke kobole. * Isor pora Israel ke tai laga “prothom jonom chokra” matise. Eitu to Isor ke bassi loa Israel laga des tai laga khas manuh hobole. Eitu taikhan logot ase junto Isor laga beya pora chutkara aru poritran laga sandesh ahise, hoi ja te junto bisi dusra manuh tai laga atma te thaka bacha hoi jaise. * Kotha “bacha laga” bisi bar alankarik motlob ase “manuh logot adhot ase.” Eitu laga udahran khan to “Jyoti laga chokra khan,” “namana laga chokra khan,” “ekta shanti laga chokra,” “bijli laga chokra khan.” * Kotha “chokra laga” ke kobole cholai kun ekta manuh laga baba ase. Eitu kotha to khandan khan te cholai aru bisi dusra jagah khan te. * “chokra laga” cholaise baba laga naam baar-baar deya to manuh ke alak rakha te modot khan kore kun logote eki naam ase. Udahran, “Zadok laga chokra Azariah” aru “Nathan laga chokra Azariah” 1 Kings 4 te, aru “Amaziah laga chokra Azariah” 2 Kings 15 te tinta alak manuh ase. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha laga bisi hoa khan te, Eitu to ekdom bhal hobo “chokra” ke anuvad koribole basa te junto cholai ekta chokra ke kobole. * Ketia kotha “Isor laga Putro” ke anuvad kore, pariyojana basa laga mamuli kotha “chokra” cholabo lage. * Ketia cholai ekta nata-nati ke kobole ekta sida chokra ke nohoi kena, kotha “nata-nati” ke cholai, Jisu ke koi “David laga nata” nohoile khandan khan kote kunaba somoi te “chokra” ekta mota nata ke koi kun to hosa chokra nohoi. * Kunaba somoi te “chokra khan” ke anuvad kore “bacha,” ketia mota aru maiki khan ke koi. Udahran, “Isor laga chokra khan” ke anuvad kore “Isor laga bacha” kelemane eitu bayan te bhi chokri khan aru maiki ase. * Alankarik bayan “chokra laga” ke bhi anuvad koribo pare “kunaba jun kun logot adhot ase” nohoile “kunaba jun kun ase” nohoile “kunaba jun kun logot ase” nohoile “kunaba jun kun kaam kore.” (Eitu bhi sabhi: [Azariah](names.html#azariah), [nata-nati](other.html#descendant), [baba-baba](other.html#father), [prothom jonom](other.html#firstborn), [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod), [Isor laga Putro khan](kt.html#sonsofgod)) ### Bible te deya laga: * [1 Chronicles 18:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/18/14.md) * [1 Kings 13:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/13/01.md) * [1 Thessalonians 05:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/05/04.md) * [Galatians 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/04/06.md) * [Hosea 11:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hos/11/01.md) * [Isaiah 09:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/09/06.md) * [Matthew 03:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/03/16.md) * [Matthew 05:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/09.md) * [Matthew 08:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/08/11.md) * [Nehemiah 10:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/10/28.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[04:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/08.md)__ Isor pora Abram ke koise aru ako kosom dise junto tai ekta __chokra__ pabo aru akas te tara khan nisina bisi nata-nati khan hobo. * __[04:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/09.md)__ Isor koise, “Ami tumike ekta __chokra__ dibo tumar nijor laga gao pora.” * __[05:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/05/05.md)__ Ek sal pachote, ketia Abraham eksoh sal hoise aru Sarah 90, Sarah pora Abraham laga __chokra__ ke jonom dise. * __[05:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/05/08.md)__ Ketia taikhan balidan laga jagah te punchise, Abraham tai laga __chokra__ Isaac ke bondi loise aru taike bedi te rakhise. Tai to tar laga __chokra__ ke morabole thakise ketia Isor koise, “Rokhibi! Chokra te namaribi! Etia ami janise junto tumi moike bhoi kore kelemane tumi nijor laga khali __chokra__ pora moike dhur rakhanai.” * __[09:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/09/07.md)__ Ketia tai bacha ke dekhise, tai pora taike nijor __chokra__ nisina rakhise. * __[11:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/11/06.md)__ Isor pora sobjun Egyptian khan laga prothom jonom _chokra khan_ ke morai dise. * __[18:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/18/01.md)__ Bisi sal pachote, David morise, aru tai laga __chokra__ Solomon raj kora suru hoise. * __[26:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/04.md)__ “Eitu to Joseph laga __chokra__ ase? Taikhan koise. Kotha joma kori rakha: ## * Taqot: H1060, H1121, H1123, H1248, H3173, H3206, H3211, H4497, H5209, H5220, G3816, G5043, G5207 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1060, H1121, H1123, H1248, H3173, H3206, H3211, H4497, H5209, H5220, G3816, G5043, G5207
## Christian ### Lamba kotha te bojai deya: Kunaba somoi Jisu wapas sorgo te ja pachote, manuh “Christian” naam bonaise kunto mane, “Krista laga picha kora.” * Eitu to Antioch laga nogor te thakise kote Jisu’ laga picha kora khan ke prothom “Christian khan” matise. * Ekjun Christian to ekta manuh ase kun biswas kore Jisu to Isor laga Putro ase, aru kun Jisu ke biswas kore taike bachabo tar laga paap khan pora. * Moikhan laga agi khali laga somoi te, bisi bar kotha “Christian” to cholai kunaba jun nimite kun ke jani loi Christian laga dhorm pora, hoilebi kun Jisu ke picha nokore. Eitu to “Christian” laga motlob nohoi Bible te. * Kelemane kotha “Christian” Bible te hodai kunaba jun ke koi kun hosa te Jisu ke biswas kore, ekta Christian bhi ekta “biswasi” matei. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke anuvad kore “Krista laga-picha kora” nohoile “Krista laga picha kora” nohoile kunaba bostu nisina, “Krista-manuh.” * Thik bonabi junto eitu kotha laga anuvad to alak pora anuvad koribi kotha chela nohoile apostle chola nisina. * Hoshiar thakibi eitu kotha ke ekta kotha pora anuvad koribole junto sobjun ke koi kun Jisu ke biswas kore, khali bhir khan hai nohoi. * Aru bhabona rakhibi keneka eitu kotha ekta Bible anuvad te anuvad korise ekta local nohoile rashtreya laga basa te. (Sabhi: [Keneka najana khan ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [Antioch](names.html#antioch), [Krista](kt.html#christ), [girja](kt.html#church), [chela](kt.html#disciple), [biswas](kt.html#believe), [Jisu](kt.html#jesus), [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 06:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/06/07.md) * [1 Peter 04:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/04/15.md) * [Acts 11:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/11/25.md) * [Acts 26:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/26/27.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[46:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/09.md)__ Eitu Antioch te thakise junto Jisu ke biswasi khan ke prothom “__Christian khan__ matise.” * __[47:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/14.md)__ Paul aru dusra __Christian__ laga solawta khan bisi nogor khan te safar, prosar korise aru manuh ke Jisu laga bhal khobor khan shikaise. * __[49:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/15.md)__ Jodi tumi Jisu ke biswas kore aru tai ki tumi nimite korise, tumi ekta __Christian__ ase ! * __[49:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/16.md)__ Jodi tumi ekta __Christian__ ase, Isor tumar laga paap khan khyama dise kelemane Jisu ki korise. * __[49:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/17.md)__ Tumar ekta __Christian__ hoilebi, tumike paap te digdar dibo. * __[50:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/03.md)__ Tai sorgo te naja agete, Jisu pora __Christain khan__ ke koise bhal khobor manuh ke jonai dibole kun ketia bhi hunanai. * __[50:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/11.md)__ Ketia Jisu wapas ahise, sob __Christian__ kun morise mora pora jee uthise aru taike akas te log paise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G5546 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G5546
### girja, girja ### Lamba kotha te bojai deya: Notun Niyom te, kotha “girja” ekta Jisu ke biswasi khan laga local bhir kun hodai eki logote logh pai prarthna koribole aru Isor kotha prosar kora hunibole. Kotha “girja” bisi bar sob Christian khan ke koi. * Eitu kotha ekta “matia” ke koi sabha nohoile manuh laga bhir kun eki logot logh pai ekta khas bhabona nimite. * Ketia eitu kotha cholai sob biswasi khan sob kote pura Krista laga ang ke kobole, kunuba Bible anuvad khan prothom chithi (“girja”) ke dangor eitu local girja pora alak koribole. * Bisi bar biswasi khan ekta nogor te eki logote logh pai kunuba jun laga ghor te. Eitu local girja khan nogor laga naam dise junto ase “Girja Ephesus te” * Bible te, “girja” ekta eta ghor ke nokoi. ### Anuvad laga salah: * Kotha “girja” ke anuvad kore ekta “eki logote joma kora” nohoile “sabha” nohoile “bhir” nohoile “ejun kun eki logote logh pai.” * Kotha nohoile kotha junto cholai eitu kotha ke anuvad koribole bhi paribo lage sob biswasi khan ke kobole, khali ekta chutu bhir ke nohoi. * Thik bonabi junto “girja” laga anuvad to khali ekta eta ghor ke koa nohoi. * Kotha cholai anuvad koribole “sabha” Purana Niyom te ke bhi cholai eitu kotha ke anuvad koribole. * Bhabona koribi keneka eitu anuvad koribo ekta local nohoile rashtreya laga Bible anuvad te. (Sabhi: [Keneka najana khan ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md).) (Eitu bhi sabhi: [sabha](other.html#assembly), [biswas](kt.html#believe), [Christian](kt.html#christian)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 05:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/05/11.md) * [1 Thessalonians 02:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/02/14.md) * [1 Timothy 03:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/03/04.md) * [Acts 09:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/09/31.md) * [Acts 14:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/14/23.md) * [Acts 15:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/15/39.md) * [Colossians 04:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/04/15.md) * [Ephesians 05:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/05/22.md) * [Matthew 16:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/16/17.md) * [Philippians 04:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/04/14.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[43:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/12.md)__ Tin hazar manuh biswas korise ki Peter pora koise aru Jisu laga chela hoi jaise. Taikhan baptisma loise aru __girja__ laga ang hoise Jerusalem te. * __[46:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/09.md)__ Sob manuh Antioch te Yahudi khan nohoi, hoilebi prothom bar, taikhan sob bisi biswasi khan hoise. Barnabas aru Saul tate jaise eitu notun biswasi khan ke Jisu laga bisi shikabole aru __girja__ ke taqot bonabole. * __[46:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/10.md)__ Karone __girja__ Antioch te Barnabas aru Saul nimite prarthna korise aru taikhan laga haath taikhan uporte rakhise. Tetia taikhan pora taikhan ke pothaise Jisu laga bhal khobor prosar koribole bisi dusra jagah khan te. * __[47:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/13.md)__ Jisu laga bhal khobor to jai thakise, aru __girja__ uthi thakise. * __[50:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/01.md)__ Duita hazar sal tok, bisi aru bisi manuh prithibi te Jisu Messiah laga bhal khobor huni thakise. __Girja__ to uthi thakise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G1577 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G1577
## daan ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “daan” kiba bostu ke koi junto dise nohoile kunaba jun ke daan deya. Ekta daan to dei wapas eku napabole kori kena. * Poisa, khoa-loa, kapra, nohoile dusra bostu khan dukhia manuh ke deya ke “daan khan” matei. * Bible te, eta daan nohoile balidan Isor deya ke ekta daan matei. * Poritran laga daan to kunaba bostu ase Isor pora moikhan ke dei Isor ke biswas yogyo pora. * Notun Niyom te, kotha “daan khan” ke bhi cholai khas atma laga koribo para khan ke kobole junto Isor pora sob Christian khan ke dei dusra manuh ke seva koribole. ### Anuvad laga salah: * Samany laga kotha “daan” nimite ke bhi anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “kunaba bostu junto dise.” * Kunaba jun laga likha-koa te ekta daan nohoile khas koribo para junto Isor pora ahai, kotha “daan atma pora” ke anuvad kore “atma te koribo para” nohoile “Pobitro Atma pora khas koribo” nohoile “khas atma laga yukti junto Isor pora dise.” (Eitu bhi sabhi: [atma](kt.html#spirit), [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 12:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/12/01.md) * [2 Samuel 11:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/11/06.md) * [Acts 08:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/20.md) * [Acts 10:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/03.md) * [Acts 11:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/11/17.md) * [Acts 24:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/24/17.md) * [James 01:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/01/17.md) * [John 04:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/04/09.md) * [Matthew 05:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/23.md) * [Matthew 08:4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/08/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H814, H4503, H4864, H4976, H4978, H4979, H4991, H5078, H5083, H5379, H7810, H8641, G334, G1390, G1394, G1431, G1434, G1435, G3311, G5486 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H814, H4503, H4864, H4976, H4978, H4979, H4991, H5078, H5083, H5379, H7810, H8641, G334, G1390, G1394, G1431, G1434, G1435, G3311, G5486
## dangor pathor ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “dangor pathor” ekta dangor pathor ke koi junto khas pora katise aru ekta etah ghor kinar laga bhitimul te rakhise. * Sob eta ghor laga dusra pathor khan ke naap korise aru rakhise dangor pathor laga somban te. * Eitu bisi lagi thaka ase taqot nimite aru sob bona laga nehilobo karone. * Notun Niyom te, biswas khan laga bhir ke alankarik pora ekta etah ghor logot milai kena sai kunto logote Jisu Krista ase eitu “dangor pathor.” * Eki rasta te junto etah ghor laga dangor pathor modot aru pura etah ghor laga hisab kore, karone Jisu Krista dangor pathor ase kunto te biswasi khan laga bhir paise aru modot korise. ### Anuvad laga salah: * Kotha “dangor pathor” ke bhi anuvad koribo pare “main bonai thaka pathor” nohoile “bhitimul pathor.” * Bhabona rakhibi sai rakha basa logot ekta kotha ase na nai ekta bhitimul bona laga ang junto main modot ase. Jodi ase koile, eitu kotha ke cholabo paribo. * Dusra rasta eitu anuvad koribole hobo, “ekta bhitimul pathor ekta etah ghor laga kinar nimite cholabole. * Eitu lagi thaka ase bostu ke rakhibole junto eitu dangor pathor ase, cholai thake ekta tanh aru roikhya bona samnan nisina. Jodi pathor khan etah ghor bonabole cholanai koile, tate dusra kotha thakibo junto cholabo eitu mane “dangor pathor” (junto ase “boulder”) hoilebi eitu logot bhi bhal-bona laga bhabona hobo lage aru lagai dibole bona. ### Bible te deya laga: * [Acts 04:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/11.md) * [Ephesians 02:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/02/19.md) * [Matthew 21:42](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/21/42.md) * [Psalms 118:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/118/022.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H68, H6438, H7218, G204, G1137, G2776, G3037 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H68, H6438, H7218, G204, G1137, G2776, G3037
## deacon ### Lamba kotha te bojai deya: Ekta deacon to ekta manuh kun local girja te deva kore, biswasi khan ke modot kore shika laga lagi thaka khan te, junto ase khoa-loa nohoile poisa. * Kotha “deacon” to sida ekta Yonani kotha laga motlob pora loise “noukor” nohoile “sevak.” * Poila Christian khan laga somoi pora, ekta deacon thaka te ekta bhal-thaka kaam aru sevkai girja laga ang te. * Udahran, Notun Niyom te, deacon khan thik bonai junto eki poisa nohoile khoa-loa biswasi khan loi eitu vidhva khan ke bhag koribo taikhan majote. * Kotha “deacon” ke bhi anuvad koribo pare “girja sevak” nohoile “girja te kaam kora” nohoile “girja laga noukor”, nohoile kunuba dusra kotha junto dikhai eitu manuh ke niyom pora niyukt korise alak kaam khan koribole junto local Christian laga bhir ke labh dei. (Eitu bhi sabhi: [sevak](kt.html#minister), [noukor](other.html#servant)) ### Bible te deya laga: * [1 Timothy 03:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/03/08.md) * [1 Timothy 03:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/03/11.md) * [Philippians 01:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/01/01.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G1249
## dhormik, dhormik, adhormik, adhormik, hosa thaka, hosa thaka # ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “dhormik” Isor laga pura bhal, nyaya, biswas yogyo, aru morom ke koi. Eitu sob thaka khan pora Isor ke “dhormik” bonaidei. Kelemane Isor to dhormik ase, tai paap ke bhal nalage. * Eitu kotha khan ke bisi bar cholaise ekta manuh ke dikhabole kun Isor ke mane aru niyom pora bhal ase. Hoilebi, kelemane sob manuh paap kora nimite, kunu ekjun bhi nohoi khali Isor hai pura dhormik ase. * manuh laga udahran Bible kun ke “dhormik” matei eitu khan ase Noah, Job, Abraham, Zachariah, aru Elisabeth. * Ketia manuh Jisu ke biswas korise taikhan ke bachabole, Isor taikhan ke taikhan laga paap khan pora safa korise aru taikhan ke dhormik hoise koi kena jonai dise kelemane Jisu’ to dhormik ase. Kotha “adhormik” mane paapi aru adhot beya. “Adhormik” paap nohoile paapi thaka ke koi. * Eitu kotha khan ekta rasta te thaka ke koi junto Isor laga shika khan aru hukum khan namana. * Adhormik manuh to taikhan laga bhabona aru kaam khan te beya thake. * Kunaba somoi te “adhormik” to manuh ke koi kun Jisu ke biswas nokore. Kotha “hosa thaka” aru “hosa thaka khan” to ekta rasta te adhot dikha ke koi junto Isor laga niyom khan mani thake. * Eitu laga kotha motlob to sida khara hoa aru thik age sa laga bhabona ase. * Ekta manuh kun “hosa thaka” ase to kunaba jun ase kun Isor laga niyom khan manei aru bostu khan nokore junto tar icha laga aputi ase. * Kotha khan junto ase “hosa koa” aru “dhormik” logot eki motlob khan ase aru ketiaba parallelism bona khan te cholai, junto ase “hosa koa aru hosa thaka.” (Sabhi: [parallelism](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/figs-parallelism/01.md) ### Anuvad laga salah: * Ketia eitu Isor ke dikhai, kotha “dhormik” ke anuvad kore “thik bhal aru eni” nohoile “hodai thik adhot dikha.” * Isor “dhormik” ke bhi anuvad koribo pare “thik biswas yogyo aru bhal khan.” * Ketia eitu manuh ke dikhai kun Isor ke manei, kotha “dhormik” ke bhi anuvad koribo pare “adhot bhal” nohoile “eni” nohoile “ekta Isor-sukh laga jeevon thaka.” * Kotha “dhormik” ke bhi anuvad koribo pare “dhormik manuh” nohoile “Isor ke-bhoi kora manuh.” * Likha-koa uporte, “dhormik” ke bhi anuvad kore ekta kotha nohoile kotha junto mane “bhal khan” nohoile “ekdom thik Isor agete” nohoile “ekta sida rasta te adhot dikha Isor ke mani kena” nohoile “ekdom thik bhal kora * Ketiaba “dhormik” to alankarik pora cholaise aru “manuh kun bhabe taikhan bhal ase” nohoile “manuh kun dhormik dikhe” ke koi. * Kotha “adhormik” ke anuvad kore “dhormik nohoa.” * Likha-koa uporte, dusra rasta khan eitu anuvad koribole ase “beya” nohoile “beya niyom” nohoile “manuh kun Isor logote larai kora” nohoile “paapi.” * Kotha “adhormik” ke anuvad kore “adhormik manuh.” * Kotha “adhormik khan” ke anuvad kore “paap” nohoile “beya bhabona aru kaam khan” nohoile “beya khan.” * Jodi parile, eitu bhal ase anuvad kora eitu ekta rasta te junto dikhai “dhormik, dhormik khan” laga sonban. * Anuvad laga rasta khan “hosa thaka” ke milai deya “adhot thik kora” nohoile “ekjun kun thik adhot kore” nohoile “Isor laga niyom khan picha kora” nohoile “Isor ke manei” nohoile “ekta rasta te dikhai junto thik ase.” * Kotha “hosa thaka khan” ke anuvad kore “safa niyom” nohoile “bhal niyom kora” nohoile “dhormik.” * Kotha “hosa thaka” ke anuvad kore “manuh kun hosa thaka ase” nohoile “hosa thaka manuh.” (Eitu bhi sabhi: [beya](kt.html#evil), [biswas yogyo](kt.html#faithful), [bhal](kt.html#good), [pobitro](kt.html#holy), [hosa koa](other.html#integrity), [eni](kt.html#justice), [niyom](other.html#law), [niyom](kt.html#lawofmoses), [mani thaka](other.html#obey), [safa](kt.html#purify), [dhormik](kt.html#righteous), [paap](kt.html#sin), [niyom nathaka](other.html#lawful)) ### Bible te deya laga: * [Deuteronomy 19:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/19/15.md) * [Job 01:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/01/06.md) * [Psalms 037:30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/037/028.md) * [Psalms 049:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/049/014.md) * [Psalms 107:42](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/107/041.md) * [Ecclesiastes 12:10-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ecc/12/10.md) * [Isaiah 48:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/48/01.md) * [Ezekiel 33:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/33/12.md) * [Malachi 02:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mal/02/05.md) * [Matthew 06:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/06/01.md) * [Acts 03:13-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/13.md) * [Romans 01:29-31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/01/29.md) * [1 Corinthians 06:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/06/09.md) * [Galatians 03:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/03/06.md) * [Colossians 03:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/22.md) * [2 Thessalonians 02:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2th/02/08.md) * [2 Timothy 03:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/03/16.md) * [1 Peter 03:18-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/03/18.md) * [1 John 01:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/01/08.md) * [1 John 05:16-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/05/16.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[03:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/03/02.md)__ Hoilebi Noah Isor laga modot paise. Tai to ekta __dhormik__ manuh thakise, beya manuh laga majote thakise. * __[04:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/08.md)__ Isor pora jonai dise junto Abram to __dhormik__ thakise kelemane tai Isor laga kosom ke biswas kore. * __[17:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/02.md)__ David to ekta nomro aru __dhormik__ manuh kun biswas aru Isor ke mani thakise. * __[23:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/23/01.md)__ Joseph, to mota Mary logot kotha milai rakha, ekta __dhormik__ manuh thakise. * __[50:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/10.md)__ Tetia __dhormik__ ekjun to sorjo nisina chamki Isor laga raijyo te tarkhan Pitri.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H205, H1368, H2555, H3072, H3474, H3476, H3477, H3483, H4334, H4339, H4749, H5228, H5229, H5324, H5765, H5766, H5767, H5977, H6662, H6663, H6664, H6665, H6666, H6968, H8535, H8537, H8549, H8552, G93, G94, G458, G1341, G1342, G1343, G1344, G1345, G1346, G2118, G3716, G3717 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H205, H1368, H2555, H3072, H3474, H3476, H3477, H3483, H4334, H4339, H4749, H5228, H5229, H5324, H5765, H5766, H5767, H5977, H6662, H6663, H6664, H6665, H6666, H6968, H8535, H8537, H8549, H8552, G93, G94, G458, G1341, G1342, G1343, G1344, G1345, G1346, G2118, G3716, G3717
## dhormik, dhormikota, adhormik, dhormik nohoa, adhormikota, dhormik ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “dhormik” to ekta manuh ke koi kun dikhai junto Isor ke mane aru dikhai Isor ki ase. “dhormikota” to adhot ase Isor laga kotha mana tai laga kaam korikena. * Ekta manuh kun logot dhormik laga adhot ase Pobitro Atma laga phol dikhabo, junto ase morom, khusi, shanti, nomrota, doya, aru nijor ke rokha. * Dhormikota laga niyom pora dikhai junto ekta manuh logot Pobitro Atma ase aru taike mani ase. Kotha “adhormik” aru “dhormik nathaka” manuh ke dikhai kun Isor logot virodh kore. Beya rasta te thake, Isor laga bhabona natha kina, eitu “adhormikota nohoile “dhormikota” matei. * Eitu kotha khan laga motlob khan to bisi eki ase. Karone, “dhormik nathaka” aru “dhormikota nathaka” ekta bisi * Isor pora Bichar aru ghusa koise dhormik nathaka manuh uporte, sobjun ke kun tai aru tai laga rasta khan ke charidibo. ### Anuvad laga salah: * Kotha “dhormik” ke bhi anuvad kore “dhormik manuh” nohoile “manuh kun Isor ke mane.” (Sabhi: [nominaladj](INVALID translate/figs-nominaladj) * Kotha “dhormik” ke bhi anuvad kore “Isor ke mana” nohoile “dhormik” nohoile “Isor ke kripa deya.” * Kotha “ekta dhormik niyom te” ke bhi anuvad kore “ekta rasta junto Isor ke mane” nohoile “kaam aru kotha pora Isor ke kripa dei. * “adhormik” ke anuvad kora rasta khan ase “Isor ke kripa koribole ekta rasta te kaam kora” nohoile “Isor ke mana” nohoile “dhormik niyom te thaka.” * Likha-koa uporte, kotha “adhormik’ ke bhi anuvad kore “Isor ke kripa nakora” nohoile “beya niyom” nohoile “Isor ke namana.” * Kotha “dhormik nathaka” aru “dhormikota nathaka” mane manuh khan “Isor nathaka” nohoile “Isor ke bhabona nakora” nohoile “eni niyom pora Isor ke namana. * Dusra rasta pora anuvad koribo pare “adhormikota” nohoile “dhormikota nathaka” hobo pare “beya” nohoile “beya” nohoile “Isor logot virodhi kora.” (Eitu bhi sabhi [beya](kt.html#evil), [mane](kt.html#honor), [mane](other.html#obey), [dhormik](kt.html#righteous), [dhormik](kt.html#righteous)) ### Bible te deya laga: * [Job 27:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/27/08.md) * [Proverbs 11:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/11/09.md) * [Acts 03:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/11.md) * [1 Timothy 01:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/01/09.md) * [1 Timothy 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/04/06.md) * [2 Timothy 03:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/03/10.md) * [Hebrews 12:14-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/12/14.md) * [Hebrews 11:7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/11/07.md) * [1 Peter 04:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/04/17.md) * [Jude 01:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jud/01/14.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H430, H1100, H2623, H5760, H7563, G516, G763, G764, G765, G2124, G2150, G2152, G2153, G2316, G2317 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H430, H1100, H2623, H5760, H7563, G516, G763, G764, G765, G2124, G2150, G2152, G2153, G2316, G2317
## dhunia, dhunia laga ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “dhunia” to sansar laga jagah ke koi kote manuh thake: prithibi. Kotha “dhunia laga” to beya lab khan aru eitu dhunia te thaka manuh laga niyom khan koi. * Eitu samany laga bhabona te, kotha “dhunia” to sorgo aru prithibi ke koi, aru sob bostu taikhan logot ke bhi. * Bisi likha-koa khan te, “dhunia” mane “manuh dhunia te.” * Kunuba somoi te eitu dikhaise junto beya manuh prithibi nohoile manuh ke koi kun Isor ke namane. * Apostle khan bhi “dhunia” ke cholaise chalak niyom aru dhunia te thaka manuh laga beman daami khan. Eitu hobo nijor-dhormik dhorm khan kora kunto manuh laga mehenat khan pora. * Manuh aru bostu khan eitu daami khan pora adhot koridei koile “dhunia laga” koi. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa laga uporte ase, “dhunia” ke bhi anuvad koribo pare “sansar” nohoile “dhunia laga manuh” nohoile “beman laga bostu dhunia te” nohoile “dhunia manuh laga beya niyom.” * Kotha “sob dhunia” mane “bisi manuh” aru des te thaka manuh ke koi. Udahran, “sob dhunia Egypt te ahise” ke bhi anuvad koribo pare “bisi manuh des khan te gherai loa Egypt te ahise” nohoile “Egypt ke gherai loa manuh sob des khan pora tate ahise. * Dusra rasta te anuvad kore “sob dhunia taikhan laga ghor nogor te jaise Roman laga census te naam halibole” hobo “bisi manuh Roman raijyo pora raj kora des khan te thaka jaise. * Likha-koa laga uporte ase, kotha “dhunia laga” ke anuvad kore, “beya nohoile “paapi” nohoile “nijor laga hae bhabna kora” nohoile “adhormik” nohoile “beman” nohoile “dhunia manuh laga daami beman pora lagi ja. * Kotha “eitu bostu khan dhunia te koi thaka” ke bhi anuvad kore “eitu bostu khan dhunia laga manuh ke koi thaka.” * Dusra likha-koa khan te, “eitu dhunia te” ke bhi anuvad kore “dhunia laga manuh majote thaka” nohoile “adhormik manuh laga majote thaka.” (Eitu bhi sabhi: [beman](other.html#corrupt), [sorgo](kt.html#heaven), [Rome](names.html#rome), [dhormik](kt.html#godly)) ### Bible te deya laga: * [1 John 02:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/15.md) * [1 John 04:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/04/04.md) * [1 John 05:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/05/04.md) * [John 01:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/29.md) * [Matthew 13:36-39](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/13/36.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H776, H2309, H2465, H5769, H8398, G1093, G2886, G2889, G3625 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H776, H2309, H2465, H5769, H8398, G1093, G2886, G2889, G3625
## digdar, digdar ### Lamba kotha te bojai deya: Kunuba ke digdar deya to junto manuh ke kunuba bostu golti koribo deya. * Ekta digdar to kunuba bostu ase junto ekta manuh ke kunuba bostu golti koribo dei. * Manuh ke taikhan nijor laga paap prakrti pora digdar dei aru dusra manuh pora. * Soitan bhi manuh ke digdar dei Isor namanibole aru Isor logote paap koribo deya golti bostu khan kori kena. * Soitan pora Jisu ke digdar dsie aru taike kunuba bostu golti koribo dibole korise, hoilebi Jisu Soitan laga sob digdari khan hathai dise aru ketiabi paap koranai. * Kunuba jun kun “Isor ke digdar dei” to taike pora taike kunuba bostu golti koribo deya nohoi, hoilebi, taike namana te mon tan kora suru hoa junto Isor taike jowab te saza dibo lage. Eitu bhi matei “Isor ke porikha loa.” ### Anuvad laga salah: * Kotha “digdar” ke anuvad kore, “paap te koribo deya” nohoile “sukh laga digdar” nohoile “ekta bhabona korideya paap koribole.” * Rasta khan anuvad koribole “digdari khan” thakibo, “bostu khan junto digdar deya” nohoile “bostu khan junto kunuba jun ke sukh laga digdar dei paap koribole. * “Isor ke digdar deya” ke anuvad kore “Isor ke porikha te hala” nohoile “Isor ke porikha loa” nohoile “Isor laga nomro ke sa” nohoile “Isor ke saza dibole deya” nohoile “mon tan pora Isor ke namana.” (Eitu bhi sabhi: [namana](other.html#disobey), [Soitan](kt.html#satan), [paap](kt.html#sin), [porikha](kt.html#test)) ### Bible te deya laga: * [1 Thessalonians 03:4-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/03/04.md) * [Hebrews 04:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/04/14.md) * [James 01:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/01/12.md) * [Luke 04:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/04/01.md) * [Luke 11:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/11/03.md) * [Matthew 26:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/39.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[25:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/01.md)__ Tetia Soitan Jisu logot ahise aru taike paap te __digdar__ dise. * __[25:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/08.md)__ Jisu pora Soitan laga _digdari khan_ te mon deyanai, karone Soitan taike charidise. * __[38:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/11.md)__ Jisu pora tai laga chela khan ke koise prarthna koribole junto taikhan __digdar__ te no ghusibole. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H974, H4531, H5254, G551, G1598, G3985, G3986, G3987 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H974, H4531, H5254, G551, G1598, G3985, G3986, G3987
## dikhai-deya, dikhai-deya, dikhai-deya ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “dikhai-deya” mane kunuba bostu ke janibole deya. Ekta “dikhai-deya” to kunuba bostu ase junto janibole bonaise. * Isor tai nijor ke dikhai dise sob bostu pora tai bona aru tai manuh ke jonai deya koa aru likha laga sandesh khan pora. * Isor bhi tai nijor ke dikhai dise sopna khan nohoile drishti khan pora. * Ketia Paul koise junto tai su-samachar paise “dikhai-deya Jisu Krista pora,” tai koa mane junto Jisu tai nijor pora taike bojai dise. * Notun Niyom laga kitab “Prokatshit” to Isor pora gatna khan dikhai-deya laga ase junto hekh somoi te hobo. Tai pora taikhan ke dikhai dise apostle John ke drishti khan pora. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan anuvad koribole “dikhai-deya” te hale “bona janibi” nohoile “ * Likha-koa uporte, pari thaka rasta khan anuvad koribole “dikhai-deya” ke ase “jonai deya Isor pora” nohoile “bostu khan junto Isor dikhai dise” nohoile “Isor laga shika khan.” Eitu to ekdom bhal hobo “dikhai-deya” laga motlob ke anuvad te rakhibole. * Kotha “kote tate eku dikhai-deya nai” ke anuvad kore “ketia Isor tai nijor ke nidikhai manuh ke” nohoile “ketia Isor manuh ke kotha nokoi” nohoile “manuh majote kunke Isor pora jonai deya.” (Eitu bhi sabhi: [bhal khobor khan](kt.html#goodnews), [bhal khobor khan](kt.html#goodnews), [sopna](other.html#dream), [drishti](other.html#vision)) ### Bible te deya laga: * [Daniel 11:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/11/01.md) * [Ephesians 03:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/03/03.md) * [Galatians 01:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/01/11.md) * [Lamentations 02:13-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/02/13.md) * [Matthew 10:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/10/26.md) * [Philippians 03:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/15.md) * [Revelation 01:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/01/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H241, H1540, H1541, G601, G602, G5537 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H241, H1540, H1541, G601, G602, G5537
## doya thaka, doya thaka ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “doya thaka” ekta chinta laga bhabona manuh nimite, eitukhan nimite kun dukh pai thaka. Ekta “doya thaka” manuh dusra nimite jinta kora aru taikhan ke modot kora. * Kotha “doya thaka” manuh lagi thaka ke sai deya ke koi, aru kaam kora taikhan ke modot koribole. * Bible koise junto Isor to doya thaka ase, junto, tai morom aru doya pora bhorta ase. * Paul Colossian khan ke chithi te deya to, tai pora taikhan ke koise “taikhan nijor ke kapra lagabi doya pora.” Tai pora taikhan ke salah dsie manuh ke sabole areu dusra manuh ke modot dibole kun lagi thaka te ase. ### Anuvad laga salah: * ### Bible te deya laga: * [Daniel 01:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/01/08.md) * [Hosea 13:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hos/13/14.md) * [James 05:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/05/09.md) * [Jonah 04:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jon/04/01.md) * [Mark 01:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/40.md) * [Romans 09:14-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/09/14.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2550, H7349, H7355, H7356, G1653, G3356, G3627, G4697, G4834, G4835
## doya, doya ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha khan “doya” aru “doya” to manuh ke modot kora ke koi kun lagi thaka ase, ketia taikhan ekta komti nohoile nomro laga halat te ase. * Kotha “doya” te bhi halideya manuh ke saza deya laga motlob kunuba bostu taikhan golti kora nimite. * Ekta hokti manuh junto ase raja “doya” dikha ketia tai manuh ke doya dikhai taikhan ke maribo bodli. * doya thaka bhi mane kunuba jun ke khyama deya kun kunuba bostu golti korise moikhan ke. * Amikhan doya dikhai ketia amikhan manuh ke modot kore kun maha lagi thaka te ase. * Isor moikhan ke doya ase, aru tai moikhan ke dusra khan ke doya koribo dibo mon ase. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “doya” ke anuvad kore “doyalu” nohoile “doya” nohoile “doya.” * Kotha “doya” ke anuvad kore “doya dikha” nohoile “doyalu thaka” nohoile “khyama.” * “doya dikha” nohoile “doya thaka” ke anuvad kore “doyalu pora kora” nohoile “doya thaka.” (Eitu bhi sabhi: [doya](kt.html#compassion), [khyama](kt.html#forgive)) ### Bible te deya laga: * [1 Peter 01:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/01/03.md) * [1 Timothy 01:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/01/12.md) * [Daniel 09:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/09/17.md) * [Exodus 34:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/34/05.md) * [Genesis 19:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/19/16.md) * [Hebrews 10:28-29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/10/28.md) * [James 02:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/12.md) * [Luke 06:35-36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/06/35.md) * [Matthew 09:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/09/27.md) * [Philippians 02:25-27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/25.md) * [Psalms 041:4-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/041/004.md) * [Romans 12:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/12/01.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[19:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/16.md)__ Taikha (bhabobanir khan) sob manuh ke koise murti khan ke seva kora rokhai dibi aru nyaya aru __doya__ dusra khan dikha suru koribi. * __[19:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/17.md)__ Tai (Jeremiah) moila te niche gherise junto kua laga majote thakise, hoilebi tetia raja taike logot __doya__ hoise aru tai laga noukor khan ke hukum dise Jeremiah ke kua pora ulabole tai nomora agete. * __[20:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/20/12.md)__ Persian laga raijyo to taqot thakise hoilebi __doya__ thakise joi pa manuh ke. * __[27:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/27/11.md)__ Tetia Jisu pora niyom jana ke hudise, “Tumi ki bhabe? Kunto ekjun tinta manuh te manuh laga usor thaka thakise kun ke lootise aru marise?” Tai jowab dise, “Ekjun kun taike __doya__ thakise.” * __[32:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/32/11.md)__ Hoilebi Jisu pora taike koise, “nohoi, Ami tumike ghor jabo dibo mon ase aru tumi laga sati khan aru khandan khan ke sob bostu kobi junto Isor pora tumi nimite korise aru keneka tai tumike __doya__ korise.” * __[34:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/34/09.md)__ “Hoilebi kar loa khan dhorm laga shasak pora dhur thakise, sorgo te bhi sa nai. Bodli, tai pora tar laga chati te jhur pora marise aru prarthna korise, ‘Isor, moike morom pora __doya__ koribi kelemane Ami ekta paapi ase.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2551, H2603, H2604, H2616, H2617, H2623, H3722, H3727, H4627, H4819, H5503, H5504, H5505, H5506, H6014, H7349, H7355, H7356, H7359, G1653, G1655, G1656, G2433, G2436, G3628, G3629, G3741, G4698 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2551, H2603, H2604, H2616, H2617, H2623, H3722, H3727, H4627, H4819, H5503, H5504, H5505, H5506, H6014, H7349, H7355, H7356, H7359, G1653, G1655, G1656, G2433, G2436, G3628, G3629, G3741, G4698
## dristant ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “dristant” ekta khatha kisah nohoile shika saman junto cholai bojabole nohoile ekta niyom laga hosa shikabole. * Jisu pora dristant cholaise tai laga chela khan ke shikabole. Tai bhi dristant manuh laga bhir khan ke koilebi, tai hodai dristant ke bojai deyanai. * Ekta dristant ke cholabo pare tai laga chela khan ke hosa dikhai-deya koribole ketia eitu hosa manuh pora lokhai deya Pharisees khan nisina kun Jisu ke biswas nokore. * Bhabobanir Nathan pora David ke ekta dristant koise raja ke tai laga bayankar paap dikhabole. * Bhal Samaritan laga kisah to ekta dristant laga udahran ase junto ekta kisah ase. Jisu’ purana laga mila-mili kora aru notun draikha ross chamra khan ekta dristant laga udahran ase junto eta shika laga saman ase chela khan ke modot koribole Jisu’ laga shika khan bojibole. (Eitu bhi sabhi: [Samaria](names.html#samaria)) ### Bible te deya laga: * [Luke 05:36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/05/36.md) * [Luke 06:39](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/06/39.md) * [Luke 08:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/08/04.md) * [Luke 08:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/08/09.md) * [Mark 04:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/04/01.md) * [Matthew 13:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/13/03.md) * [Matthew 13:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/13/10.md) * [Matthew 13:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/13/13.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1819, H4912, G3850, G3942 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1819, H4912, G3850, G3942
## dyna haath ### Lamba kotha te bojai deya: Alankarik bayan “dyna haath” sonman nohoile taqot ke koi ekta shasak laga sida kinar te nohoile dusra lagi thaka manuh ke. * dyna haath bhi cholai ekta hokut laga chinha, adhikar, nohoile taqot. Bible pora dikhai Jisu bhui thaka Baba Isor laga “dyna haath te” biswasi khan laga dangoria ang (girja) aru sob bonai deya ke hukum te rakha laga shasak. * Ekta manuh laga dyna haath cholaise khas sonman dikhabole ketia kunaba jun laga matha te halideya ekta ashirbad deya (ketia patriarch Jacob ashirbad dise Joseph laga chokra Ephraim ke). * Kunaba jun laga “dyna haath te seva koribole” mane ekjun kun laga kaam to modot thaka aru eitu manuh ke lagi thaka ase. ### Anuvad laga salah: * Kunaba somoi kotha “dyna haath” Ekta manuh laga dyna haath ke koi, ketia Roman laga siphai khan ekta manuh ke Jisu laga dyna haath te rakhise taike thattha koribole. Eitu ke anuvad kore kotha ke cholai kena junto basa khan eitu haath ke kobole cholai. * Alankarik chola khan ke bhabna rakhi kena, jodi eta bayan junto kotha “dyna haath” ke milai kunto logot eki motlob nai pariyojana laga basa te, tetia bhabona koribi eitu basa to eki motlob logot ekta alak bayan ase na nai. * Bayan “dyna haath” ke anuvad kore “dyna laga kinar” nohoile “sonman laga jagah te” nohoile “taqot laga jagah te” nohoile “modot koribole taiyar.” * Anuvad kora rasta khan “tai laga dyna haath pora” ke anuvad kore “adhikar pora” nohoile “hokut cholai kena” nohoile “tai laga asorit taqot pora.” * Alankarik bayan “tai laga dyna haath aru tai laga mahan haath” duita rasta khan cholai Isor laga hokti aru mahan taqot dikhabole. Eitu bayan ke anuvad koribole ekta rasta hobo “tai laga asorit taqot aru hokti.” (Sabi: [parallelism](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/figs-parallelism/01.md) * Bayan “taikhan laga dyna haath to golti ase” ke anuvad kore, “taikhan laga sobse sonman bostu bhi beman pora missa ase” nohoile “taikhan sonman laga jagah to beman pora thokai deya” nohoile “taikhan missa cholai taikhan nijor ke hokut bonabole.” (Eitu bhi sabhi: [bodnam](other.html#accuse), [beya](kt.html#evil), [mahan](kt.html#honor), [saza](other.html#mighty), [virodh](other.html#punish)) ### Bible te deya laga: * [Acts 02:33](other.html#rebel) * [Colossians 03:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/32.md) * [Galatians 02:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/01.md) * [Genesis 48:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/02/09.md) * [Hebrews 10:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/48/14.md) * [Lamentations 02:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/10/11.md) * [Matthew 25:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/02/03.md) * [Matthew 26:64](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/25/31.md) * [Psalms 044:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/62.md) * [Revelation 02:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/044/003.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3225, H3231, H3233, G1188 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3225, H3231, H3233, G1188
## ephod ### Lamba kotha te bojai deya: Eta ephod to eta roikhya-nisina kapra Israelite laga purohit khan lagai. Eitu logot duita ang khan ase, agei aru piche te, junto eki logot mili na ase kandha khan te aru komor te ekta kapur rusi pora bandi kena ase. * Ekta ephod to mamuli kapur pora bonaise aru mamuli purohit khan pora hai lagai. * Ephod ucha purohit pora lagai thaka to khas sona, neela, baingani, aru lal bizi pora bonaise. * Ucha purohit laga stan tukra to ephod laga agei te halise. Stan tukra laga piche te Urim aru Thummim rakhise, kunto pathor khan thakise Isor ke hudibo nimite chola ki tai laga icha thakise kunuba mamla khan te. * Nyayadish Gideon okora nisina eta ephod sona pora bonaise aru eitu kunuba bostu hoise junto Israelite khan eta murti nisina seva korise. (Eitu bhi sabhi: [purohit](kt.html#priest)) ### Bible te deya laga: * [1 Samuel 02:18-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/02/18.md) * [Exodus 28:4-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/28/04.md) * [Hosea 03:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hos/03/04.md) * [Judges 08:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/08/27.md) * [Leviticus 08:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/08/06.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H641, H642, H646 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H641, H642, H646
## eunuch ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “eunuch” ekta manuh ke koi kun * Jisu pora koise junto kunuba eunuch khan to jonom hoise eneka rasta te, kelemane soririk gao bitor khan laga nost nohoile kelemane soririk sonban koribo napara nimite. Dusra khan bassi loise eunuch khan nisina ekta shadi nokra jeevon. * Poila somoi te, eunuch khan bisi bar raja khan’ laga noukor thakise kun ke roikhya khan koribole rakhise maiki khan laga jagah khan te. * Kunuba eunuch khan to lagi thaka sarkar laga adhikari khan thakise, junto ase Ethiopian eunuch kun apostle Philip ke bhalu jagah te logh paise. (Eitu bhi sabhi: [Philip](names.html#philip)) ### Bible te deya laga: * [Acts 08:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/26.md) * [Acts 08:36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/36.md) * [Acts 08:39](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/39.md) * [Isaiah 39:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/39/07.md) * [Jeremiah 34:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/34/17.md) * [Matthew 19:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/19/10.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H5631, G2134, G2135 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5631, G2134, G2135
### bhoi, bhoi ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “bhoi” aru “bhoi” bhal nalaga bhabna ke koi ekta manuh logot thaka ketia tate ekta bikhabo laga digdar tai nijor ke nohoile dusra khan. * Kotha “bhoi” bhi ekta bitor pora aadar kora aru bhoi hoa ekta manuh adhikari te thaka nimite. * Kotha “Yahweh laga bhoi,” eki laga kotha khan “Isor laga bhoi” aru Probhu laga bhoi,” ekta Isor ke bitor laga aadar kora aru eitu aadar kora taike mani kena dikhai. Eitu bhoi ke uthai dei jani kena junto Isor to pobitro ase aru paap ke ghin kore. * Bible pora ekta manuh ke shikai kun Yahweh ke bhoi kore budhi hobo. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “bhoi” kora ke anuvad kore “bhoi hoa” nohoile “bitor pora aadar kora” nohoile “sonman” nohoile “bhoi hoija.” * Kotha “bhoi” ke anuvad kore “bhoi hoija” nohoile “bhoi” nohoile “bhoi thaka.” * Kotha “Isor laga bhoi sob thaikhan uporte gherise” ke anuvad kore “Achanak pora taikhan uporte ekta bitor bhoi hoise aru Isor nimite aadar” nohoile “Achanak, taikhan bisi asorit hoise aru Isor ke bitor pora bhoi korise” nohoile “Tetia thik, taikhan Isor ke bisi bhoi hoise (kelemane tai laga mahan hokti nimite).” * Kotha “bhoi nokoribi” ke bhi anuvad koribo pare “bhoi nokoribi” nohoile “bhoi kora bon koribi.” * Eitu kotha likhibi “Yahweh laga bhoi” Notun Niyom te nai. Kotha “Probhu laga bhoi” nohoile “Probhu Isor laga bhoi” cholai. (Eitu bhi sabhi: [asorit](other.html#amazed), [bhoi](other.html#awe), [Probhu](kt.html#lord), [hokti](kt.html#power), [Yahweh](kt.html#yahweh)) ### Bible te deya laga: * [1 John 04:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/04/17.md) * [Acts 02:43](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/43.md) * [Acts 19:15-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/19/15.md) * [Genesis 50:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/50/18.md) * [Isaiah 11:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/11/03.md) * [Job 06:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/06/14.md) * [Jonah 01:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jon/01/08.md) * [Luke 12:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/12/04.md) * [Matthew 10:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/10/28.md) * [Proverbs 10:24-25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/10/24.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H367, H926, H1204, H1481, H1672, H1674, H1763, H2119, H2296, H2727, H2729, H2730, H2731, H2844, H2849, H2865, H3016, H3025, H3068, H3372, H3373, H3374, H4032, H4034, H4035, H4116, H4172, H6206, H6342, H6343, H6345, H6427, H7264, H7267, H7297, H7374, H7461, H7493, H8175, G870, G1167, G1168, G1169, G1630, G1719, G2124, G2125, G2962, G5398, G5399, G5400, G5401
## gao Kotha “gao” to manuh nohoile janwar laga sorir gao ke koi. Eitu kotha to alankarik te cholai eta saman nohoile sob bhir junto logot manuh laga ang khan ase. * Bisi bar kotha “gao” to ekta mora manuh nohoile janwar ke koi. Kunaba somoi te eitu to ekta “morija gao” nohoile ekta “laash” ke koi. * Ketia Jisu chela khan ke koise tai laga Nistar purob te, “Eitu (roti) to moi laga gao ase, “tai to tar laga sorir gao ke koi ase junto “bangibo” (mora) taikhan laga paap ke terabole. * Bible te, Christian khan ekta bhir to “Krista laga gao” ke koi. * Ekta sorir gao logot bisi ang khan thaka nisina, “Krista laga gao” te bisi manuh laga ang khan ase. * Sob manuh biswasi logote ekta khas ase Krista laga gao te sob bhir ke eki logot kaam kora te modote koribole Isor ke seva kora te aru taike mohima anibole. * Jisu ke bhi “ang” laga “dangoria” (solawta) tar biswasi khan laga. Ekta manuh laga dangoria nisina tai laga ang ke koi ki koribole, karone Jisu ekjun ase kun Christian khan ke salah aru dikhai dei tar “gao” laga ang nisina. ### Anuvad laga salah: * Ekdom bhal rasta eitu kotha ke anuvad kora to hobo kotha pora junto sobse mamuli cholai ekta sorir gao ke kobole pariyojana laga basa te. Thik bonabi junto kotha to eta virodh kora laga kotha te no cholabole. * Ketia Biswasi khan ke koi, kunaba basa khan nimite eitu bisi prakrti aru kobole sida ase “Krista laga atma gao.” * Ketia Jisu koise, “Eitu to moi laga gao ase,” eitu to ekdom bhal ase anuvad koribole, ekta kitab pora bojabole jodi lagile. * Kunaba basa khan te ekta alak kotha hobo pare ketia ekta mora laga gao ke koile, junto ase “laash” ekta manuh nimite nohoile janwar nimite “gao”. Thik pora bonabi eitu kotha to anuvad koribole chola to likha-koa te bhabona rakhe aru eitu loi. (Eitu bhi sabhi: [dangoria](other.html#head), [atma](kt.html#spirit)) ### Bible te deya laga: * [1 Chronicles 10:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/10/11.md) * [1 Corinthians 05:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/05/03.md) * [Ephesians 04:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/04/04.md) * [Judges 14:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/14/07.md) * [Numbers 06:6-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/06/06.md) * [Psalm 031:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/031/008.md) * [Romans 12:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/12/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: : H990, H1320, H1460, H1465, H1472, H1480, H1655, H3409, H4191, H5038, H5085, H5315, H6106, H6297, H7607, G4430, G4954, G4983, G5559 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H990, H1320, H1460, H1465, H1472, H1480, H1655, H3409, H4191, H5038, H5085, H5315, H6106, H6297, H7607, G4430, G4954, G4983, G5559
## gawa, gawa, gawahi, gawahi ### Lamba kotha te bojai deya: Ketia ekta manuh “gawa” dei tai ekta bayan bonai tai jana kunuba bostu laga, koi junto bayan to hosa ase. “gawa” to “gawa” deya ase. * Bisi bar ekta manuh “gawa” dei kunuba bostu laga junto tai sida jani paise. * Ekta gawahi kun “missa gawa dei” to hosa nokoi ki hoa to. * Ketiaba kotha “gawa” ekta bhabokti ke koi junto ekta bhabobanir pora bayan dise. * Notun Niyom te, eitu kotha bisi bar cholaise kobole keneka Jisu’ laga picha kora khan gawa dise Jisu’ jeevon, mora, aru jee utha laga ghatna khan. Kotha “gawahi” ekta manuh ke koi kun ekla pora jani paise kunuba bostu junto hoise. Ekta gawahi bhi kunuba ase kun gawa dei ki taikhan jane eitu hosa ase. Kotha “gawahi” dikhai junto eitu manuh to tate thakise aru dekhise ki hoise. * Kunuba bostu nimite “gawahi” deya mane eitu hoa dikha. * Ekta porikha te, ekta gawa to “gawahi dei” nohoile “gawahi rakhe.” Eitu eki motlob ase “gawa”ke. * Gawahi ke bhabna rakhe hosa kobole ki taikhan dekhise nohoile hunise. * Ekta gawahi kun hosa nokoi ki hoise eitu ke “missa gawahi” matei. Tai koise “missa gawahi dibole” nohoile “missa gawahi dhuri rakhise.” * Bayan “ekta gawahi majote” mane junto kunuba bostu nohoile kunuba jun sabot hobo junto ekta contract bonaise. Gawahi pora thik bonabo eki manuh koribo tai ki kosom dise koribole. ### Anuvad laga salah: * Kotha “gawa” nohoile “gawa deya” ke bhi anuvad koribo pare, “ginis khan koa” nohoile “koa ki dekhise nohoile hunise” nohoile “ekla jani loa pora koa” nohoile “sabot deya” nohoile “koideya ki hoise.” * Rasta khan anuvad koribole “gawa” ke junto milai, “ki hoa ke khobor deya” nohoile “ki hosa ase laga bayan deya” nohoile “sabot” nohoile “ki koise” nohoile “bhabokti.” * Kotha, “ekta gawa taikhan ke” ke anuvad kore, “taikhan ke dikha ki hosa ase” nohoile “taikhan ke sabit kora ki hosa ase.” * Kotha, “taikhan logot ekta gawa” ke anuvad kore, “taikhan ke dikhabo taikhan laga paap” nohoile “taikhan laga kopoti dikhai deya” nohoile “kunto sabit koribo junto taikhan golti ase.” * missa gawa deya” ke anuvad kore “missa bostu khan koa” nohoile “bostu khan koa junto hosa nohoi.” Kotha “gawa” nohoile “gawahi” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “manuh dikha” nohoile “ekjun kun hoa dekhise” nohoile “taikhan kun dekhise aru hunise (uto bostu khan).” * Kunuba bostu junto “ekta gawa” ke anuvad kore “guarantee” nohoile “moikhan laga kosom” nohoile “kunuba bostu junto gawa dei junto hosa ase.” * Kotha “tumi moi laga gawahi hobo” ke bhi anuvad koribo pare “tumi pora moi laga hobo dusra manuh ke” nohoile “tumi manuh ke hosa kobo junto ami tumi ke shikaise” nohoile “tumi manuh ke kobo ki tumi moike ki kora dekhise aru moi shika dekhise.” * “gawahi” ke anuvad kore “koa ki dekhise” nohoile “gawa” nohoile “ki hoa bayan deya.” * Gawahi” kunuba bostu ke anuvad kore “kunuba bostu dikha” nohoile “jani loa kunuba bostu hoa.” (Eitu bhi sabhi: [vacha laga sanduk](kt.html#arkofthecovenant), [golti](kt.html#guilt), [bichar](kt.html#judge), [bhabokti](kt.html#prophet), [gawa](kt.html#testimony), [hosa](kt.html#true)) ### Bible te deya laga: * [Deuteronomy 31:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/31/27.md) * [Micah 06:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/06/03.md) * [Matthew 26:60](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/59.md) * [Mark 01:44](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/43.md) * [John 01:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/06.md) * [John 03:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/31.md) * [Acts 04:32-33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/32.md) * [Acts 07:44](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/44.md) * [Acts 13:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/30.md) * [Romans 01:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/01/08.md) * [1 Thessalonians 02:10-12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/02/10.md) * [1 Timothy 05:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/05/19.md) * [2 Timothy 01:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/01/08.md) * [2 Peter 01:16-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/01/16.md) * [1 John 05:6-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/05/06.md) * [3 John 01:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/3jn/01/11.md) * [Revelation 12:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/12/11.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[39:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/02.md)__ ghor bitor te, Yahudi laga solawta khan Jisu ke porikha te rakhise. Taikhan bisi _missa gawahi_ naise kun tai laga missa koise. * __[39:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/04.md)__ Prodahan purohit tai laga kapra ghusa pora pathai dise aru hala korise, “Amikhan eku __gawahi__ nalage. Tumi taike koa hunise junto tai hai Isor laga Putro ase. Tumar laga bichar ki ase?” * __[42:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/08.md)__ “Eitu bhi shastro te likhise junto moi laga chela khan jonai dibo junto sob jun mon ghurabo lage taikhan laga paap khan pora khyama pabole. Taikhan koribo Jerusalem para suru kori kena, aru tetia sob manuh laga bhir khan sob te jabo. Tumi eitu bostu khan laga __gawahi__ ase. * __[43:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/07.md)__ “Amikhan _gawahi khan_ ase eitu ginis ke junto Isor pora Jisu ke jeevon te ako uthai dise.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H5707, H5713, H5715, H5749, H6030, H8584, G267, G1263, G1957, G2649, G3140, G3141, G3142, G3143, G3144, G4303, G4828, G4901, G5575, G5576, G5577, G6020 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5707, H5713, H5715, H5749, H6030, H8584, G267, G1263, G1957, G2649, G3140, G3141, G3142, G3143, G3144, G4303, G4828, G4901, G5575, G5576, G5577, G6020
## geet mala ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “geet mala” ekta dhormik gana ke koi, bisi bar ekta kavita laga ang te junto gana koribole likhise. * Geet mala laga Purana Niyom kitab te eitu gana khan laga ekta joma rakha ase Raja David aru dusra Israelite khan likha junto ase Mosa, Solomon, aru Asaph, dusra khan majote. * Geet mala ke Israel laga des pora cholaise taikhan Isor ke seva kora te. * Geet mala cholabo pare bayan koribole kushi, biswas yogyo, aru aadar, bikha aru khandi thaka. * Notun Niyom te, Christain khan ke salah dise Isor ke geet mala gana koribole taike seva kora laga rasta te. (Eitu bhi sabhi: [David](names.html#david), [biswas yogyo](kt.html#faith), [kushi](other.html#joy), [Mosa](names.html#moses), [pobitro](kt.html#holy)) ##Bible te deya laga: ## * [Acts 13:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/32.md) * [Acts 13:35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/35.md) * [Colossians 03:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/15.md) * [Luke 20:42](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/20/41.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2158, H2167, H4210, G5567, G5568 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2158, H2167, H2172, H4210, G5567, G5568
## ghin kura, ghin kura ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “ghin kura” to cholai kunuba bostu ke kobole junto bhal nalage nohoile ekdom bhal nalage. * Egyptian khan bhabona rakhe Hebrew manuh to eta “ghin kura” ase. Eitu mane junto Egyptian khan Hebrew khan ke bhal nalage aru taikhan logote milibole nohoile taikhan laga usorte ahibole mon thakanai. * Kunuba laga bostu khan junto Bible matei “eta Yahweh ke ghin kura” ase missa koa, putani, manuh ke balidan deya, murti khan laga seva, morai deya, aru soririk sonban laga paap khan junto ase byabichar aru mota-mota beya kora laga niyom. * Tar laga chela khan ke hekh somoi laga shika te, Jisu ekta bhabobanir Daniel pora koa laga bhabokti te koise eta “khali hoa laga ghin kura” junto bonabo ekta Isor logote larai kora laga, tai laga seva kora jagah ke beya kora. ### Anuvad laga salah: * Kotha “ghin kura” ke bhi anuvad koribo pare “kunuba bostu Isor ghin kora” nohoile “kunuba bostu bhal nalaga” nohoile “bhal nalaga shika” nohoile “bisi beya kaam.” * Likha-koa uporte, rasta khan anuvad koribole kotha “eitu to ghin kura ase” milai “maha ghin kore” nohoile “bhal nalage” nohoile “pura namana” nohoile “bitor bhal nalaga korideya.” * Kotha “khali hoa laga ghin kura” ke anuvad kore “saman ke beya kora junto manuh ke maha jokom pabo deya” nohoile “bhal nalaga bostu junto maha khanda laga dei.” (Eitu bhi sabhi: [byabichar](kt.html#adultery), [nost korideya](other.html#desecrate), [khali hoija](other.html#desolate), [missa bhogwan](kt.html#falsegod), [balidan](other.html#sacrifice)) ### Bible te deya laga: * [Ezra 09:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezr/09/01.md) * [Genesis 46:34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/46/33.md) * [Isaiah 01:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/01/12.md) * [Matthew 24:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/24/15.md) * [Proverbs 26:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/26/24.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H887, H6292, H8251, H8262, H8263, H8441, G946 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H887, H6292, H8251, H8262, H8263, H8441, G946
## ghusa, ghusa ### Lamba kotha te bojai deya: Ghusa to eta bisi ghusa hoa ase junto kunaba somoi lamba-tok ase. Eitu to Isor laga paap aru saza laga dhormik bichar manuh ke kun taike virodh kore. * Bible te, “ghusa” Isor laga ghusa taikhan ke koi kun tai logot paap kore. * “Isor laga ghusa” ke bhi tai laga bichar aru paap laga saza koi. * Isor laga ghusa to dhormik saza taikhan ke kun taikhan laga paap mon noghurai. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase “bisi ghusa” nohoile “dhormik bichar” nohoile “ghusa.” * Ketia Isor ghusa laga kotha koi, thik bonabi kotha nohoile kotha cholai eitu ke anuvad koribole to ekta paap nohoile ghusa ke nokoi. Isor laga ghusa to eni aru pobitro ase. (Eitu bhi sabhi: [bichar](kt.html#judge), [paap](kt.html#sin)) ### Bible te deya laga: * [1 Thessalonians 01:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/01/08.md) * [1 Timothy 02:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/02/08.md) * [Luke 03:7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/03/07.md) * [Luke 21:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/21/23.md) * [Matthew 03:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/03/07.md) * [Revelation 14:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/14/09.md) * [Romans 01:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/01/18.md) * [Romans 05:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/05/08.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H639, H2197, H2528, H2534, H2740, H3707, H3708, H5678, H7107, H7109, H7110, H7265, H7267, G2372, G3709, G3949, G3950 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H639, H2197, H2528, H2534, H2740, H3707, H3708, H5678, H7107, H7109, H7110, H7265, H7267, G2372, G3709, G3949, G3950
## girja ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Girja to ekta etah laga ghor thakise berra laga angan khan pora gherise kote Israelite khan prarthna koribole ahise aru Isor ke balidan khan dibole. Eitu jagah to Mount Moriah Jerusalem laga nogor te. * Bisi bar kotha “girja” ke sob girja ke koi, angan khan ke milai kena junto porom etah laga ghor ke gherise. Kitaba somoi eitu khali etah laga ghor ke koi. * Etah laga ghor girja te duita kamra khan ase, Pobitro Jagah aru Porom Pobitro Jagah. Isor girja ke koi tar laga ghor jagah. Raja Solomon pora girja bonaise tai raj kori thaka te. Eitu to Jerusalem te seva kora laga anonto jagah hobole thakise. * Notun Niyom te, kotha “Pobitro Atma laga girja” ekta bhir Jisu laga biswasi khan ke koi, kelemane Pobitro Atma taikhan logot thake. ### Anuvad laga salah: * Bisi bar ketia likha kotha koise junto manuh “girja te thakise,” eitu angan khan ke koi etah ghor laga bahar te. Eitu ke anuvad kore “angan khan laga girjas te nohoile “ girja jagah te.” * Kote eitu alak pora eta laga ghor ke koi, kunuba anuvad khan “girja” ke anuvad kore “etah laga ghor girja,” eitu deya laga ke safa koribole. * Rasta khan “girja” ke anuvad koribole milai, Isor laga pobitro ghor” nohoile “dhormik seva kora jagah.” * Bisi bar Bible te, girja to “Yahweh laga jagah” nohoile “Isor laga ghor” ke koi. (Eitu bhi sabhi: [balidan](other.html#sacrifice), [Solomon](names.html#solomon), [Babylon](names.html#babylon), [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [tambu](kt.html#tabernacle), [angan](other.html#courtyard), [Zion](kt.html#zion), [ghor](other.html#house)) ### Bible te deya laga: * [Acts 03:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/01.md) * [Acts 03:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/07.md) * [Ezekiel 45:18-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/45/18.md) * [Luke 19:46](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/19/45.md) * [Nehemiah 10:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/10/28.md) * [Psalm 079:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/079/001.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * _[17:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/06.md)__ David ekta __girja__ bonabole mon thakise kote sob Israelite khan Isor ke seva koribole aru taike balidan khan dibole. * __[18:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/18/02.md)__ Jerusalem te, Solomon __girja__ bonaise kunto tai laga baba David bhabna aru saman khan rakhi thakise. Tambu laga mili thaka jagah bodli, etia to manuh Isor ke seva kore aru taike balidan khan dei __girja__ te. Isor ahise aru __girja__ te thakise, aru tai tate tar manuh logot thakise. * __[20:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/20/07.md)__ Taikhan (Babylonian khan) Jerusalem laga nogor ke bondi loise, __girja__ ke nost koridise, aru sob dhun dolot khan loi jaise. * __[20:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/20/13.md)__ Ketia manuh Jerusalem te ahise, taikhan __girja__ ako bonaise aru berra usor nogor laga nogor aru __girja__ . * __[25:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/04.md)__ Tetia Soitan Jisu ke ucha jagah __girja__ te loi jaise aru koise, “Jodi tumi Isor laga Putro ase, tuminijor ke niche te phikai dibi, kele eitu likhi ase, ‘Isor pora hukum dibo tar sorgo-doot khan tumi dhoribole karone tumar laga theng ekta pathor te nalagibole.'" * __[40:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/07.md)__ Ketia tai morise, tate eta bhukomp ahise aru dangor chador junto __girja__ te manuh ke Isor thaka laga pora alak kore eitu ke duita te bhangai dise upor laga majot pora. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1004, H1964, H1965, G1493, G2411, G3485 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1004, H1964, H1965, H7541, G1493, G2411, G3485
## godh loa, godh loa, godh loa ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “godh loa” aru “godh loa” kunuba laga hoi thaka ke koi thik pora manuh laga bacha hoija kun tai laga hosa baba-ama nohoi. * Bible cholai “godh loa” aru “godh loa” ekta alankarik rasta te dikhabole keneka Isor manuh ke koridise tar khandan laga ang hobole, taikhan ke atma chokra aru chokri khan bonaideya. * godh loa bacha nisina, Isor biswasi khan bonai Jisu Krista logot waris hobole, taikhan sob adhikar khan deya Isor laga chokra aru chokri khan laga. ### Anuvad laga salah * Eitu kotha ke anuvad kore ekta kotha pora junto anuvad laga basa cholai eitu dikhabole khas baba ama-bacha laga sonban. Thik bonabi eitu bojise junto eitu logote ekta alankarik nohoile atma motlob ase. * Kotha “jani thaka godh loa chokra khan” ke anuvad kore “Isor pora godh loa tai laga bacha nisina” nohoile “Isor laga (atma) bacha hoija.” * “chokra khan godh loa rokha” ke anuvad kore “agei sa Isor laga bacha hobole” nohoile “Isor nimite rokha bacha hobole.” * Kotha “taikhan ke godh lobi” ke anuvad kore “taikhan ke tai laga nijor bacha nisina loa” nohoile “taikhan ke tai nijor laga (atma) bacha bonabi.” (Eitu bhi sabhi: [waris](other.html#heir), [lobole](kt.html#inherit), [atma](kt.html#spirit)) ### Bible te deya laga: * [Ephesians 01:5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/01/05.md) * [Galatians 04:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/04/03.md) * [Romans 08:14-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/14.md) * [Romans 08:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/23.md) * [Romans 09:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/09/03.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G5206 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G5206
## golti kora ### Lamba kotha te bojai deya: “paap” mane ekta niyom banga nohoile dusra manuh laga adhikar beya korideya. Ekta “golti kora” * Ekta golti kora to ekta niyom ke beya kora nohoile des laga niyom nohoile ekta paap dusra manuh logote kora. * Eitu kotha to eki ase kotha khan “paap,” aru “atyachar” logot, eitu to eki ase Isor ke namana ke. * Sob paap khan to Isor logot atyachar ase. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “ logot atyachar” ke anuvad kore “logot paap” nohoile “niyom bangai deya.” * Kunuba basa khan eta bayan thakibo “dagi par koribi” junto “golti kora” ke anuvad koribole cholai. * Bhabona rakhibi keneka eitu kotha milibo Bible likha gheri loa laga motlob ke aru dusra kotha khan ke milai kena sabo junto logote ekta eki motlob thakibo, junto ase “atyachar” aru “paap.” (Eitu bhi sabhi: [namana](other.html#disobey), [paap kora](kt.html#iniquity), [paap](kt.html#sin), [paap kora](kt.html#transgression),) ### Bible te deya laga: * [1 Samuel 25:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/25/27.md) * [2 Chronicles 26:16-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ch/26/16.md) * [Colossians 02:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/02/13.md) * [Ephesians 02:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/02/01.md) * [Ezekiel 15:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/15/07.md) * [Romans 05:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/05/16.md) * [Romans 05:20-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/05/20.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H816, H817, H819, H2398, H4603, H4604, H6586, H6588, G264, G3900 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H816, H817, H819, H2398, H4603, H4604, H6586, H6588, G264, G3900
## golti nathaka ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “golti nathaka” mane ekta bodmas kaam te golti nohoa nohoile dusra golti kora te. Eitu bhi bisi samany te manuh ke koi kun beya bostu khan te nathake. * Ekta manuh kunuba bostu golti kora te bodnam kora to golti nathaka hobo jodi tai eitu golti koranai koile. * Ketiaba kotha “golti nathaka” cholai manuh ke kobole kun eku golti koranai taikhan beya digdar pai ase, eta dusman laga siphai “golti nathaka manuh” ke hamla kora. ### Anuvad laga salah: * Sob likha-koa khan te, kotha “golti nathaka” ke anuvad kore “golti nohoa” nohoile “zimmedar nohoa” nohoile “ninda nokora” kunuba bostu nimite. * Ketia samany te golti nathaka manuh ke koi, eitu kotha ke anuvad kore “kun eku golti koranai” nohoile “kun beya te thakanai.” * Baar-baar bayan hoise “golti nathaka khoon” ke anuvad kore “manuh kun eku golti koranai morai deya.” * Bayan “golti nathaka ke khoon ulai dise” ke anuvad kore “golti nathaka manuh ke morai deya” nohoile “manuh ke morai deya kun eku golti koranai eitu pabole.” * Kunuba jun morija laga likha-koa te, “golti manuh laga khoon” ke anuvad kore “mora nimite eku golti nai.” * Ketia manuh laga kotha koi Jisu laga bhal khobor nahuna hoilebi eitu noloa, “golti nathaka laga khoon” ke anuvad kore “eku nimite zimmedar nai taikhan atma te namorilebi nohoile “eku nimite zimmedar nai taikhan eitu sandesh ke noloilebi.” * Ketia Judas pora koise “Ami golti nathaka khoon ke thokai dise,” tai koise “Ami ekta manuh ke thokaise kun eku golti koranai” nohoile “Ami ekta manuh laga morija koridise kun paapi thakanai.” * Ketia Pilate Jisu laga koise “Ami eitu golti nathaka manuh khoon laga bokha ase,” eitu ke anuvad kore “Ami hai zimmedar ase eitu manuh ke morai deya te kun eku golti koranai eitu pabole. (Eitu bhi sabhi: [golti](kt.html#guilt)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 04:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/04/03.md) * [1 Samuel 19:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/19/04.md) * [Acts 20:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/20/25.md) * [Exodus 23:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/23/06.md) * [Jeremiah 22:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/22/17.md) * [Job 09:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/09/21.md) * [Romans 16:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/16/17.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[08:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/08/06.md)__ Dui sal pachote, Joseph to bondigrah te thakise, tai _golti nathaka_ thakilebi. * __[40:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/04.md)__ Taikhan pora ekjun Jisu ke thattha korise, hoilebi dusra pora koise, “Tumi Isor laga eku bhoi nai? Amikhan golti ase, hoilebi eitu manuh _golti nathaka ase_.” * __[40:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/08.md)__ Ketia siphai Jisu ke roikhya kora sob bostu dekhise junto hoise, tai koise, “Achanak pora, eitu manuh _golti nathaka_ thakise. Tai Isor laga Putro thakise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2136, H2600, H2643, H5352, H5355, H5356, G121 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2136, H2600, H2643, H5352, H5355, H5356, G121
## golti, golti ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “golti” to paap thaka nohoile ekta golti kaam kora ke koi. * “golti hoa” mane kunaba bostu beya kora, junto ase, Isor ke namana. * “golti kora” laga dusra kotha to “eku golti nathaka.” ### Anuvad laga salah: * Kunaba basa khan te “golti kora” ke anuvad kore “paap laga vajan” nohoile “paap khan gindi kora.” * “golti hoa” ke anuvad kora rasta khan ase ekta kotha nohoile kotha junto mane, “golti te thaka” nohoile “kunaba bostu beya kora” nohoile “ekta paap kora.” (Eitu bhi sabhi: [eku golti nathaka](kt.html#innocent), ### Bible te deya laga: * [Exodus 28:36-38](kt.html#iniquity) * [Isaiah 06:07](other.html#punish) * [James 02:10-11](kt.html#sin) * [John 19:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/28/36.md) * [Jonah 01:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/06/06.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[39:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/10.md)__ Taikhan bisi gawahi khan ke anise kun tai laga (Jisu) missa koise. Hoilebi, taikhan laga bayan khan eki dusra jun logot mananai, karone Yahudi laga solawta khan sabit koribo paranai tai to_ninda thakise_ eku bostu nimite. * __[39:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/19/04.md)__ Jisu ke kotha kora pachote, Pilate bhir logot jaise aru koise, “Ami eku __golti__ panai eitu manuh ke.” Hoilebi Yahudi laga solawta khan aru bhir hala korise, “Taike krus te halibi! Pilate jowab dise, “Tai eku __golti__ nai.” Hoilebi taikhan jhur pora hala korise. Tetia Pilate tin bar koise, “Tai eku __golti__ nai!” * __[40:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jon/01/14.md)__ Jisu ke krus te halise duita chor khan laga majote. Taikhan te ekjun Jisu ke thattha korise, hoilebi dusra koise, “Tumi Isor ke bhoi nokore? Moikhan to __golti__ ase, hoilebi eitu manuh to eku golti nai. * __[49:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/02.md)__ Kelemane tumar laga paap nimite, tumi __golti__ ase aru moribo lage. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H816, H817, H818, H5352, H5355, G338, G1777, G3784, G5267 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H816, H817, H818, H5352, H5355, G338, G1777, G3784, G5267
## Hebrew ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: “Hebrew khan” manuh thakise kun Abraham pora ahise Isaac aru Jacob laga dagi te. Abraham to Bible te prothom manuh ase ekta “Hebrew” matei. * Kotha “Hebrew” bhi basa ke koi junto Hebrew manuh koise. Purana Niyom laga bisi dangor khan to Hebrew laga basa te likhise. * Bible laga alak jagah khan te, Hebrew khan bhi “Yahudi manuh” nohoile “Israelite khan” matei. Eitu to ekdom bhal hobo sob tinta kotha khan ke alak rakhile kitab te, eitu safa thaka tok junto eitu kotha khan eki manuh laga bhir ke koi. (Anuvad laga salah: [Keneka naam ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [Israel](kt.html#israel), [Yahudi](kt.html#jew), [Yahudi laga solawta](other.html#jewishleaders)) ### Bible te deya laga: * [Acts 26:12-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/26/12.md) * [Genesis 39:13-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/39/13.md) * [Genesis 40:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/40/14.md) * [Genesis 41:12-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/41/12.md) * [John 05:1-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/05/01.md) * [John 19:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/19/12.md) * [Jonah 01:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jon/01/08.md) * [Philippians 03:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H5680, G1444, G1445, G1446, G1447 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5680, G1444, G1445, G1446, G1447
## hekh din, hekh din ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “hekh din” nohoile “hekh din” samany te somoi ke koi etia umar laga hekh te. * Eitu somoi logot najana somoi hobo. * “hekh din khan” to bichar laga somoi ase eitu khan ke kun Isor pora ghurai dhur jaise. ### Anuvad laga salah: * Kotha “hekh din khan” ke bhi anuvad kore “hekh din khan” nohoile “hekh somoi khan.” * Kunuba likha-koa khan te, eitu ke anuvad kore “prithibi laga hekh” nohoile “ketia eitu prithibi hekh hoi.” (Eitu bhi sabhi: [Probhu laga din](kt.html#dayofthelord), [bichar](kt.html#judge), [ghurai loa](other.html#turn), [prithibi](kt.html#world)) ### Bible te deya laga: * [2 Peter 03:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/03/03.md) * [Daniel 10:14-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/10/14.md) * [Hebrews 01:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/01/01.md) * [Isaiah 02:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/02/01.md) * [James 05:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/05/01.md) * [Jeremiah 23:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/23/19.md) * [John 11:24-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/11/24.md) * [Micah 04:1](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/04/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H319, H3117, G2078, G2250 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H319, H3117, G2078, G2250
## hokut, hokti, hokti ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “hokut” to kiba bostu koribole para nohoile bostu ke hobole bonai deya ke koi, bisi bar mahan taqot cholai kena. “Hokut khan” manuh nohoile atma khan ke koi kun logote mahan koribole para ase bostu khan ke hobole deya. * “Isor laga hokti” to Isor sob bostu koribole para ke koi, bostu khan junto manuh pora koribole napara. * Isor ke sob bostu logot pura hokti ase junto tai pora bonaise. * Isor tai laga manuh ke hokti dise ki tai koribole, karone junto ketia taikhan manuh ke bhal nohoile dusra asorit khan korile, taikhan Isor laga hokti pora koribole. * Kelemane Jisu aru Pobitro Atma bhi Isor ase, taikhan logot bhi eki hokti ase. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa laga uporte, kotha “hokti” ke bhi anuvad koribo pare “koribole para” nohoile “taqot” nohoile “taqot” nohoile “asorit khan koribole para” nohoile “hukum kori rakha.” * Pari thaka rasta khan kotha “hokti” ke anuvad koribole ase “hokti thaka khan” nohoile “atma khan ke hukum kori rakha” nohoile “taikhan kun dusra khan ke hukum kori rakha.” * Eta bayan “moikhan ke bachabi amikhan laga dusman khan laga hokut pora” ke anuvad kore “moikhan ke bacha amikhan dusman khan laga virodh kora pora” nohoile “bacha moikhan ke amikhan dusman khan laga hukum pora.” Eitu mamla te, “hokut” logot motlob ase ekjun laga taqot chola hukum te rakhibole aru dusra khan ke virodh koribole. (Eitu bhi sabhi: [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [Jisu](kt.html#jesus), [asorit](kt.html#miracle)) ### Bible te deya laga: * [1 Thessalonians 01:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/01/04.md) * [Colossians 01:11-12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/11.md) * [Genesis 31:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/31/29.md) * [Jeremiah 18:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/18/21.md) * [Jude 01:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jud/01/24.md) * [Judges 02:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/02/18.md) * [Luke 01:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/01/16.md) * [Luke 04:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/04/14.md) * [Matthew 26:64](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/62.md) * [Philippians 03:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/20.md) * [Psalm 080:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/080/001.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[22:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/22/05.md)__ sorgo-doot pora bojaise, “Pobitro Atma tumar logot ahibo, aru Isor laga __hokti__ pora tumike bon koridibo. Karone bacha to pobitro hobo, Isor laga Putro.” * __[26:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/01.md)__ Satan laga digdar deya khan age jabole para pachote, Jisu Pobitro Atma laga __hokti__ te wapas ahise Galilee laga des te kote tai thakise. * __[32:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/32/15.md)__ Achanak pora Jisu janise junto __hokti__ to tai pora ulai jaise. * __[42:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/11.md)__ Chalis din jetia Jisu mora pora uthise, tai pora tar laga chela khan ke koise, “Jerusalem te thakibi moi laga Baba tumi ke __hokti__ nidia tok ketia Pobitro Atma tumar logot ahibo.” * __[43:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/06.md)__ “Israel laga manuh, Jisu to ekta manuh thakise kun bisi mahan chinha aru asorit korise Isor laga __hokti__ pora, tumi dekhise aru jane. * __[44:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/44/08.md)__ Peter taikhan ke jowab dise, “Eitu manuh tumar agete khara kora to Jisu Messiah laga __hokti__ pora bhal hoise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H410, H1369, H1370, H2220, H2393, H2428, H2429, H2632, H3027, H3028, H3581, H4475, H4910, H5794, H5797, H5808, H6184, H7786, H7980, H7981, H7983, H7989, H8280, H8592, H8633, G1411, G1415, G1754, G1756, G1849, G1850, G2159, G2478, G2479, G2904, G3168 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H410, H1369, H2220, H2428, H2429, H2632, H3027, H3028, H3581, H4475, H4910, H5794, H5797, H5808, H6184, H7786, H7980, H7981, H7983, H7989, H8280, H8592, H8633, G1411, G1415, G1756, G1849, G1850, G2478, G2479, G2904, G3168
## hosa, hosa ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “hosa” ekta nohoile bisi bhabona khan ke koi junto ekta hosa ginis, gatna khan ase junto hoi thake, aru bayan khan junto koise. Junto kotha khan to koise “hosa” ase. * Hosa bostu khan to asul, asul, hosa, sida, thik, aru hosa ase. * Hosa to eta bojija, biswas, ekta hosa ginis, nohoile bayan junto hosa ase. * kobole junto ekta bhabokti to “hosa ahise” nohoile “hosa ahibo” mane junto bhabona kora nisina hoise nohoile junto eneka rasta te hobo. * Hosa te hale kaam laga bhabona ekta rasta te junto biswas thaka aru biswas yogyo ase. * Jisu pora dikhai-deya korise Isor laga hosa kotha te junto tai koise. * Isor laga kotha hosa ase. Eitu bostu khan laga koi junto hoise aru shikai Isor laga ki hosa ase aru sob bostu laga tai pora bona. ### Anuvad laga salah * Likha-koa uporte aru ki dikhaise, kotha “hosa” ke bhi anuvad koribo pare “asul” nohoile “ekta hosa ginis” nohoile “sida” nohoile “thik” nohoile “kunuba” nohoile “asul.” * Rasta khan anuvad koribole kotha “hosa” ke hale “ki hosa ase” nohoile “ekta hosa ginis” nohoile “biswas” nohoile “niyom.” * Bayan “hosa aha” ke bhi anuvad koribo pare “hosa te hoa” nohoile “pura korideya” nohoile “bhabokti kora to hoa.” * Bayan “hosa kobi” nohoile “hosa kotha kobi” ke bhi anuvad koribo pare “kobi ki hosa ase” nohoile “kobi ki hosa te hoise” nohoile “bostu khan kobi junto biswas thaka ase.” * “hosa manibi” ke anuvad kore “biswas koribi Isor laga ki hosa ase. * Eta bayan te junto ase “Isor ke atma te seva kora aru hosa te, “bayan” “hosa” ke bhi anuvad koribo pare “biswas yogyo te mana ki Isor pora moikhan ke shikaise. (Eitu bhi sabhi: [biswas](kt.html#believe), [pura korideya](kt.html#faithful), [mani thaka](kt.html#fulfill), [bhabobanir](other.html#obey), [bojabole](kt.html#prophet)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 05:6-8](other.html#understand) * [1 John 01:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/05/06.md) * [1 John 02:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/01/05.md) * [3 John 01:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/07.md) * [Acts 26:24-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/3jn/01/05.md) * [Colossians 01:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/26/24.md) * [Genesis 47:29-31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/04.md) * [James 01:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/47/29.md) * [James 03:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/01/17.md) * [James 05:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/03/13.md) * [Jeremiah 04:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/05/19.md) * [John 01:9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/04/01.md) * [John 01:16-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/09.md) * [John 01:51](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/16.md) * [John 03:31-33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/49.md) * [Joshua 07:19-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/31.md) * [Lamentations 05:19-22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/07/19.md) * [Matthew 08:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/05/19.md) * [Matthew 12:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/08/08.md) * [Psalm 026:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/15.md) * [Revelation 01:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/026/001.md) * [Revelation 15:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/01/19.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[02:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/15/03.md)__ Saap pora maiki ke jowab dise, “Junto __hosa__ nohoi! Tumi namoribo.” * __[14:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/02/04.md)__ Achanak pora Caleb aru Joshua, dusra duita jasosi, koise, “Eitu __hosa__ ase junto Canaan laga manuh to lamba aru taqot ase, hoilebi amikhan taikhan ke eni harabo paribo!” * __[16:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/06.md)__ Israelite khan Canaanite khan laga bhogwan khan ke seva kora suru hoise Yahweh laga bodli, __hosa__ Isor. * __[31:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/16/01.md)__ Taikhan Jisu ke seva korise, taike koise, “_Hosa te_ tumi Isor laga Putro ase.” * __[39:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/31/08.md)__ “Ami prithibi te ahise Isor laga __hosa__ kobole. Sobjun kun __hosa__ ke morom kore moike hunei. “Pilate pora koise, “Ki __hosa__ ase?” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H199, H389, H403, H529, H530, H543, H544, H551, H571, H935, H3321, H3330, H6237, H6656, H6965, H7187, H7189, G225, G226, G227, G228, G230, G1103, G3303, G3483, G3689, G4103, G4137 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H199, H389, H403, H529, H530, H543, H544, H551, H571, H935, H3321, H3330, H6237, H6656, H6965, H7187, H7189, G225, G226, G227, G228, G230, G1103, G3303, G3483, G3689, G4103, G4137
## hukum, hukum deya, hukum ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “hukum” mane kunaba jun ke agya deya kunuba bostu koribole. Ekta “hukum” nohoile “hukum” to ki manuh ke agya dise koribole. * Eitu kotha logot eki motlob thakilebi, “hukum” to Isor laga kunaba hukum khan ke koi kunto bisi niyom te cholai aru hekh tok ase, junto ase “Dosta Hukum khan.” * Ekta hukum to thik ase (“Tumar baba-ama laga kotha manibi”) nohoile thik nohoi (“chur nakuribi”). * “hukum lobo” mane “hukum te rakha” nohoile “zimadari loa” kunaba bostu nohoile kunaba jun laga. ### Anuvad laga salah: * Eitu to bhal hobo eitu kotha ke utu kotha pora alak anuvad korile, “niyom.” Aru sai rakhbi “adhikar laga agya” aru “murti” laga lamba kotha khan pora. * Kunaba anuvad kora khan “hukum” aru “hukum” ke taikhan laga kotha te eki kotha pora anuvad kore. * Dusra khan to hukum nimite khas kotha pora cholai junto ke koi hekh tok ase, niyom laga hukum junto Isor pora bonaise. (Sabhi [adhikar laga agya](other.html#decree), [murti](other.html#statute), [niyom](other.html#law), [Dosta hukum khan](other.html#tencommandments)) ### Bible te deya laga: * [Luke 01:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/01/05.md) * [Matthew 01:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/01/24.md) * [Matthew 22:38](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/22/37.md) * [Matthew 28:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/28/20.md) * [Numbers 01:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/01/17.md) * [Romans 07:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/07/07.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H559, H560, H565, H1296, H1696, H1697, H1881, H2706, H2708, H2710, H2941, H2942, H2951, H3027, H3982, H3983, H4406, H4662, H4687, H4929, H4931, H4941, H5057, H5713, H5749, H6213, H6310, H6346, H6490, H6673, H6680, H7101, H7218, H7227, H7262, H7761, H7970, H8269, G1263, G1291, G1296, G1297, G1299, G1690, G1778, G1781, G1785, G2003, G2004, G2008, G2036, G2753, G3056, G3726, G3852, G3853, G4367, G4483, G4487, G5506 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H559, H560, H565, H1696, H1697, H1881, H2706, H2708, H2710, H2941, H2942, H2951, H3027, H3982, H3983, H4406, H4662, H4687, H4929, H4931, H4941, H5057, H5713, H5749, H6213, H6310, H6346, H6490, H6673, H6680, H7101, H7218, H7227, H7262, H7761, H7970, H8269, G1263, G1291, G1296, G1297, G1299, G1690, G1778, G1781, G1785, G2003, G2004, G2008, G2036, G2753, G3056, G3726, G3852, G3853, G4367, G4483, G4487, G5506
## Isor ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Bible te, kotha “Isor” to anonto ke koi kun pora dhunia ke eku bonanai. Isor to thakise ekta Baba, Putro, aru Pobitro Atma. Isor laga nijor naam to “Yahweh” ase. * Isor hudai thakise; tai ase jetia eku bhi thakanai, aru tai hodai nimite thakibo. * Tai hai khali hosa Isor ase aru dhunia sob bostu te adhikar ase. * Isor ekdom bhal dhormik, bisi budhi, pobitro, paap nathaka, eni, doyalu, aru morom kora ase. * Tai to ekta vacha-rakha Isor ase, kun hodai tai laga kosom khan rakhibo. * Manuh ke bonaise Isor ke seva koribole aru tai hai khali ekjun ase taikhan seva koribole. * Isor pora tai laga naam “Yahweh” dikhai-deya korise,” kunto mane “tai ase” nohoile “Ami” nohoile Ekjun kun (hodai) thake.” * Bible bhi missa “bhogwan khan” laga shikai, kunto jinda nathaka murti khan ase junto Manuh golti pora seva kore. ### Anuvad laga salah: * “Isor” ke anuvad koribole rasta khan to ase “Isor” “bona manuh” nohoile “sobse ucha thaka.” * “Isor” ke dusra rasta khan pora anuvad kora to ase “sobse ucha bona manuh” nohoile “Kotom nohoa sobse dangor Probhu” nohoile “Anonto sobse ucha thaka.” * Bhabona koribi keneka Isor ke ekta local nohoile rashtrey basa te koi. Tate bhi “Isor” karne ekta kotha hobo pare anuvad kora basa te. Jodi karone, eitu lagi thaka ase thik koribole junto eitu kotha to ekjun hosa Isor laga adhot ke mile deya nisina. * Bisi basa khan te prothom kotha laga chithi ke dangor koridei ekjun hosa Isor nimite, ekta missa bhogwan laga kotha pora alak koribole. * Dusra rasta eitu ke alak bonabole to eitu ke alak kotha cholabo “Isor” aru “bhogwan” nimite. * Kotha “Ami taikhan laga Isor aru taikhan moi laga manuh hobo” ke bhi anuvad kore, “Ami, Isor, eitu manuh uporte raj koribo aru taikhan moike seva koribo. (Anuvad laga salah: [Keneka naam ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [bona](other.html#creation), [missa bhogwan](kt.html#falsegod), [Baba Isor](kt.html#godthefather), [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [missa bhogwan](kt.html#falsegod), [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod), [Yahweh](kt.html#yahweh)) ### Bible te deya laga: * [1 John 01:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/01/05.md) * [1 Samuel 10:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/10/07.md) * [1 Timothy 04:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/04/09.md) * [Colossians 01:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/15.md) * [Deuteronomy 29:14-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/29/14.md) * [Ezra 03:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezr/03/01.md) * [Genesis 01:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/01/01.md) * [Hosea 04:11-12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hos/04/11.md) * [Isaiah 36:6-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/36/06.md) * [James 02:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/18.md) * [Jeremiah 05:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/05/04.md) * [John 01:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/01.md) * [Joshua 03:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/03/09.md) * [Lamentations 03:43](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/03/40.md) * [Micah 04:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/04/04.md) * [Philippians 02:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/05.md) * [Proverbs 24:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/24/11.md) * [Psalms 047:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/047/008.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[01:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/01.md)__ __Isor__ pora dhunia bonaise aru sob bostu khan choi din te. * __[01:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/15.md)__ __Isor__ mota aru maiki tai nijor laga noksa te bonaise. * __[05:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/05/03.md)__ “Ami __Isor__ Hokut thaka. Ami tumat logot ekta vacha bonabo.” * __[09:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/09/14.md)__ __Isor__ koise, “AMI KUN AMI. Taikhan ke kobi, ‘Ami pora moike tumar logote pothaise.’ Taikhan ke kobi, ‘Ami Yahweh, __Isor__ tumar baba-baba Abraham, Isaac, aru Jacob khan laga. Eitu naam to moi laga hodai nimite.’” * __[10:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/10/02.md)__ Eitu bimar khan pora, __Isor__ pora Pharaoh ke dikhaise junto tai Pharaoh aru sob Egypt laga bhogwan khan pora bhi bisi hokti ase. * __[16:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/16/01.md)__ Israelite khan Canaanite khan laga bhogwan khan ke seva kora suru hoise Yahweh laga bodli, hosa __Isor__ . * __[22:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/22/07.md)__ Tumi, moi laga chokra, ke _Porom Prodhan Isor_ laga bhabobanir matibo kun manuh ke taiyar koribo Messiah ke pabole!” * __[29:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/09.md)__ Tate khali ekjun __Isor__ ase. Hoilebi John hunise __Isor__ Baba koa, aru Putro Jisu aru Pobitro Atma ke dikhise ketia tai Jisu ke baptisma korise. * __[25:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/07.md)__ “Khali Probhu ke seva koribi tumar __Isor__ aru taike seva koribi.” * __[28:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/28/01.md)__ “Tate khali ekjun ase kun bhal ase, aru junto __Isor__ ase.” * __[49:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/09.md)__ Hoilebi __Isor__ prithibi te sobjun ke bisi morom kore junto tai dise tar nijor laga Putro ke karone kun Jisu ke biswas koribo tai laga paap khan nimite saza nidibo, hoilebi __Isor__ logot hodai nimite thaki jabo. * __[50:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/16.md)__ Hoilebi kunaba din __Isor__ pora ekta notun sorgo aru ekta notun prithibi bonabo junto ekdom bhal hobo. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H136, H305, H410, H426, H430, H433, H2486, H2623, H3068, H3069, H3863, H4136, H6697, G112, G516, G932, G935, G1096, G1140, G2098, G2124, G2128, G2150, G2152, G2153, G2299, G2304, G2305, G2312, G2313, G2314, G2315, G2316, G2317, G2318, G2319, G2320, G3361, G3785, G4151, G5207, G5377, G5463, G5537, G5538 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H136, H305, H410, H426, H430, H433, H2486, H2623, H3068, H3069, H3863, H4136, H6697, G112, G516, G932, G935, G1096, G1140, G2098, G2124, G2128, G2150, G2152, G2153, G2299, G2304, G2305, G2312, G2313, G2314, G2315, G2316, G2317, G2318, G2319, G2320, G3361, G3785, G4151, G5207, G5377, G5463, G5537, G5538
## Isor laga ghor, Yahweh laga ghor ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, kotha “Isor laga ghor” (Isor ghor) aru “Yahweh laga ghor (Yahweh ghor) ekta jagah ke koi kote Isor ke seva kore. * Eitu kotha bhi thik pora cholai tambu nohoile girja ke kobole. * Ketiaba “Isor ghor” cholai Isor laga manuh ke kobole. ### Anuvad laga salah: * Ketia ekta seva kora jagah ke koi, eitu ke anuvad kore “ekta ghor Isor ke seva koribo nimite” nohoile “ekta jagah Isor ke seva koribo nimite.” * Jodi eitu girja nohoile tambu ke koi, eitu ke anuvad kore “girja (nohoile tambu) kote Isor ke seva kore (nohoile kote Isor thake” nohoile kote Isor tai laga manuh ke log kore.”) * Kotha “ghor” to anuvad te cholabo lagi thaka hobo pare mila-mili koribole junto Isor “tate thake, junto ase, tai laga atma eitu jagah te ase tai laga manuh ke logh pabole aru taikhan pora seva koribole. (Eitu bhi sabhi: [Isor laga manuh](kt.html#peopleofgod), [tambu](kt.html#tabernacle), [girja](kt.html#temple)) ### Bible te deya laga: * [1 Timothy 03:14-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/03/14.md) * [2 Chronicles 23:8-9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ch/23/08.md) * [Ezra 05:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezr/05/12.md) * [Genesis 28:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/28/16.md) * [Judges 18:30-31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/18/30.md) * [Mark 02:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/02/25.md) * [Matthew 12:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/03.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H426, H430, H1004, H1005, H3068, G2316, G3624
## Isor laga icha ### Lamba kotha te bojai deya: “Isor laga icha” to Isor laga bhabona khan aru bhabona khan rakha ke koi. * Isor laga icha tai laga kotha manuh ke koi aru keneka tai keneka manuh taike jowab dibole mon ase. * Eitu bhi tai laga bhabona khan nohoile bhabona khan ke koi tai laga sob bona nimite. * Kotha “icha” mane “koribole mon ja” nohoile “bhabona.” ### Anuvad laga salah * “Isor laga icha” ke bhi anuvad koribo pare “ki Isor bhabona khan kore” nohoile “ki Isor pora bhabona korise” nohoile “Isor laga bhabona” nohoile “ki Isor ke sukh dei.” ### Bible te deya laga: * [1 John 02:15-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/15.md) * [1 Thessalonians 04:3-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/04/03.md) * [Colossians 04:12-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/04/12.md) * [Ephesians 01:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/01/01.md) * [John 05:30-32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/05/30.md) * [Mark 03:33-35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/03/33.md) * [Matthew 06:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/06/08.md) * [Psalms 103:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/103/020.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H6310, H6634, H7522, G1012, G1013, G2307, G2308, G2309, G2596 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H6310, H6634, H7522, G1012, G1013, G2307, G2308, G2309, G2596
## Isor laga kotha, Yahweh laga kotha, Probhu laga kotha, hosa laga kotha, shastro ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, kotha “Isor laga kotha” eni bostu ke koi junto Isor pora jonai dise manuh logot. Eitu ase koa aru likha khan laga sandesh khan. Jisu ke bhi “Isor laga kotha” matei. * Kotha “shastro khan” mane “likha khan.” Eitu khali Notun Niyom te cholai aru Hebrew laga shastro khan koi, kunto Purana Niyom ase. Eitu likha khan to Isor laga sandesh ase junto tai manuh ke koise likhibole karone junto bisi sal ahi thaka te bhi manuh puribole. * Eki kotha khan “Yahweh laga kotha” aru “Probhu laga kotha” bisi bar Isor pora alak sandesh koi junto ekta bhabobanir ke dise nohoile dusra manuh Bible te. * Ketiaba eitu kotha eni ulai “Kotha” nohoile “moi laga kotha” nohoile “tumar kotha” (ketia Isor kotha laga koi). * Notun Niyom te, Jisu ke “Kotha” matei aru “Isor laga kotha.” Eitu hekh naam mane junto Jisu pura dikhai-deya korise kun Isor ase, kelemane tai nijor hai Isor ase. Kotha “hosa laga kotha” to dusra rasta ase “Isor kotha” ke kobole, kunto tai laga sandesh nohoile shika ase. Eitu khali ekta kotha ke nokoi. * Isor hosa kotha te hale sob bostu junto Isor pora manuh ke shikaise tai nijor laga, tai bona, aru tar poritran laga bhabona Jisu pora. * Eitu kotha mon dei ekta ginis te junto ki Isor koise eitu hosa, biswas yogyo, aru hosa ase. ### Anuvad laga salah * Likha-koa uporte, dusra rasta khan eitu ke anuvad koribole ase “Yahweh laga sandesh” nohoile “Isor laga sandesh” nohoile “Isor pora shika khan.” * Eitu bisi prakrti hobo kunuba basa khan te eitu kotha ke bisi koribole aru kobole “Isor laga kotha khan” nohoile “Yahweh laga kotha.” * Bayan “Yahweh laga kotha ahise” bisi bar cholaise kunuba bostu ke dikhabole junto Isor pora tai laga bhabobanir khan nohoile manuh khan ke koise. Eitu ke anuvad kore “Yahweh eitu sandesh koise” nohoile “Yahweh eitu kotha khan koise.” * Kotha “shastro khan” nohoile “shastro khan” ke anuvad kore “likha khan” nohoile “Isor pora likha sandesh.” Eitu kotha ke anuvad koribo lage “kotha” kotha laga anuvad pora alak. * Ketia “kotha” ekla ulai aru eitu Isor laga kotha ke koi, eitu ke anuvad kore “sandesh” nohoile “Isor laga kotha” nohoile “shika khan.” Bhabona rakhibi alak anuvad khan alak uporte rakhise. * Ketia Bible Jisu ke koi “Kotha,” eitu kotha ke anuvad kore “sandesh” nohoile “Hosa.” * “hosa laga Kotha” ke anuvad kore “Isor laga hosa sandesh” nohoile “Isor laga kotha, kunto hosa ase.” * Eitu to lagi thaka ase eitu kotha laga anuvad nimite hosa thaka laga motlob halibole. (Eitu bhi sabhi: [bhabobanir](kt.html#prophet), [hosa](kt.html#true), [kotha](other.html#word), [Yahweh](kt.html#yahweh)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 15:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/15/01.md) * [1 Kings 13:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/13/01.md) * [Jeremiah 36:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/36/01.md) * [Luke 08:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/08/11.md) * [John 05:39](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/05/39.md) * [Acts 06:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/02.md) * [Acts 12:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/12/24.md) * [Romans 01:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/01/01.md) * [2 Corinthians 06:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/06/04.md) * [Ephesians 01:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/01/13.md) * [2 Timothy 03:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/03/16.md) * [James 01:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/01/17.md) * [James 02:8-9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/08.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[25:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/07.md)__ Isor kotha_ tai pora tar laga manuh ke hukum dise, “Seva koribi khali Probu tumar Isor ke aru khali taike hai seva koribi.’” * __[33:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/33/06.md)__ Karone Jisu bojai dise, “goti to_ Isor laga kotha_ ase. * __[42:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/03.md)__ Tetia Jisu taikhan ke bojaidise ki_ Isor laga kotha_ koi Messiah laga. * __[42:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/07.md)__ Jisu koise, “Ami tumike koise junto sob bostu moi laga likhise _Isor kotha_te pura hobo lage.” Tetia tai taikhan laga dimak kholise karone taikhan _Isor kotha_bojibo paranai. * __[45:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/45/10.md)__ Philip bhi dusra _shastro khan_cholaise taike Jisu laga bhal khobor kobole. * __[48:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/12.md)__ Hoilebi Jisu hai sob pora mahan bhabobanir ase. Tai hai _Isor laga Kotha_ ase. * __[49:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/18.md)__ Isor tumike prathna koribi koi, tai laga __kotha__ puribole, taike seva koribole dusra Christian khan logote, aru dusra khan ke kobi tai tumi nimite ki korise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H561, H565, H1697, H3068, G3056, G4487 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H561, H565, H1697, H3068, G3056, G4487
## Isor laga manuh, moi laga manuh ### Lamab kotha te bojai deya: Kotha “Isor laga manuh” manuh ke koi kunke Isor pora prithibi pora matise tai logot ekta khas somban thakibole. * Ketia Isor koise “moi laga manuh” tai manuh laga koi ase kunke tai pora bassi loise aru kun tai logot ekta khas somban ase. * Isor laga manuh tai pora bassi loi aru prithibi pora alak rakhe ekta rasta te rakhibole junto taike sukh dei. Tai bhi taikhan ke matei tai laga bacha. * Purana niyom te, “Isor laga manuh” Israel laga des ke koi kunto ke Isor pora bassi loise aru dusra prithibi laga des majot pora alak rakhise seva koribole aru taike manibole. * Notun Niyom te, “Isor laga manuh” to taikhan sob ke koi kun Jisu ke biswas kore aru girja matei. Eitu Yahudi aru Porjati khan bhi ase. ### Anuvad laga salah: * Kotha “Isor laga manuh” ke anuvad kore “Isor manuh” nohoile “manuh kun Isor ke seva kore” nohoile “manuh kun Isor ke seva kore” nohoile “manuh kun Isor logot ase.” * Ketia Isor koise, “moi laga manuh” dusra rasta khan pora anuvad kore ase “manuh ami bassi loa” nohoile “manuh kun moike seva kore” nohoile “manuh kun moi logote ase.” * Eki, “tumar manuh” ke anuvad kore “manuh kun tumar logot ase” nohoile “manuh tumi bassi loa tumar logot hobole.” * “tar manuh” ke anuvad kore “manuh kun tai logot ase” nohoile “manuh Isor pora bassi loa tai nijor logot hobole.” (Eitu bhi sabhi: [Israel](kt.html#israel), [manuh laga bhir](other.html#peoplegroup)) ### Bible te deya laga: * [1 Chronicles 11:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/11/01.md) * [Acts 07:34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/33.md) * [Acts 07:51-53](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/51.md) * [Acts 10:36-38](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/36.md) * [Daniel 09:24-25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/09/24.md) * [Isaiah 02:5-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/02/05.md) * [Jeremiah 06:20-22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/06/20.md) * [Joel 03:16-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jol/03/16.md) * [Micah 06:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/06/03.md) * [Revelation 13:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/13/07.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H430, H5971, G2316, G2992 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H430, H5971, G2316, G2992
## Isor laga noksa, noksa ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “noksa” kunuba bostu ke koi junto kunuba bostu nisina ase nohoile junto kunuba jun adhot te nohoile eki. Kotha “Isor laga noksa” alak rasta te cholai, likha-koa uporte. * Suru hoa laga somoi te, Isor pora manuh khan bonaise “tai laga noksa te,” junto ase, “tai nisina.” Eitu mane junto manuh logot kunuba adhot khan ase junto dikhai Isor laga noksa, junto ase bhabona koribo para laga, motlob aru jonani kora laga, aru ekta atma junto anonto thake. * Bible pora shikai junto Jisu, Isor laga Putro, “Isor laga noksa” ase, junto ase, tai Isor tai nijor ase. Manuh khan nisina, Jisu ke bona nai. Sob anonto pora Isor Putro logot sob pobitro laga adhot khan ase kelemane tai logot Isor Pitri nisina eki ase. ### Anuvad laga salah: * Ketia Jisu ke koi, “Isor laga noksa” ke anuvad kore “ thik Isor nisina” nohoile “eki Isor nisina” nohoile “eki Isor nisina.” * Ketia manuh khan ke koi, “Isor taikhan ke bonaise tai laga noksa te” ke anuvad kore ekta kotha pora junto mane “Isor taikhan ke bonaise tai nisina hobole” nohoile “Isor taikhan ke bonaise adhot khan pora tai nijor nisina.” (Eitu bhi sabhi: [noksa](other.html#image), [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod), [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod)) ### Bible te deya laga: * [2 Corinthians 04:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/04/03.md) * [Colossians 03:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/09.md) * [Genesis 01:26-27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/01/26.md) * [Genesis 09:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/09/05.md) * [James 03:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/03/09.md) * [Romans 08:28-30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/28.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H4541, H1544, H2553, H6456, H6459, H6754, H6816, H8403, G504, G179 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H4541, H1544, H2553, H6456, H6459, H6754, H6816, H8403, G504, G179
## Isor laga Putro, Isor laga bacha ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “Isor laga Putro” to ekta alankarik bayan ase junto logot bisi bak motlob ase. * Notun Niyom te, kotha “Isor laga Putro” Jisu logot sob biswasi khan ke koi aru bisi bar anuvad kore “Isor laga bacha” kelemane eitu mota aru maiki thake. * Eitu chola laga kotha to koi Isor logote sonban thaka junto ekta manuh laga chokra aru tar baba laga sonban nisina, sob adhikar khan chokra khan hoa te. * Kunaba manuh kotha “Isor laga Putro” ke koidei junto Genesis 6 te ulai mane ghira sorgo-doot-beya atma khan nohoile bhoot khan. Dusra khan bhabona kore eitu to hokti rajnetik laga shasak nohoile Seth laga nata-nati khan ke koise. * Notun Niyom te, kotha “Isor laga Putro” Jisu logot biswasi khan ke koi aru bisi bar anuvad kore “Isor laga bacha” kelemane eitu te mota aru maiki bhi ase. * Eitu chola laga kotha to koi Isor logote sonban thaka junto ekta manuh laga chokra aru tar baba laga sonban nisina, sob adhikar khan chokra khan hoa te. * Hekh naam “Isor laga Putro” to ekta alak kotha ase: eitu Jisu ke koi, kun Isor laga khali Putro ase. ### Anuvad laga salah: * Ketia “Isor laga Putro khan” Jisu logot biswasi khan ke koi, eitu ke anuvad kore “Isor laga bacha.” * Genesis 6:2 aru charta rasta khan “Isor laga Putro khan” ke anuvad koribole ase “sorgo-doot khan, “atma suru hoi,” “mahan prakrti janwar khan, nohoile “bhoot.” * Also see the link “chokra.” (Eitu bhi sabhi: [sorgo-doot](kt.html#angel), [bhoot](kt.html#demon), [chokra](kt.html#son), [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod), [shasak](other.html#ruler), [atma](kt.html#spirit)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 06:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/06/01.md) * [Genesis 06:4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/06/04.md) * [Job 01:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/01/06.md) * [Romans 08:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/14.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H430, H1121, G5207, G5043 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H430, H1121, G2316, G5043, G5207
## Isor laga Putro, Putro ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “Isor laga Putro” Jisu ke koi, Isor laga kotha, kun ekta manuh laga prithibi te ahise. Tai ke bhi bisi bar “Putro” koise. * Isor laga Putro logot eki prakrti ase Baba Isor nisina, aru pura Isor. * Baba Isor, Isor Putro, aru Isor Pobitro Atma aru sob pora ekta atma. * Manuh laga chokra khan, Isor laga Putro hodai thakise. * Suru hoa te, Isor laga Putro to prithibi bona te thik thakise, Baba aru Pobitro Atma logote. Kelemane Jisu to Isor laga Putro ase, tai morom aru tai laga ke mane, aru tai laga Baba taike morom kore. ### Anuvad laga salah: * Kotha “Isor laga Putro,” eitu ekdom bhal hobo “Putro” ke anuvad koribole eki kotha laga basa pora junto prakrti cholabo ekta manuh laga chokra ke kobole. * Thik bonabi kotha chola “chokra” ke anuvad kora to mele kotha “baba” ke anuvad koribole chola to aru junto eitu kotha khan to sobse prakrti ekta ase ekta hosa baba-chokra laga somban ke bayan koribole pariyojana laga basa te. * Ekta dangor chithi chola “Putro” ke suru koribole eitu dikha te modot kore junto eitu to Isor laga koi ase. * Kotha “Putro” to ekta katha ang ase “Isor putro” laga, ketia eitu eki likha-koa te hoijai “Baba” koi kena. (Anuvad laga salah: [Keneka Naam ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [Krista](kt.html#christ), [baba-baba](other.html#father), [Isor](kt.html#god), [Baba Isor](kt.html#godthefather), [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [Jisu](kt.html#jesus), [chokra](kt.html#son), [Isor laga chokra khan](kt.html#sonsofgod)) ### Bible te deya laga: * [1 John 04:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/04/09.md) * [Acts 09:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/09/20.md) * [Colossians 01:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/15.md) * [Galatians 02:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/02/20.md) * [Hebrews 04:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/04/14.md) * [John 03:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/16.md) * [Luke 10:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/10/22.md) * [Matthew 11:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/11/25.md) * [Revelation 02:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/02/18.md) * [Romans 08:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/28.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[22:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/22/05.md)__ Sorgo-doot pora bojai dise, “Pobitro Atma tumar logot ahibo, aru Isor laga hokti pora tumike bon koridibo. Karone bacha chokra to pobitro hobo, _Isor laga Putro_.” * __[24:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/09.md)__ Isor pora John ke koise, “Pobitro Atma nichete ahibo aru tumi baptima kora kunabajun logot aram koribo. Eitu manuh to _Isor laga Putro_ase.” * __[31:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/31/08.md)__ Chela khan to asorit hoise. Taikhan Jisu ke seva korise, taike koise, “Hosa te, tumi _Isor laga Putro_ase.” * __[37:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/37/05.md)__ Martha jowab dise, “hoi, shika manuh! Ami biswas kore tumi hai Messiah ase, _Isor laga Putro_.” * __[42:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/10.md)__ Karone jabi, sob manuh bhir laga chela khan bonabi taikhan ke Baba laga naam te baptisma dikhena, __Putro__ , aru Pobitro Atma, aru taikhan manibole sob bostu shikabi Ami pora tumike hukum deya to.” * __[46:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/06.md)__ Thik te, Saul pora Yahudi khan ke prosar kora suru korise Damascus te, koise, “Jisu to _Isor laga Putro_ ase!” * __[49:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/09.md)__ Hoilebi Isor prithibi te sobjun ke bisi morom kore junto tai laga khali __Putro__ dise karone junto kun Jisu ke biswas koribo tai laga paap khan nimite saza nidibo, hoilebi Isor logot hodai nimite thaki jabo. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H426, H430, H1121, H1247, G2316, G5207 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H426, H430, H1121, H1247, G2316, G5207
## Isor laga raijyo, sorgo laga raijyo ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha khan “Isor laga raijyo” aru “sorgo laga raijyo” Isor laga raj aru adhikar tar manuh aru sob bona uporte koi. * Yahud khan bisi bar cholaise kotha “sorgo” Isor ke kobole, tai laga naam sida koa ke rokhabole. (Sabhi: [metonymy](INVALID translate/figs-metonymy) * Notun Niyom laga kitab junto Matthew pora likhise, tai Isor laga raijyo ke koise “sorgo laga raijyo,” kelemane tai ekta Yahudi laga bhir nimite likhise. * Isor laga raijyo Isor manuh ke atma pora raj kora ke koi aru sob prithibi ke raj kora. * Purana Niyom laga bhabobanir khan koise junto Isor pora Messiah ke dhormik pora raj koribo. Jisu, Isor laga Putro, to Messiah ase kun Isor laga raijyo ke hodai nimite raj koribo. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “Isor laga raijyo” ke anuvad kore “Isor laga raj (raja)” nohoile “ketia Isor raja nisina raj kore” nohoile “Isor sob bostu ke raj kore.” * Kotha “sorgo laga raijyo” ke bhi anuvad kore “Isor laga raj sorgo pora raja nisina” nohoile “Isor sorgo te raj kora” nohoile “sorgo raj” nohoile “sorgo sob bostu uporte raj kora.” Jodi eitu ke eni aru safa pora anuvad koribo naparile, kotha “Isor laga raijyo” ke anuvad kore. * Kunuba anuvad khan “Sorgo” ke dangor kore eitu dikhabole junto eitu Isor ke koi. Dusra khan ekta likha khan kitab te rakhibo pare, junto ase “sorgo laga raijyo (junto ase, “Isor laga raijyo’).” * Ekta niche laga likha khagos laga ekta Bible te bhi cholabo pare “sorgo” laga motlob bojabole eitu bayan te. (Eitu bhi sabhi: [Isor](kt.html#god), [sorgo](kt.html#heaven), [raja](other.html#king), [raijyo](other.html#kingdom), [Yahudi khan laga Raja](kt.html#kingofthejews), [raj](other.html#reign)) ### Bible te deya laga: * [2 Thessalonians 01:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2th/01/03.md) * [Acts 08:12-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/12.md) * [Acts 28:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/28/23.md) * [Colossians 04:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/04/10.md) * [John 03:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/03.md) * [Luke 07:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/07/27.md) * [Luke 10:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/10/08.md) * [Luke 12:31-32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/12/31.md) * [Matthew 03:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/03/01.md) * [Matthew 04:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/04/17.md) * [Matthew 05:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/09.md) * [Romans 14:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/14/16.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[24:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/02.md)__ Tai (John) taikhan ke prosar korise, koise, “Mon ghurabi, _Isor laga raijyo_ to usor ase!” * __[28:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/28/06.md)__ Tetia Jisu ta laga chela khan ke koise, “Eitu bisi digdar ase dhuni manuh nimite _Isor laga raijyo_ te ghusibole! Hoi, eitu aram ase ekta unt ekta biji laga suku te jabole junto ekta dhuni manuh _Isor laga raijyo_ te ghusibole bodli.” * __[29:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/29/02.md)__ Jisu koise, “_Isor laga raijyo_ to ekta raja nisina ase kun hisab khan kore tar noukor khan logote.” * __[34:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/34/01.md)__ Jisu pora bisi dusra kisah khan koise _Isor raijyo laga_. Udahran, tai koise, “_Isor laga raijyo_ to ekta mitha tel laga guthi nisina junto kunuba jun tai laga moidan te ugaise. * __[34:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/34/03.md)__ Jisu pora dusra kisah kosie, “_Isor laga raijyo_to khomir nisina ase junto ekta maiki kunuba roti laga loee te milai eitu pura loee te najana tok.” * __[34:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/34/04.md)__ “_Isor laga raijyo_ bhi lokai thaka dhun dolot nisina ase junto kunuba jun ekta moidan te rakhe… Dusra manuh dhun dolot pai jai aru tetia eitu ako moidam koridei. * __[34:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/34/05.md)__ “_Isor laga raijyo_ bhi ekta mahan kimti laga ekdom thik moti nisina ase.” * __[42:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/09.md)__ Tai pora tar laga chela khan logote sabit korise bisi rasta khan te junto tai jinda thakise, aru tai pora taikhan ke shikaise _Isor raijyo laga_. * __[49:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/05.md)__ Jisu pora koise junto_ Isor laga raijyo_ to bisi kimti ase prithibi te eni bostu pora bhi. * __[50:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/02.md)__ Ketia Jisu prithibi te thaksie tai koise, “Moi laga chela khan pora _Isor raijyo_ laga bhal khobor khan prosar koribo manuh ke sob kote prithibi te, aru tetia hekh to ahibo.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G932, G2316, G3772 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G932, G2316, G3772
## Isor Pitri, sorgo Pitri, Pitri ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “Isor Pitri” aru “sorgo Pitri” Yahweh ke koi, ekjun hosa Isor. Dusra kotha eki motlob “Pitri,” bisi bar cholai ketia Jisu taike koi thakise. * Isor thake Isor Pitri, Isor Putro, aru Isor Pobitro Atma. Ekjun bhi pura Isor ase, aru taikhan khali ekta Isor ase. Eitu to ekta boji napara ase junto manuh khan pura buji naparibo. * Isor Pitri pora Isor Putro (Jisu) ke pothaise prithibi te aru tai Pobitro Atma ke tar manuh logote pothaise. * Eni ekjun kun Isor Putro ke biswas kore Isor Pitri laga ekta bacha hoi jabo, aru Isor Pobitro Atma ahibo eitu manuh logote thakibole. Eitu dusra bujibo napara ase jutno manuh khan pura bujibo naparibo. ### Anuvad laga salah: * Anuvad kora kotha “Isor Pitri” ke, eitu ekdom bhal hobo anuvad koribole “Pitri” ke eki kotha pora junto basa prakrti pora cholai ekta manuh baba ke kobole. * Kotha “sorgo Pitri” ke anuvad kore “Pitri kun sorgo te thake” nohoile “Pitri Isor kun sorgo te thake” nohoile “Isor amikhan laga Pitri sorgo pora.” * Bisi bar “Pitri” ke dangor korise ketia eitu, Isor ke koi. (Anuvad laga salah: [Keneka naam ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [baba-baba](other.html#father), [Isor](kt.html#god), [sorgo](kt.html#heaven), [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [Jisu](kt.html#jesus), [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 08:4-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/08/04.md) * [1 John 02:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/01.md) * [1 John 02:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/22.md) * [1 John 03:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/03/01.md) * [Colossians 01:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/01.md) * [Ephesians 05:18-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/05/18.md) * [Luke 10:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/10/22.md) * [Matthew 05:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/15.md) * [Matthew 23:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/23/08.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[24:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/09.md)__ Tate khali ekta Isor ase. Hoilebi John hunise _Isor Pitri_ koa, aru dekhise Jisu Putro aru Pobitro Atma ke ketia tai Jisu ke baptisma loise. * __[29:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/29/09.md)__ Tetia Jisu koise, “Eitu ki moi laga _sorgo Pitri_ pora tumi sobjun logote koribo jodi tumi pora tumar bhai ke mon pora khyama deya nai koile. * __[37:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/37/09.md)__ Tetia Jisu sorgo uporte saise aru koise, “ __Pitri__ , dhanyabad tumar ke moike huni deya nimite. * __[40:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/07.md)__ Tetia Jisu khandise, “Eitu kotom hoise! __Pitri__ , Ami moi laga atma tumar haath khan te dibo.” * __[42:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/10.md)__ “Karone jabi, sob manuh bhir laga chela khan bonabi taikhan ke __Pitri__ , Putro, aru Pobitro Atma laga naam te baptisma loikena aru taikhan ke sob bostu manibole shikhabi Ami pora tumike hukum deya to. * __[43:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/08.md)__ “Jisu to etia uthise _Isor Pitri_ laga dyna haath te.” * __[50:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/10.md)__ “Tetia dhormik ekjun sooraj nisina chamkibo _Isor taikhan Pitri_ laga raijyo te. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1, H2, G3962 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1, H2, G3962
## Israel, Israelite khan ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “Israel” to naam ase junto Isor pora Jacob ke dise. Eitu mane “tai Isor logote digdar pai.” * Jacob laga nata-nati khan ke janise “Israel laga manuh” nohoile “Israel laga des” nohoile “Israelite khan” koi kena. * Isor tai laga vacha Israel laga manuh logot bonaise. Taikhan to tar laga bassi loa manuh thakise. * Israel laga des to baroh jati khan ase. * Raja Solomon mora pachote, Israel ke duita raijyo te bhag korise: poschim raijyo, “Judah” matei, aru purob raijyo, “Israel” matei. * Bisi bar kotha “Israel” ke anuvad kore “Israel laga manuh nohoile “Israel laga des,” likha-koa uporte. (Eitu bhi sabhi: [Jacob](names.html#jacob), [Israel laga raijyo](names.html#kingdomofisrael), [Judah](names.html#kingdomofjudah), [des](other.html#nation), [Israel laga baroh jati](other.html#12tribesofisrael)) ### Bible te deya laga: * [1 Chronicles 10:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/10/01.md) * [1 Kings 08:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/08/01.md) * [Acts 02:36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/34.md) * [Acts 07:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/22.md) * [Acts 13:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/23.md) * [John 01:49-51](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/49.md) * [Luke 24:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/24/21.md) * [Mark 12:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/12/28.md) * [Matthew 02:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/02/04.md) * [Matthew 27:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/27/09.md) * [Philippians 03:4-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/04.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[08:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/08/15.md)__ Baroh chokra khan laga nata-nati __Israel__ laga baroh jati khan hoi jaise. * __[09:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/09/03.md)__ Egyptian khan _Israelite khan_ ke joborjosti bisi eta ghor khan bonabo dise aru sob nogor khan bhi. * __[09:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/09/05.md)__ Ekta achanak __Israelite__ maiki ekta bacha chokra ke jonom dise. * __[10:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/10/01.md)__ Taikhan koise, “Eitu ki __Israel__ laga Isor pora koise, “Moi laga manuh ke jabole dibi!” * __[14:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/12.md)__ Hoilebi eitu sob pora, __Israel__ laga manuh Isor logot complained aru hala korise aru Mosa ke bhi. * __[15:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/15/09.md)__ Isor __Israel__ logot eitu din te larai korise. Tai Amorite khan ke eku janibo napara koridise aru tai dangor borop gherai dise junto bisi Amorite khan ke moraidise. * __[15:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/15/12.md)__ Eitu larai pachote, Isor pora __Israel__ laga jati ke nijor Kosom laga Mati dise. Tetia Isor pora __Israel__ ke shanti dise sob semana te. * __[16:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/16/16.md)__ Karone Isor pora __Israel__ ke saza dise murti khan ke seva kora nimite. * __[43:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/06.md)__ “ __Israel__ laga manuh, Jisu ekta manuh kun bisi mahan chinha khan aru asorit korise Isor laga hokti pora, tumi dekhise aru jane.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3478, H3479, H3481, H3482, G935, G2474, G2475 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3478, H3479, H3481, H3482, G935, G2474, G2475
#jolon, jolon # ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “jolon” aru “jolon kora” ekta taqot bhabona roikhya kora ekta safa laga sonban ke koi. Taikhan ke bhi ekta taqot bhabona kunuba bostu nohoile kunuba jun saman rakha ke koi. * Eitu kotha khan bisi bar cholai ghusa bhabna ke dikhabole junto ekta manuh ekta maiki logot thaka kun biswas yogyo thakanai taikhan laga shadi te. * Ketia Bible te cholaise, eitu kotha bisi bar Isor laga taqot bhabona ke koise tar manuh ke safa hobole aru paap pora dagi nohobole. * Isor bhi “jolon” ase tar laga naam nimite, bhabona kore junto eitu ke sonman aru aadar pora koribole. * Jolon laga dusra motlob to ghusa thaka junto kunuba jun to pari loa nohoile bisi naami thaka. Eitu motlob te usor ase kotha “jolon” te. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan anuvad koribole “jolon” ke hobo “taqot roikhya bhabona” nohoile “rakhi loa laga bhabona.” * Kotha “jolon” ke anuvad kore “taqot roikhya bhabona” nohoile “rakhi loa bhabona.” * Ketia Isor laga koi, thik bonabi eitu kotha laga anuvad to ekta ulta motlob laga kunuba jun ke ghusa hoa laga nidei. * Manuh ghusa laga golti bhabona kora dusra manuh laga likha-koa te kun bisi pari loa ase, kotha khan “jolon” aru “jolon” ke cholai. Hoilebi eitu kotha khan Isor nimite nocholabo lage. (Eitu bhi sabhi: [jolon](other.html#envy)) ### Bible te deya laga: * [2 Corinthians 12:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/12/20.md) * [Deuteronomy 05:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/05/09.md) * [Exodus 20:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/20/04.md) * [Ezekiel 36:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/36/04.md) * [Joshua 24:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/24/19.md) * [Romans 13:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/nam/01/02.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H7065, H7067, H7068, H7072, G2205, G3863
## jee utha laga ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “jee utha” kaam laga ako jinda hoa ke koi mora pachote. * Kunuba ke jee utha kora mane eitu manuh ke jeevon te ako wapas anideya. Khali Isor logote hokti ase eitu koribole. * Kotha “jee utha” bisi bar Jisu’ jeevon te wapas aha ke koi tai mora pachote. * Ketia Jisu koise, “Ami jee utha aru jeevon ase” tai mane junto tai jee utha laga ase, aru ekjun kun manuh ke jeevon te wapas anideya. ### Anuvad laga salah: * Ekta manuh “jee utha” ke anuvad kore tai laga “jeevon te wapas ahia” nohoile tai “ako jinda hoa mora pachote.” * Eitu kotha laga motlob to “ekta uthi ja” nohoile “uthi ja laga kaam (mora pora).” Eitu hobo dusra pari thaka rasta khan te eitu kotha ke anuvad koribole. (Eitu bhi sabhi: [jeevon](kt.html#life), [mora](other.html#death), [uthai deya](other.html#raise)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 15:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/15/12.md) * [1 Peter 03:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/03/21.md) * [Hebrews 11:35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/11/35.md) * [John 05:28-29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/05/28.md) * [Luke 20:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/20/27.md) * [Luke 20:36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/20/34.md) * [Matthew 22:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/22/23.md) * [Matthew 22:30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/22/29.md) * [Philippians 03:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/08.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[21:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/14.md)__ Messiah mora pachote aru _jee utha_ te, Isor tai laga bhabona kotom korise paapi khan ke bachabole aru Notun Vacha suru koribole. * __[37:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/37/05.md)__ Jisu jowab dise, “Ami _Jee utha_ase aru jeevon. Kun moike biswas koribo thakibo, tai morilebi. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G386, G1454, G1815 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G386, G1454, G1815
## jeevon, thakia, thakia, jinda ### Lamba kotha te bojai deya: Eitu khan sob kotha khan sorir te jinda ke koi, nomora. Taikhan bhi alankarik te cholai atma te jinda ke kobole. Dusra bhabona kora khan to ki motlob ase “sorir laga jeevon” aru atma laga jeevon.” ### 1. Sorir laga jeevon * Sorir laga jeevon to gao te atma thaka ase. Isor pora Adam laga gao te sas lobole dise, aru tai ekta thaki thaka hoi jaise. * Ekta “jeevon” ke bhi eta manuh ke koi “ekta jeevon bachise.” * Ketiaba kotha “jeevon” thakia laga jana ke koi, “tai laga jeevon to aram thakise.” * Eitu bhi ekta manuh laga jeevon laga somoi ke koi, bayan te, “tar jeevon laga hekh.” * Kotha “thakia” sorir te jinda thaka ke koi, “moi laga etia bhi thaki ase.” Eitu bhi kunuba kote thaka ke koi, “taikhan nogor te thaki ase.” * Bible te, “jeevon” laga bhabona to bisi bar alak korise “mora” laga bhabona logot. ### 2. Atma laga jeevon * Ekta manuh logot atma jeevon ase ketia tai Jisu ke biswas kore. Isor eitu manuh ke ekta bodli hoa laga jeevon dei Pobitro Atma tai logot thaki kena. * Eitu jeevon ke bhi “anonto jeevon” matei dikhabole junto eitu hekh nohoi. * Atma jeevon laga alak to atma te mora ase, kunto mane Isor pora alak hoa aru jani pa anonto saza. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “jeevon” ke anuvad kore “thaka” nohoile “manuh” nohoile “atma” nohoile “thaka” nohoile “jani pa.” * Kotha “jeevon” ke anuvad kore “thaki ja” nohoile “thaki ja” nohoile “thaka.” * Bayan “tar jeevon laga hekh” ke anuvad kore “ketia tai thakia rokhise.” * Bayan “taikhan laga jeevon maap korideya’ ke anuvad kore “taikhan ke thakibole agya deya” nohoile “taikhan ke morainai.” * Bayan “taikhan pora taikhan laga jeevon digdar koridise” ke anuvad kore “taikhan pora taikhan nijor ke digdar te rakhidise” nohoile “taikhan kunuba bostu korise junto taikhan ke morabo thakise.” * Ketia Bible laga kitab kotha koi atma te jinda hoa laga, “jeevon” ke anuvad kore “atma jeevon” nohoile “anonto jeevon,” likha-koa uporte. * “atma jeevon” laga bhabona ke anuvad kore “Isor moikhan ke jinda kore moikhan laga atma khan te” nohoile “notun jeevon Isor laga atma pora” nohoile “jinda korideya moikhan laga nijor bitor te.” * Likha-koa uporte, bayan “jeevon deya” ke bhi anuvad koribo pare “thakibole korideya” nohoile “anonto jeevon deya” nohoile “korideya anonto jeevon thakibole.” (Eitu bhi sabhi: [mora](other.html#death), [anonto](kt.html#eternity)) ### Bible te deya laga: * [2 Peter 01:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/01/03.md) * [Acts 10:42](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/42.md) * [Genesis 02:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/02/07.md) * [Genesis 07:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/07/21.md) * [Hebrews 10:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/10/19.md) * [Jeremiah 44:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/44/01.md) * [John 01:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/04.md) * [Judges 02:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/02/18.md) * [Luke 12:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/12/22.md) * [Matthew 07:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/07/13.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[01:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/10.md)__ _ Karone Isor kunuba letra loise, eitu ekta manuh te bonai dise, aru sas laga __jeevon__ taike dise. * __[03:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/03/01.md)__ _ Ekta lamba somoi pachote, bisi manuh prithibi te __thakise__ . * __[08:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/08/13.md)__ _ Ketia Joseph laga bhai ghor te wapas ahise aru taikhan laga baba ke koise, Jacob, junto Joseph to __jinda__ thakise, tai bisi kushi ase. * __[17:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/09.md)__ _ Hoilebi, tai (David) laga __jeevon__ laga hekh hoa te tai bayanak paap korise Isor agete. * __[27:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/27/01.md)__ _ Ek din, eta Yahudi laga niyom jana Jisu logot ahise taike porikha lobole, koise, “Shika manuh, Ami ki koribo lage anonto __jeevon__ pabole?” * __[35:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/35/05.md)__ _ Jisu jowab dise, “Ami jee utha ase aru __jeevon__ .” * __[44:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/44/05.md)__ _ “Tumi ekjun ase kun Roman laga rajyopal ke koise Jisu ke morabole. Tumi __jeevon__ likha manuh ase, hoilebi Isor taike mora pora uthaise. ### Kotha joma korir rakha: * Taqot: H1934, H2416, H2417, H2421, H2425, H5315, G198, G222, G227, G806, G590 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1934, H2416, H2417, H2421, H2425, H5315, G198, G222, G227, G806, G590
## Jisu, Jisu Krista, Krista Jisu ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Jisu to Isor laga Putro ase. Naam “Jisu” mane “Yahweh bachaise.” Kotha “Krista” to ekta hekh naam ase junto mane “niyukt ekjun” aru dusra kotha to Messiah ase. * Duita naam to bisi bar milaise “Jisu Krista” nohoile “Krista Jisu.” Eitu naam khan to mon rakhe junto Isor laga Putro to Messiah ase, kun manuh ke taikhan paap khan laga anonto saza pora bachabole ahise. * Ekta asorit rasta te, Pobitro Atma pora Isor laga anonto Putro ke ekta manuh nisina jonom hobo dise. Tar laga ama ke eta sorgo-doot pora koise taike “Jisu” matibi kelemane tai laga kismot to manuh ke taikhan laga paap pora bachabole ase. * Jisu bisi asorit khan korise junto dikhai-deya korise junto tai to Isor ase aru junto tai hai Krista, nohoile Messiah ase. ### Anuvad laga salah: * Bisi basa khan te “Jisu” aru “Krista” ke ekta rasta te koise junto awas nohoile likha to hosa logote usor hobole. Udahran, “Jesucristo,” “Jezus Christus,” “Yesus Kristus”, aru “Hesukristo” to kunaba rasta khan ase junto eitu naam khan to alak basa khan te anuvad korise. * Kotha “Krista,” kunaba anuvad kora khan khali kunaba kotha hai cholabo pare “Messiah”. * Aru bhabona koribi keneka eitu naam khan to koi usor local nohoile rashtreya te. (Anuvad laga salah: [ Kenaka naam ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [Krista](kt.html#christ), [Isor](kt.html#god), [Baba Isor](kt.html#godthefather), [prodhan purohit](kt.html#highpriest), [Isor laga raijyo](kt.html#kingdomofgod), [Mary](names.html#mary), [rakshak](kt.html#savior), [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 06:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/06/09.md) * [1 John 02:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/01.md) * [1 John 04:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/04/15.md) * [1 Timothy 01:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/01/01.md) * [2 Peter 01:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/01/01.md) * [2 Thessalonians 02:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2th/02/13.md) * [2 Timothy 01:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/01/08.md) * [Acts 02:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/22.md) * [Acts 05:30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/05/29.md) * [Acts 10:36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/36.md) * [Hebrews 09:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/09/13.md) * [Hebrews 10:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/10/19.md) * [Luke 24:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/24/19.md) * [Matthew 01:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/01/20.md) * [Matthew 04:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/04/01.md) * [Philippians 02:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/05.md) * [Philippians 02:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/09.md) * [Philippians 04:21-23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/04/21.md) * [Revelation 01:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/01/04.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[22:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/22/04.md)__ Sorgo-doot pora koise, “Tumi pedh te bacha bokhibo aru ekta chokra ke jonom dibo. Tumi taike __Jisu__ naam dibo aru tai hai Messiah hobo.” * __[23:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/23/02.md)__ “Taike naam dibi __Jisu__ (kunto mane, ‘Yahweh bachaise’), kelemane tai pora manuh ke paap khan pora bachabo.” * __[24:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/07.md)__ Karone John pora taike (Jisu) baptisma loise, __Jisu__ ketia bhi paap nokorele bhi. * __[24:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/09.md)__ Tate khali ekta Isor ase. Hoilebi John Baba Isor koa hunise, aru dekhise __Jisu__ Putro aru Pobitro Atma ketia tai __Jisu__ ke baptisma loise. * __[25:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/08.md)__ __Jisu__ Soitan laga digdar khan te giranai, karone Soitan taike charidise. * __[26:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/08.md)__ Tate __Jisu__ Galilee laga des te jaise, aru dangor bhir tai logot ahise. Taikhan bisi manuh ke anise kun bimar nohoile eku koribo napara, junto ase taikhan kun sabo, birabo, hunibo, nohoile kotha kobole napare aru __Jisu__ taikhan ke bhal koridise. * __[31:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/31/03.md)__ Tetia_ Jisu_ prarthna kora kotom hoise aru chela khan logot jaise. Tai pani laga uporte biraise nodi te taikhan laga na-o usorte! * __[38:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/02.md)__ Tai (Judas) janise junto Yahudi laga solawta khan namane junto __Jisu__ to Messiah ase aru taikhan taike morabole korise. * _[40:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/08.md)__ Tai mora te, __Jisu__ ekta rasta khulidise manuh nimite Isor logote ahibole. * __[42:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/11.md)__ Tetia_ Jisu_ ke sorgo te loi jaise, aru ekta badol taikhan laga suku harai jaise. __Jisu__ Isor laga dyna hath te bhui jaise sob bostu khan ke raj koribole. * __[50: 17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/17.md)__ __Jisu__ aru tai laga manuh notun prithibi te thaki jaise, aru tai sob bostu te hodai nimite raj koribo junto thake. Tai sob suku pani ke kotom koridibo aru tate eku dukh, mon dukh, khandia, beya, bikha, nohoile mora natha kibo. Jisu_ pora tai laga raijyo ke raj koribo shanti aru bicharik pora, aru tai tar laga manuh logote hodai nimite thaki jabo. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G2424, G5547 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G2424, G5547
## jonom adhikar ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “jonom adhikar” Bible te sonman, khandan laga naam, aru soririk dhun dolot ke koi junto mamuli pora prothom jonom chokra ke dise ekta khandan te. * Prothom jonom chokra laga jonom adhikar milai ekta duita bhag baba waris laga. * Ekta raja laga prothom jonom hoa ke mamuli jonon adhikar dei tai laga baba mora pachote raj koribo dei. * Esau tai laga jonom adhikar bikhai dise tai laga jowan bhai Jacob logote. Kelemane eitu nimite, Jacob prothom jonom ashirbad laga waris loise Esau laga bodli. * Jonom adhikar bhi milai sonman khandan nata-nati thaka laga bisara prothom jonom chokra laga dagi te. ### Anuvad laga salah: * Pari thaka rasta khan anuvad koribole “jonom adhikar” te milai, “prothom jonom chokra laga adhikar khan aru dhun dolot” nohoile “khandan laga sonman” nohoile “prothom jonom laga khas adhikar aru waris hoa. (Eitu bhi sabhi: [prothom jonom](other.html#firstborn), [ waris](kt.html#inherit), [nata-nati](other.html#descendant)) ### Bible te deya laga: * [1 Chronicles 05:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/05/01.md) * [Genesis 25:34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/25/31.md) * [Genesis 43:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/43/32.md) * [Hebrews 12:14-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/12/14.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1062, G4415 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1062, G4415
## jost, jost ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “jost” aru “jost” taqot pora mondeya ekta manuh nohoile bhabona ke modot dibole. * Jost to taqot laga bhabona aru kaam khan junto ekta bhal ke anidei. Eitu ke bisi bar cholaise kunuba jun ke dikhabole kun biswas yogyo pora Isor ke mani thake aru dusra khan ke shikai eitu koribole. * Jost thaka to ase bisi kora halideya kunuba bostu kora tei aru suru kora roikhya eitu kora te. * “Probhu laga jost” nohoile “Yahweh laga jost” Isor laga taqot, mon deya kaam khan tai laga manuh ke ashirbad dibole nohoile sabole nyaya hoa. ### Anuvad laga salah “jost hoa” ke anuvad kore “taqot pora mon deya hobi” nohoile “eta bisi dukh kora.” * Kotha “jost” ke bhi anuvad koribo pare “taqot pora mon deya” nohoile “ekdom koribo mon ja” nohoile “dhormik ekdom bhal laga.” * Kotha, “jost tumar ghor nimite” ke anuvad kore, “taqot te tumi laga girja ke sonman deya” nohoile “bhabona tumi laga ghor ke sabole.” ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 12:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/12/30.md) * [1 Kings 19:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/19/09.md) * [Acts 22:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/22/03.md) * [Galatians 04:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/04/17.md) * [Isaiah 63:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/63/15.md) * [John 02:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/02/17.md) * [Philippians 03:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/06.md) * [Romans 10:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/10/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H7065, H7068, G2205, G2206, G2207, G6041 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H7065, H7068, G2205, G2206, G2207, G6041
## kaam khan, kora khan, kaam khan ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, Kotha “kaam khan,” “kora khan,” aru “kaam khan” to bostu khan ke koi junto Isor nohoile manuh kore. * Kotha “kaam” to kaam kora nohoile kiba kora ke koi dusra manuh ke seva koribole. * Isor laga “kaam khan” aru “tai haath khan laga kaam” to bayan ase junto tai sob bostu khan kora ke koi nohoile kora, prithibi ke bona, paapi khan ke bachai deya, sob bonaideya ke lagi thaka khan deya aru pura dhunia ke jagah te rakha. Kotha “kora khan” aru “kaam khan” bhi cholai Isor laga asorit khan ke bayan te koa junto ase “mahan kaam khan” nohoile “asorit kora khan.” * Kaam khan nohoile kora khan junto ekta manuh kore eitu to bhal nohoile beya bhi hobo. * Pobitro Atma pora biswasi khan ke hokti dei bhal kaam khan koribole, kunto ke bhi “bhal phol” matei. * Manuh to taikhan laga bhal kaam khan pora nabachei: taikhan bachi jae Jisu ke biswas yogyo thaki kena. * Ekta manuh laga “kaam” to hobo pare tai ki kore ekta thakibole kama nohoile Isor ke seva kora. Bible bhi Isor ke “kaam kori thaka” koi. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan “kaam khan” nohoile “kora khan” anuvad koribole to hobo pare “kaam khan” nohoile “bostu khan junto kora. * Ketia Isor laga “kaam khan” nohoile “kora khan” ke koi aru “tar haath khan laga kaam” eitu bayan khan ke bhi anuvad kore “asorit khan” nohoile “mahan kaam khan” nohoile “asorit bostu khan tai kora.” * Bayan “Isor laga kaam” ke anuvad kore “bostu khan junto Isor kori ase” nohoile “asorit junto Isor kore” nohoile “ asorit bostu khan junto Isor kore” nohoile “sob bostu Isor pora kotom kora.” * Kotha “kaam” to “kaam khan” laga ekta hai hobo “sob bhal kaam” nohoile “sob bhal kora.” * Kotha “kaam” bhi dangor motlobhobo “kaam” nohoile “sevkai” laga. Udahran, bayan “tumar laga kaam Probhu logote” ke ke anuvad koribo pare, “Tumi ki kore Probhu nimite.” * Bayan “Tumar laga nijor kaam ke sai rakhibi” ke bhi anuvad koribo pare “thik koribi tumi ki kori ase eitu to Isor laga icha ase” nohoile “thik koribi junto tumar ki kori ase eitu to Isor ke sukh kore.” * Bayan “Pobitro Atma laga kaam” ke anuvad kore “Pobitro Atma laga hokti” nohoile “Pobitro Atma laga sevkai” nohoile “bostu khan junto Pobitro Atma kore. (Eitu bhi sabhi: [phol](other.html#fruit), [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [asorit](kt.html#miracle)) ### Bible te deya laga: * [1 John 03:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/03/11.md) * [Acts 02:8-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/08.md) * [Daniel 04:37](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/04/36.md) * [Exodus 34:10-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/34/10.md) * [Galatians 02:15-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/02/15.md) * [James 02:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/14.md) * [Matthew 16:27-28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/16/27.md) * [Micah 02:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/02/06.md) * [Romans 03:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/03/27.md) * [Titus 03:4-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/tit/03/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H4566, H4567, H4611, H4659, H5949, G2041 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H4566, H4567, H4611, H4659, H5949, G2041
## khomir nathaka roti ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “khomir nathaka roti” roti ke koi junto khomir nohoile dusra khomir pora bonai. Eitu roti laga jaat to sida ase kelemane eitu logote eku khomir nai eitu ke uthi ja bonabole. * Ketia Isor pora Israelite khan ke Egypt laga daas pora azad korise tai pora koise Egypt pora joldi jabole taikhan laga roti utha ke noro kena. Karone taikhan khomir nathaka roti kaise taikhan laga purbb te. Kelemane tetia khomir nathaka roti cholai taikhan sal laga nistar mani thaka te taikhan ke bhabona koridibole eitu somoi laga. * Kelemane khomir to ketiaba ekta paap laga noksa cholai, “khomir nathaka roti” dikhai paap laga ulaija ekta manuh laga jeevon pora ekta rasta te thakibole junto Isor ke manei. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase “roti eku khomir nathaka” nohoile “chepta roti junto na uthei.” * Thik bonabi eitu kotha laga anuvad to nahara ase keneka tumi anuvad kore kotha “khomir, bona.” * Kunuba likha-koa te, kotha “khomir nathaka roti” “khomir nathaka roti laga purbb” ke koi aru eitu rasta te anuvad koribo pare. (Eitu bhi sabhi: [roti](other.html#bread), [Egypt](names.html#egypt), [purbb](other.html#feast), [Nistar](kt.html#passover), [noukor](other.html#servant), [paap](kt.html#sin), [khomir](other.html#yeast)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 05:6-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/05/06.md) * [2 Chronicles 30:13-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ch/30/13.md) * [Acts 12:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/12/03.md) * [Exodus 23:14-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/23/14.md) * [Ezra 06:21-22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezr/06/21.md) * [Genesis 19:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/19/01.md) * [Judges 06:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/06/21.md) * [Leviticus 08:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/08/01.md) * [Luke 22:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/22/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H4682, G106 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H4682, G106
## khoon ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “khoon” lal torol ke koi junto ekta manuh laga chamra pora ulai ketia tate eta jokom nohoile jokom thake. Khoon pora jeevon-deya anei ekta manuh laga pura gao te. * Khoon jeevon ke chinha kore aru ketia eitu ulai nohoile bahar ulai, eitu jeevon laga kotom hoa ke chinha kore, nohoile mora. * Ketia manuh Isor logote balidan bonai, taikhan eta janwar ke morai aru eitu laga khoon bedi te halidei. Eitu chinha kore janwar jeevon laga balidan manuh laga paap khan nimite therabole. * Tai krus te mora te, Jisu’ laga khoon chinha pora manuh ke taikhan laga paap pora safa kore aru taikhan laga saza nimite therai junto taikhan pabo lage eitukhan paap khan nimite. * Bayan “mangso aru khoon” manuh thaka ke koi. * Bayan “nijor mangso aru khoon” manuh ke koi kun asul ase. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke anuvad koribole kotha pora junto cholai khoon nimite sai rakha basa te. * Bayan “mangso aru khoon” ke anuvad kore “manuh” nohoile “manuh thaka khan.” * Likha-koa uporte, bayan “moi laga nijor mangso aru khoon” ke anuvad kore “moi laga nijor khandan” nohoile “moi laga chinah jana khan” nohoile “moi laga nijor manuh.” * Jodi tate eta bayan ase sai thaka basa te junto cholai eitu motlob pora, junto te bayan cholabo pare anuvad koribole “mangso aru khoon.” (Eitu bhi sabhi: [mangso](kt.html#flesh)) ### Bible te deya laga: * [1 John 01:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/01/05.md) * [1 Samuel 14:32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/14/31.md) * [Acts 02:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/20.md) * [Acts 05:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/05/26.md) * [Colossians 01:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/18.md) * [Galatians 01:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/01/15.md) * [Genesis 04:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/04/10.md) * [Psalms 016:4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/016/004.md) * [Psalms 105:28-30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/105/028.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[08:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/08/03.md)__ Joseph laga bhai khan wapas ghor te naha agote, taikhan Joseph laga kapur phatai dise aru saguli laga __khoon__ pora halidise. * __[10:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/10/03.md)__ Isor pora Nile Nodi ke __khoon__ te koridise hoilebi Pharaoh Israelite khan ke jabole deyana. * __[11:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/11/05.md)__ Sob Israelite khan laga ghor to __khoon__ hoi jaise duwarja khan te, karone Isor pora eitu ghor khan te dise aru sobjun bitor te bachi kena thakise. Taikhan bachise kelemane mer khan laga __khoon__ nimite. * __[13:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/09.md) Janwar laga __khoon__ junto balidan dise manuh laga paap ke bon koribole aru eitu manuh ke Isor laga usorte safa bonaise. * __[38:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/05.md)__ Tetia Jisu ekta cup loise aru koise, “Eitu pi koribi. Eitu moi laga Notun Vacha laga __khoon__ ase junto halidei paap khan khyama dibole. * __[48:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/10.md)__ Ketia enijun Jisu ke biswas koribo, Jisu laga __khoon__ to eitu manuh laga paap ke loi jai, aru Isor laga saza tai uporte jai. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1818, H5332, G129, G130, G131 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1818, H5332, G129, G130, G131, G1420
## khyama, khyama, khyama, maap, maap ### Lamba kotha te bojai deya: Kunaba jun ke khyama deya mane ekta dusmani no dhoribole junto manuh taikhan kunaba bostu bikha korilebi. * Kunaba jun ke khyama deya to bisi bar mane saza nideya junto manuh kunaba bostu tai golti kora. * Eitu kotha ke alankarik te cholabo pare mane “charideya,” bayan te “ekta dhar khyama deya.” * Ketia manuh taikhan laga paap khan shikar kore, Isor taikhan ke khyama dei Jisu’ laga krus te balidan pora mora. * Jisu pora tai laga chela khan ke dusra ke khyama dibole shikaise tai pora taikhan ke khyama deya nisina. Kotha “maap” mane khyama dibole aru kunaba ke tai laga paap nimite saza nideya. * Eitu kotha logot eki motlob ase “khyama” hoilebi bhi thakibo pare ekta niyom laga fasla motlob to kunaba jun ke saza nideya kun golti ase. * Ekta niyom laga court te, ekta nyayadish ekta manuh golti hoa ke maap koribo pare. * Moikhan paap pora golti hoilebi, Jisu Krista moikhan ke maap koridei norok te saza hobole pora, tai krus te balidan pora mora. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “khyama” ke anuvad kore “maap” nohoile “charideya” nohoile “charideya” nohoile ‘no dhora” (kunaba jun). * Kotha “khyama” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “ghusa nohobole shika” nohoile “ (kunaba jun) ke golti nohoi koi kena korideya” nohoile “maap manga laga kaam.” * Jodi basa logot ekta kotha ase ekta niyom laga fasla khyama dibole, junto kotha ke cholabo “maap koribi.” (Eitu bhi sabhi: [golti](kt.html#guilt)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 50:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/50/15.md) * [Numbers 14:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/14/17.md) * [Deuteronomy 29:20-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/29/20.md) * [Joshua 24:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/24/19.md) * [2 Kings 05:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ki/05/17.md) * [Psalms 025:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/025/010.md) * [Psalms 025:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/025/017.md) * [Isaiah 55:6-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/55/06.md) * [Isaiah 40:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/40/01.md) * [Luke 05:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/05/20.md) * [Acts 08:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/20.md) * [Ephesians 04:31-32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/04/31.md) * [Colossians 03:12-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/12.md) * [1 John 02:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/12.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[07:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/07/10.md)__ Hoilebi Esau pora Jacob ke __khyama__ dise, aru taikhan ek dusra ke ako dekhi kena khusi hoise. * __[13:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/15.md)__ Tetia Mosa pahar te ako uthise aru prarthna korise junto Isor manuh ke __khyama__ dibole. Isor Mosa ke hunise taikhan ke __khyama__ dise. * __[17:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/13.md)__ David tar laga paap ke mon ghurai loise aru Isor taike __khyama__ dise. * __[21:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/05.md)__ Notun Vacha te, Isor tai laga niyom manuh laga mon khan te likhe, manuh Isor ke janibo, taikhan tar laga manuh hobo, aru Isor taikhan laga paap khan __khyama__ dibo. * __[29:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/29/01.md)__ Ek din Peter pora Jisu ke hudise, “Shika manuh, keneka bisi bar Ami __khyama__ dibo moi laga bhai ke ketia tai moi logot paap korile?” * __[29:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/29/08.md)__ Ami_ tumar laga dhar ke __khyama__ dise kelemane tumi moike bigh manga nimite. * __[38:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/05.md)__ Tetia Jisu ekta cup loise aru koise, “eitu pi koribi. Eitu moi laga Notun Vacha laga khoon ase junto halidise paap khan ke __khyama__ dibole. ### Kotha joma kori rakha: * H5546, H5547, H3722, H5375, H5545, H5547, H7521, G859, G863, G5483 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * H5546, H5547, H3722, H5375, H5545, H5547, H7521, G859, G863, G5483
## kopoti, kopoti ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “kopoti” ekta manuh ke koi kun bostu khan kore dhormik ulabole, hoilebi kun lokhai kena beya rasta khan te kaam kore. Kotha “kopoti” adhot ke koi junto manuh ke thokai dei bhabona te junto ekta manuh to dhormik ase. * Kopoti khan to bhal bostu kora dikhai karone junto manuh bhabona koribole taikhan to bhal manuh ase. * Bisi bar ekta kopoti dusra manuh ke aputi koribo eki paapi bostu khan kora nimite junto taikhan nijor kore. * Jisu pora Pharisees khan ke kopoti matei kelemane taikhan dhorm kaam kore kunuba kapur lagai kena aru kunuba khoa-lao khan kai kena, taikhan manuh ke doya nohoile bhal thakanai. * Ekta kopoti dusra manuh ke golti khan te koi, hoilebi tai nijor laga golti khan namane. ### Anuvad laga salah * Kunuba basa khan te bayan ase “duita-chehera” nisina junto ekta kopoti nohoile ekta kopoti laga kaam khan ke koi. * Dusra rasta khan anuvad koribole “kopoti” ke hale “missa” nohoile “nathak kora” nohoile “putani, chalak kora manuh.” * Kotha “kopoti” ke anuvad kore, “chalak pora” nohoile “missa kaam khan” nohoile “nathak kora.” ### Bible te deya laga: * [Galatians 02:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/02/13.md) * [Luke 06:41-42](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/06/41.md) * [Luke 12:54-56](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/12/54.md) * [Luke 13:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/13/15.md) * [Mark 07:6-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/07/06.md) * [Matthew 06:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/06/01.md) * [Romans 12:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/12/09.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H120, H2611, H2612, G505, G5272, G5273 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H120, H2611, H2612, G505, G5272, G5273
## Kosom mati ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “Kosmo Mati” to khali Bible laga kisah te ulai, Bible laga kitab te nohoi. Eitu eta alak rasta ase Canaan laga mati ke koa laga kunto Isor pora kosom dise Abraham aru tai laga nata-nati khan ke dibole. * Ketia Abram Ur laga nogor te thakise, Isor taike Canaan laga mati te thakibole hukum dise. Tai aru tar laga nata-nati, Isralite khan, tate bisi sal tok thakise. * Ketia ekta akal tate Canaan te eku khoa-loa hobole deyanai, Israelite khan Egypt te jaise. * Char soh sal pachote, Isor pora Isralite khan ke Egypt laga daas pora bachai loise aru Canaan laga mati te wapas ako anise, mati Isor pora taikhan ke dibole kosom deya. ### Anuvad laga salah: * Kotha “Kosom laga Mati” ke anuvad kore “mati junto Isor pora koise tai Abraham ke dobo” nohoile “mati junto Isor pora Abraham ke kosom dise” nohoile “mati Isor pora manuh ke kosom deya” nohoile “Canaan laga mati.” * Bible laga kitab te, eitu kotha ulai kunaba laga “mati Isor pora kosom deya.” (Eitu bhi sabhi: [Canaan](names.html#canaan), [kosom](kt.html#promise)) ### Bible te deya laga: * [Deuteronomy 08:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/08/01.md) * [Ezekiel 07:26-27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/07/26.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[12:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/12/01.md)__ Taikhan (Israelite khan) daas nohoa hoise, aru taikhan _Kosom laga Mati_ te jaise! * __[14:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/01.md)__ Isor pora Israelite khan ke niyom khan koa pachote tai taikhan ke tai laga vacha taikhan logot mani dibole mon thakise, Isor taikhan ke loi jaise Mount Sinai pora _Kosom laga Mati_ te, kunto ke bhi Canaan matei. * __[14:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/02.md)__ Isor pora Abraham, Isaac, aru Jacob ke kosom dise junto tai _Kosom laga Mati_ taikhan laga nata-nati khan ke dibo, hoilebi etia to tate bisi manuh laga bhir khan tate thaki ase. * __[14:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/14.md)__ Tetia Isor pora manuh ke ako loi jaise _Kosom Mati_ laga kinar te * __[15:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/15/02.md)__ Israelite khan Jordan Nodi te par koribo lage _Kosom laga Mati_te ghusibole. * __[15:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/15/12.md)__ Eitu larai pachote, Isor Israel laga eki jati ke _Kosom laga mati_ dise. * __[20:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/20/09.md)__ Eitu somoi te ketia Isor laga manuh ke joborjosti _Kosom laga Mati_ pora ulai dise eitu ke Exile matei. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H776, H3068, H3423, H5159, H5414, H7650 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H776, H3068, H3423, H5159, H5414, H7650
## kosom, kosom ### Lamba kotha te bojai deya: Ekta kosom to ekta protigya ase ekta kiba bostu koribole. Ketia kunuba jun kunuba bostu kosom loi, eitu mane tai kunuba bostu koribole korise. * Bible te bisi kosom khan ke joma rakhise junto Isor pora tar manuh nimite bonaise. * Kosom khan to eta lagi thaka niyom samjuta khan ase junto ase vacha khan. * Ekta Kosom to bisi bar di rakha pora eki logot milei janibole junto eitu hoi jabo. ### Anuvad laga salah: * Kotha “kosom” ke anuvad koribo pare “kosom deya” nohoile “hosa pora koa” nohoile “Niyom pora di rakha.” * “kosom kunaba bostu ke koribo deya” ke anuvad kore “kunaba ke hosa pora koa junto tumi kunuba bostu koribo” nohoile “kunaba bostu koribole kosom deya.” (Eitu bhi sabhi: [vacha](kt.html#covenant), [di rakha](other.html#oath), [kosom](kt.html#vow)) ### Bible te deya laga: * [Galatians 03:15-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/03/15.md) * [Genesis 25:31-34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/25/31.md) * [Hebrews 11:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/11/08.md) * [James 01:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/01/12.md) * [Numbers 30:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/30/01.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[03:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/03/15.md)__ Isor pora koise, “Ami __kosom__ dise ami ketia bi ako eitu moidan ke srap nidibo kelemane manuh beya bostu kora nimite, nohoile prithibi ke ekta banpani pora nost korideya, manuh taikhan bacha thaka laga somoi pora paap thakilebi. * __[03:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/03/16.md)__ Isor pora prothom rainbow bonaise ekta chinha tai laga __kosom__ nimite. Hodai somoi rainbow akos te ulai, Isor janibo ki tai __kosom__ loise aru karone tai laga manuh. * __[04:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/08.md)__ Isor Abram ke koise aru __kosom__ ako loise junto tai ekta chokra pabo aru bisi nata-nati khan tara khan akos te. Abram Isor laga __kosom__ ke biswas kore. * __[05:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/05/04.md)__ “Tumar maiki, Sarai, ekta chokra pabo-tai to __kosom__ chokra hobo.” * __[08:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/08/15.md)__ Vacha_ kosom_ dei junto Isor Abraham ke dise Isaac logot pothaise, tetia Jacob ke, aru tetia Jacob laga baroh chokra khan aru taikhan laga khandan khan ke. * __[17:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/14.md)__ David Isor logot unbiswas yogyo thakilebi, Isor tai laga __kosom__ logot biswas yogyo thakise. * __[50:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/01.md)__ Jisu __kosom__ dise tai prithibi hekh hoa te ahibo. Tai wapas nahilebi, tai tar laga __kosom__ to rakhibo. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H559, H562, H1696, H8569, G1843, G1860, G1861, G1862, G3670, G4279 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H559, H562, H1696, H8569, G1843, G1860, G1861, G1862, G3670, G4279
## kosom, kosom ### Lamba kotha te bojai deya: Ekta kosom to ekta kosom ase junto ekta manuh Isor logot bonai. Manuh kosom khan kore ekta kiba bostu koribole Isor ke khas pora sonman dibole nohoile taike maha morom dikhabole. * Ekta manuh kosom bona pachote, tai niyom ase eitu kosom ke pura koribole. * Bible pora shikai junto ekta manuh ke Isor pora bichar koribo jodi tai pora tar laga kosom narakhile. * Ketiaba ekta manuh Isor ke hudibo pare taike roikhya koribole nohoile taike dibole alak kora kosom bona te. * Hoilebi Isor nalage ekta anuroth ke pura koribole junto ekta manuh hudei tai laga kosom nimite. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “kosom” ke anuvad kore “mon deya laga kosom” nohoile “Isor logote kosom bona.” * Ekta kosom to ekta khas jat laga kotha rakha ase junto Isor logot bonai. (Eitu bhi sabhi: [kosom](kt.html#promise), [kotha rakha](other.html#oath)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 07:27-28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/07/27.md) * [Acts 21:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/21/22.md) * [Genesis 28:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/28/20.md) * [Genesis 31:12-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/31/12.md) * [Jonah 01:14-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jon/01/14.md) * [Jonah 02:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jon/02/09.md) * [Proverbs 07:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/07/13.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H5087, H5088, G2171 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5087, H5088, G2171
## kotom, kotom ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “kotom” mane moribole nohoile nost hobole, hinsa nohoile dusra digdar laga hekh te. Bible te, eitu saza pa laga motlob ase anonto norok te. * Manuh kun “kotom” hoi jai eitukhan ase kun norok jabo nimite kismat ase kelemane taikhan Jisu ke biswas koribole koranai taikhan laga poritran nimite. * John 3:16 te shikai junto “kotom” mane sorgo te anonto nathakibo. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase “anonto moribi” nohoile “norok te saza pabi” nohoile “nost hobi.” * Thik bonabi junto “kotom” laga anuvad to mane norok te anonto thakia aru mane “thakibole nai.” (Eitu bhi sabhi: [mora](other.html#death), [anonto](kt.html#eternity)) ### Bible te deya laga: * [1 Peter 01:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/01/22.md) * [2 Corinthians 02:16-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/02/16.md) * [2 Thessalonians 02:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2th/02/08.md) * [Jeremiah 18:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/18/18.md) * [Psalms 049:18-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/049/018.md) * [Zechariah 09:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/zec/09/05.md) * [Zechariah 13:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/zec/13/08.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H6, H7, H8, H1478, H1820, H1826, H5486, H5595, H6544, H8045, G599, G622, G684, G853, G1311, G2704, G4881, G5356 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H6, H7, H8, H1478, H1820, H5486, H5595, H6544, H8045, G599, G622, G684, G853, G1311, G2704, G4881, G5356
## kripa, kripa ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “kripa” to modot nohoile ashirbad junto kunaba jun ke deya ke koi kun kamanai. Kotha “kripa” kunaba jun ke koi kun dusra khan ke kripa dikhai. * Isor laga kripa paap manuh ke ekta daan ase junto khusi pora dise. * Kripa laga kotha bhi doya aru kunaba jun ke khyama dei ke koi kun goti nohoile mon bekha bostu khan kore. * Bayan “kripa bisara” to eta bayan ase junto mane modot aru Isor pora morom paija. Bisi bar motlob ke halidei kunto Isor kunaba jun ke sukh ase aru taike modot kore. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan junto “kripa” ke anuvad kore “mila laga doya” nohoile “Isor laga modot” nohoile “Isor laga doya aru khyama paapi khan nimite” nohoile “morom doya.” * Kotha “kripa” ke anuvad kore “kripa pora bhorta” nohoile “doya” nohoile “morom” nohoile “morom doya.” * Bayan “tai kripa paise Isor laga suku te” ke anuvad kore “tai Isor pora morom paise” nohoile “Isor pora taike morom pora modot korise” nohoile “Isor pora taike tar laga modot dikhaise” nohoile “Isor tai logot sukh hoise aru taike modot korise.” ### Bible te deya laga: * [Acts 04:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/32.md) * [Acts 06:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/08.md) * [Acts 14:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/14/03.md) * [Colossians 04:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/04/05.md) * [Colossians 04:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/04/18.md) * [Genesis 43:28-29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/43/28.md) * [James 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/04/06.md) * [John 01:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/16.md) * [Philippians 04:21-23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/04/21.md) * [Revelation 22:20-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/22/20.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2580, H2587, H2589, H2603, H8467, G2143, G5485, G5543 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2580, H2587, H2589, H2603, H8467, G2143, G5485, G5543
## krista laga dusman ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “krista laga dusman” ekta manuh nohoile shika junto Jisu Krista aru tai laga kaam logot aputi ase ke koi. Tate bisi prithibi te krista laga dusman ase. * Apostle John pora likhise junto ekta manuh to krista laga dusman ase jodi tai manuh ke thokai koi kena junto Jisu to Messiah nohoi nohoile tai namane junto Jisu to Isor aru manuh bhi ase. * Bible bhi shikai junto tate ekta krista dusman laga dangor atma ase prithibi te kunto Jisu’ laga kaam ke aputi kore. * Dikhai-Dia laga Notun Niyom laga kitab te bojai junto tate ekta manuh “krista laga dusman” matibo kun hekh somoi te dikhai-deya hobo. Eitu manuh pora Isor laga manuh ke nost koribole koribo, hoilebi taike Jisu pora harai dibo. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole halideya ekta kotha nohoile kotha junto mane “Krista-aputi’ nohoile “Krista laga dusman” nohoile “manuh kun Krista laga aputi ase.” Kotha “krista dusman laga atma” ke bhi anuvad koribo pare “atma junto Krista logot aputi kore” nohoile “(kunuba jun) missa shikai Krista laga” nohoile “Krista laga missa biswas kora laga adhot” nohoile “atma junto Krista laga missa shikai.” * Bhabona rakhibi keneka eitu kotha ke anuvad koribo ekta Bible laga anuvad ekta local nohoile rashtreya basa te. (Sabhi: [Keneka najana ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [Krista](kt.html#christ), [dikhai-deya](kt.html#reveal), [maha digdar](other.html#tribulation)) ### Bible te deya laga: * [1 John 02:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/18.md) * [1 John 04:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/04/01.md) * [2 John 01:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2jn/01/07.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G500 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G500
## Krista te, Jisu te, Probhu te, taike ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “Krista te” aru eki kotha khan koa nohoile Jisu Krista logot sonban thaka taike biswas yogyo thaki kena. * Dusra eki kotha khan ase “Krista Jisu, Jisu Krista te, Probhu Jisu te, Probhu Jisu Krista te.” * Pari thaka motlob “Krista te” laga kotha nimite ase “kelemane tumi Krista logot ase” nohoile “sonban tumi Krista logot thakia” nohoile “tumar laga biswas yogyo Krista ke thaka.” * Eitu eki kotha khan logot sob eki motlob ase Jisu ke biswas kora laga aru tai laga chela hoa. * Likhibi: Ketiaba kotha “te” kotha logot ase. Udahran, “Krista ke bhag kore” mane “bhag kora” labh khan junto ahai Krista ke jana te. “mohima te” Krista mane kushi hoa aru Isor ke prosonsa kora kun Jisu ase nimite aru tai ki korise. “Biswas kora” Krista mane taike biswas kora mukti datha aru taike jana. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, alak rasta khan anuvad koribole “Krista te” aru “Probhu te” (aru eki kotha khan) te hale: * “kun Krista logot ase” * “kelemane tumi Krista ke biswas kore” * “kelemane Krista moikhan ke bachaise” * “Probhu te kaam kora” * “Probhu ke biswas kora” * “kelemane Probhu ki korise.” * Manuh kun Krista ke “biwas kore” nohoile kun “biwas yogyo thake” Krista biswas ki Jisu pora shikaise aru taike biswas kora taikhan ke bachabo kelemane tai laga balidan krus te junto taikhan laga paap nimite theraise. Kunuba basa khan te ekta kotha hobo junto kotha ke anuvad kore “biswas te” nohoile “bhag kora te” nohoile “biswas te.” (Eitu bhi sabhi: [Krista](kt.html#christ), [Probhu](kt.html#lord), [Jisu](kt.html#jesus), [biswas](kt.html#believe), [biswas yogyo](kt.html#faith)) ### Bible te deya laga: * [1 John 02:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/04.md) * [2 Corinthians 02:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/02/16.md) * [2 Timothy 01:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/01/01.md) * [Galatians 01:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/01/21.md) * [Galatians 02:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/02/17.md) * [Philemon 01:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/phm/01/04.md) * [Revelation 01:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/01/09.md) * [Romans 09:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/09/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G1519, G2962, G5547 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G1519, G2962, G5547
## Krista, Messiah ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “Messiah” aru “Krista” mane “ekjun abhishek” aru Jisu, Isor laga Putro ke koi. * Duijon “Messiah” aru “Krista” Notun Niyom te cholai Isor laga Putro ke kobole, kunke Baba Isor pora niyukt korise tai laga manuh uporte raja hoi kena raj koribole, aru taikhan paap aru mora pora bachabole. * Purana Niyom te, bhabobanir khan bhabokti likhise Messiah laga eksoh sal tai prithibi te naha agete. * Bisi bar ekta motlob “(ekjun) abhishek” to Purana Niyom te cholaise Messiah ke kobole kun ahibo ase. * Jisu pora eitu bhabokti khan pura koridise aru bisi asorit kaam khan korise junto sabit kore tai hai Messiah ase; dusra bhabokti khan to pura hobo ketia tai wapas ahibo. * Kotha “Krista” to bisi bar ekta hekh naam cholai, “Krista” aru “Krista Jisu.” * “Krista” bhi ahise tar naam laga nag hobole, junto ase “Jisu Krista.” ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke bhi anuvad kore motlob cholai kena, “Ekjun Abhishek” nohoile “Isor pora Abhishek kora rashak.” * Bisi basa khan ekta anuvad laga kotha cholai junto dikhe nohoile huni “Krista” nohoile “Messiah” nisina. (Sabhi: [Keneka najana khan ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) * Anuvad laga kotha to lamba kotha pora picha koribo pare, “Krista, Ekjun Abhishek.” * Bodli nohua hobi keneka eitu anuvad kore Bible te karone junto eitu safa hobole junto eki kotha ke koi ase. * Thik bonabi “Messiah” aru “Krista” laga anuvad khan likha-koa khan te bhal pora kaam hobole kote duita kotha khan eki likha laga (junto ase John 1:41). (Eitu bhi sabhi: [Keneka naam ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod), [David](names.html#david), [Jisu](kt.html#jesus), [niyukt](kt.html#anoint)) ### Bible te deya laga: * [1 John 05:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/05/01.md) * [Acts 02:35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/34.md) * [Acts 05:40-42](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/05/40.md) * [John 01:40-42](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/40.md) * [John 03:27-28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/27.md) * [John 04:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/04/25.md) * [Luke 02:10-12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/02/10.md) * [Matthew 01:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/01/15.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[17:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/07.md)__ Messiah_ to Jisu laga bassi loa Ekjun thakise kun prithibi manuh ke paap pora bachaise. * __[17:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/08.md)__ Junto hoise, Israelite khan to bisi lamba somoi rokhibo lage __Messiah__ aha agete, hazar sal hoise. * __[21:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/01.md)__ Bisi suru hoa te, Isor pora __Messiah__ ke pothabole bhabona korise. * __[21:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/04.md)__ Isor pora Raja David ke kosom dise junto __Messiah__ to David laga ekjun nijor nata-nati khan hobo. * __[21:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/05.md)__ Messiah_ to Notun Niyom suru koribo. * __[21:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/06.md)__ Isor laga bhabobanir khan bhi koise junto __Messiah__ to ekta bhabobanir, ekta purohit, aru ekta raja hobo. * __[21:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/09.md)__ Bhabobanir Isaiah bhabokti korise __Messiah__ to ekta safa chokri pora jonom hobo. * __[43:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/07.md)__ “Hoilebi Isor pora taike ako jeevon te uthai dise bhabokti khan pura koribole kunto koi, “Tumi tumar laga _Pobitro Ekjun_ moidam te pochibo nadibo.’” * __[43:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/09.md)__ ”Hoilebi kiba nimite janibi junto Isor pora Jisu ke Probhu aru __Messiah__ bhi hobo dise!” * __[43:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/11.md)__ Peter taikhan ke jowab dise, “tumi Sobjun mon ghuribo lage aru Jisu __Krista__ laga naam te bapistma lobi karone junto Isor pora tumi khan laga paap khyama dibole.” * __[46:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/06.md)__ Saul Yahudi khan ke bojaise, sabit korise Jisu to __Messiah__ ase. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H4899, G3323, G5547 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H4899, G3323, G5547
## krus ### Lamba kotha te bojai deya: Bible laga somoi te, ekta krus to eta thik khuri laga post ase moidan te chep kina thaka, ekta sida khuri laga kiran usor laga uporte thaka. * Roman Raijyo laga somoi te, Roman laga sarkar khooni khan ke kotom koridei bondi kena nohoile taikhan ke ekta krus te haikena aru taikhan ke tate moribole charideya. * Jisu ke beya kaam khan laga golti pora bodnam korise junto tai koranai aru Roman khan pora taike ekta krus te moribole halidise. * Likhi rakhibi eitu pura alak kotha ase kotha “krus” pora junto mane dusra kinar laga kunuba bostu te ja, junto ase ekta nodi nohoile nodi. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke anuvad kore ekta kotha chola sai thaka basa te junto ekta krus laga naap ke koi. * Bhabona rakhibi krus ke kunuba bostu dikha te kunto te manuh ke morai, kotha khan cholai na junto ase “post te kotom korideya” nohoile “mora laga ghos.” * Bhabona rakhibi keneka eitu kotha anuvad kore ekta Bible laga anuvad ekta local nohoile rashtreya basa te. (Sabhi: [Keneka najana khan ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [krus te halideya](kt.html#crucify), [Rome](names.html#rome)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 01:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/01/17.md) * [Colossians 02:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/02/13.md) * [Galatians 06:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/06/11.md) * [John 19:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/19/17.md) * [Luke 09:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/09/23.md) * [Luke 23:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/23/26.md) * [Matthew 10:38](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/10/37.md) * [Philippians 02:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/05.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[40:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/01.md)__ Siphai khan Jisu ke thattha kora pachote, taikhan taike loi jaise taike krus te halibole. Taikhan pora taike __krus__ bukhibo dise kunto te tai moribo. * __[40:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/02.md)__ Siphai khan Jisu ke ekta jagah te anise “kopri” matia aru tai laga duita haath aru theng ke __krus__ te maridise. * __[40:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/05.md)__ Yahudi laga solawta khan aru dusra manuh bhir te Jisu ke thattha korise. Taikhan pora taike koise, “Jodi tumi Isor laga Putro ase, __krus__ pora niche ahibi aru nijor ke bachai lobi! Tetia amikhan tumike biswas koribo.” * __[49:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/10.md)__ Ketia Jisu __krus__ te morise, tai tumi laga saza paise. * __[49:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/12.md)__ Tumi biswas koribo lage junto Jisu hai Isor laga Putro ase, junto tai __krus__ te morise tumi laga bodli, aru junto Isor taike jeevon te ako uthai dise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G4716 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G4716
## krus te halideya, krus te halideya ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “krus te halideya” mane kunuba jun te marideya taike ekta krus te halideya aru taike tate dukh pabole charideya aru moribole mahan bikha te. * Eitu manuh ke krus te bandi dei nohoile halideya. Krus te halideya manuh khoon kotom hoa pora mori jai nohoile saas pora. * Poila Roman Raijyo eitu marideya laga tarikha baar-baar cholai saza dibole aru manuh ke morabole kun ekdom beya bodmas khan ase nohoile kun taikhan sarkar laga adhikar logot larai kore. * Yahudi dhorm laga solawta khan Roman laga rajyopal ke hudise tai laga siphai khan ke hukum dibi Jisu te krus te hali dibole. Siphai khan Jisu ke ekta krus te hali dise. Tai tate choi gondah tok dukh paise, aru tetia mori jaise. ### Anuvad laga salah: * Kotha “krus te halideya” ke anuvad kore, “ekta krus te morai deya” nohoile “marideya ekta krus te hali kena.” (Eitu bhi sabhi: [krus](kt.html#cross), [Rome](names.html#rome)) ### Bible te deya laga: * [Acts 02:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/22.md) * [Galatians 02:20-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/02/20.md) * [Luke 23:20-22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/23/20.md) * [Luke 23:34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/23/33.md) * [Matthew 20:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/20/17.md) * [Matthew 27:23-24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/27/23.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[39:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/11.md)__ Hoilebi Yahudi laga solawta khan aru bhir hala korise, “Taike(Jisu) _krus te hali dibi_ * __[39:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/12.md)__ Pilate bhoi hoise junto bhir to larai kora suru hobo, karone tai tar laga siphai khan ke hukum dise Jisu ke _krus te hali dibole_. Ekta dangor kaam kore Jisu Krista laga krus te hali deya te. * __[40:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/01.md)__ Siphai pora Jisu ke thatta kora pachote, taikhan taike loi jaise taike _krus te hali dibole_. Taikhan taike krus bokhibo dise kunto te tai moribo. * __[40:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/04.md)__ Jisu ke_krus te halise_ duita chur laga majote. * __[43:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/06.md)__ ”Israel laga manuh, Jisu to ekta mota thakise kun bisi mahan chinha aru asorit khan korise Isor laga hokti pora, tumi dekhise aru jane. Hoilebi tumi pora taike _krus te halise_!” * __[43:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/09.md)__ “Tumi pora eitu manuh ke _krus te halise_, Jisu.” * __[44:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/44/08.md)__ Peter taikhan ke jowab dise, “Eitu manuh tumi usorte khara kora to Jisu Messiah laga hokti pora bhal hoise. Tumi Jisu ke _krus te halise_, hoilebi Isor taike ako jeevon te uthai dise!” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G388, G4362, G4717, G4957 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G388, G4362, G4717, G4957
## lament, lamentation ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “lament” aru “lamentation” ekta taqot pora khandia, khandia, nohoile khanda. * Ketiaba eitu milai paap nimite bitor pora bhabona kora, nohoile manuh nimite mon dukh pa kun dukh digdar paise. * Ekta lamentation milabo pare khandia, khandia, nohoile taiyar. ### Anuvad laga salah: * Kotha “lament” ke anuvad kore “bitor pora khandia” nohoile “khandibole taiyar hoa” nohoile “bisi khandi thaka.” * “lamentation” (nohoile ekta “lament”) ke anuvad kore “jhur pora khandia aru khandia” nohoile “bitor pora khandia” nohoile “bisi khandia” nohoile “bisi khandi thaka.” ### Bible te deya laga: * [Amos 08:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/amo/08/09.md) * [Ezekiel 32:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/32/01.md) * [Jeremiah 22:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/22/17.md) * [Job 27:15-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/27/15.md) * [Lamentations 02:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/02/05.md) * [Lamentations 02:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/02/08.md) * [Micah 02:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/02/03.md) * [Psalm 102:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/102/001.md) * [Zechariah 11:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/zec/11/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H56, H421, H578, H592, H1058, H4553, H5091, H5092, H5594, H6088, H6969, H7015, H8567, G2354, G2355, G2870, G2875 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H56, H421, H578, H592, H1058, H4553, H5091, H5092, H5594, H6088, H6969, H7015, H8567, G2354, G2355, G2870, G2875
Mosa laga niyom, Isor laga niyom, Yahweh laga niyom, niyom # ### Lamba kotha te bojai deya: Eitu sob kotha khan hukum khan aru salah khan ke koi junto Isor pora Mosa ke dise Israelite khan nimite manibole. Kotha khan “niyom” aru “Isor laga niyom” bhi cholai bisi samany te sob bostu Isor tai laga manuh ke manibole mon thaka ke koi. * Likha-koa uporte, “niyom” koi: * Dosta hukum khan junto Isor pora pathor laga foli khan te likhise Israelite khan nimite. * sob niyom khan Mosa ke dise * Purana Niyom laga prothom pansta kitab khan. * pura Purana Niyom (bhi “shastro khan” koi Notun Niyom te). * Isor laga sob salah khan aru icha * Kotha “niyom aru bhabobanir khan” Notun Niyom te cholaise Hebrew laga shastro khan ke kobole (nohoile “Purana Niyom” ke) ### Anuvad laga salah * Eitu kotha khan ke anuvad kore bisi cholai kena, “niyom khan,” kelemane taikhan bisi salah khan ke koi. * “Mosa laga niyom” ke anuvad kore “niyom khan junto Isor pora Mosa ke koise Israelite khan ke dibole.” * Likha-koa uporte, “Mosa laga niyom” ke bhi anuvad koribo pare “niyom khan junto Isor pora Mosa ke koise” nohoile “Isor laga niyom khan junto Mosa likhise” nohoile “niyom khan junto Isor pora Mosa ke koise Israelite khan ke dibole.” * Rasta khan anuvad koribole “niyom” nohoile “Isor laga niyom” nohoile “Isor laga niyom khan” te hale “niyom khan Isor pora” nohoile “Isor laga hukum khan” nohoile “niyom khan junto Isor dise” nohoile “sob bostu junto Isor hukum dise” Isor laga sob salah khan.” * Kotha “Yahweh laga niyom” ke bhi anuvad kore “Yahweh laga niyom khan” nohoile “niyom khan junto Yahweh koise manibole” nohoile “niyom khan Yahweh pora” nohoile “bostu khan Yahweh hukum deya.” (Eitu bhi sabhi: [salah](other.html#instruct), [Mosa](names.html#moses), [Dosta Hukum khan](other.html#tencommandments), [niyom](other.html#lawful), [Yahweh](kt.html#yahweh)) ### Bible te deya laga: * [Acts 15:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/15/05.md) * [Daniel 09:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/09/12.md) * [Exodus 28:42-43](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/28/42.md) * [Ezra 07:25-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezr/07/25.md) * [Galatians 02:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/02/15.md) * [Luke 24:44](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/24/44.md) * [Matthew 05:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/17.md) * [Nehemiah 10:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/10/28.md) * [Romans 03:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/03/19.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[13:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/07.md)__ Isor bho bisi dusra _niyom khan_ aru niyom khan dise picha koribole. Jodi manuh eitu _niyom khan_ manile, Isor kosom dise junto taike ashirbad dibo aru taikhan ke roikhya koribo. Jodi taikhan pora taikhan ke mananai, Isor pora taikhan ke saza dibo.\\ * __[13:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/09.md)__ Enijun kun _Isor laga niyom_ ke namane eta janwar anibi bedi te logh pa laga Tambu ageite ekta balidan Isor ke.\\ * __[15:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/15/13.md)__ Tetia Joshua manuh ke bhabna koridise taikhan laga kaam vacha manibole junto Isor pora Israelite khan logot bonaise Sinai te. Manuh kosom dise Isor logot biswas yogyo thakibole aru _tai laga niyom khan_ picha koribole. * __[16:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/16/01.md)__ Joshua mora pachote, Israelite khan Isor ke mananai aru dusra Israelite khan ke loija nai _Isor laga niyom khan_ manibole. * __[21:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/05.md)__ Notun Vacha te, Isor _tai laga niyom_ manuh khan laga mon khan te likhise, manuh Isor ke ekla jane, taikhan tai laga manuh hobo, aru Isor pora taikhan laga paap khan khyama dibo.\\ * __[27:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/27/01.md)__ Jisu jowab dise, “Ki likhise _Isor laga niyom_ te?”\\ * __[28:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/28/01.md)__ Jisu pora taike koise, “Tumi kele moike ‘bhal koise?’ Tate khali ekjun ase kun bhal ase, aru junto Isor ase. Hoilebi jodi tumi anonto jeevon thakibo mon ase koile, _Isor laga niyom khan_ manibi.”\\ ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H430, H1881, H1882, H2706, H2710, H3068, H4687, H4872, H4941, H8451, G2316, G3551, G3565 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H430, H1881, H1882, H2706, H2710, H3068, H4687, H4872, H4941, H8451, G2316, G3551, G3565
## layak, layak, layak nohoi, layah nai ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “layak” kunabajun nohoile kunaba bostu ke koi junto adar nohoile sonman thaka. “layak thaka” mane kimti nohoile lagi thaka. Kotha “layak nai mane eku labh nathaka. * Layak thaka to kimti nohoile lagi thaka ase ke koi. * “Layak nathaka” mane eku khas nathaka. * Eku layak bhabona nokora mane kunaba pora komti lagi thaka nohoile eku sonman nohoile kripa nathaka. * Kotha “layak nathaka” aru kotha “layak nai” eki ase, hoilebi alak motlob ase. “Layak nathaka” mane eku sonman nohoile jani thaka nathaka. “Layak nai” mane eku icha nohoile labh nathaka. ### Anuvad laga salah: * “Layak” ke anuvad kore “layak” nohoile “lagi thaka” nohoile “kimti”. * Kotha “layak” ke anuvad kore “labh” nohoile “lagi thaka.” * Kotha “layak thaka” ke bhi anuvad koribo pare “kimti thaka” nohoile “lagi thaka.” * Kotha “eitu pora bisi layak” ke anuvad kore “eitu pora bisi kimti.” * Likha-koa uporte, kotha, “layak nathaka” ke bhi anuvad koribo pare “lagi nathaka” nohoile “sonman nathaka” nohoile “layak nohoi.” * Kotha “layak nai” ke anuvad kore “eku kimti nai” nohoile “eku icha nai” nohoile “eku layak nai.” (Eitu bhi sabhi: [sonman](kt.html#honor)) ### Bible te deya laga: * [2 Samuel 22:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/22/03.md) * [2 Thessalonians 01:11-12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2th/01/11.md) * [Acts 13:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/23.md) * [Acts 25:25-27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/25/25.md) * [Acts 26:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/26/30.md) * [Colossians 01:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/09.md) * [Jeremiah 08:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/08/18.md) * [Mark 01:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/07.md) * [Matthew 03:10-12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/03/10.md) * [Philippians 01:25-27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/01/25.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H117, H639, H1929, H3644, H4242, H4373, H4392, H4592, H4941, H6994, H7386, H7939, G96, G514, G515, G516, G2425, G2661, G2735 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H117, H639, H1929, H3644, H4242, H4373, H4392, H4592, H4941, H6994, H7939, G514, G515, G516, G2425, G2661, G2735
## lobole, lobole, waris, waris ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “lobole” kunuba bostu kimti ekta baba-ama nohoile dusra manuh pora pabole ke koi kelemane ekta khas sonban eitu manuh logote thaka nimite. “lobole” to ki paise. * Ekta sorir te lobole laga junto pai eitu poisa, mati hobo, nohoile dusra laga alak dhun dolot khan. * Ekta atma loa laga to sob bostu ase junto Isor pora manuh ke dei kun Jisu ke biswas kore, aru ashirbad etia jeevon te aru tai logot anonto jeevon. * Bible bhi Isor laga manuh ke tar lobo laga matei, kunto mane taikhan tai logot ase; taikhan tai laga kimti saman ase. * Isor pora Abraham aru tai laga nata-nati khan ke kosom dise junto taikhan Canaan laga mati lobo, junto eitu taikhan logot hodai nimite thakibo. * Tate bhi ekta alankarik nohoile atma laga bhabona ase kunto te manuh kun Isor logot ase koise “mati lobo.” Eitu mane taikhan uthibo aru Isor pora sorir aru atma rasta khan te bhi ashirbad dibo. * Notun Niyom te, Isor kosom dise junto taikhan kun Jisu ke biswas koribo “poritran lobo” aru “anonto jeevon lobo.” Eitu bhi bayan dei, “Isor laga raijyo lobo.” Eitu to ekta atma loa laga ase junto hekh tok hobo. * Tate dusra alankarik motlob khan ase eitu kotha nimite: * Bible pora koise junto budhi manuh pora “mohima lobo” aru dhormik manuh pora “bhal bostu khan lobo.” * “kosom khan lobo” mane bhal bostu khan pabo junto Isor pora manuh ke dibole kosom dise. * Eitu kotha bhi ekta ulta bhabona te cholaise okora nohoile kotha namana manuh ke kobole kun “hawa lobo” nohoile “okora lobo.” Eitu mane taikhan pabo taikhan laga paap kaam kora khan laga, saza aru labh nathaka jeevon milai kena. ### Anuvad laga salah: * Hodai, prothom bhabona rakhibi tate kotha khan sai thaka basa te ase eta waris nohoile eta loa laga deya te, aru eitu kotha khan ke cholai. * Likha-koa uporte, dusra rasta khan junto kotha “lobole” ke anuvad kore eitu te hale “paija” nohoile “adhikar” nohoile “adhikar te aha.” * Rasta khan “lobole” ke anuvad koribole ke halibo pare “kosom daan” nohoile “loi rakha adhikar.” * Ketia Isor manuh ke tai laga loa koi eitu ke anuvad kore “kimti ekta tai logot thaka.” * Kotha “waris” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “khas adhikar thaka bacha kun baba laga adhikar khan pai” nohoile “manuh bassi loa (Isor) atma laga adhikar nohoile ashirbad pabole.” * Kotha “waris” ke anuvad kore “Isor pora ashirbad khan” nohoile “loa laga ashirbad khan.” (Eitu bhi sabhi: [waris](other.html#heir), [Canaan](names.html#canaan), [Kosom Mati](kt.html#promisedland)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 06:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/06/09.md) * [1 Peter 01:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/01/03.md) * [2 Samuel 21:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/21/02.md) * [Acts 07:4-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/04.md) * [Deuteronomy 20:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/20/16.md) * [Galatians 05:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/05/19.md) * [Genesis 15:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/15/06.md) * [Hebrews 09:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/09/13.md) * [Jeremiah 02:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/02/07.md) * [Luke 15:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/15/11.md) * [Matthew 19:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/19/29.md) * [Psalm 079:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/079/001.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[04:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/06.md)__ Ketia Abram Canaan te ahise Isor koise, “Tumi sob usorte sabi. Ami tumi aru tumar laga nata-nati khan ke sob mati dibo junto tumi _lobole laga_ dikhibo.” * __[27:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/27/01.md)__ Ek din, Yahudi laga niyom te jani thaka Jisu logote ahise taike porikha lobole, koise, “Shika manuh, Ami ki koribo lage anonto jeevon __lobole__ ?” * __[35:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/35/03.md)__ “Tate ekta manuh kun logote duita chokra khan thakise. Jowan chokra tai laga baba ke koise, ‘Baba, Ami moi laga __lobole__ thaka to etia lage!’ Karone baba pora tai laga sompati bhag koridise duita chokra khan majote.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2490, H2506, H3423, H3425, H4181, H5157, H5159, G2816, G2817, G2819, G2820 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2490, H2506, H3423, H3425, H4181, H5157, H5159, G2816, G2817, G2819, G2820
## maap deya, maap deya, maap deya ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha khan “maap deya” aru “maap deya” keneka Isor ekta balidan dei manuh laga ke therabole aru tai laga ghusa ke kushi koridei paap nimite. * Purana Niyom laga somoi te, Isor pora ulop somoi laga maap deya hai bonaise Israelite khan laga paap khan nimite ekta khoon laga balidan ke daan dikhena, kunto eta janwar ke morai kena. * Notun Niyom te joma rakha nisina, Krista krus te mora to khali hosa ase aru hodai paap ke maap nimite ase. * Ketia Jisu morise, tai saza loise junto manuh pabo lage kelemane taikhan laga paap nimite. Tai maap deya laga theraise tai laga balidan mora te. ### Anuvad laga salah: * Kotha “maap deya” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “nimite thera” nohoile “therai deya” nohoile “kunuba jun laga paap khyama deya” nohoile “thika bonai deya ekta bodmas kora nimite. * Rasta khan “maap deya” ke anuvad koribole ase “thera” nohoile “balidan paap nimite therabole” nohoile “khyama deya.” * Thik bonabi eitu kotha laga anuvad to poisa thera ke koa nohoi. (Eitu bhi sabhi: [maap laga dakna](kt.html#atonementlid), [khyama](kt.html#forgive), [aradhana](kt.html#propitiation), [manai loa](kt.html#reconcile), [bachai deya](kt.html#redeem)) ### Bible te deya laga: * [Ezekiel 43:25-27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/43/25.md) * [Ezekiel 45:18-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/45/18.md) * [Leviticus 04:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/04/20.md) * [Numbers 05:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/05/08.md) * [Numbers 28:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/28/19.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3722, H3725, G2643 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3722, H3725, G2643
## Maap manga laga dakna ### Lamba kotha te bojai deya: “maap manga laga dakna” ekta sona laga pathor junto cholai thakise vacha laga sanduk upor ke bon koribole. Bisi English anuvad khan te, eitu bhi eta “maap manga laga dakna” ke koi. * Maap manga laga dakna to lamba te 115 centimeters thakise aru 70 centimeters dangor te. * Maap manga laga dakna uporte duita sona cherubim thakise taikhan laga pankha khan choikena. * Yahweh pora koise junto tai Israelite khan logot logh pabo maap manga laga dakna uporte, cherubim laga philai rakha pankha khan bitor te. Khali prodhan purohit ke hai agya dise Yahweh ke eneka rasta te logh pabole, manuh laga kotha koideya. * Ketiaba eitu maap manga laga dakna ekta “doya jagah” ke koi kelemane eitu Isor laga doya ke mili thake niche aha manuh laga paap ke maap koribole. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase “sanduk bon kora kote Isor kosom dise maap dibole” nohoile “jagah kote Isor niyom bonai” nohoile “sanduk laga dakna kote Isor khyama dei aru wapas anei. * Bhi mane “aradhana laga jagah.” * Eitu kotha ke milabi keneka tumi anuvad korise “maap manga,” “aradhana,” aru “paap pora bachai deya” ke. (Eitu bhi sabhi: [vacha laga sanduk](kt.html#arkofthecovenant), [maap manga](kt.html#atonement), [cherubim](other.html#cherubim), [aradhana](kt.html#propitiation), [charideya](kt.html#redeem)) ### Bible te deya laga: * [Exodus 25:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/25/15.md) * [Exodus 30:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/30/05.md) * [Exodus 40:17-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/40/17.md) * [Leviticus 16:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/16/01.md) * [Numbers 07:89](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/07/89.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3727, G2435 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3727, G2435
## manai loa, manai loa, manai loa ### Lamba kotha te bojai deya: “manai loa” aru “manai loa” “shanti bona” ke koi manuh majote kun dusra jun laga dusman thakise. “Mani loa” to eitu shanti bona laga kaam ase * Bible te, eitu kotha Isor pora manuh ke tai nijor pora mana deya tai laga Putro, Jisu Krista laga balidan pora. * Kelemane paap nimite, sob manuh khan Isor laga dusman khan ase. Hoilebi kelemane tar doyalu laga morom karne, Isor ekta rasta dise manuh nimite taike mani dibole Jisu pora. * Jisu’ ke biswas kori kena balidan taikhan laga paap nimite, manuh ke khyama dibo aru Isor logote shanti thakibo. ### Anuvad laga salah: * Kotha “manai loa” ke anuvad kore “shanti bona” nohoile “bhal sonban khan anideya” nohoile “sati khan hobole korideya.” * Kotha “manai loa” ke anuvad kore “bhal sonban khan anideya” nohoile “shanti bona” nohoile “bhal mila korideya.” (Eitu bhi sabhi: [shanti](other.html#peace), [balidan](other.html#sacrifice)) ### Bible te deya laga: * [2 Corinthians 05:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/05/18.md) * [Colossians 01:18-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/18.md) * [Matthew 05:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/23.md) * [Proverbs 13:17-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/13/17.md) * [Romans 05:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/05/10.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2398 , H3722 , G604 , G1259 , G2433 , G2643, G2644 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2398 , H3722 , G604 , G1259 , G2433 , G2643, G2644
## mangso ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, kotha “mangso” manuh nohoile janwar laga sorir gao laga norom nos ke koi. * Bible bhi cholai kotha “mangso” ke ekta alankarik rasta te sob manuh nohoile sob thakia bonai deya khan ke koi. Notun Niyom te, kotha “mangso” to cholai manuh laga paap prakrti ke kobole. Eitu bisi bar kotha te cholaise taikhan atma laga prakrti te. * Bayan “nijor mangso aru khoon” kunabajun ke koi kun dusra manuh laga khoon ase, junto ase ekta baba-ama, kokai-didi, bacha, nohoile nata-nati. * Bayan “mangso aru khoon” ke bhi ekta manuh laga baba-baba khan nohoile nata-nati khan ke koi. * Bayan “ekta mangso” ekta mota aru maiki laga soririk shadi te mili ja ke koi. ### Anuvad laga salah: * Eta janwar gao laga likha-koa te, “mangso” ke anuvad kore “gao” nohoile “chamra” nohoile “mangso.” * Ketia eitu cholai sob thakia bonai deya khan ke kobole, eitu kotha ke anuvad kore “thakia khan” nohoile “sob bostu junto jinda ase.” * Ketia samany te sob manuh ke koi, eitu kotha ke anuvad kore “manuh” nohoile “manuh” nohoile “sobjun kun thakise.” * Bayan “mangso aru khoon” ke bhi anuvad kore “chenah-jana” nohoile “khandan” nohoile “kinfolk” nohoile “khandan jati.” Tate likha-koa khan thakibo kote eitu ke anuvad kore “baba-baba khan” nohoile “nata-nati khan.” * Kunaba basa khan te eta bayan thakibo pare junto ase motlob te eki “mangso aru khoon.” * Bayan “ekta mangso hoija” ke anuvad kore “sorir pora mili ja” nohoile “ekta gao hoija” nohoile “ekta manuh gao aru atma te hoija. Eitu bayan laga anuvad to sabole lage eitu thik bonabole junto loi-noloi pariyojana laga basa aru niyom te. (Sabhi: [euphemism](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/figs-euphemism/01.md). Eitu ke bhi bojibo lage junto eitu to alankarik ase, aru eku namane junto ekta mota aru ekta maiki kun “ekta mangso hoise” to ekjun manuh hoijai. ### Bible te deya laga: * [1 John 02:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/15.md) * [2 John 01:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2jn/01/07.md) * [Ephesians 06:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/06/12.md) * [Galatians 01:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/01/15.md) * [Genesis 02:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/02/24.md) * [John 01:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/14.md) * [Matthew 16:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/16/17.md) * [Romans 08:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/06.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H829, H1320, H1321, H2878, H3894, H4207, H7607, H7683, G2907, G4559, G4560, G4561 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H829, H1320, H1321, H2878, H3894, H4207, H7607, H7683, G2907, G4559, G4560, G4561
## manna ### Lamba kotha te bojai deya: Manna to ekta buga, dhan-nisina khoa-loa ase junto Isor pora Israelite nimite dise jungle te chalis sal thaka te khabole taikhan Egypt ke charideya pachote. * Manna to buga guchi nisina dikhe kunto ulai hodai suba moidan pani laga bitor te. Eitu mitha ase, madhu nisina. * Israelite khan manna laga guchi ke hodai din joma kore khali Bisram din te. * Eitu din Sabbath nohoa agete, Isor pora Israelite khan ke koise manna laga hisab ke duibar joma koribi karone taikhan joma nokoribole taikhan laga aram kora din te. * Kotha “manna” mane “eitu ki ase?” * Bible te, manna ke bhi “roti sorgo pora” koi aru “dhan sorgo pora.” ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan anuvad koribole eitu kotha ke ase “patla khoa-loa laga buga guchi” nohoile “khoa-loa sorgo pora.” * Bhabona rakhibi keneka eitu kotha ke anuvad koribo ekta Bible laga anuvad ekta local nohoile rashtreya basa te. (Sabhi: [Keneka najana khan ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [roti](other.html#bread), [bhalu jagah](other.html#desert), [dhan](other.html#grain), [sorgo](kt.html#heaven), [Bisram](kt.html#sabbath)) ### Bible te deya laga: * [Deuteronomy 08:3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/08/03.md) * [Exodus 16:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/16/26.md) * [Hebrews 09:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/09/03.md) * [John 06:30-31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/06/30.md) * [Joshua 05:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/05/12.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H4478, G3131
## Manuh laga Putro, manuh laga chokra ### Lamba kotha te bojai deya: Hekh naam “Manuh laga Putro” ke Jisu pora cholaise tai nijor ke kobole. Tai bisi bar eitu kotha ke cholaise “Ami” nohoile “moi” laga bodli. * Bible te, “manuh laga chokra” to ekta rasta hobo kobole nohoile eka manuh ke jonani dibole. Eitu bhi hobo pare “manuh.” * Ezekiel laga Purana Niyom laga kitab te, Isor baar-baar Ezekiel ke koise “manuh laga chokra.” Udahran tai koise, “Tumi, manuh laga chokra, bhabokti koribo lage.” * Bhabobanir Daniel ekta drshti dekhise ekta “manuh Putro laga” badol khan pora aha, kunto ekta deya laga ase ahi thaka Messiah ke. * Jisu bhi koise junto Manuh laga Putro wapas ahibo kunaba din badol khan pora. * Eitu deya laga khan to Manuh laga Putro badol pora aha dikhai-deya kore junto Jisu Messiah to Isor ase. ### Anuvad laga salah: * Ketia Jisu eitu kotha “Manuh laga Putro” ke cholai eitu ke anuvad kore “Ekjun kun ekta manuh hoise” nohoile “Manuh sorgo pora.” * Kunaba anuvad kora khan ase “Ami” nohoile “moi eitu hekh naam pora (“Ami, Manuh laga Putro”) safa bonabole junto Jisu tai nijor laga koi thakise. * Sai thakibi thik bonabole junto eitu kotha laga anuvad to ekta golti motlob nidibole (junto ase eta thik nohoa chokra ke kobole nohoile golti bayan deya junto Jisu to ekta manuh ase). * Ketia cholai ekta manuh ke kobole, “manuh laga chokra” ke bhi anuvad koribo pare “tumi, ekta manuh” nohoile “tumi, manuh” nohoile “manuh” nohoile “mota.” (Eitu bhi sabhi: [sorgo](kt.html#heaven), [chokra](kt.html#son), [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod), [Yahweh](kt.html#yahweh)) ### Bible te deya laga: * [Acts 07:56](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/54.md) * [Daniel 07:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/07/13.md) * [Ezekiel 43:6-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/43/06.md) * [John 03:12-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/12.md) * [Luke 06:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/06/03.md) * [Mark 02:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/02/10.md) * [Matthew 13:37](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/13/36.md) * [Psalms 080:17-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/080/017.md) * [Revelation 14:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/14/14.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H120, H606, H1121, H1247, G444, G5207 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H120, H606, H1121, H1247, G444, G5207
## matise, matia, matise ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha khan “matibole” aru “matia” mane kunaba jun ke jhur pora kunaba bostu koa kun usorte nai. Kunaba ke “matia” mane eitu manuh ke mati deya. Tate bhi kunaba dusra motlob khan ase. * Kunaba jun ke “matia” mane kunaba jun dhor te thaka ke hala nohoile jhur pora koa. Eitu bhi mane kunaba jun ke modot manga, Isor ke. * Bisi bar Bible te, “matise” logote ekta motlob ase “mati deya” nohoile “ahibole hukum deya” nohoile “ahibole anurodh kora.” * Isor manuh ke matise tai logot ahibole aru tai laga manuh hobole. Eitu to taikhan laga “matia” ase. * Ketia Isor pora manuh ke “matei”, eitu mane Isor pora manuh ke niyukt nohoile bassi loise tai laga bacha, tai laga noukor aru tar poritran laga sandesh jonani kora hobole Jisu pora. * Eitu kotha bhi likha-koa te cholaise kunaba jun laga naam dibole. Udahran te, “Tai laga naam to John matise,” mane, “Tai laga naam to John” nohoile “Tai laga naam John.” * “naam pora matibo” mane kunaba jun kunaba jun laga naam deya. Isor koise tai pora tar laga manuh ke taikhan laga naam pora matise. * Ekta alak bayan, “Ami tumike naam pora matise” mane junto Isor pora eitu manuh ke khas pora bassi loise. ### Anuvad laga salah: * Kotha “matise” ke anuvad kore ekta kotha pora junto mane, “mati deya,” kunto ase dimak pora bhabona kora nohoile matibole icha thaka. * Bayan “ tumike matia” ke anuvad kore “tumike modot manga” nohoile “tumike tara-tari prarthna korideya.” * Ketia Bible koise junto Isor “matise” tai laga noukor hobole, eitu ke anuvad kore, “khas pora moikhan ke bassi loise” nohoile “moikhan ke niyukt korise” nohoile “tai laga noukor hobole. * “Tumi tar laga naam matibi” ke bhi anuvad koribo pare, “tumi taike naam dibi.” * “Tar naam to matei” ke bhi anuvad koribo pare, “tar naam ase” nohoile “taike naam dise.” * “matibi” ke anuvad kore, “jhur pora kobi” nohoile “hala” nohoile “ekta jhur awas pora kobi.” Thik bonabi eitu laga anuvad to ghusa manuh nisina awas nokore. * Bayan “tumar matia” ke anuvad kore “tumar icha” nohoile “Isor icha tumi nimite” nohoile “Isor laga khas kaam tumi nimite.” * “Probhu laga naam te matibi” ke anuvad kore “Probhu ke bisaribi aru tai uporte rakhibi” nohoile “Probhu ke biswas koribi aru taike manibi.” * Kunaba bostu ke “matia” ke anuvad kore “manga” nohoile “hudia” nohoile “hukum.” * Bayan “tumi moi laga naam pora matise” ke anuvad kore, “Ami tumike moi laga naam dise, dikhaise junto tumi moi logot ase. * Ketia Isor koise, “Ami tumike moi laga naam pora matise,” eitu ke anuvad kore, “ Ami tumike jane aru tumar ke bassi loise.” (Eitu bhi sabhi: [prarthna](kt.html#pray)) ### Bible te deya laga: * [1 Kings 18:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/18/22.md) * [1 Thessalonians 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/04/07.md) * [2 Timothy 01:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/01/08.md) * [Ephesians 04:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/04/01.md) * [Galatians 01:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/01/15.md) * [Matthew 02:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/02/13.md) * [Philippians 03:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/12.md) {{tag>publish ktlink} ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H559, H2199, H4744, H6817, H7121, H7123, H7769, H7773, G154, G363, G1458, G1528, G1941, G1951, G2028, G2046, G2564, G2821, G2822, G2840, G2919, G3004, G3106, G3333, G3343, G3603, G3686, G3687, G4316, G4341, G4377, G4779, G4867, G5455, G5537, G5581 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H559, H2199, H4744, H6817, H7121, H7123, G154, G363, G1458, G1528, G1941, G1951, G2028, G2046, G2564, G2821, G2822, G2840, G2919, G3004, G3106, G3333, G3343, G3603, G3686, G3687, G4316, G4341, G4377, G4779, G4867, G5455, G5537, G5581
## mer poali, Isor laga mer poali ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “mer poali” ekta jowan mer poali ke koi. Mer to charta-theng laga janwar ase mosto,wolly laga chuli, junto cholai Isor ke balidan dibole. Jisu ke “Isor laga mer poali” matei kelemane taike baildan dise manuh laga paap nimite therabole. * Eitu janwar khan ke aram pora loi jai aru roikhya lage. Isor manuh ke mer logot mila sai. * Isor tai laga manuh ke salah dise gao te ekdom thik thaka mer ke balidan dibi aru taike mer poali. * Jisu ke “Isor laga mer poali” matei kun ke balidan dise manuh laga paap khan nimite therabole. Tai ekta ekdom thik ase, eku nost nohoa balidan thakise kelemane tai pura paap nathaka thakise. ### Anuvad laga salah * Jodi mer ke basa laga jagah te janile, naam taikhan laga jowan nimite cholabo lage kotha khan ke anuvad koribole “mer poali” aru “Isor laga Mer poali.” * “Isor laga Mer poali” ke anuvad kore “Isor (balidan) laga Mer poali,” nohoile “Mer poali Isor ke balidan deya” nohoile “(balidan) Mer poali Isor pora.” * Jodi mer ke jananai, eitu kotha ke anuvad koribo “ekta jowan mer” ekta likha laga junto dikhai mer ki nisina ase. Likha laga bhi mer aru mer poali ke eta janwar logote milai sai eitu jagah pora junto jhun khan te thake, junto joldi bhoi lage aru roikhya nathaka ase, aru junto bisi bar bhatki jai. * Bhabona kori rakhibi keneka eitu kotha anuvad kori kena ase ekta Bible laga anuvad te ekta usor local nohoile rashtreya basa te. (Sabhi: [Keneka najana khan ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [mer](other.html#sheep), [mer roikhya](other.html#shepherd)) ### Bible te deya laga: * [2 Samuel 12:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/12/01.md) * [Ezra 08:35-36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezr/08/35.md) * [Isaiah 66:3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/66/03.md) * [Jeremiah 11:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/11/18.md) * [John 01:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/29.md) * [John 01:36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/35.md) * [Leviticus 14:21-23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/14/21.md) * [Leviticus 17:1-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/17/01.md) * [Luke 10:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/10/03.md) * [Revelation 15:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/15/03.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[05:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/05/07.md)__ Abraham aru Issac balidan laga jagah te jaise Isaac pora hudise, “Baba, amikhan logot khuri ase balidan nimite, hoilebi _mer poali_ kote ase?” * __[11:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/11/02.md)__ Isor ekta rasta dise prothom jonom enijun laga chokra ke bachabole kun taike biswas kore. Khandan ekta ekdom thik _mer poali_ nohoile saguli bassibo lage aru morai dibi. * __[24:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/06.md)__ Dusra din te, Jisu ahise John logot baptisma lobole. Ketia John taike dekhise, tai koise, “Sabi! Tate _Isor laga Mer poali_ ase kun prithibi laga paap loi jabo.” * __[45:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/45/08.md)__ Tai purise, “Taikhan taike ekta _mer poali_ nisina loi jaise morai dibole, aru ekta _mer poali_ to chup chap ase, tai eku kotha koa nai. * __[48:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/08.md)__ Ketia Isor pora Abraham ke koise tai laga chokra ke dibole, Isaac, ekta balidan, Isor pora ekta_mer poali_ dise balidan nimite tai laga chokra bodli, Isaac. Amikhan sob moikhan laga paap nimite moribo lage! Hoilebi Isor pora Jisu ke dise, Isor laga _Mer poali_, ekta balidan moikhan laga jagah te moribole. * __[49:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/09.md)__ Ketia Isor hekh bimari ke Egypt te pothabo, tai pora Israelite khandan ke koise ekta ekdom thik _mer poali_ ke morabole aru eitu laga khoon to uporte lagibo lage aru taikhan duwarja kinar te. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H7716, G721, G2316 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H7716, G721, G2316
## modot koribole, sevkai ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, kotha “sevkai” dusra khan seva kora taikhan ke Isor laga kotha shikai kena aru taikhan laga atma te lagi thaka khan laga chinta kori kena. * Purana Niyom te, purohit khan “modot” koribo Isor ke girja te taike balidan khan daan dikhena. * Taikhan laga “sevkai” te bhi ase girja ke sa laga aru Isor logote prarthna khan daan kora manuh laga bodli te. * Manuh ke “modot kora” laga kaam ase taikhan ke atma pora seva kora taikhan ke Isor laga shikai kena. * Eitu bhi manuh ke seva kora sorir laga rasta khan te, junto ase bimar nimite chinta kora aru dhukia nimite khoa-loa deya. ### Anuvad laga salah: * Manuh ke modot kora laga likha-koa te, “modot kora” ke bhi anuvad kore “seva” nohoile “chinta kora” nohoile “lagi thaka khan logh pa.” * Ketia girja te modot kora ke koi, kotha “modot kora” ke anuvad kore “Isor ke girja te seva kora” nohoile “Isor ke balidan daan deya manuh nimite.” * Isor ke modot kora laga likha-koa te, eitu ke anuvad kore “seva” nohoile “Isor nimite kaam kora.” * Kotha “modot koribole” ke bhi anuvad koribo pare “sai deya” nohoile “nimite deya” nohoile “modot.” (Eitu bhi sabhi: [seva](other.html#servant), [balidan](other.html#sacrifice)) ### Bible te deya laga: * [2 Samuel 20:23-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/20/23.md) * [Acts 06:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/02.md) * [Acts 21:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/21/17.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H6399, H8120, H8334, H8335, G1247, G1248, G1249, G2023, G2038, G2418, G3008, G3009, G3010, G3011, G3930, G5256, G5257, G5524
## modot, mani deya, digdar deya ### Lamba kotha te bojai deya: “modot”to bhal laga. Ketia kunaba ekta manuh ke modot kore, tai eitu manuh ke bhal pora bhabona rakhe aru eitu manuh ke bisi labh kori dei tai dusra khan ke labh kora pora bhi. * Kotha “digdar deya” mane kaam kora laga adhot kunaba manuh ke hoilebi dusra khan ke nohoi. Eitu mane bhabona ekjun manuh ke uthabole dusra nohoile ekta bostu dusrajun uporte kelemane manuh nohoile bostu to bhal lagise. Samany, digdar deya to beya ase bhabna kore. * Jisu uthise Isor aru manuh laga “modot pora”. Eitu mane taikhan tai laga charitr aru adhot thik korise. * Bayan “modot bisara” kunaba logot mane junto kunaba ke manise eitu manuh pora. * Ketia ekta raja kunaba ke modot kore, eitu mane junto tai eitu manuh laga anuroth manise aru di dise. * Ekta “modot” to ekta sai rakha nohoile kaam kori dikha nohoile dusra manuh taikhan laga labh nimite. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan kotha “modot” ke anuvad kora laga to ase, “ashirbad” nohoile “labh.” * “Yahweh laga mani thaka sal” ke bhi anuvad koribo pare “sal (nohoile somoi) ketia Yahweh mahan ashirbad anibo.” * Kotha “digdar deya” ke bhi anuvad kore “thik nokora nohoile “thik nathaka” nohoile “beya dukh deya.” Eitu kotha to kotha “bhal laga” ke eki ase, kunto mane “ekta kun ke bhal lage aru ekdom morom kore.” ### Bible te deya laga: * [1 Samuel 02:25-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/02/25.md) * [2 Chronicles 19:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ch/19/06.md) * [2 Corinthians 01:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/01/11.md) * [Acts 24:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/24/26.md) * [Genesis 41:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/41/14.md) * [Genesis 47:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/47/25.md) * [Genesis 50:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/50/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H995, H1156, H1293, H1779, H1921, H2580, H2603, H2896, H5278, H5375, H5414, H5922, H6213, H6437, H6440, H7521, H7522, H7965, G1184, G3685, G4380, G4382, G5485, G5486 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H995, H1156, H1293, H1779, H1921, H2580, H2603, H2896, H5278, H5375, H5414, H5922, H6213, H6437, H6440, H7521, H7522, H7965, G1184, G3685, G4380, G4382, G5485, G5486
## mohima ### Lamba kotha te bojai deya laga: Kotha “mohima” mahanta aru bisi bhal, bisi bar ekta raja laga thaka khan te. * Bible te, “mohima” baar-baar Isor laga mahanta ke koi, kun dhunia uporte dangor raja ase. * “Maha raja” to ekta rasta ase ekta raja ke jonai dibole. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke anuvad kore “raja laga mahanta” nohoile “raja laga bisi bhal.” * “Maha raja” ke anuvad kore kunuba bostu “maha rani” nohoile “maha mahim” nohoile ekta prakrti rasta chola ekta shasak ke jonai dibole sai thaka basa te. (Eitu bhi sabhi: [raja](other.html#king)) ### Bible te deya laga: * [2 Peter 01:16-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/01/16.md) * [Daniel 04:36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/04/36.md) * [Isaiah 02:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/02/09.md) * [Jude 01:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jud/01/24.md) * [Micah 05:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/05/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1347, H1348, H1420, H1923, H1926, H1935, H7238, G3168, G3172 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1347, H1348, H1420, H1923, H1926, H1935, H7238, G3168, G3172
## mohima, mohima, mohima, mohima ### Lamba kotha te bojai deya: Samany te, kotha “mohima” mane sonman, sundor, aru bisi mahanta. Eni bostu junto logot mohima ase “mohima” koi. * Ketiaba “mohima” mahan kimti laga kunuba bostu ke koi aru lagi thaka ke. Dusra likha-koa te eitu jonai dei sundor, ujala, nohoile bichar. * Udahran, bayan “mer roikhya khan laga mohima” bisi ulai laga ghas ke koi kote taikhan laga mer logot bisi ghas khabole ase. * Mohima cholai Isor ke dikhabole, kun enijun pora bhi bisi mohima ase nohoile enibostu dhunia te. Sob bostu tai laga adhot te tar mohima dikhai-dei aru tai laga chamki te. * Bayan “mohima bitor te” mane putani nohoile kunuba bostu te putani kora. Kotha “mohima” mane dikhabole nohoile kobole keneka mahan aru lagi thaka ase kunuba bostu nohoile kunuba jun. Eitu thik mane “mohima deya.” * Manuh Isor ke mohima kore tai kora asorit bostu khan ke koina. * Taikhan bhi Isor ke mohima koribo pare ekta rasta te thaki kena junto taike sonman dei aru dikhai keneka mahan aru mohima tai ase. * Ketia Bible koi junto Isor tai nijor ke mohima kore, eitu mane tai manuh ke dikhai-deya tai laga asorit mahanta, bisi bar asorit khan pora. * Isor Pitri pora Isor Putro ke mohima koridibo manuh ke Putro laga ekdom thik, chamki, aru mahanta dikhai kena. * Sob jun kun Krista ke biswas kore tai mohima koridibo tai logot. Ketia taikhan ke jeevon te uthaidei, taikhan bodli hobo tai laga mohima lagai dibo aru tai laga kripa sob bona ke dikhabole. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “mohima” ke alak rasta khan te anuvad koribole hale “chamki” nohoile “ujala” nohoile “mohima” nohoile “asorit mahanta” nohoile “ekdom kimti.” * Kotha “mohima” ke anuvad kore “mohima pora bhorta” nohoile “ekdom kimti” nohoile “ujala chamki” nohoile “asorit mohima.” * Bayan “Isor ke mohima dibi” ke anuvad kore “Isor laga mahanta ke sonma dibi” nohoile “Isor ke prosonsa koribi kelemane tai laga chamki thaka karne” nohoile “dusra khan ke kobi keneka Isor mahan ase.” * Bayan “mohima bitor te” ke anuvad kore “prosonsa” nohoile “putani loa” nohoile “putani kora” nohoile “sukh loa.” * “Mohima” ke bhi anuvad koribo pare “mohima dibi” nohoile “mohima anibi” nohoile “koridibi mahan hobole.” * Kotha “Isor ke mohima” ke bhi anuvad koribo pare “Isor ke prosonsa” nohoile “Isor laga mahanta koa” nohoile “dikha keneka mahan Isor ase” nohoile “Isor ke sonman dibi (taike mani kena).” * Kotha “mohima hobi” ke bhi anuvad koribo pare, “dikha bisi mahan hoa” nohoile “prosonsa kora” nohoile “uthai deya hobi.” (Eitu bhi sabhi: [uthai deya](kt.html#exalt), [mani thaka](other.html#obey), [prosonsa](other.html#praise)) ### Bible te deya laga: * [Exodus 24:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/24/16.md) * [Numbers 14:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/14/09.md) * [Isaiah 35:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/35/01.md) * [Luke 18:43](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/18/42.md) * [Luke 02:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/02/08.md) * [John 12:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/12/27.md) * [Acts 03:13-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/13.md) * [Acts 07:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/01.md) * [Romans 08:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/16.md) * [1 Corinthians 06:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/06/19.md) * [Philippians 02:14-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/14.md) * [Philippians 04:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/04/18.md) * [Colossians 03:1-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/01.md) * [1 Thessalonians 02:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/02/05.md) * [James 02:1-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/01.md) * [1 Peter 04:15-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/04/15.md) * [Revelation 15:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/15/03.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * _[23:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/23/07.md)__ Achanak, akas te sorgo-doot khan pora bhorta hoise Isor ke prosonsa kori kena,” __Mohima__ Isor ke sorgo aru shanti prithibi te manuh ke tai modot kora!” * __[25:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/06.md)__ Tetia Soitan pora Jisu ke dikhaise prithibi laga sob raijyo khan aru taikhan laga sob __mohima__ aru koise, “Ami tumi eitu sob dibo jodi tumi niche kori kena aru moike seva korile. * __[37:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/37/01.md)__ Ketia Jisu eitu khobor khan hunise, tai koise, “Eitu bimari to mora te hekh nohobo, hoilebi eitu Isor laga __mohima__ nimite ase. * __[37:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/37/08.md)__ Jisu jowab dise, “Ami tumi ke koise tumi Isor laga __mohima__ dikhibo jodi tumi moike biswas korile?” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H117, H142, H155, H215, H1342, H1921, H1926, H1935, H1984, H3367, H3513, H3519, H3520, H6286, H6643, H7623, H8597, G1391, G1392, G1740, G1741, G2744, G4888 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H117, H142, H155, H215, H1342, H1921, H1922, H1925, H1926, H1935, H1984, H2892, H3367, H3513, H3519, H3520, H6286, H6643, H7623, H8597, G1391, G1392, G1740, G1741, G2620, G2744, G2745, G2746, G2755, G2811, G4888
## mon ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, kotha “mon” bisi bar alankarik te cholaise ekta manuh laga bhabona khan, bhabona khan, bhabona kora khan, nohoile icha ke koi. * “mon tan” hoa to ekta mamuli bayan ase junto mane ekta manuh mon tan pora Isor ke namane. * Bayan khan “moi laga sob mon pora” nohoile “moi laga pura mon pora” mane kunuba bostu kora wapas nodhuri kena, pura kotha rakha aru icha pora. * Bayan “mon te lobi” mane kunuba bostu ke mon dikhena koribole aru ekjun laga jeevon te halibole. * Kotha “mon banga” ekta manuh ke dikhai kun bisi mon dukh ase. Eitu manuh bhabona te bitor pora bikhaise. ### Anuvad laga salah: * Kunuba basa khan ekta alak gao laga ang cholai junto ase “pedh” nohoile “jigar” eitu bhabona khan ke kobole. * Dusra basa khan ekta kotha cholai kunuba bhabona khan ke bayan dibole aru dusra kotha dusra khan ke bayan dibole. * Jodi “mon” nohoile dusra gao laga ang eitu motlob nai koile, kunuba basa khan eitu ke thik pora bayan dibi kotha khan pora junto ase “bhabona khan” nohoile “bhabona khan” nohoile “bhabona kora khan.” * Likha-koa uporte, “moi laga sob mon pora” nohoile “moi laga pura mon pora” anuvad kore “moi laga sob taqot pora” nohoile “pura samarpit te” nohoile “pura” nohoile “pura kotha rakha pora.” * Bayan “mon te lobi” ke anuvad kore “mon dikhena koribi” nohoile “bhal pora bhabona koribi.” * Bayan “mon-tan” ke bhi anuvad koribo pare “mon tan larai kora” nohoile “manibole namana” nohoile “Isor ke namana suru kora.” * Rasta khan “bangi ja mon” ke anuvad koribole ase “bisi mon dukh” nohoile “bitor te bikha laga bhabona.” (Eitu bhi sabhi: [digdar](other.html#hard)) ### Bible te deya laga: * [1 John 03:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/03/16.md) * [1 Thessalonians 02:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/02/03.md) * [2 Thessalonians 03:13-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2th/03/13.md) * [Acts 08:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/20.md) * [Acts 15:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/15/07.md) * [Luke 08:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/08/14.md) * [Mark 02:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/02/05.md) * [Matthew 05:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/05.md) * [Matthew 22:37](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/22/37.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1079, H2436, H2504, H2910, H3519, H3629, H3820, H3821, H3823, H3824, H3825, H3826, H4578, H5315, H5640, H7130, H7307, H7356, H7907, G674, G1282, G1271, G2133, G2588, G2589, G4641, G4698, G5590
## mon ghurai loa, mon ghurai loa ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha khan “mon ghurai loa” aru “mon ghurai loa” paap pora ghurai loa aru Isor logot ghurai loa. * “mon ghurai loa” thik mane “ekjun laga dimaki bodli kora.” * Bible te, “mon ghurai loa” mane ekta paapi pora ghurai loa, manuh rasta te bhabona kora aru kaam kora, aru Isor rasta laga bhabona aru kaam te ghurai loa. * Ketia manuh taikhan paap khan pora hosa mon ghurai loi, Isor taikhan ke khyama dei aru taikhan ke modot kore taike mana te. ### Anuvad laga salah * Kotha “mon ghurai loa” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “ghurai loa (Isor ke)” nohoile “paap pora ghurai loa aru Isor logot aha” nohoile “ghura Isor logot, paap pora dhur.” * Bisi bar kotha “mon ghurai loa” ke anuvad kore kotha “mon ghura” cholai kena. Udahran, “Isor pora Israel ke mon ghura dise” ke anuvad kore “Isor pora Israel ke mon ghurabole koridise.” * Dusra rasta khan anuvad koribole “mon ghurai loa” te hale “paap pora ghurai loa” nohoile “Isor logot ghura aru paap pora dhur ja.” (Eitu bhi sabhi: [khyama](kt.html#forgive), [paap](kt.html#sin), [ghurai loa](other.html#turn)) ### Bible te deya laga: * [Acts 03:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/19.md) * [Luke 03:3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/03/03.md) * [Luke 03:8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/03/08.md) * [Luke 05:32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/05/29.md) * [Luke 24:47](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/24/45.md) * [Mark 01:14-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/14.md) * [Matthew 03:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/03/01.md) * [Matthew 03:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/03/10.md) * [Matthew 04:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/04/17.md) * [Romans 02:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/02/03.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[16: 02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/16/02.md)__ Bisi sal Isor ke namana pachote aru taikhan laga dusman pora aputi kori thaka te, Israelite khan _mon ghuraise_ aru hudise Isor ke taikhan ke bachabole. * __[17:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/13.md)__ David_mon ghuraise_ tai laga paap pora aru Isor taike khyama dise. * __[19:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/18.md)__ Taikhan (bhabobanir khan) pora manuh ke chaitavni dise junto Isor taikhan ke nost koridibo jodi taikhan _mon ghuranai_koile. * __[24:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/02.md)__ Bisi manuh jungle pora ulaise John ke hunibole. Tai taikhan ke prosar korise, koise, “_Mon ghurabi_, Isor laga raijyo to usor ase!” * __[42: 08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/08.md)__ ””Eitu bhi shastro khan te likhise junto moi laga chela khan jonai dibo junto sobjun mon ghurabo lage khyama __pabole__ taikhan laga paap khan nimite.” * __[44:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/44/05.md)__ “Karone etia, _mon ghurabi_ aru Isor logot ghurabi karone junto tumi laga paap to dholai dibole.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: : H5150, H5162, H5164, G278, G3338, G3340, G3341 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5150, H5162, H5164, G278, G3338, G3340, G3341
## mora jagah, moidam ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha khan “mora jagah” aru “moidam” Bible te cholai mora aru jagah ke kobole kote manuh laga atma khan jai ketia taikhan morijai. Taikhan laga motlob khan eki ase. * Hebrew kotha “moidam” bisi bar Purana Niyom te cholaise mora laga jagah ke kobole. * Notun Niyom te, Yonani kotha “Mora jagah” ekta jagah manuh laga atma nimite ke koi kun Isor logote larai kore. Eitu atma khan ke “niche” ja koi Mora jagah te. Eitu ke ketiaba alak kore “uporte” ja sorgo te, kote manuh laga atma khan kun Jisu ke biswas kore. * Kotha “Mora jagah” kotha “mora” logot eki ase prokashit laga kitab te. Hekh somoi te, mora aru mora jagah ke Jui laga Nodi te philai dibo, kunto norok. ### Anuvad laga salah * Purana Niyom kotha “Moidam” ke anuvad kore “mora laga jagah” nohoile “mora atma khan laga jagah.” Kunuba anuvad khan eitu ke anuvad kore “gada” nohoile “mora,” likha-koa uporte. * Notun Niyom kotha “Mora jagah” ke bh anuvad koribo pare “unbiswasi mora atma khan laga jagah” nohoile “dukh dibole laga jagah mora nimite” nohoile “jagah unbiswasi mora manuh laga atma khan nimite.” * Kunuba anuvad khan te kotha khan rakhe “moidam” aru “Mora jagah,” taikhan ke likhi deya anuvad basa laga awas thik hobole. (Sabhi: [Keneka najana khan ke Anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md). * Ekta kotha ke bhi halidei eki kotha te eitu ke bojabole, eitu koribo laga udahran khan to, “moidam, jagah kote mora manuh ase” aru “mora jagah, mora laga jagah.” (Anuvad laga salah: [Keneka najana khan ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [mora](other.html#death), [sorgo](kt.html#heaven), [norok](kt.html#hell), [moidam](other.html#tomb)) ### Bible te deya laga: * [Acts 02:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/29.md) * [Genesis 44:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/44/27.md) * [Jonah 02:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jon/02/01.md) * [Luke 10:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/10/13.md) * [Luke 16:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/16/22.md) * [Matthew 11:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/11/23.md) * [Matthew 16:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/16/17.md) * [Revelation 01:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/01/17.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H7585, G86 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H7585, G86
## morom, morom ### Lamba kotha te bojai deya: Dusra manuh ke morom kora to eitu manuh nimite chinta kora aru bostu khan kora junto taike labh kore. Tate “morom” nimite alak motlob khan ase kunuba basa khan bayan dei alak kotha khan cholai kena: 1. Eneka morom to Isor pora aha dusra khan laga bhal te mon dei eitu ketia ekjun nijor ke labh nokorelibi. Eneka morom dusra khan nimite chinta kore, taikhan ki korilebi. Isor tai nijor morom ase aru hosa morom laga bostu ase. * Jisu eneka morom dikhai tai laga balidan dikhena moikhan ke paap aru mora pora bachabole. Tai bhi tar laga picha kora khan ke dusra khan ke balidan pora morom koribole shikaise. * Ketia manuh dusra khan ke eneka morom pora morom kore, taikhan rasta khan ke kaam kore junto dikhai taikhan bhabe ki dusra khan ke uthibole koribo. * ULT te, kotha “morom” eneka balidan laga morom ke koi, jetia tok ekta Anuvad laga likha ekta alak motlob ke dikhai. 2. Dusra kotha Notun Niyom te bhai morom ke koi, nohoile ekta sati nohoile khandan ang nimite morom. * Eitu kotha prakrti manuh laga morom sati khan nohoile chinah jana majote koi. * Kotha ke bhi likha-koa khan te cholai, “Taikhan sobse lagi thaka jagah te boijabole bhal lage ekta purbb.” Eitu mane junto taikhan “bisi bhal lage” nohoile “maha bhabona kore” eitu koribole. 3. Kotha “morom” ke bhi koi ekdom kushi pa laga morom ekta mota aru ekta maiki laga majote. 4. Alankarik bayan te “Jacob Ami morom korise, hoilebi Esau Ami ghin korise,” kotha “morom” Isor pora Jacob ke bassi loa ke koi tai logot ekta vacha laga sonban te hobole. Eitu ke bhi anuvad koribo pare “bassi loa.” Esau Isor pora ashirbad paile bhi, taike vacha te thakibole adhikar deyanai. Kotha “ghin kora” yate alankarik te cholai “charideya” nohoile “bassi loa nohoa” ke kobole. ### Anuvad laga salah: * Jetia tok nidikhaile ekta Anuvad laga likha te, kotha “morom” ULT te eneka balidan laga morom ke koi junto Isor pora ahai. * Kunuba basa khan te eneka chinta nathaka laga ekta khas kotha hobo pare, morom laga balidan junto Isor logot ase. Rasta khan anuvad koribole eitu halibo, “morom thaka, biswas yogyo pora sai thaka” nohoile “chinta nokora nohobole sai rakha” nohoile “Isor pora morom.” Thik bonabi junto Isor morom ke anuvad koribo laga kotha te hale ekjun laga nijor mon deya dusra khan ke labh hobole aru dusra khan ke morom kora taikhan ki korilebi. * Ketiaba English kotha “morom” dikhai bitor pora chinta junto manuh logot ase sati aru khandan ang khan nimite. Kunuba basa khan ke anuvad koribo eitu ekta kotha nohoile kotha pora junto mane, “bisi bhal laga” nohoile “chinta kora” nohoile “taqot mon te laga.” * Likha-koa khan te kote kotha “morom” cholaise ekta taqot kunuba bostu nimite bayan deya, eitu ke anuvad kore “taqot pora sai” nohoile “bisi bhal lage” nohoile “maha bhabona rakha.” * Kunuba basa khan te ekta alak kotha hobo pare junto ekdom kushi nohoile soririk morom ke koi ekta mota aru maiki laga majote. * Bisi basa khan te bayan koribo lage “morom” eta kaam. Karone udahran, taikhan anuvad koribo “morom to nomrota ase, morom to doyalu ase”, “ketia ekta manuh kunuba jun ke morom kore, tai tar logote nomro ase aru tai logot doyalu. (Eitu bhi sabhi: [vacha](kt.html#covenant), [mora](other.html#death), [balidan](other.html#sacrifice), [bachaideya](kt.html#save), [paap](kt.html#sin)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 13:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/13/04.md) * [1 John 03:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/03/01.md) * [1 Thessalonians 04:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/04/09.md) * [Galatians 05:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/05/22.md) * [Genesis 29:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/29/15.md) * [Isaiah 56:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/56/06.md) * [Jeremiah 02:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/02/01.md) * [John 03:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/16.md) * [Matthew 10:37](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/10/37.md) * [Nehemiah 09:32-34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/09/32.md) * [Philippians 01:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/01/09.md) * [Song of Solomon 01:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/sng/01/01.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[27:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/27/02.md)__ Niyom jana jowab dise junto Isor laga niyom koa, “ __Morom__ koribi Probhu tumar Isor ke tumi laga sob mon, atma, taqot, aru dimak pora. Aru tumi laga usor thaka ke __morom__ koribi tumi nijor ke nisina.” * __[33:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/33/08.md)__ “Kata laga moidan to ekta manuh ase kun Isor kotha hunei, hoilebi, somoi jatei, chinta khan, dhuni khan, aru jeevon laga sukh khan tai laga __morom__ ke bon koridei Isor nimite. * __[36:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/36/05.md)__ Peter kotha koi thaka te, ekta ujala badol niche ahise taikhan uporte aru ekta awas badol pora koise, “Eitu moi laga Putro ase kunke Ami __morom__ kore.” * __[39:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/10.md)__ “Sobjun kun hosa ke __morom__ kore moike hunei.” * __[47:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/01.md)__ Tai (Lydia)__morom__ aru Isor ke seva kore. * __[48:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/01.md)__ Ketia Isor pora prithibi ke bonaise, sob bostu ekdom thik thakise. Tate eku paap thakanai. Adam aru Eve ek dusra jun ke __morom__ kore, aru taikhan Isor ke __morom__ kore. * __[49:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/03.md)__ Tai (Jisu) shikaise junto tumi dusra manuh ke __morom__ koribo lage eki rasta te tumi nijor ke morom kora nisina. * __[49:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/04.md)__ Tai (Jisu) bhi shikaise junto tumi Isor ke bisi __morom__ koribo lage eni bostu pora bhi, tumi laga dhun dolot bhi milai kena. * __[49:07_ Jisu shikaise junto Isor paapi khan ke bisi __morom__ kore. * __[49:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/07.md)__ Hoilebi Isor sobjun prithibi te bisi __morom__ kore junto tai nijor laga khali Putro dise karone kun Jisu ke biswas koribo tai laga paap khan nimite saza nidibo, hoilebi Isor logot hodai nimite nathakibo. * __[49:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/09.md)__ Isor tumike __morom__ kore aru tumike Jisu ke biswas koribo dei karone tai tumi logote usor laga sonban rakhibole. ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H157, H158, H159, H160, H2245, H2617, H2836, H3039, H4261, H5689, H5690, H5691, H7355, H7356, H7453, H7474, G25, G26, G5360, G5361, G5362, G5363, G5365, G5367, G5368, G5369, G5377, G5381, G5382, G5383, G5388
## Mukti datha, rakshak ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “rakshak” to ekta manuh ke koi kun bachai nohoile dusra khan ke digdar pora bachai loi. Eitu bhi kunaba jun ke koi kun dusra khan ke taqot dei nohoile taikhan ke dise. * Purana Niyom te, Isor ke Israel laga Mukti datha koi kelemane tai bisi bar taikhan ke bachai dise taikhan laga dusman khan pora, taikhan ke taqot dise, aru taikhan ke dise taikhan ki lage thakibole. * Notun Niyom te, “Mukti datha” to cholai ekta deya laga nohoile hekh naam Jisu Krista nimite kelemane tai manuh ke bachaise taikhan paap laga anonto saza pora. ### Anuvad laga salah: * Jodi parile, “Mukti datha” ke anuvad koribo lage ekta kotha pora junto kotha khan logot eki ase “bachi loa” aru “poritran.” * Eitu kotha ke anuvad koribole rasta khan “Ekjun kun bachai dei” nohoile “Isor”, kun bachai” nohoile “kun digdar pora chutkara dei” nohoile “kun dusman khan pora bachai dise” nohoile “Jisu, ekjun kun bachaise (manuh) paap pora.” (Eitu bhi sabhi: [chutkara](other.html#deliverer), [Jisu](kt.html#jesus), [bachi loa](kt.html#save), [bachi loa](kt.html#save)) ### Bible te deya laga: * [1 Timothy 04:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/04/09.md) * [2 Peter 02:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/02/20.md) * [Acts 05:29-32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/05/29.md) * [Isaiah 60:15-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/60/15.md) * [Luke 01:47](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/01/46.md) * [Psalms 106:19-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/106/019.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3467, G4990 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3467, G4990
## myrrh ### Lamba kotha te bojai deya: Myrrh to eta tel nohoile chaat masala junto ekta myrrh ghos laga tol pora bonaise junto Africa aru Asia te uthei. Eitu to frankincense logot eki ase. * Myrrh bhi cholaise ghun ula, ghun ula, aru dawai bonabole, aru morija lash ke moidam koribole taiyar korise. * Myrrh to ekta daan khan thakise junto shika manuh Jisu ke dise ketia tai jonom hoise. * Jisu ke draikha ross myrrh poraa dise bikha ke komti koribole ketia taike krus te halise. (Eitu bhi sabhi: [frankincense](other.html#frankincense), [shika manuh](other.html#learnedmen)) ### Bible te deya laga: * [Exodus 30:22-25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/30/22.md) * [Genesis 37:25-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/37/25.md) * [John 11:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/11/01.md) * [Mark 15:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/15/22.md) * [Matthew 02:11-12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/02/11.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3910, H4753, G3464, G4666, G4669 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3910, H4753, G3464, G4666, G4669
## naam, naam ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, kotha “naam” to bisi bak alankarik rasta khan te cholaise. * Kunaba likha-koa te, “naam” to ekta manuh laga bhal naam thaka, “amikhan ekta naam bonabo moikhan nijor nimite.” * Kotha “naam” ke bhi kunaba bostu laga bhabona ke koi. Udahran, “murti khan laga naam khan katibi” mane eitukhan murti khan ke nost koridibi karone taikhan ketia bhabona nohoile seva nokoribole. * Koi ase “Isor laga naam te” mane tai laga hokut aru adhikar pora koa, nohoile tai laga shasak. * Kunaba laga “naam” ke sob manuh ke koi, “tate eku dusra naam nai sorgo te kunto moikhan bachibo.” (Sabhi: [metonymy](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/figs-metonymy/01.md) ### Anuvad laga salah: * Eta bayan “tai laga bhal naam” nisina ke anuvad kore “tai laga bhal naam.” * Kunaba bostu kora “naam te” ke anuvad kore “laga adhikar pora” nohoile “agya pora” nohoile “shasak” eitu manuh laga. * Bayan “moikhan nijor nimite ekta naam bonabi” ke anuvad kore “bisi manuh moikhan laga janibo deya” nohoile “manuh manuh ke bhabona koribo dibi amikhan bisi lagi thaka ase. * Bayan “tai laga naam” ke anuvad kore “taike naam halibi” nohoile “taike naam dibi.” * Bayan “taikhan kun tumi laga naam bhal lage” ke anuvad kore “taikhan kun tumike bhal lage.” * Bayan “ murti khan laga naam katibi” ke anuvad kore “ adhormik murti khan pora hati jabi karone taikhan ke bhabona bhi nai” nohoile “manuh ke missa bhogwan khan ke seva rokhabi” nohoile “sob murti khan ke pura nost koridibi karone junto manuh takhan nimite bhabona bhi nokoribi. (Eitu bhi sabhi: [matia](kt.html#call)) ### Bible te deya laga: * [1 John 02:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/12.md) * [2 Timothy 02:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/02/19.md) * [Acts 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/05.md) * [Acts 04:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/11.md) * [Acts 09:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/09/26.md) * [Genesis 12:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/12/01.md) * [Genesis 35:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/35/09.md) * [Matthew 18:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/18/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H5344, H7121, H7761, H8034, H8036, G2564, G3686, G3687, G5122 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5344, H7121, H7761, H8034, H8036, G2564, G3686, G3687, G5122
## Nazirite, Nazirite laga kosom ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “Nazirite” ekta manuh ke koi kun ekta “Nazirite laga kosom” loise. Bisi manuh eitu kosom ke loi, hoilebi maiki bhi lobo pare. * Ekta manuh kun Nazirite laga vacha ke loi aru mane eku khoa-loa nohoile pi kora angur khan pora bona nolobole somoi nimite junto kotha milaise kosom laga pura koridibole. Eitu somoi te tai bhi tar laga chuli nakatibo aru ekta morija lash laga usorte najabo. * Ketia lagi thaka laga somoi to jabo, aru kosom to pura hobo, Nazirite purohit logot jabo aru eta daan dibo. Eitu hobo katia aru tai laga chuli julai deya. Sob dusra rokhai thaka khan bhi hataidibo. * Samson to ekta bhal-jana manuh ase Purana Niyom te kun Nazirite laga kosom te thakise. * Sorgo-doot pora John Baptisma ke jonaise Zechariah ke koise junto tai laga chokra eku pi nokoribo taqot pi kora laga, kunto dikhai junto John to Nazirite laga vacha bitor te thakise. * Acts kitab te ekta deya laga anusar apostle Paul bhi ekbar lobo pare eitu vacha loi thaka te, Acts kitab te ekta deya laga anusar. (Anuvad laga salah: [Naam Anuvad](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [John (Baptisma), [balidan](names.html#johnthebaptist), [Samson](other.html#sacrifice), [kosom](names.html#samson), [Zechariah) ### Bible te deya laga: * [Acts 18:18-19](kt.html#vow) * [Amos 02:11-12](names.html#zechariahot) * [Judges 13:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/18/18.md) * [Numbers 06:1-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/amo/02/11.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H5139 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5139
## ninda nathaka ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “ninda nathaka” thik mane “ninda nathaka kina.” Eitu cholai ekta manuh ke kobole kun Isor ke pura mon pora mani thake, hoilebi eitu mane nohoi junto manuh to paap nai. * Abraham aru Noah ke ninda nathaka bhabona rakhise Isor agete. * Ekta manuh kun logot ekta naam ase “ninda nathaka” nimite ekta rasta te adhot dikhai junto Isor ke manei. * Ekta verse laga anusar, ekta manuh kun ninda nathaka ase “ekjun kun Isor ke bhoi kore aru beya pora ghurai loi. ### Anuvad laga salah * Eitu ke bhi anuvad koribo pare “eku golti nathaka tai laga ahot te” nohoile “pura Isor ke mana” nohoile “paap ke rokha” nohoile “beya dhur rakha.” ### Bible te deya laga: * [1 Thessalonians 02:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/02/10.md) * [1 Thessalonians 03:11-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/03/11.md) * [2 Peter 03:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/03/14.md) * [Colossians 01:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/21.md) * [Genesis 17:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/17/01.md) * [Philippians 02:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/14.md) * [Philippians 03:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/06.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: : H5352, H5355, H8535, G273, G274, G298, G299, G338, G410, G423 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5352, H5355, G273, G274, G298, G338, G410, G423
## ninda, ninda, ninda ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, kotha “ninda” ekta rasta te kotha koa ke koi junto ekta bitor laga sonman nathaka dikhai Isor nohoile manuh nimite. “ninda” kunuba jun ke to aputi koa eitu manuh ke karone junto dusra khan kunuba bostu missa nohoile beya bhabona koribo. * Bisi bar, ninda Isor ke mane bodnam nohoile taike ghali deya bostu khan koi kena junto tai laga hosa nohoi nohoile eta beya niyom laga rasta te kora junto taike sonman nidei. * Eitu to ekta manuh nimite ninda ase Isor hobole kora to nohoile koa junto tate ekta Isor ase ekjun hosa Isor pora. * Kunuba English laga version khan te eitu kotha ke anuvad kore “bodnam” ketia eitu manuh ke ninda kora ke koi. ### Anuvad laga salah: * “ninda” kora ke anuvad kore “beya bostu khan koa” nohoile “Isor ke namana” nohoile “bodnam.” * Rasta khan anuvad koribole “ninda” junto halideya “dusra khan laga golti koa” nohoile “bondnam” nohoile “ missa kotha khan philai deya.” (Eitu bhi sabhi: [namana](other.html#dishonor), [bodnam](other.html#slander)) ### Bible te deya laga: * [1 Timothy 01:12-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/01/12.md) * [Acts 06:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/10.md) * [Acts 26:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/26/09.md) * [James 02:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/05.md) * [John 10:32-33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/10/32.md) * [Luke 12:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/12/08.md) * [Mark 14:64](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/14/63.md) * [Matthew 12:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/31.md) * [Matthew 26:65](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/65.md) * [Psalms 074:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/074/009.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1288, H1442, H2778, H5006, H5007, H5344, G987, G988, G989 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1288, H1442, H2778, H5006, H5007, H5344, G987, G988, G989
## ninda, ninda, ninda kora ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “ninda” aru “ninda kora” kunuba jun ke bicahr kora kunuba bostu golti kora nimite. * Bisi bar kotha “ninda” ase saza deya junto manuh ke taikhan ki golti kora nimite. * Ketiaba “ninda” mane kunuba ke golti pora bodnam deya nohoile kunuba ke beya pora bichar kora. * Kotha “ninda kora” ninda laga niyom nohoile kunuba jun ke bodnam kora ke koi. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, eitu kotha ke anuvad kore “beya pora bichar” nohoile “golti pora ghalideya.” * Kotha “taike ninda kora” ke anuvad kore, “bichar junto tai golti ase” nohoile “bayan koribi junto taike saza dibi tar paap nimite.” * Kotha “ninda kora” ke anuvad kore, “beya pora bichar” nohoile “golti hoa jonai deya” nohoile “golti hoa laga saza.” (Eitu bhi sabhi: [bichar](kt.html#judge), [saza](other.html#punish)) ### Bible te deya laga: * [1 John 03:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/03/19.md) * [Job 09:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/09/27.md) * [John 05:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/05/24.md) * [Luke 06:37](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/06/37.md) * [Matthew 12:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/07.md) * [Proverbs 17:15-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/17/15.md) * [Psalms 034:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/034/021.md) * [Romans 05:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/05/16.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H6064, H7034, H7561, H8199, G176, G843, G2607, G2613, G2631, G2632, G2633, G2917, G2919, G2920, G5272, G6048 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H6064, H7034, H7561, H8199, G176, G843, G2607, G2613, G2631, G2632, G2633, G2917, G2919, G2920, G5272, G6048
## Nistar ### Ekta ginis junto jane aru hosa ase: “Nistar” to ekta dhorm samaroh laga naam ase junto Yahudi khan hodai sal mani thake, bhabona koribole keneka Isor taikhan baba-baba khan, Israelite khan, ke bachaise Egypt laga daas kori thaka pora. * Eitu samaroh laga naam to ekta ginis pora ahai junto Isor “nistar” Israelite khan laga ghor pora aru taikhan laga chokra khan ke morai deyanai ketia tai Egyptian khan laga prothom jonom chokra khan ke moraidise. * Nistar mani thaka te ase ekdom thik mer laga ekta khas purbb junto taikhan moraise aru julaise, aru roti bonaise khomir natha kena. Eitu khoa-loa taikhan purbb laga bhabona koridei junto Israelite khan rati te khaise taikhan Egypt pora naja agete. * Isor pora Israelite khan ke eitu purbb hodai sal khabi koise bhabona koribole aru manibole keneka Isor “par korise” taikhan laga ghor khan te aru keneka tai pora taikhan ke Egypt laga daas pora azad koridise. ### Anuvad laga salah: * Kotha “Nistar” ke anuvad kore kotha khan milai kena “par” aru “kora” nohoile dusra kotha khan milai kena junto logote eitu motlob ase. * Eitu modot ase jodi eitu samaroh laga naam logot ekta safa mila ase kotha khan te cholai bojabole Probhu laga sorgo-doot ki korise Israelite khan laga ghor par kora te aru taikhan chokra khan ke maap koridise. ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 05:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/05/06.md) * [2 Chronicles 30:13-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ch/30/13.md) * [2 Kings 23:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ki/23/21.md) * [Deuteronomy 16:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/16/01.md) * [Exodus 12:26-28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/12/26.md) * [Ezra 06:21-22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezr/06/21.md) * [John 13:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/13/01.md) * [Joshua 05:10-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/05/10.md) * [Leviticus 23:4-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/23/04.md) * [Numbers 09:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/09/01.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[12:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/12/14.md)__ Isor pora Israelite khan ke hukum dise bhabona koribole tai jita Egyptian khan uporte aru taikhan ke daas pora chutkara __Nistar__ hodai sal mani kena. * __[38:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/01.md)__ Hodai sal, Yahudi khan __Nistar__ manei. Eitu to ekta samaroh thakise keneka Isor pora taikhan laga baba-baba khan ke Egypt laga daas pora bachaise bisi centuries khan poila. * __[38:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/04.md)__ Jisu __Nistar__ tai laga chela khan logote manise. * __[48:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/09.md)__ Ketia Isor khoon dekhise, tai taikhan laga ghor khan par korise aru taikhan laga prothom jonom chokra khan ke morai deyanai. Eitu gatna ke __Nistar__ matei. * __[48:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/10.md)__ Jisu moikhan laga __Nistar__ Mer ase. Tai ekdom thik aru paap nathaka thakise aru morai dise __Nistar__ mani thaka laga somoi te. ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H6453, G3957
## niyukt, niyukt ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “niyukt” aru “niyukt” to kunaba jun ke bassi loa ke koi ekta khas kaam nohoile kaam ke pura kora ke koi. * “niyukt hoa” ke bhi “bassi loa” ke koi kunaba bostu paija ke koi, “anonto jeevon te niyukt hoise.” Junto manuh “anonto jeevon te niyukt hoise” mane taikhan ke bassi loise anonto jeevon pabole. * Kotha “niyukt somoi” Isor laga bassi loa somoi ke koi nohoile “bhabona somoi” kunaba bostu hobole. * Kotha “niyukt” mane “hukum” nohoile “kaam deya” kunaba jun kunaba bostu ke koribole. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, anuvad koribole rasta “niyukt” hobo “bassi loa” nohoile “kaam deya” nohoile “niyom pora bassi loa” nohoile “kaam deya.” * Kotha “niyukt” ke anuvad kore “kaam deya” nohoile “bhabona rakha” nohoile “khas pora bassi loa.” * Kotha “niyukt hoa” ke bhi anuvad kore “bassi loa.” ### Bible te deya laga: * [1 Samuel 08:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/08/10.md) * [Acts 03:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/19.md) * [Acts 06:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/02.md) * [Acts 13:48](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/48.md) * [Genesis 41:33-34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/41/33.md) * [Numbers 03:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/03/09.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H561, H977, H2163, H2296, H2706, H2708, H2710, H3198, H3245, H3259, H3677, H3983, H4150, H4151, H4152, H4483, H4487, H4662, H5324, H5344, H5414, H5567, H5975, H6310, H6485, H6565, H6635, H6680, H6923, H6942, H6966, H7760, H7896, G322, G606, G1299, G1303, G1935, G2525, G2749, G4287, G4296, G4384, G4929, G5021, G5087 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H561, H977, H2163, H2296, H2706, H2708, H2710, H3198, H3245, H3259, H3677, H3983, H4150, H4151, H4152, H4487, H4662, H5324, H5344, H5414, H5567, H5975, H6310, H6485, H6565, H6635, H6680, H6923, H6942, H6966, H7760, H7896, G322, G606, G1299, G1303, G1935, G2525, G2749, G4287, G4384, G4929, G5021, G5087
## nomro, nomrota, ### Lamba kotha te bojai deya: “nomro” koa to ekta manuh ke koi kun tai nijor ke dusra khan pora bhal nohoi bhabe. Tai pothani nohoile pothani kora nohoi. Nijor laga beya jana hae nomro kora ase. * Isor agete nomro thaka mane ekjun laga komzori bojei aru bhal nataka tar laga mahanta, budhi aru ekdom bhal logot milai thaka te. * Ketia ekta manuh tai nijor ke nomro kore, tai nijor ke niche lagi thaka te koridei. * Nijor laga beya jana to dusra khan laga bisi sai ekjun nijor laga pora bhi. * Nijor laga beya jana mane ekta nomro laga niyom pora seva kore ketia ekjun laga vardan aru koribole para cholai. * Kotha “nomro hobi” ke bhi anuvad koribo pare “pothani nohobi.” * “Isor agete nijor ke nomro koribi” ke bhi anuvad koribo pare “Tumar koribole mon thaka to Isor logot dibi, tai mahanta jani kena.” (Eitu bhi sabhi: [pothani](other.html#proud)) ### Bible te deya laga: * [James 01:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/01/19.md) * [James 03:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/03/13.md) * [James 04:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/04/08.md) * [Luke 14:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/14/10.md) * [Luke 18:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/18/13.md) * [Matthew 18:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/18/04.md) * [Matthew 23:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/23/11.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[17:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/02.md)__ David to ekta __nomro__ aru dhormik manuh thakise kun biswas aru Isor ke mane. * __[34:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/34/10.md)__ “Isor __nomro__ koribo sobjun ke kun pothani kore, aru tai pora uthai dibo kun __nomro__ kore tai nijor ke.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1792, H3665, H6031, H6035, H6038, H6041, H6800, H6819, H7511, H7807, H7812, H8213, H8214, H8215, H8217, H8467, G858, G4236, G4239, G4240, G5011, G5012, G5013, G5391 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1792, H3665, H6031, H6035, H6038, H6041, H6800, H6819, H7511, H7807, H7812, H8213, H8214, H8215, H8217, H8467, G858, G4236, G4239, G4240, G5011, G5012, G5013, G5391
## norok, jui laga nodi ### Lamba kotha te bojai deya: Norok to bikha aru dukh pa laga hekh jagah ase kote Isor pora sobjun ke saza dibo kun taike larai koribo aru taikhan ke bacha laga tar bhabona ke charidibo Jisu’ laga balidan pora. Eitu bhi “jui laga nodi” ke koi. * Norok ke ekta jui aru bisi dukh pa jagah dikhai. * Soitan aru beya atma khan kun taike picha kore norok te anonto saza nimite philai dibo. * Manuh kun Jisu’ laga balidan ke biswas nokore taikhan laga paap nimite aru taike biswas nokore taikhan ke bachabole, saza dibo norok te hodai nimite. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha khan alak te anuvad koribo lage kelemane taikhan alak likha-koa khan te ulai. * Kunuba basa khan te “nodi” nocholai kotha te “jui laga nodi” kelemane eitu pani ke koi. * Kotha “norok” ke anuvad kore “dukh laga jagah” nohoile “andhera aru bikha laga hekh jagah.” * Kotha “jui laga nodi” ke bhi anuvad koribo pare, “jui laga nodi” nohoile “dangor jui (dukh pa laga)” nohoile “jui laga moidan.” (Eitu bhi sabhi: [sorgo](kt.html#heaven), [mora](other.html#death), [norok](kt.html#hades), [niche dhunia](other.html#abyss)) ### Bible te deya laga: * [James 03:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/03/05.md) * [Luke 12:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/12/04.md) * [Mark 09:42-44](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/09/42.md) * [Matthew 05:21-22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/21.md) * [Matthew 05:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/29.md) * [Matthew 10:28-31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/10/28.md) * [Matthew 23:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/23/32.md) * [Matthew 25:41-43](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/25/41.md) * [Revelation 20:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/20/13.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[50:14_Tai (Isor) taikhan ke __norok__ te philai dibo kote taikhan khandibo aru taikhan laga daat bikhai na kamuribo hodai. Ekta jui junto ketiabi kotom nohobo taikhan ke julai thakibo, aru kechhu khan taikhan ke kha ketiabi norokhibo. * __[50:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/14.md)__ Tai pora Soitan ke __norok__ te philai dibo kote tai hodai julibo, sobjun logot kun bassi loise taike picha koribole Isor ke mana bodli. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H7585, G86, G439, G440, G1067, G3041, G4442, G4443, G4447, G4448, G5020, G5394, G5457 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H7585, G86, G439, G440, G1067, G3041, G4442, G4443, G4447, G4448, G5020, G5394, G5457
## okora, okora, okora ### Lamab kotha te bojai deya: Kotha “okora” ekta manuh ke koi kub bisi bar golti chunei, khas kotha namana ke chunei. Kotha “okora” ekta manuh nohoile adhot ke dikhai junto budhi nohoi. * Bible te, kotha “okora” ekta manuh ke koi kun biswas nokore nohoile Isor ke namane. Eitu bisi bar budhi manuh ke alak korise, kun Isor ke biswas kore aru Isor ke manei. * Geet mala te, David ekta okora ke ekta manuh ke dikhai kun Isor ke biswas nokore, ekjun kun sob Isor tai laga bona laga subut ke namane. * Proverbs laga Purana Niyom laga kitab te bhi bisi dei ki ekta okora, nohoile okora manuh, ase. * Kotha “okora” eta kaam ke koi junto budhi nohoi kelemane eitu Isor laga icha ke aputi kora ase. Bisi bar “okora” bhi kunuba bostu laga motlob te hale junto hasi deya laga ase nohoile digdar. ### Anuvad laga salah: * Kotha “okora” ke anuvad kore “okora manuh” nohoile “budhi nathaka manuh” nohoile “bhabona nathaka manuh” nohoile “pobitro nathaka manuh.” * Rasta khan “okora” ke anuvad koribole ase “boja te komti” nohoile “budhi nathaka” nohoile “bhabona nathaka.” (Eitu bhi sabhi: [budhi](kt.html#wise)) ### Bible te deya laga: * [Ecclesiastes 01:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ecc/01/16.md) * [Ephesians 05:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/05/15.md) * [Galatians 03:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/03/01.md) * [Genesis 31:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/31/26.md) * [Matthew 07:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/07/26.md) * [Matthew 25:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/25/07.md) * [Proverbs 13:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/13/15.md) * [Psalms 049:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/049/012.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H191, H196, H200, H1198, H1984, H2973, H3684, H3687, H3688, H3689, H3690, H5014, H5034, H5036, H5039, H5528, H5529, H5530, H5531, H6612, H8417, H8602, H8604, G453, G454, G781, G801, G877, G878, G2757, G3150, G3154, G3471, G3472, G3473, G3474, G3912 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H191, H196, H200, H1198, H1984, H2973, H3684, H3687, H3688, H3689, H3690, H5034, H5036, H5039, H5528, H5529, H5530, H5531, H6612, H8417, H8602, H8604, G453, G454, G781, G801, G877, G878, G3471, G3472, G3473, G3474, G3912
## paap kora ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “paap kora” to ekta kotha junto bisi eki ase motlob te kotha “paap,” hoilebi bisi alak golti kora laga jani thaka kaam te nohoile maha beya khan. * Kotha “paap kora” mane ekta ghurai deya nohoile alak korideya te (niyom laga).Eitu dangor nyaya nohoa ke koi. * Golti kora ke dikhai jani kena, dusra manuh logot bikha laga kaam khan. * Dusra golti kora laga lamba kotha ase “mon tan” aru “niyom beya,” kunto duita kotha khan ase junto dikhai digdar paap. ### Anuvad laga salah: * Kotha “paap kora” ke anuvad kore “beya khan” nohoile “mon tan laga kaam khan” nohoile “bikha deya kaam khan.” * Bisi bar, “paap kora”eki likha te ulai kotha “paap” aru “niyom bangai deya” karone eitu lagi thaka ase alak rasta khan eitu kotha khan ke anuavd koribole. (Eitu bhi sabhi: [paap](kt.html#sin), [niyom bangai deya](kt.html#transgression), [atyachar](kt.html#trespass)) ### Bible te deya laga: * [Daniel 09:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/09/12.md) * [Exodus 34:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/34/05.md) * [Genesis 15:14-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/15/14.md) * [Genesis 44:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/44/16.md) * [Habakkuk 02:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hab/02/12.md) * [Matthew 13:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/13/40.md) * [Matthew 23:27-28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/23/27.md) * [Micah 03:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/03/09.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H205, H1942, H5753, H5758, H5766, H5771, H5932, H5999, H7562, G92, G93, G458, G3892, G4189 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H205, H1942, H5753, H5758, H5766, H5771, H5932, H5999, H7562, G92, G93, G458, G3892, G4189
## paap, paap, paapi, paap kora ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “paap” kaam kora, bhabona khan, aru kotha khan ke koi junto Isor laga icha aru niyom khan logot virodh ase. Paap ke bhi eku kunaba bostu nokora koi junto Isor moikhan ke koribo dibole mon thake. * Paap ase kiba bostu moikhan kore junto namane nohoile Isor ke sukh nadei, bostu khan junto dusra najane kena thaka. * Bhabona khan aru kaam kora khan junto Isor laga icha ke namane eitu ke “paap” matei. * Kelemane Adam paap korise, sob manuh khan ekta “paap laga prakrti” pora jonom hoise, ekta prakrti junto taikhan ke hukum te rakhe aru taikhan ke paap koribo dei. * Ekta “paapi” to kunaba jun ase kun paap khan kore, karone sob manuh ekta paapi ase. * Kunaba somoi kotha “paapi khan” ke cholaise dhorm manuh Pharisees pora manuh ke kobole kun niyom khan rakha nai Pharisees taikhan ke rakhibo bhabona thaka. * Kotha “paapi” ke bhi cholai manuh nimite kun ke bhabona korise dusra manuh pora beya paapi khan hobole. Udahran te, eitu label to kar loa khan aru bodmas maiki khan ke deya ase. ### Anuvad laga salah: * Kotha “paap” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “Isor ke namana” nohoile “Isor icha te virodh kora” nohoile “beya adhot aru bhabona khan” nohoile “golti kora khan.” * “paap” ke bhi anuvad kore “Isor ke namana” nohoile “golti kora.” * Likha-koa uporte, “paap” ke anuvad kore “golti kora bhorta” nohoile “beya” nohoile “beya niyom” nohoile “beya” nohoile “Isor logot virodh kora.” * Likha-koa uporte kotha “paapi” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha junto mane, “manuh kun paap khan kore” nohoile “manuh kun golti bostu khan kore” nohoile “manuh kun Isor ke namane” nohoile “manuh kun niyom ke namane.” * Kotha “paapi khan” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “bisi paap manuh” nohoile “manuh bhabona kora bisi paap hobole” nohoile “beya niyom manuh.” * Anuvad kora rasta khan “kar loa khan aru paapi khan” hobo “manuh kun poisa loi sarkar nimite, aru dusra bisi paap manuh” nohoile “bisi paap manuh, (eitu) kar loa khan milai kena. * Bayan “paap laga daas” nohoile “paap pora raj kora,” kotha “paap” ke anuvad kore “namana” nohoile “beya bhabna aru kaam khan.” * Thik bonabi junto eitu kotha laga anuvad to thakibo pare paap laga adhot aru bhabona khan, eitu khan bhi junto dusra manuh nidekhe nohoile najane. * Kotha “paap” to samany hobo lage, aru alak hobo lage kotha “beya khan” aru “beya” pora. (Eitu bhi sabhi: [namana](other.html#disobey), [beya](kt.html#evil), [mangso](kt.html#flesh), [kar loa](other.html#tax)) ### Bible te deya laga: * [1 Chronicles 09:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/09/01.md) * [1 John 01:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/01/08.md) * [1 John 02:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/01.md) * [2 Samuel 07:12-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/07/12.md) * [Acts 03:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/19.md) * [Daniel 09:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/09/24.md) * [Genesis 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/04/06.md) * [Hebrews 12:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/12/01.md) * [Isaiah 53:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/53/10.md) * [Jeremiah 18:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/18/21.md) * [Leviticus 04:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/04/13.md) * [Luke 15:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/15/17.md) * [Matthew 12:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/31.md) * [Romans 06:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/06/22.md) * [Romans 08:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/08/03.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[03:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/03/15.md)__ Isor pora koise, “Ami kosom dibo Ami ako ketia bhi moidan ke srap nidibo kelemane manuh beya bostu khan kora nimite, nohoile ekta banpani pora prithibi ke nost kora, manuh somoi pora __paap__ hoilebi taikhan bacha ase. * __[13:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/12.md)__ Isor taikhan logot bisi ghusa hoise kelemane taikhan laga __paap__ nimite aru bhabona korise taikhan ke nost koribole. * __[20:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/20/01.md)__ Israel aru Judah laga raijyo khan bhi Isor logot __paap__ korise. Taikhan vacha bangaise junto Isor pora taikhan logot Sinai te bonaise. * __[21:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/13.md)__ Bhabobanir khan bhi koise junto Messiah to ekdom bhal hobo, eku __paap__ natha kena. Tai moribo saza pabole dusra manuh khan laga __paap__ nimite. * __[35:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/35/01.md)__ Ek din, Jisu bisi kar loa khan aru dusra_paapi khan_ ke shikai thakise kun taike hunibole joma korise. * __[38:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/05.md)__ Tetia Jisu ekta cup loise aru koise, “Eitu pi lobi. Eitu moi laga Notun Vacha laga khoon ase junto halidise _paap khan_ khyama dibole. * __[43:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/11.md)__ Peter taikhan ke jowab dise, “Tumikhan sob jun mon ghuribi aru Jisu Krista laga naam te baptisma lobi karone Isor pora tumikhan laga _paap khan_ khyama dibole.” * __[48:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/08.md)__ Amikhan sob moikhan laga _paap khan_ nimite moribo lage. * __[49:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/17.md)__ Tumi ekta Christian hoilebi, tumike __paap__ te digdar dibo. Hoilebi Isor to biswas yogyo ase aru koise junto jodi tumi tumar laga _paap khan_ shekar korile, tai tumike khyama dibo. Tai tumike taqot dibo __paap__ logote larai koribole. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H817, H819, H2398, H2399, H2400, H2401, H2402, H2403, H2408, H2409, H5771, H6588, H7683, H7686, G264, G265, G266, G268, G361, G3781, G3900, G4258 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H817, H819, H2398, H2399, H2400, H2401, H2402, H2403, H2408, H2409, H5771, H6588, H7683, H7686, G264, G265, G266, G268, G361, G3781, G3900, G4258
## pastor ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “pastor” to eki kotha ase “mer roikhya.” Eitu cholai ekta hekh naam kunaba jun nimite kun atma laga solawta ase ekta biswasi khan bhir laga. * English laga Bible version khan te, “pastor” ulai khali ekbar, Ephesian laga kitab te. Eitu to eki kotha ase “roikhya” ke anuvad kora to. * Kunaba basa khan te, kotha “pastor” to eki ase “ roikhya” kotha laga. * Eitu bhi eki kotha ase junto cholai Jisu ke “bhal roikhya” kobole. ### Anuvad laga salah: * Eitu to ekdom bhal hobo eitu kotha ke anuvad koribole kotha “roikhya” nimite pariyojana laga basa te. * Dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase “atma te thaka roikhya” nohoile “Christian laga solawta te roikhya kora.” (Eitu bhi sabhi: [roikhya](other.html#shepherd), [mer](other.html#sheep)) ### Bible te deya laga: * [Ephesians 04:11-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/04/11.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H7462, G4166 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H7462, G4166
## pathor, pathor pikha ### Lamba kotha te bojai: Ekta pathor ekta to chutu pathor ase. “pathor” kunuba jun ke pathor aru dangor chatan khan phila junto manuh ke taike morai dibo laga bhabna pora. Ekta “pathor phila” to eta ghatna ase kunto kunuba jun ke pathor marideya. * poila somoi te, pathor phila to ekta hodai laga tarikha thakise manuh ke kotom kori dibole saza taikhan golti kaam khan kora nimite. * Isor pora Israelite khan ke hukum dise manuh ke paap khan nimite pathor philabole, junto ase byabichar. * Notun Niyom te, Jisu ekta maiki ke maap koridise byabichar te dhora to aru manuh ke rokhaidise taike pathor mara pora. * Stephen, kun Bible te prothom manuh thakise morija to Jisu laga gawa deya nimite, pathor pora moraidise. * Lystra laga nogor te, apostle Paul ke pathor marise, hoilebi tai tar laga jokom pora moranai. (Eitu bhi sabhi: [byabichar](kt.html#adultery), [korideya](other.html#commit), [golti kaam kura](other.html#criminal), [mora](other.html#death), [Lystra](names.html#lystra), [gawa](kt.html#testimony)) ### Bible te deya laga: * [Acts 07:57-58](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/57.md) * [Acts 07:59-60](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/59.md) * [Acts 14:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/14/05.md) * [Acts 14:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/14/19.md) * [John 08:4-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/08/04.md) * [Luke 13:34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/13/34.md) * [Luke 20:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/20/05.md) * [Matthew 23:37-39](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/23/37.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H68, H69, H810, H1382, H1496, H1530, H2106, H2672, H2687, H2789, H4676, H4678, H5553, H5601, H5619, H6344, H6443, H6697, H6864, H6872, H7275, H7671, H8068, G2642, G2991, G3034, G3035, G3036, G3037, G4074, G4348, G5586 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H68, H69, H810, H1382, H1496, H1530, H2106, H2672, H2687, H2789, H4676, H4678, H5553, H5601, H5619, H6344, H6443, H6697, H6864, H6872, H7275, H7671, H8068, G2642, G2991, G3034, G3035, G3036, G3037, G4074, G4348, G5586
## Pentecost, Hafta khan laga Purbb ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: “Hafta laga purbb khan” to ekta Yahudi laga purbb ase junto pachas din te ahise nistar pachote. Eitu ke ulop pachote “Pentecost” koise. * Hafta laga purbb khan to sath hafta (pachas din) thakise Prothom phol laga Purbb pachote. Notun Niyom laga somoi te, eitu purbb ke “Pentecost” matise kunto logot “pachas” ase motlob laga ang. * Hafta laga Purbb khan to mane daan suru hoa ulai thaka te. Eitu bhi bhabona koribole ekta somoi thakise ketia Isor pora prothom niyom Israelite khan ke pathor laga foli te dise Mosa ke deya to. * Notun Niyom te, Pentecost laga din to khas lagi thaka ase kelemane eitu thakise ketia Jisu laga biswasi khan notun rasta te Pobitro Atma paise. (Anuvad laga salah: [Keneka naam ke Anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [purbb](other.html#festival), [Prothom phol](other.html#firstfruit), [ulai thaka](other.html#harvest), [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [utai deya](other.html#raise)) ### Bible te deya laga: * [2 Chronicles 08:12-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ch/08/12.md) * [Acts 02:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/01.md) * [Acts 20:15-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/20/15.md) * [Deuteronomy 16:16-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/16/16.md) * [Numbers 28:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/28/26.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2282, H7620, G4005 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2282, H7620, G4005
## Pharisee ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Pharisee to eta lagi thaka, Yahudi dhorm solawta khan laga hokti bhir thakise Jisu laga somoi te. * Taikhan bisi to majot laga byapari manuh thakise aru kunuba taikhan bhi purohit thakise. * Sob Yahudi solawta khan te, Pharisees khan ke sobse Mosa laga niyom khan mana te thik thakise aru dusra Yahudi niyom aru niyom khan te bhi. * Taikhan bisi jinta thakise Yahudi manuh ke Porjati khan taikhan usorte thaka te alak rakha te. Naam “Pharisee” kotha pora ahai “alak koribole.” * Pharisees khan biswas kore jeevon te mora pachote; taikhan bhi sorgo-doot khan thaka aru dura atma thaka khan te biswas kore. * Pharisees khan aru Sadducees khan Jisu aru poila Christian khan ke aputi korise. (Eitu bhi sabhi: [sabha](other.html#council), [Yahudi solawta khan](other.html#jewishleaders), [niyom](kt.html#lawofmoses), [Sadducee](kt.html#sadducee)) ### Bible te deya laga: * [Acts 26:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/26/04.md) * [John 03:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/01.md) * [Luke 11:44](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/11/43.md) * [Matthew 03:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/03/07.md) * [Matthew 05:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/19.md) * [Matthew 09:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/09/10.md) * [Matthew 12:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/01.md) * [Matthew 12:38](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/38.md) * [Philippians 03:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G5330 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G5330
## pobitro ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “pobitro” eni bostu ke koi Isor ke thaka. * Kunuba rasta khan eitu kotha ke cholai “pobitro adhikar,” “pobitro bichar,” “pobitro prakrti,” “pobitro hokti,” aru “pobitro mohima.” * Bible laga ekta kotha te, kotha “pobitro” to cholai kunuba bostu dikhabole ekta missa bhogwan laga. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan anuvad koribole kotha “pobitro” ase “Isor” nohoile “Isor pora” nohoile “Isor logot mili thaka” nohoile “Isor pora sai rakha.” * Udahran, “pobitro adhikar” ke anuvad kore “Isor laga adhikar” nohoile “adhikar junto Isor pora ahai.” * Kotha “pobitro mohima” ke anuvad kore “Isor mohima” nohoile “mohima junto Isor logot ase” nohoile “mohima junto Isor pora ahai.” * Kunaba anuvad khan cholai ekta alak kotha koribole ketia kunuba bostu dikhai junto ekta missa bhogwan ke mili thake. (Eitu bhi sabhi: [adhikar](kt.html#authority), [missa bhogwan](kt.html#falsegod), [mohima](kt.html#glory), [Isor](kt.html#god), [bichar](kt.html#judge), [hokti](kt.html#power)) ### Bible te deya laga: * [2 Corinthians 10:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/10/03.md) * [2 Peter 01:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/01/03.md) * [Romans 01:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/01/20.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G2304, G2999 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G2304, G2999
## Pobitro Atma pora bhorta ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “Pobitro Atma pora bhorta” ekta alankarik bayan ase junto, ketia cholai ekta manuh ke dikhabole mane Pobitro Atma eitu manuh ke adhikar te rakha Isor laga icha koribole. * Bayan “bhorta hoa” to eta bayan ase junto bisi bar mane “hukum te rakha.” * Manuh “Pobitro Atma pora bhorta thake” ketia taikhan Pobitro Atma ke picha kore loija te aru pura tai uporte rakhi deya taikhan ke modot deya koribole ki Isor mon ase. ### Anuvad laga salah * Eitu kotha ke anuvad kore “Pobitro Atma pora adhikar kora” nohoile “Pobitro pora hukum te rakha.” Hoilebi eitu awas nolabo lage Pobitro Atma pora eitu manuh ke jobojosti kunuba bostu koribole di ase. * Ekta kotha junto ase “tai logot Pobitro Atma pora bhorta hoise ke anuvad kore “tai pura atma laga hokti pora thakise” nohoile “taike pura Pobitro Atma pora hai saise” nohoile “Pobitro Atma taike pura saidise.” * Eitu kotha eki ase motlob bayan te “atma pora thaka,” hoilebi “Pobitro Atma pora bhorta” mon dei pura te kunto ekta manuh agya dei Pobitro Atma pora hukum te rakhibole nohoile tai laga jeevon uporte halideya. Karone eitu duita bayan alak anuvad koribo lage, jodi parile. (Eitu bhi sabhi: [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit)) ### Bible te deya laga: * [Acts 04:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/29.md) * [Acts 05:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/05/17.md) * [Acts 06:8-9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/08.md) * [Luke 01:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/01/14.md) * [Luke 01:39-41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/01/39.md) * [Luke 04:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/04/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G40, G4130, G4137, G4151 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G40, G4130, G4137, G4151
## Pobitro Atma, Isor laga Atma, Probhu laga Atma, Atma ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Eitu kotha khan sob Pobitro Atma ke koi, kun Isor ase. Ekta hosa Isor anonto te ahei Baba, Putro, aru Pobitro Atma te. * Pobitro Atma ke bhi “Atma” aru “Yahweh laga Atma” aru “Hosa laga Atma” koi. * Kelemane Pobitro Atma to Isor ase, tai to ekdom pobitro ase, pura pobitro, aru tai laga sob prakrti te ekdom bhal ase aru tai sob bostu kora te. * Baba aru Putro logote, Pobitro Atma to Prithibi bona te thakise. * Ketia Isor laga Putro, Jisu, sorgo te wapas jaise, Isor pora Pobitro Atma ke manuh logote pothaise taikhan ke loi jabole, taikhan ke shikabole, taikhan ke aram dibole, aru taikhan ke Isor laga icha koribo paribole. * Pobitro Atma Jisu ke sai dise aru tai taikhan ke sai dei kun Jisu ke biswas kore. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke kotha khan pora anuvad kore “pobitro” aru “atma” ke anuvad kore. * Rasta khan eitu ke anuvad kora bhi ase “Safa Spirit” nohoile “Atma kun Pobitro ase” nohoile “Isor Atma.” (Eitu bhi sabhi: [pobitro](kt.html#holy), [atma](kt.html#spirit), [Isor](kt.html#god), [Probhu](kt.html#lord), [Baba Isor](kt.html#godthefather), [Isor laga Putro](kt.html#sonofgod), [daan](kt.html#gift)) ### Bible te deya laga: * [1 Samuel 10:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/10/09.md) * [1 Thessalonians 04:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/04/07.md) * [Acts 08:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/14.md) * [Galatians 05:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/05/25.md) * [Genesis 01:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/01/01.md) * [Isaiah 63:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/63/10.md) * [Job 33:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/33/04.md) * [Matthew 12:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/31.md) * [Matthew 28:18-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/28/18.md) * [Psalms 051:10-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/051/010.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[01:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/01.md)__ Hoilebi_ Isor laga Atma_ tate pani te thakise. * __[24:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/08.md)__ Ketia Jisu pani pora ulaise baptisma loa pachote, _Isor laga Atma_ ekta kubutor laga noksa te ulaise aru niche te ahise aru tar uporte aram korise. * __[26:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/01.md)__ Soitan laga digdari khan para pachote, Jisu _Pobitro Atma_ laga hokut te wapas ahise Galilee laga des te kote tai thakise. * __[26:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/03.md)__ Jisu purise, “Isor moike dise _tar Atma _ karone junto ami dukhia ke bhal khobor jonai dibole paribo, bondi khan ke azasdi, anda ke dikhai deya, aru virodhi ke chari deya. * __[42:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/10.md)__ “Karone jaise, sob manuh laga bhir ke chela khan bonabi taikhan ke Baba, Putro, aru _Pobitro Atma_ laga naam te baptisma loi kena aru taikhan ke shikabole sob bostu manibole ami tumar ke hukum deya to. * __[43:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/03.md)__ Taikhan _Pobitro Atma_ pora sob bhorta hoise aru taikhan dusra basa khan te koise. * __[43:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/08.md)__ “Aru Jisu _Pobitro Atma_ke pothaise tai koribole tai kosom deya. _Pobitro Atma_ bostu khan ke hobo dise junto tumi etia dekhise aru huni ase.” * __[43:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/11.md)__ Peter taikhan ke jowab dise, “Tumar sobjun mon ghurabi aru Jisu Krista laga naam te baptisma lobi karone junto Isor pora tumi laga paap khan khyama dibo. Tetia tai pora tumike _Pobitro Atma_ laga daan dibo.” * _[45:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/45/01.md)__ Tai (Stephen) logote ekta bhal naam ase aru _Pobitro Atma_ aru budhi pora bhorta. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3068, H6944, H7307, G40, G4151 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3068, H6944, H7307, G40, G4151
## pobitro bona, pobitro bona ### Lamba kotha te bojai deya: Pobitro bona to alak rakha nohoile pobitro bona. Pobitro bona to jai thaka ase pobitro bonabole. * Purana Niyom te, bisi bak manuh aru bostu khan pobitro ase, nohoile alak rakhe, Isor laga kaam nimite. * Notun Niyom te shikai junto Isor pora manuh ke pobitro bonai dise kun Jisu ke biswas korise. Junto ase, tai pora taikhan ke pobitro bonaise aru taikhan ke alak rakhise taike seva koribole. * Jisu laga biswasi khan ke bhi hukum dise taikhan nijor ke Isor logot pobitro bonabole, taikhan sob bostu kora te bhi pobitro hobo lage. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, kotha “pobitro” ke anuvad kore “alak rakha” nohoile “pobitro bona” nohoile “safa.” * Ketia manuh taikhan nijor ke pobitro bonai, taikhan nijor ke safa kore aru taikhan nijor ke Isor laga kaam te samarpit kore. Bisi bar kotha “pobitro bona” Bible te cholaise eitu motlob pora. * Ketia eitu laga motlob to “pobitro bona” ase, eitu kotha ke anuvad kore “kunuba jun ke samarpit kora (nohoile kunuba bostu) Isor laga kaam te. * Likha-koa uporte, kotha “tumar pobitro bona” ke anuvad kore “tumike pobitro bona” nohoile “tumike alak rakha (Isor nimite)” nohoile “tumike ki pobitro bonai.” (Eitu bhi sabhi: [pobitro bona](kt.html#consecrate), [pobitro](kt.html#holy), [alak rakha](kt.html#setapart)) ### Bible te deya laga: * [1 Thessalonians 04:3-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/04/03.md) * [2 Thessalonians 02:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2th/02/13.md) * [Genesis 02:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/02/01.md) * [Luke 11:2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/11/02.md) * [Matthew 06:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/06/08.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H6942, G37, G38 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H6942, G37, G38
## pobitro bona, pobitro bona, pobitro bona ### Lamba kotha te bojai deya: Pobitro bona mane kunuba bostu nohoile kunuba jun ke samarpit kora Isor ke seva koribole. Manuh nohoile saman junto pobitro bonaise eitu ke bhabona pobitro rakhe aru alak rakhe Isor nimite. * Eitu kotha laga motlob to eki ase “pobitro bona” nohoile “pobitro bona,” hoilebi kunuba jun ke niyom pora alak rakha laga motlob hala Isor laga kaam nimite. * Bostu khan junto ke Isor logote pobitro bonai junto ase janwar khan balidan dibole, jola daan laga bedi, aru tambu. * manuh kun ke Isor logote pobitro bonai junto ase purohit, Israel laga manuh, aru dangor mota bacha. * Ketiaba kotha “pobitro bona” logote ekta motlob ase junto “safa” logot eki ase, ketia eitu manuh nohoile bostu ke thik taiyar kore Isor laga kaam nimite karone junto taikhan safa aru tai logot manibo. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan anuvad koribole “pobitro”ke junto ase, “Isor laga kaam nimite alak rakha” nohoile “safa Isor laga kaam nimite.” * Bhabona rakhibi keneka kotha “pobitro” aru “pobitro rakha” ke anuvad kore. (Eitu bhi sabhi: [pobitro](kt.html#holy), [safa](kt.html#purify), [pobitro rakha](kt.html#sanctify)) ### Bible te deya laga: * [1 Timothy 04:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/04/03.md) * [2 Chronicles 13:8-9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ch/13/08.md) * [Ezekiel 44:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/44/19.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2763, H3027, H4390, H4394, H5144, H5145, H6942, H6944, G1457, G5048 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2763, H3027, H4390, H4394, H5144, H5145, H6942, H6944, G1457, G5048
## Pobitro Ekjun ### Lamba kotha te bojai deya Kotha “Pobitro Ekjun” to ekta hekh naam ase Bible te junto hodai Isor ke koi. * Purana Niyom te, eitu hekh naam bisi bar kotha te ulai “Israel laga Pobitro Ekjun.” * Notun Niyom te, Jisu ke bhi “Pobitro Ekjun” koi. * Kotha “pobitro ekjun” ke ketiaba Bible te cholai eta sorgo-doot ke kobole. ### Anuvad laga salah: * Kotha to “Pobitro” (“Ekjun” thaka logot.) Bisi basa khan (English nisina) eitu anuvad koribo kotha hali kena (junto ase “Ekjun” nohoile “Isor”). * Eitu kotha bhi anuvad koribo pare “Isor, kun pobitro ase” nohoile “Ekta alak rakha.” * Kotha “Israel laga Pobitro Ekjun” ke anuvad kore “Pobitro Isor kunke Israel seva kore” nohoile “Pobitro Ekjun kun Israel ke raj kore.” * Eitu to ekdom bhal hobo eitu kotha ke anuvad koribole eki kotha ke cholai kena nohoile kotha junto cholai “pobitro” ke anuvad koribole. (Eitu bhi sabhi: [pobitro](kt.html#holy), [Isor](kt.html#god)) ### Bible te deya laga: * [1 John 02:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/20.md) * [2 Kings 19:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ki/19/20.md) * [Acts 02:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/27.md) * [Acts 03:13-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/13.md) * [Isaiah 05:15-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/05/15.md) * [Isaiah 41:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/41/14.md) * [Luke 04:33-34](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/04/33.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2623, H376, H6918, G40, G3741 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2623, H376, H6918, G40, G3741
## pobitro jagah ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, kotha khan “pobitro jagah” aru “sobse pobitro jagah” to tambu nohoile girja eta ghor laga duita ang ase. * “pobitro jagah” to prothom kamra ase, aru tate ghun ula laga bedi ase aru table te khas “roti thaka laga” tate. * “sobse pobitro jagah” to dusra thakise, sobse bitor laga kamra, aru tate vacha laga sanduk ase. * Ekta mosto, bhari kapur bahar kamra ke bitor kamra pora alak korideya. * prodhan purohit hai khali ekjun thakise kun ke agya thakise sobse pobitro jagah te jabole. * Ketiaba “pobitro jagah” eta ghor aru angan jagah girja nohoile tambu ke koi. Eitu bhi samany te eni jagah ke koi junto Isor pora alak rakhise. ### Anuvad laga salah * Kotha “pobito jagah” ke bhi anuvad koribo pare “kamra Isor nimite alak rakha” nohoile “khas kamra Isor ke logh pabole” nohoile “jagah Isor nimite rakha.” * Kotha “sobse pobitro jagah” ke anuvad kore “kamra junto sobse alak rakha Isor nimite” nohoile “sobse khas kamra Isor ke logh pabo nimite.” * Likha-koa uporte, rasta khan anuvad koribole samany laga bayan te “ekta pobitro jagah” te hale “ekta pobitro bona jagah” nohoile “ekta jagah junto Isor pora alak rakhise” nohoile “ekta jagah girja te. Kunto pobitro ase” nohoile “Isor pobitro girja laga ekta angan.” (Eitu bhi sabhi: [ghun ula laga bedi](other.html#altarofincense), [vacha laga sanduk](kt.html#arkofthecovenant), [roti](other.html#bread), [pobitro bona](kt.html#consecrate), [angan](other.html#courtyard), [kapur](other.html#curtain), [pobitro](kt.html#holy), [alak rakha](kt.html#setapart), [tambu](kt.html#tabernacle), [girja](kt.html#temple)) ### Bible te deya laga: * [1 Kings 06:16-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/06/16.md) * [Acts 06:12-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/12.md) * [Exodus 26:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/26/31.md) * [Exodus 31:10-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/31/10.md) * [Ezekiel 41:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/41/01.md) * [Ezra 09:8-9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezr/09/08.md) * [Hebrews 09:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/09/01.md) * [Leviticus 16:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/16/17.md) * [Matthew 24:15-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/24/15.md) * [Revelation 15:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/15/05.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1964, H4720, H4725, H5116, H6918, H6944, G39, G40, G3485, G5117 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1964, H4720, H4725, H5116, H6918, H6944, G39, G40, G3485, G5117
## pobitro sthan ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “pobitro sthan” mane “pobitro jagah” aru ekta jagah ke koi junto Isor pora dhormik aru pobitro bonaise. Eitu ekta jagah ke bhi koi junto roikhya aru bachi thaka dei. * Purana Niyom te, kotha “pobitro sthan” to bisi bar cholaise tambu nohoile eta laga girja ke kobole kote “pobitro jagah” aru “porom pobitro jagah” ase. * Isor pobitro sthan ke jagah koi kote tai tar laga manuh majote thakise, Israelite khan. * Tai tar nijor ke ekta “Pobitro sthan” nohoile bachi thaka jagah manuh nimite matei kote taikhan roikhya pabo. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha to ekta motlob ase “pobitro jagah” nohoile “jagah junto alak rakha.” * Likha-koa uporte, kotha “pobitro sthan” ke bhi anuvad koribo pare “pobitro jagah” nohoile “dhormik eta laga ghor” nohoile “Isor laga pobitro thaka jagah” nohoile “roikhya laga pobitro jagah” nohoile “bachai rakha laga dhormik jagah.” * Kotha “pobitro sthan laga shekel” ke bhi anuvad kore “shekel deya tambu nimite” nohoile “shekel chola kar deya te girja ke sabole.” * Likhibi: hoshyar thakibi junto eitu kotha laga anuvad to ekta agi-kali laga din girja laga ekta seva kora kamra ke koi nohoi. (Eitu bhi sabhi: [pobitro](kt.html#holy), [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [pobitro](kt.html#holy), [alak rakha](kt.html#setapart), [tambu](kt.html#tabernacle), [kar](other.html#tax), [girja](kt.html#temple), ) ### Bible te deya laga: * [Amos 07:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/amo/07/12.md) * [Exodus 25:3-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/25/03.md) * [Ezekiel 25:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/25/03.md) * [Hebrews 08:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/08/01.md) * [Luke 11:49-51](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/11/49.md) * [Numbers 18:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/18/01.md) * [Psalms 078:69](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/078/067.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H4720, H6944, G39 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H4720, H6944, G39
## pobitro, pobitro, pobitro nathaka, ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha khan “pobitro” aru “pobitro” Isor laga adhot ke koi junto pura alak rakhise aru sob bostu pora alak kora junto paap aru thik nai. * Khali Isor hai pura pobitro ase. Tai manuh aru bostu khan ke pobitro bonai. * Ekta manuh kun pobitro ase Isor logot ase aru alak rakhise Isor ke seva koribo nimite aru taike mohima anibole. * Eta saman junto Isor jonai dise pobitro ase eitu ekta ase junto tai alak rakhise tai laga mohima nimite aru cholaise, junto ase eta bedi junto cholai taike balidan dibole laga icha te. * Manuh tai logot ahibo naparibo tai pora taikhan ke ayga nideya tok, kelemane tai pobitro ase aru taikhan manuh thaka ase, paapi aru thik nathaka. * Purana Niyom te, Isor pora purohit khan ke alak pobitro rakhise tai logot khas kaam nimite. Taikhan ke samaroh te paap pora safa hobo lage Isor logot ponchibole. * Isor bhi pobitro jagah khan ke alak rakhise aru bostu khan junto tai logot ase nohoile kunto tai nijor ke dikhai-deya kore, junto ase tai laga girja. Thik te, kotha “pobitro nathaka” mane “pobitro nohoa.” Eitu kunuba jun nohoile kunuba bostu ke dikhai junto Isor ke sonman nokore. * Eitu kotha cholai kunuba jun ke dikhabole kun Isor ke sonman nidei taike larai kori kena. * Ekta bostu junto “pobitro nathaka” matei ke anuvad kore mamuli thaka, pobitro nathaka nohoile safa nathaka. Eitu Isor logote nohoi. Kotha “dhormik” kunuba bostu dikhai junto Isor ke seva kora ase nohoile missa bhogwan khan laga adhormik seva. * Purana Niyom te, kotha “dhormik” bisi bar cholai pathor laga khamba khan ke dikhabole aru dusra saman khan missa bhogwan khan ke seva kora te chola. Eitu ke bhi anuvad koribo pare “dhorm.” * “dhormik gana khan” aru “dhormik sangeet” sangeet ke koi junto gana korise nohoile cholaise Isor mohima nimite. Eitu ke anuvad koribo “sangeet Yahweh ke seva koribo nimite” nohoile “gana khan junto Isor ke prosonsa kore.” * Kotha “dhormik kaam khan” “dhorm kaam khan” nohoile “niyom khan” ke koi junto ekta purohit kore Isor loija Isor ke seva koribole. Eitu ke bhi niyom ekta adhormik purohit pora kora ke koi ekta missa bhogwan ke seva koribole. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan anuvad koribole “pobitro” halibo “Isor nimite alak rakha” nohoile “Isor logote thaka” nohoile “pura safa” nohoile “ekdom thik paap nathaka” nohoile “paap pora alak kora.” * “pobitro bona” ke bisi bar anuvad korise “pobitro bona” English te. Eitu ke bhi anuavd koribo pare “alak rakha (kunuba jun) Isor mohima nimite.” * Rasta khan anuvad koribole “pobitro nathaka” te hale “pobitro nohoa” nohoile “Isor logot nathaka” nohoile “Isor ke sonman nokora” nohoile “dhormik nohoa.” * Kunuba likha-koa te, “pobitro nathaka” ke anuvad kore “safa nathaka.” (Eitu bhi sabhi: [Pobitro Atma](kt.html#holyspirit), [pobitro bona](kt.html#consecrate), [pobitro bona](kt.html#sanctify), [alak rakha](kt.html#setapart)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 28:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/28/20.md) * [2 Kings 03:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ki/03/01.md) * [Lamentations 04:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/04/01.md) * [Ezekiel 20:18-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/20/18.md) * [Matthew 07:6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/07/06.md) * [Mark 08:38](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/08/38.md) * [Acts 07:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/33.md) * [Acts 11:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/11/07.md) * [Romans 01:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/01/01.md) * [2 Corinthians 12:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/12/03.md) * [Colossians 01:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/21.md) * [1 Thessalonians 03:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/03/11.md) * [1 Thessalonians 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/04/07.md) * [2 Timothy 03:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/03/14.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[01:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/01/16.md)__ Tai (Isor) saath din te ashirbad dise aru __pobitro__ bonaise, kelemane eitu din te tai aram korise tai laga kaam khan pora. * __[09:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/09/12.md)__ “Tumi __pobitro__ moidan te khara korise.” * __[13:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/01.md)__ “Jodi tumi moike manile aru moi laga vacha rakhile, tumi moi laga enam loa hobo, purohit khan laga raijyo, aru ekta __pobitro__ des.” * __[13:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/05.md)__ “Hodai thik rakhibi Bisram din ke __pobitro__ rakhibole.” * __[22:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/22/05.md)__ “Karone bacha to __pobitro__ hobo, Isor laga Putro.” * __[50:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/02.md)__ Amikhan rokhe Jisu wapas ahibole, Isor moikhan ke ekta rasta te thakibo dibo mon ase junto __pobitro__ ase aru junto taike sonman kore. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H430, H2455, H2623, H4676, H4720, H6918, H6922, H6942, H6944, H6948, G37, G38, G39, G40, G41, G42, G462, G1859, G2150, G2412, G2413, G2839, G3741, G3742 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H430, H2455, H2623, H4676, H4720, H6918, H6922, H6942, H6944, H6948, G37, G38, G39, G40, G41, G42, G462, G1859, G2150, G2412, G2413, G2839, G3741, G3742
## poila pora bhabona rakha, poila pora bhabona rakha ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha khan “poila pora bhabona rakha” aru “poila pora bhabona rakha to bhabona kora nohoile bhabona rakhi loa haath agete junto kunuba bostu hobo. * Eitu kotha Isor manuh ke poila pora bhabona rakha anonto jeevon pabole. * Ketiaba kotha “foreordain” cholai, kunto bhi mane bhabona rakhi loa haath agete. ### Anuvad laga salah: * Kotha “poila pora bhabona rakha” ke bhi anuvad koribo pare “agei pora bhabona rakhi loa” nohoile bhabona rakhi loa somoi laga agete. * Kotha “poila pora bhabona rakha” ke anuvad kore “bhabona rakhi loa lamba agete” nohoile “bhabona rakha somoi laga agete” nohoile “bhabona rakhi loa haath agete. * Ekta kotha junto ase “ moikhan ke poila pora bhabona rakha” ke anuvad kore “bhabona rakhi loa lamba agete junto amikhan” nohoile “poila pora bhabona rakhi loa somoi laga agei junto amikhan.” * Likhi rakhibi junto eitu kotha laga anuvad to kotha “agei jana” laga anuvad pora alak hobo lage. (Eitu bhi sabhi: [ ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 02:6-7](other.html#foreordain) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G4309 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G4309
## poisa deya, poisa deya ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “poisa deya” ekta poisa nohoile dusra poisa deya ke koi junto mangei nohoile therai ekta ke charidibole kun ke bondi rakhise. * Ekta kotha nisina, “poisa deya” mane ekta poisa deya nohoile kunuba bostu nijor ke-balidan dikhena kore kunuba ke bachabole kun ke bondi loise, daas korise nohoile bondi rakhise. Eitu motlob “wapas kina” to eki ase “poisa thera” laga motlob logot. * Jisu agya dise tai nijor ke morabole ekta poisa deya te paapi manuh ke taikhan paap ke daas kora pora bachabole. Eitu Isor laga kaam tar manuh ke wapas kina taikhan paap laga therai kena bhi “paap pora bachai deya” matei Bible te. ### Anuvad laga salah: * Kotha “poisa deya” ke bhi anuvad koribo pare “charibole thera” nohoile “ekta daam thera charibole” nohoile “wapas kina.” * Kotha “ekta poisa deya” ke anuvad kore “daam thera (azadi)” nohoile “golti laga thera (manuh ke charibole)” nohoile “bachi thaka therabole bona.” * Kotha “poisa deya” ke anuvad kore “ekta wapas kina” nohoile “ekta golti thera” nohoile “daam thera” (charibole nohoile manuh nohoile mati wapas kina). * Kotha ekta “poisa deya” aru ekta “paap pora bachai deya” eki motlob ase English te hoilebi ketiaba alak te cholai. Dusra basa khan logote eitu bhabona nimite khali ekta kotha hobo pare. * Thik bonabi eitu “maap deya” pora alak anuvad kore. (Eitu bhi sabhi: [maap deya](kt.html#atonement), [poisa thera](kt.html#redeem)) ### Bible te deya laga: * [1 Timothy 02:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/02/05.md) * [Isaiah 43:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/43/02.md) * [Job 06:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/06/21.md) * [Leviticus 19:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/19/20.md) * [Matthew 20:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/20/25.md) * [Psalms 049:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/049/006.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1350, H3724, H6299, H6306, G487, G3083 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1350, H3724, H6299, H6306, G487, G3083
## porikha, porikha, porikha, jui te porikha kora ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “porikha” ekta digdar nohoile bikha jani loa ke koi junto ekta manuh laga taqot aru kumzuri dikhai-deyae kore. * Isor pora manuh ke porikha loi, hoilebi tai taikhan ke paap te digdar nidei. Soitan, hoilebi, manuh ke paap te digdar dei. * Isor ketiaba porikha cholai manuh laga paap ke dikhai dibole. Ekta porikha modot kore ekta manuh ke paap pora ghurai lobole aru Isor laga usorte ahibo korideya. * Sona aru dusra loha khan ke jui pora porikha loise eitu bisaribole keneka safa aru taqot ase taikhan. Eitu to ekta noksa ase keneka Isor bikhai thaka digdari khan cholai tai laga manuh ke porikha lobole. * “porikha te halideya” mane, “kunuba bostu ke chunav deya nohoile kunuba jun eitu kimti ke sabit koribole.” * Likha-koa te Isor ke porikha te halideya, eitu mane taike bonaideya moikhan nimite asorit koribole, tar doya laga faida loa. * Jisu pora Satan ke koise junto eitu golti ase Isor ke porikha te rakhibole. Tai to sob pora mahan, pobitro Isor ase kun sob bostu aru sobjun pora ucha ase. ### Anuvad laga salah: * Kotha “porikha” ke bhi anuvad koribo pare, “chunav” nohoile “digdari khan ke jani loa” nohoile “sabit.” * Rasta khan anuvad koribole “ekta porikha” ke hobo, “ekta chunav” nohoile “ekta digdar jani loa.” * “porikha te halideya” ke anuvad kore “porikha” nohoile “ekta chunav uthai deya” nohoile “joborjosti ekjun nijor ke sabit koribole.” * Isor laga porikha likha-koa te, eitu ke anuvad kore, “Isor ke joborjosti kora tai laga morom sabit koribole.” * Kunuba likha-koa khan te, ketia Isor ekta bostu nohoi, kotha “porikha” mane “digdar.” (Eitu bhi sabhi: [digdar](kt.html#tempt)) ### Bible te deya laga: * [1 John 04:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/04/01.md) * [1 Thessalonians 05:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/05/19.md) * [Acts 15:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/15/10.md) * [Genesis 22:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/22/01.md) * [Isaiah 07:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/07/13.md) * [James 01:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/01/12.md) * [Lamentations 03:40-43](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/03/40.md) * [Malachi 03:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mal/03/10.md) * [Philippians 01:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/01/09.md) * [Psalm 026:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/026/001.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H5713, H5715, H5749, H6030, H8584, G1242, G1263, G1303, G1382, G1957, G3140, G3141, G3142, G3143, G3984, G4303, G4451, G4828, G6020 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5713, H5715, H5749, H6030, H8584, G1242, G1263, G1303, G1957, G3140, G3141, G3142, G3143, G4303, G4828, G6020
## Porjati ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “Porjati” enijun ke koi kun eka Yahudi nohoi. Porjati khan manuh ase kun Jacob laga nata-nati khan nohoi. * Bible te, kotha “sunnot nohoa” ke bhi alankarik pora cholai Porjati khan ke kobole kelemane taikhan bisi taikhan laga mota bacha ke sunnot koranai Israelite khan nisina. * Kelemane Isor pora Yahudi khan ke bassi loise tai laga khas manuh hobole, taikhan bhabise Porjati khan to bahar khan ase kun ketiabi Isor laga manuh nohobo. * Yahudi khan ke bhi “Israelite khan” matei nohoile “Hebrew khan” alak somoi laga kisah te. Taikhan enijun ke koi ekta “Porjati”. * Porjati ke bhi anuvad koribo pare “ekta Yahudi nohoi” nohoile “Yahudi-nohoa” nohoile “eta Israelite nohoi” (Purana Niyom) nohoile “Yahudi-nohoa.” * Niyom te, Yahudi khan Porjati khan logote kha bi nakhabo aru nimilibo, kunto prothom te digdar dise poila laga girja te. (Eitu bhi sabhi: [Israel](kt.html#israel), [Jacob](names.html#jacob), [Yahudi](kt.html#jew)) ### Bible te deya laga: * [Acts 09:13-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/09/13.md) * [Acts 14:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/14/05.md) * [Galatians 02:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/02/15.md) * [Luke 02:32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/02/30.md) * [Matthew 05:47](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/46.md) * [Matthew 06:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/06/05.md) * [Romans 11:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/11/25.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1471, G1482, G1484, G1672 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1471, G1482, G1484, G1672
## Prarthna, prarthna ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “prarthna” aru “prarthna” Isor ke kotha kora ke koi. Eitu kotha to cholai manuh ekta missa bhogwan ke kotha kora ke koi. * Manuh aste pora prarthna koribo pare, Isor ke kotha kora taikhan laga bhabona khan pora, nohoile taikhan jhur pora prarthna koribo pare, Isor ke kotha kora taikhan laga awas pora. Kunaba somoi te prarthna khan to likhe, junto ase ketia David tai laga prarthna khan Geet mala laga kitab te likhise. * Prarthna thakibo pare Isor ke kripa, ekta dukh digdar te modot manga, aru budhi nirnei khan loa te. * Bisi bar manuh pora Isor ke hudise manuh ke bhal koribole kun bimar thakise nohoile kun modot lage thakise dusra rasta khan te. * Manuh bhi Isor ke dhanyabad aru prosonsa kore ketia taikhan taike prarthna kore. * Prarthna to ase Isor logot paap khan shikar kora aru taike huda moikhan ke khyama dibole. * Isor logote kotha kora to kunaba somoi te matei taike logot “mili thaka” moikhan laga atma tai laga atma logot mili jai, amikhan laga mon dukh bhag kora aru tar thaka khusi mana. * Eitu kotha ke anuvad kore “Isor ke kotha kora” nohoile “Isor logote mili thaka.” Eitu kotha laga anuvad to prathna halibo lage junto aste ase. (Eitu bhi sabhi: [missa bhogwan](kt.html#falsegod), [khyama](kt.html#forgive), [prosonsa](other.html#praise)) ### Bible te deya laga: * [1 Thessalonians 03:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/03/08.md) * [Acts 08:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/24.md) * [Acts 14:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/14/23.md) * [Colossians 04:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/04/02.md) * [John 17:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/17/09.md) * [Luke 11:1](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/11/01.md) * [Matthew 05:43-45](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/43.md) * [Matthew 14:22-24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/14/22.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[06:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/06/05.md)__ Isaac pora __prarthna__ korise Rebekah nimite, aru Isor taike judwa khan pora bacha bukhibo dise. * __[13:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/12.md)__ Hoilebi Mosa __prartha__ korise taikhan nimite, aru Isor tai laga __prartha__ ke hunise aru taikhan ke nost koranai. * __[19:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/08.md)__ Tetia Baal laga bhabokti khan __prarthna__ korise Baal ke, “moikhan ke hunibi, “O Baal!” * __[21:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/07.md)__ Purohit khan bhi __prarthna__ korise Isor ke manuh nimite. * __[38:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/11.md)__ Jisu tar laga chela khan ke __prarthna__ koribole koise junto taikhan digdari te nagheribole. * __[43:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/13.md)__ Chela khan baar-baar apostle khan laga shika ke hunise, eki logot thakise, eki logote khaise, aru eki jun logote __prarthna__ korise. * __[49:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/18.md)__ Isor tumike __prarthna__ koribole koise, tai laga kotha puribole, taike seva koribole dusra Christian khan logote, aru dusra khan ke kobole tai ki korise tumi nimite. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H559, H577, H1156, H2470, H3863, H3908, H4994, H6279, H6293, H6419, H6739, H7592, H7878, H7879, H7881, H8034, H8605, G154, G1162, G1189, G1783, G2065, G2171, G2172, G3870, G4335, G4336 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H559, H577, H1156, H2470, H3863, H3908, H4994, H6279, H6293, H6419, H6739, H7592, H7878, H7879, H7881, H8034, H8605, G154, G1162, G1189, G1783, G2065, G2171, G2172, G3870, G4335, G4336
## Probhu bhoj ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “Probhu bhoj” to apostle Paul pora cholaise Nistar purbb ke kobole junto Jisu tar chela khan logote khaise taike Yahudi laga solawta khan pora bondi loa rati te. * Eitu purbb te, Jisu Nistar laga roti ke tukra te bangaise aru eitu ke tai laga gao koise, kunto ke maribo aru morai dibo. * Tai draikha ross laga cup ke tar laga khoon koise, kunto ke ulai dibo tai mora ekta balidan paap nimite. * Jisu hukum dise junto bisi bar tai laga picha kora khan eitu purbb eki logote bhag korise, taikhan tar laga mora aru jee utha laga bhabona koribo lage. * Tai laga chithi Corinthian khan ke, apostle Paul bhi Probhu bhoj bonaise ekta hodai laga shika Jisu laga biswasi khan nimite. * Girja khan agi bisi bar cholai kotha “mili thaka” ke Probhu bhoj ke kobole. Kotha “Hekh Bhoj” bhi ketiaba cholai. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke bhi anuvad koribo pare “Probhu nistar” nohoile “moikhan Probhu Jisu laga nistar” nohoile “purbb Probhu Jisu laga bhabona te.” (Eitu bhi sabhi: [Nistar](kt.html#passover)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 11:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/11/20.md) * [1 Corinthians 11:25-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/11/25.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G1173, G2960 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G1173, G2960
## Probhu laga din, Yahweh laga din ### Deya laga: Purana Niyom kotha “Yahweh laga din” cholai ekta alak somoi (s) ke kobole ketia Isor manuh ke saza dibo taikhan paap nimite. * Notun Niyom kotha “Probhu laga din” din nohoile somoi ke koi ketia Probhu Jisu wapas ahibo manuh ke hekh laga somoi te bichar koribole. * Eitu hekh, ahi thaka somoi laga bichar aru jee utha bhi ketiaba “hekh din” ke koi. Eitu bar suru hobo ketia Probhu Jisu wapas ahibo paapi khan ke bichar koribole aru hodai nimite tai laga raj bonabo. * Kotha “din” eitu kotha khan te ketiaba ekta din ke koi nohoile eitu ekta “somoi” nohoile “samaroh” ke koi junto ekta din pora bhi lamba ase. * Ketiaba saza to “Isor laga ghusa ulaideya” ke koi” taikhan ke kun biswas nokore. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, dusra rasta khan anuvad koribole “Yahweh laga din” te halideya “Yahweh laga somoi” nohoile “somoi ketia Yahweh tai laga dusman khan ke saza dibo” noohoile “Yahweh ghusa hoa somoi.” * Dusra rasta khan anuvad koribole “Probhu laga din” te halideya “Probhu bichar laga somoi” nohoile “somoi ketia Probhu Jisu wapas ahibo manuh ke bichar koribole.” (Eitu bhi sabhi: [din](other.html#biblicaltimeday), [bichar din](kt.html#judgmentday), [Probhu](kt.html#lord), [jee utha](kt.html#resurrection), [Yahweh](kt.html#yahweh)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 05:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/05/03.md) * [1 Thessalonians 05:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/05/01.md) * [2 Peter 03:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/03/10.md) * [2 Thessalonians 02:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2th/02/01.md) * [Acts 02:20-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/20.md) * [Philippians 01:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/01/09.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3068, H3117, G2250, G2962 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3068, H3117, G2250, G2962
## Probhu Yahweh, Yahweh Isor ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Puran Niyom te, “Probhu Yahweh” ke baar-baar cholaise ekjun hosa Isor ke kobole. * Kotha “Probhu” to ekta pobitro hekh naam ase aru “Yahweh” to Isor laga nijor naam ase. * “Yahweh” to bisi bar milaise kotha “Isor” ke “Yahweh Isor” bonabole. ### Anuvad laga salah: * Jodi kunuba “Yahweh” laga roop ke cholai Isor laga nijor naam ke anuvad koribole, kotha khan “Probhu Yahweh aru “Yahweh Isor” ke tant pora anuvad korise. Aru bhabona koribi keneka kotha “Probhu” ke anuvad korise dusra likha-koa khan te ketia Isor ke koi. * Kunaba basa khan hekh naam ke hale naam hali deya pachote aru eitu “Probhu Yahweh” ke anuvad koribo. Bhabna koribi ki prakrti ase pariyojana laga basa te: eitu hekh naam “Probhu” to “Yahweh” laga age nohoile pachote ahibo lage? * “Isor Yahweh” ke bhi dibole pare “Isor kun Yahweh matei” nohoile “Isor kun thaka ekjun ase” nohoile “Ami, kun Isor ase.” * Jodi anuvad picha kore deya laga niyom “Yahweh” ke “Probhu” nohoile “PROBHU”, kotha “Probhu Yahweh” ke anuvad kore “Probhu Isor” nohoile “Isor kun Probhu ase.” Dusra pari thaka anuvad khan hobo pare, “Shika manuh PROBHU” nohoile “Isor PROBHU.” * Kotha “Probhu Yahweh” ke _nidibo lage_ “Probhu PROBHU” kelemane pura khan chithi laga naap ke alak dikhibo naparibo junto niyom pora cholaise eitu duita kotha khan ke alak koribole aru bisi alak dekhibole. (Anuvad laga salah: [Keneka naam ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [Isor](kt.html#god), [Probhu](kt.html#lord), [Probhu](kt.html#lord), [Yahweh](kt.html#yahweh)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 04:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/04/03.md) * [2 Samuel 07:21-23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/07/21.md) * [Deuteronomy 03:23-25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/03/23.md) * [Ezekiel 39:25-27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/39/25.md) * [Ezekiel 45:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/45/18.md) * [Jeremiah 44:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/44/26.md) * [Judges 06:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/06/22.md) * [Micah 01:2-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/01/02.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H136, H430, H3068, G2316, G2962 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H136, H430, H3068, G2316, G2962
## Probhu, Probhu, shika manuh, sir ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “Probhu” kunuba jun ke koi kun logot milak hoa laga nohoile adhikar ase manuh uporte. * Eitu kotha ketiaba anuvad kore “shika manuh” ketia Jisu ke jonani kore nohoile ketia kunuba jun ke koi kun daas khan laga malik ase. * Kunuba English laga ang khan anuvad kore eitu “sir” ke likha-koa khan te kote kunuba jun kunuba jun ucha naam thaka ke norom pora jonani kori ase. Ketia “Probhu” ke dangor kore, eitu ekta hekh naam ase junto Isor ke koi. (Likhibi, hoilebi, junto ketia eitu ekta kunuba jun ke jonani kora laga roop te cholai nohoile eitu ulai ekta suru hoa laga kotha te eitu ke dangor koribo pare aru “sir” nohoile “shika manuh” laga motlob thakibo.”) * Purana Niyom te, eitu kotha ke bhi cholai bayan te junto ase “Probhu Isor sobse mahan” nohoile “Probhu Yahweh” nohoile “Yahweh moikhan laga Probhu.” * Notun Niyom te, apostle khan eitu kotha ke cholai bayan khan te junto ase “Probhu Jisu” aru “Probhu Jisu Krista,” kunto jonai deya junto Jisu hai Isor ase. * Kotha “Probhu” Notun Niyom te bhi ekla cholai ekta sida deya laga Isor ke, koa laga te Purana Niyom pora. Udahran, Purana Niyom laga kitab logot ase “Ashirbad tai ase kun Yahweh laga naam te ahai” aru Notun Niyom kitab logot ase “Ashirbad tai ase kun Probhu laga naam te ahai.” * ULT aru UST te, hekh naam “Probhu” khali cholai anuvad koribole hosa Hebrew aru Yonani kotha khan junto mane “Probhu.” Eitu ketiabi nocholai Isor laga naam (Yahweh) ekta anuvad nisina, junto bisi anuvad khan te korise. * Kunuba basa khan te “Probhu” “Shika manuh” nohoile “Shasak” nohoile kunuba dusra kotha jutno malik hoa laga ke jonai dei nohoile dangor raj. * Thik likha-koa khan te, bisi anuvad khan eitu kotha laga prothom chithi ke dangor kore pura khan ke safa bonabole junto eitu hekh naam ase Isor ke koa to. * Notun Niyom te jagah nimite kote tate ekta koa laga ase Purana Niyom pora, kotha “Probhu Isor” ke cholai eitu ke safa bonabole junto eitu Isor ke deya laga ase. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke anuvad kore “shasak” laga eki te ketia eitu ekta manuh ke koi kun daas khan laga malik ase. Eitu ke bhi cholai ekta noukor pora manuh ke jonani koribole tai kaam khan kora nimite. * Ketia eitu Jisu ke koi, jodi likha-koa dikhai junto kotha koa manuh taike dikhe ekta dhorm shika manuh nisina, eitu ke anuvad kore ekta aadar laga jonani ekta dhorm shika manuh nimite, junto ase “shika manuh.” * Jodi manuh pora Jisu ke jonani kora taike najanele, “Probhu” ke anuvad koribo pare ekta aadar jonani laga roop te junto ase “sir.” Eitu anuvad bhi cholabo dusra likha-koa khan nimite kunto te ekta norom pora jonani koribo ekta manuh ke ki matei. * Ketia Isor ke koi Isor Pitri nohoile Jisu, eitu kotha ke bhabona rakhe ekta hekh naam, “Probhu” likha ke (dangor) kore English te. (Eitu bhi sabhi: [Isor](kt.html#god), [Jisu](kt.html#jesus), [shasak](other.html#ruler), [Yahweh](kt.html#yahweh)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 39:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/39/01.md) * [Joshua 03:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/03/09.md) * [Psalms 086:15-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/086/015.md) * [Jeremiah 27:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/27/01.md) * [Lamentations 02:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/02/01.md) * [Ezekiel 18:29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/18/29.md) * [Daniel 09:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/09/09.md) * [Daniel 09:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/09/17.md) * [Malachi 03:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mal/03/01.md) * [Matthew 07:21-23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/07/21.md) * [Luke 01:30-33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/01/30.md) * [Luke 16:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/16/13.md) * [Romans 06:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/06/22.md) * [Ephesians 06:9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/06/09.md) * [Philippians 02:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/09.md) * [Colossians 03:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/22.md) * [Hebrews 12:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/12/14.md) * [James 02:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/01.md) * [1 Peter 01:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/01/03.md) * [Jude 01:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jud/01/05.md) * [Revelation 15:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/15/03.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[25:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/05.md)__ Hoilebi Jisu pora Soitan ke jowab dise Shastro khan pora koi kena. Tai koise, “Isor kotha te, tai tar manuh ke hukum khan dise, ‘ __Probhu__ tumar Isor ke porikha nolobi.’” * __[25:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/07.md)__ Jisu jowab dise, “moi pora dhur jabi, Soitan! Isor laga kotha te tai pora tar manuh ke koise, ‘Khali _Probhu tumar Isor ke hai seva koribi aru taike hai seva koribi.’” * __[26:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/03.md)__ Eitu __Probhu__ modot kora laga sal ase. * __[27:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/27/02.md)__ Niyom jana pora jowab dise junto Isor laga niyom khan koise, “ __Probhu__ tumar Isor ke morom koribi tumi laga pura mon, atma, taqot, aru dimak pora.” * __[31:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/31/05.md)__ Tetia Peter pora Jisu ke koise, “_Shika manuh_, jodi tumi ase, moike hukum deya tumar logote pani te ahibole” * __[43:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/09.md)__ “Hoilebi kunuba nimite jana junto Isor pora Jisu ke __Probhu__ aru Messiah hobole dise!” * __[47:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/03.md)__ Eitu bhoot laga mane tai ahi thaka ke koise manuh nimite, tai bisi poisa bonaise tai laga _shika manuh_ nimite ekta jyotishi kora nisina. * __[47:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/11.md)__ Paul jowab dise, “Jisu ke Biswas koribi, _Shika manuh_, aru tumi aru tumar laga khandan bachibo.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H113, H136, H1167, H1376, H4756, H7980, H8323, G203, G634, G962, G1203, G2962 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H113, H136, H1167, H1376, H4756, H7980, H8323, G203, G634, G962, G1203, G2962
## Prodhan purohit, prothom purohit khan ### Lamba kotha te bojai deya: “Prodhan purohit” ekta khas purohit ke koi kun ke niyukt korise ek sal seva koribole sob dusra Israelite purohit khan laga solawta hoi kena. Notun Niyom laga somoi te, kunaba dusra purohit khan ke bhi bisi lagi thaka Yahudi dhorm laga solawta mane, dusra purohit khan aru manuh uporte adhikar. Eitu khan to porom purohit ase. * Prodhan purohit logot khas zimabari khan ase. Tai hae ekta ase kun ke agya dei sobse pobitro tambu nohoile girja te jabole ekta khas balidan dibole ek sal te. * Israelite khan logote bisi purohit khan ase, hoilebi somoi te khali ekta prodhan purohit hae. * Prodhan purohit chari deya pachote, taikhan hekh naam to rakhe, kunuba adhikar khan laga zimabari khan logot. Udahran, Annas ke bhi prodhan purohit koi Caiaphas aru dusra khan laga purohit te. * Porom purohit khan zimabar thakise sob lagi thaka laga girja te seva kori thaka te. Taikhan bhi poisa ke sa laga thakise junto girja te di thake. * Porom purohit khan to prodhan aru mamuli purohit khan pora hokut thakise. Khali prodhan purohit hae bisi adhikar ase. * Porom purohit khan to kunuba Jisu’ laga dusman thakise aru taikhan taqot pora Roman laga solawta khan ke taike bondi aru morabo dise. ### Anuvad laga salah: * “Prodhan purohit” ke anuvad koribo pare “mahan purohit” nohoile “sobse ucha purohit.” * “Porom purohit khan” ke anuvad koribo pare “ Maha purohit khan” nohoile “loi ja purohit khan” nohoile “raj kora purohit khan.” (Eitu bhi sabhi: [Annas](names.html#annas), [Caiaphas](names.html#caiaphas), [purohit](INVALID other/chiefpriests), [girja](kt.html#priest)) ### Bible te deya laga: * [Acts 05:27](kt.html#temple) * [Acts 07:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/05/26.md) * [Acts 09:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/01.md) * [Exodus 30:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/09/01.md) * [Hebrews 06:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/30/10.md) * [Leviticus 16:32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/06/19.md) * [Luke 03:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/16/32.md) * [Mark 02:25-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/03/01.md) * [Matthew 26:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/02/25.md) * [Matthew 26:51-54](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/03.md) ### Udahran Bible laga kisah pora * __[13:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/26/51.md)__ Kunubi kamra te ghusibole naparibo curtain phale khali_prodhan purohit_hae, kelemane Isor tate thake. * __[21:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/08.md)__ Masiha kun ahibo ekdom bhal_prodhan purohit_hobo kun tai nijor ke ekdom bhal balidan Isor ke dibo. * __[38:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/07.md)__ Yahudi laga solawta khan, _prodhan purohit_pora loi ja, Judas ke tis chandi khan dise Jisu ke thokabole. * __[39:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/03.md)__ Siphai khan pora Jisu ke loi jaise_prodhan purohit_laga ghor te _prodhan purohit_ taike hudibo nimite. * __[39:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/01.md)__ Hekh te _prodhan purohit_ sida saise Jisu ke aru koise, “amikhan ke kobi, tumi Messiah ase, jinda Isor laga Putro?” * __[44:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/03.md)__ Dusra din te, Yahudi laga solawta khan Peter aru John ke _prodhan purohit_ aru dusra dhorm laga solawta khan logot anise. * __[45:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/44/07.md)__ Karone dhorm laga solawta khan Stephen ke bondi bonaise aru taike _prodhan purohit_ aru dusra Yahudi khan laga solawta khan logot anise, kote bisi missa gawahi khan Stephen laga missa koise. * __[46:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/45/02.md)__ Prodhan purohit_ pora Saul ke agya dise Damascus laga nogor te jai kena tate Christian khan ke bondi lobole aru taikhan wapas Jerusalem te anibole. * __[48:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/01.md)__ Jisu to Mahan _prodhan purohit_ase. Dusra purohit khan, tai nijor ke khali balidan dise junto prithivi manuh laga paap to loi jabole. Jisu to bhal _prodhan purohit_ thakise kelemane tai sob paap laga saza loise junto ekjun bhi kora. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H7218, H1419, H3548, G748, G749 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H7218, H1419, H3548, G748, G749
## pura hoa, pura hoa, loija ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “pura hoa” mane kotom hoa nohoile kunaba bostu korideya junto bhabona thakise. * Ketia ekta bhabokti pura hoa, eitu mane junto Isor pora hobole dise ki hobole sai rakhise bhabokti te. * Jodi ekta manuh ekta kosom nohoile ekta vacha pura koridei, eitu mane junto tai korise ki tai kosom dise koribole. * Ekta zimmedari pura korideya mane ekta kaam kora junto dise nohoile lage. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “pura hoa” ke anuvad kore “hoija” nohoile “kotom hoa” nohoile “hobole deya” nohoile “mana” nohoile “kora.” * Kotha “pura hoija” ke bhi anuvad kore “hosa hoise” nohoile “hoija” nohoile “jagah loa.” * “pura hoa” ke anuvad kora rasta khan, “tumar laga sevkai pura koribi,” thakibo pare “kotom hoa” nohoile “kora” nohoile “shikha” nohoile “dusra manuh ke seva kora Isor tumike koribole matia.” (Eitu bhi sabhi: [bhabokti](kt.html#prophet), [Krista](kt.html#christ), [sevak](kt.html#minister), [matia](kt.html#call)) ### Bible te deya laga: * [1 Kings 02:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/02/26.md) * [Acts 03:17-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/17.md) * [Leviticus 22:17-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/22/17.md) * [Luke 04:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/04/20.md) * [Matthew 01:22-23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/01/22.md) * [Matthew 05:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/17.md) * [Psalms 116:12-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/116/012.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[24:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/24/04.md)__ John_pura koridise_ ki bhabobanir pora koise, “Sabi ami pora moi laga doot ke tumar logot pothaise, kun tumi laga rasta taiyar koribo.” * __[40:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/03.md)__ Siphai khan joma korise Jisu’ kapra laga. Ketia taikhan eitu korise, taikhan ekta bhabokti _pura koridise_ junto koise, “Taikhan moi laga kapra khan taikhan majote bhag rakhibo, aru moi laga kapra nimite jua kelibo” * __[42:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/07.md)__ Jisu koise, “Ami tumar ke koise junto sob bostu moi laga Isor kotha te likha to _pura hobo lage_.” * __[43:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/05.md)__ “Eitu _pura koridei_ bhabobanir Joel pora bhabokti kora kunto Isor koise, ‘Hekh din khan te, Ami moi laga atma halidibo.” * __[43:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/43/07.md)__ “Eitu bhabokti _pura kore_ kunto koise, ‘Tumi laga Pobitro ekjun ke tumi moidam te puchibo nidibo.” * __[44:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/44/05.md)__ “Tumi naboji lebi ki tumi korise, Isor tumar laga kaam kora cholabo bhabokti khan _pura hobole_ junto Messiah dukh pabo aru moribo.” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1214, H5487, G1096, G4138 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1214, H5487, G1096, G4138
## purohit, purohit ### Lamba kotha te bojai deya: Bible te, ekta purohit to kunabajun ase kun ke bassi loise Isor logot balidan dibole Isor laga manuh pora. “purohit” to adhikari laga jagah nohoile ekta purohit hoa laga te. * Purana Niyom te, Isor pora Aaron aru tai laga nata-nati khan ke bassi loise Israel manuh laga purohit khan hobole. * “purohit” to ekta thik aru ekta zimmedari thakise junto ke namai dise Baba pora chokra phale Levite laga jati te. * Israelite laga purohit khan logot manuh laga balidan khan Isor ke deya laga zimmedari thakise, aru dusra kaam khan girja te. * Purohit khan bhi Isor logot hodai prarthna khan dei tar manuh laga aru dusra dhorm khan kore. * Purohit khan manuh ke niyom laga ashirbad koi aru taikhan ke Isor laga niyom shikaise. * Jisu’ laga somoite, tate alak purohit khan thakise, porom purohit aru prodhan purohit bhi. * Jisu to moikhan laga “mahan prodhan purohit” ase kun moikhan nimite roikhya kore Isor thaka te. Tai tar nijor ke paap laga maha balidan dei. Eitu mane junto manuh purohit khan pora balidan khan deya to nalagei. * Notun Niyom te, sob Jisu laga biswasi ke ekta “purohit” matei kun Isor logot prarthna te sida ahei tai nijor aru dusra manuh nimite roikhya koribole. * Poila somoi te, tate bhi adhormik purohit thakise kun daan khan missa bhogwan khan ke di thake junto Baal. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa laga uporte, kotha “purohit’ ke anuvad kore “balidan manuh” nohoile “Isor laga samjuta” nohoile “samjuta laga balidan” nohoile “ manuh Isor pora niyukt kora taike dikhabole.” * “purohit” laga anuvad to “samjuta kora manuh” laga anuvad pora alak hobo lage. * Kunaba anuvad khan to hodai kunaba bostu nisina kobo jeneka “Israelite laga Purohit” nohoile “Yahudi laga purohit” nohoile “Yahweh laga purohit” nohoile “Baal laga purohit” eitu safa bonabole junto eitu to ekta agi khali-din laga purohit nisina nohoi. * Kotha “purohit” ke anuvad kora to alak hobo lage kotha “porom purohit” aru “prodhan purohit” aru “Levite” aru “bhabokti” pora. (Eitu bhi sabhi: [Aaron](names.html#aaron), [porom purohit khan](other.html#chiefpriests), [prodhan purohit](kt.html#highpriest), [samjuta kora manuh](other.html#mediator), [balidan](other.html#sacrifice)) ### Bible te deya laga: * [2 Chronicles 06:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ch/06/40.md) * [Genesis 14:17-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/14/17.md) * [Genesis 47:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/47/20.md) * [John 01:19-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/19.md) * [Luke 10:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/10/31.md) * [Mark 01:44](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/43.md) * [Mark 02:25-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/02/25.md) * [Matthew 08:4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/08/04.md) * [Matthew 12:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/03.md) * [Micah 03:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/03/09.md) * [Nehemiah 10:28-29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/10/28.md) * [Nehemiah 10:34-36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/10/34.md) * [Revelation 01:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/01/04.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/07.md)__ “Melchizedek, Isor porom prodhan laga __purohit__ ” * __[13:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/09.md)__ Ekjun kun Isor laga niyom ke namane eta janwar bedi anibi mili thaka laga tambu te Isor ke ekta balidan karone. Ekta __purohit__ to janwar ke morabo aru bedi te jolai dibo. Janwar laga khoon kunto ke balidan dise manuh laga paap ke bon koribole aru eitu manuh ke Isor logot safa bonabole. Isor pora Mosa’ laga bhai, Aaron, aru Aaron laga nata-nati khan ke bassi loise tai laga __purohit__ khan hobole. * __[19:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/07.md)__ Karone Baal laga _purohit khan_ ekta balidan taiyar korise hoilebi jui ke jola nai. * __[21:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/07.md)__ Eta Israelite laga __purohit__ to kunabajun ase kun Isor ke balidan khan dei manuh laga ekta taikhan laga paap ke saideya manuh. _Purohit khan_ bhi prarthna Isor ke prarthna korise manuh nimite. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: : H3547, H3548, H3549, H3550, G748, G749, G2405, G2406, G2407, G2409, G2420 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3547, H3548, H3549, H3550, G748, G749, G2405, G2406, G2407, G2409, G2420
## putani, putani ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “putani” mane kunaba bostu nohoile kunaba jun nimite putani pora kotha koa. Bisi bar eitu mane ekjun nijor nimite koa. * Kunaba jun kun “putani” tai nijor nimite putani pora kotha koi. * Isor pora Isralite khan ke dhomkaise taikhan laga murti loi kena “putani” kora nimite. Taikhan putani pora missa bhogwan khan ke seva korise hosa Isor laga bodli. * Bible bhi manuh putani kora laga kotha koi bostu khan te taikhan laga dhun dolot, taikhan laga taqot, taikhan laga phol laga moidan khan, aru taikhan laga niyom khan. Eitu mane taikhan eitu bostu khan nimite putani kora aru hosa mananai junto Isor to ekta ase kun eitu bostu khan dise. * Isor Israelite khan ke koise “putani” koribi nohoile putani hobi taikhan taike jane. * Apostle Paul bhi kotha korise Isor ke putani kora laga, kunto mane bhal laga aru Isor ke dhanyabad deya taikhan nimite sob kora te. ### Anuvad laga salah: * Dusra rasta khan “putani” ke anuvad kora to ase “putani kotha koa” nohoile “putani pora kotha koa” nohoile “putani thaka.” * Kotha “putani” ke anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “putani kotha pora bhorta” nohoile “putani” nohoile “ekjun nijor nimite putani kotha koa.” * Putani laga likha-koa te nohoile Isor laga jana, eitu ke anuvad kore “putani loa” nohoile “uthi ja” nohoile “bisi bhal laga” nohoile “Isor ke dhanyabad deya.” * Kunaba basa khan te “putani” nimite duita kotha khan ase: ekta junto beya ase, putani laga motlob pora, aru dusra junto bhal ase, putani loa laga motlob ekjun laga kaam, khandan, nohoile des te. ### Anuvad laga salah: (Eitu bhi sabhi: [putani](other.html#proud)) ### Bible te deya laga: * [1 Kings 20:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/20/11.md) * [2 Timothy 03:1-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/03/01.md) * [James 03:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/03/13.md) * [James 04:15-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/04/15.md) * [Psalms 044:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/044/007.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1984, H3235, H6286, G212, G213, G1740, G2620, G2744, G2745, G2746, G3166 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1984, H3235, H6286, G212, G213, G2620, G2744, G2745, G2746, G3166
## Rabbi ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “Rabbi” mane “moi laga shika manuh” nohoile “moi laga shika manuh.” * Eitu to ekta hekh naam laga aadar thakise junto ke cholai ekta manuh ke jonai dibole kun ekta Yahudi shika manuh thakise, Isor niyom khan laga shika manuh. * John Baptisma aru Jisu ke kunaba somoi te “Rabbi” matei taikhan laga chela pora. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke anuvad kora rasta khan ase “Moi laga Shika manuh” nohoile “Moi laga Shika manuh” nohoile “Mani thaka Shika manuh” nohoile “Dhormik Shika manuh.” Kunaba basa khan ekta salam jona ke eneka dangor kore, ketia dusra nokore. * Pariyojana laga basa ke bhi ekta khas rasta ase junto shika manuh khan ke jonani kore. * Thik koribi eitu kotha laga anuvad to nidikhai junto Jisu to ekta School laga shika manuh thakise. * Bhabona rakhibi keneka “Rabbi” ke anuvad korise ekta Bible laga anuvad kora te ekta eki basa nohoile ekta rashtreya basa te. Sabhi: [Keneka najana khan ke Anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [shika manuh](other.html#teacher)) ### Bible te deya laga: * [John 01:49-51](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/01/49.md) * [John 06:24-25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/06/24.md) * [Mark 14:43-46](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/14/43.md) * [Matthew 23:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/23/08.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G4461 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G4461
## raj koribole adhikar ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “raj koribole adhikar” hokti, hukum te rakha, nohoile manuh uporte adhikar, janwar, nohoile mati ke koi. * Jisu Krista ke koise raj koribole adhikar ase sob prithibi te, bhabobanir, purohit, aru raja. * Soitan laga raj koribole adhikar ke haraidise hodai nimite Jisu Krista krus te mori kena. * Bona te, Isor pora koise junto logot raj adhikar ase mas, chiriya khan, aru sob janwar prithibi uporte. ### Anuvad laga salah * Likha-koa uporte, dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole hale “adhikar” nohoile “hokti” nohoile “hukum te rakha.” * Kotha “raj koribole adhikar thaka” ke anuvad kore “raj kora” nohoile “sai rakha.” (Eitu bhi sabhi: [adhikar](kt.html#authority), [hokti](kt.html#power)) ### Bible te deya laga: * [1 Peter 05:10-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/05/10.md) * [Colossians 01:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/01/13.md) * [Jude 01:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jud/01/24.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1166, H4474, H4475, H4896, H4910, H4915, H7287, H7300, H7980, H7985, G2634, G2904, G2961, G2963 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1166, H4474, H4475, H4896, H4910, H4915, H7287, H7300, H7980, H7985, G2634, G2904, G2961, G2963
## Sadducee ### Lamba kotha te bojai deya: Sadducees khan to ekta Yahudi purohit laga rajneethik bhir Jisu krista laga somoi te. Taikhan Roman raj kora laga ke modot dise aru jee utha laga ke biswas nokore. * Bisi Sadducees khan dhun dolot, ucha Yahudi thakise kun logot hokut solawta thakise junto ase porom purohit aru prodhan purohit. * Sadducees khan laga kaam khan to girja ke sai thaka aru kaam khan junto ase balidan daan deya. * Sadducees khan aru Pharisees khan Roman laga solawta khan ke taqot pora koise Jisu te krus te halibole. * Jisu duita dhorm bhir khan logot virodh koise kelemane taikhan laga chalak khan aru kopoti hoa nimite. (Eitu bhi sabhi: [porom purohit](other.html#chiefpriests), [sabha](other.html#council), [prodhan purohit](kt.html#highpriest), [kopoti](kt.html#hypocrite), [Yahudi solawta khan](other.html#jewishleaders), [Pharisee](kt.html#pharisee), [purohit](kt.html#priest)) ### Bible te deya laga: * [Acts 04:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/01.md) * [Acts 05:17-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/05/17.md) * [Luke 20:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/20/27.md) * [Matthew 03:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/03/07.md) * [Matthew 16:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/16/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G4523 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G4523
## safa manuh ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “safa manuh” ke thik mane “pobitro ekjun” aru Jisu ke biswas khan koi. * Pachote girja laga kisah te, ekta manuh tai laga bhal kaam khan nimite jana ke hekh naam dei “safa manuh,” hoilebi junto nohoi keneka eitu kotha cholaise Notun Niyom laga somoi te. * Jisu laga biswasi khan safa manuh nohoile pobitro ekjun ase, eitu karne nohoi kelemane taikhan ki korise, hoilebi kelemane taikhan laga biswas yogyo Jisu Krista laga kaam bachai kena rakha nimite. Tai hai khali ekjun ase kun taikhan ke pobitro bonai. ### Anuvad laga salah * Rasta khan anuvad koribole “safa manuh khan” te hale “pobitro ekjun” nohoile “pobitro manuh” nohoile “Jisu laga pobitro biswasi khan” nohoile “ekjun ke alak rakha.” * Chinta koribi ekta kotha cholabole junto Christian bhir laga khali ekjun manuh ke koi. (Eitu bhi sabhi: [pobitro](kt.html#holy)) ### Bible te deya laga: * [1 Timothy 05:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/05/09.md) * [2 Corinthians 09:12-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/09/12.md) * [Revelation 16:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/16/04.md) * [Revelation 20:9-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/20/09.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2623, H6918, H6922, G40 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2623, H6918, H6922, G40
## safa, safa, safa thaka ### Lamba kotha te bojai deya: “safa” hoa mane eku ninda nathaka nohoile eku milai kena nathaka junto tate nathakibo lage. Kunaba bostu safa koribole aru kiba hatabole junto beya aru letra kore. * Purana Niyom laga niyom te bhabna rakhi kena, “ safa” aru “safa thaka” bostu khan pora safa kora ke koi junto eta saman nohoile ekta manuh ke safa nathaka bonai, junto ase bimar, gao beya hoa, nohoile bacha jonom. * Purana Niyom te bhi niyom thake manuh ke koi keneka paap pora safa hobole, eta janwar ke balidan dikhena. Eitu to eneka thakise aru balidan khan to ako aru ako koribo lage. * Notun Niyom te, bisi bar safa hoa to paap pora safa hoa ke koi. * Khali ekta rasta junto manuh pura aru hodai nimite paap pora safa hoa to mon ghuri loa aru Isor laga khyama paija pora ase, Jisu ke biswas kora aru tai laga balidan ke. ### Anuvad laga salah: * Kotha “safa” ke anuvad kore “safa bona” nohoile “safa” nohoile “sob beya pora safa kora” nohoile “sob paap pora ulaija. * Ekta kotha junto ase “ketia taikhan laga safa thaka laga somoi kotom hoise” ke anuvad kore “ketia taikhan nijor ke safa korise din khan rokhikena. * Kotha “paap khan nimite safa anideya” ke anuvad kore “manuh nimite ekta rasta deya taikhan laga paap pora pura safa korideya.” * Dusra rasta khan “safa thaka” ke anuvad koribole ase “safa kora” nohoile “atma dhula” nohoile “niyom pora safa hoija.” (Eitu bhi sabhi: [bhal bonai deya](kt.html#atonement), [safa](kt.html#clean), [atma](kt.html#spirit)) ### Bible te deya laga: * [1 Timothy 01:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/01/05.md) * [Exodus 31:6-9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/31/06.md) * [Hebrews 09:13-15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/09/13.md) * [James 04:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/04/08.md) * [Luke 02:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/02/22.md) * [Revelation 14:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/14/03.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1249, H1252, H1253, H1305, H1865, H2134, H2135, H2141, H2212, H2398, H2403, H2561, H2889, H2890, H2891, H2892, H2893, H3795, H3800, H4795, H5343, H5462, H6337, H6884, H6942, H8562, G48, G49, G53, G54, G1506, G2511, G2512, G2513, G2514 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1249, H1252, H1253, H1305, H1865, H2134, H2135, H2141, H2212, H2398, H2403, H2561, H2889, H2890, H2891, H2892, H2893, H3795, H3800, H4795, H5343, H5462, H6337, H6884, H6942, H8562, G48, G49, G53, G54, G1506, G2511, G2512, G2513, G2514
## safa, safa, safa, safa, dula, dula, safa nathaka ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “safa” thik mane eku letra nohoa nohoile dagi. Bible te, eitu bisi bar alankarik te cholaise mane, “safa,” “pobitro,” nohoile “paap pora azad.” * “Safa” to kunuba bostu “safa” bona laga jai thaka ase. Eitu ke bhi anuvad koribo pare “dula” nohoile “safa.” * Purana Niyom te, Isor pora Israelite khan ke koise kunto janwar khan tai pora niyom nimite “safa” rakhise aru kunto ekta “safa nathaka” ase. Khali safa janwar khan ke agya dise kha te cholabole nohoile balidan nimite. Eitu likha-koa te, kotha “safa” mane junto janwar to Isor karne thik thakise ekta balidan nimite. * Ekta manuh kun logote kunuba chamra laga bimari ase safa nathaka hobo bhal nohoa tok. Salah khan chamra ke safa koribole hukum manibo lage junto manuh ke ako “safa” jonai dibole. * Ketiaba “safa” alankarik te cholai niyom pora safa ke kobole. Bible te, kotha “safa nathaka” alankarik te cholai bostu khan ke kobole junto Isor jonai dise thik nohobole tai manuh chobole, khabole, nohoile balidan dibole. * Isor pora Israelite khan ke dise sala khna kunto janwar khan “safa” ase aru kunto ekta “safa nohoi.” Safa nathaka janwar khan ke agya deyanai kha nohoile balidan te cholabole. * Manuh kunuba chamra bimari thaka ke “safa nathaka” koise jetia taikhan laga bhal nohoa tok. * Jodi Israelite khan kunuba bostu “safa nathaka” choile, taikhan nijor safa nathaka bhabona koribo ekta kunuba somoi nimite. * Isor laga hukum mani thaka nochobole nohoile safa nathaka bostu nakhabole Israelite khan ke Isor laga kaam pora alak rakhibo. * Eitu sorir aru niyom safa nathaka ke bhi niyom safa nathaka laga chinha ase. * Dusra alankarik bhabona te, eta “safa nathaka atma” eta beya atma ke koi. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke anuvad kore mamuli kotha “safa” nohoile “safa” nimite (letra nohoa laga bhabona te). * Dusra rasta khan anuvad koribole eitu ase, “niyom te safa” nohoile “Isor logot thik.” * “Safa” ke anuvad kore “dhula” nohoile “safa.” * Thik bonabi junto kotha chola “safa” aru “safa” nimite ke bhi ekta alankarik bhabona te bojibo pare. * Kotha “safa nathaka” ke bhi anuvad kore “safa nohoa” nohoile “Isor laga suku te thik nohoa” nohoile “sorir te safa nathaka.” Nohoile “beya bonai deya.” * Ketia ekta bhoot ke eta safa nathaka atma koi, “safa nathaka” ke anuvad kore “beya” nohoile “beya bonaideya.” * Eitu kotha laga anuvad to atma te safa nathaka ke agya dei. Eitu paribo lage eni bostu ke kobole junto Isor pora jonaise thik nohoa chubole, kha te, nohoile balidan nimite. (Eitu bhi sabhi: [beya korideya](other.html#defile), [bhoot](kt.html#demon), [pobitro](kt.html#holy), [balidan](other.html#sacrifice)) ### Bible te deya: * [Genesis 07:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/07/01.md) * [Genesis 07:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/07/08.md) * [Deuteronomy 12:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/12/15.md) * [Psalms 051:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/051/007.md) * [Proverbs 20:30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/20/29.md) * [Ezekiel 24:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/24/13.md) * [Matthew 23:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/23/27.md) * [Luke 05:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/05/12.md) * [Acts 08:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/08/06.md) * [Acts 10:27-29](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/27.md) * [Colossians 03:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/05.md) * [1 Thessalonians 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/04/07.md) * [James 04:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/04/08.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1249, H1252, H1305, H2134, H2135, H2141, H2398, H2548, H2834, H2889, H2890, H2891, H2893, H2930, H2931, H2932, H3001, H3722, H5079, H5352, H5355, H5356, H6172, H6565, H6663, H6945, H7137, H8552, H8562, G167, G169, G2511, G2512, G2513, G2839, G2840, G3394, G3689
## sanduk ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “sanduk” thik ekta sida thaka khuri laga bakos ke koi junto dhuribole nohoile kunuba bostu ke roikhya koribole bonaise. Eta sanduk to dangor nohoile chutu hobo pare, eitu uporte ki eitu nimite cholaise. * English Bible te, kotha “sanduk” prothom cholaise bisi dangor, sida thaka, khuri laga na-o kobole junto Noah pora bonaise prithibi laga dangor banpani pora bachibole. Sanduk logot ekta sida majot, ekta chhat, aru berra khan. * Rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase “bisi dangor na-o” nohoile “na-o” nohoile “saman laga jahas, bakos-nisina na-o.” * Hebrew kotha junto cholai eitu dangor na-o ke kobole junto eki kotha cholai tukri nohoile bakos nimite junto te bacha Mosa ke rakhise ketia tar ama taike Nile Nodi te rakhise taike lokabole. Eitu mamla te eitu ke anuvad kore “tukri.” * Eitu kotha te “vacha laga sanduk,” ekta alak Hebrew kotha cholai “sanduk” nimite. Eitu ke anuvad kore “bakos” nohoile “sanduk” nohoile “daba.” * Ketia ekta kotha ke bassi loi anuvad koribole “sanduk,” eitu to lagi thaka ase eki likha-koa te bhabona rakhibole eitu ki naap ase aru ki nimite cholai ase. (Eitu bhi sabhi: [vacha laga sanduk](kt.html#arkofthecovenant), [tukri](other.html#basket)) ### Bible References: * [1 Peter 03:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/03/18.md) * [Exodus 16:33-36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/16/33.md) * [Exodus 30:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/30/05.md) * [Genesis 08:4-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/08/04.md) * [Luke 17:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/17/25.md) * [Matthew 24:37-39](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/24/37.md) ### Word Data: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H727, H8392, G2787
## sati bhir khan ### Lamba kotha Samany te, kotha “sati bhir khan” sati kotha khan koa ke koi manuh bhir laga ang khan majote kun eki bhal laga aru jani loa khan dei. * Bible te, kotha “sati bhir khan” Krista laga milija biswasi khan ke koi. * Christian sati bhir khan to ekta sonban bhag kore junto biswasi khan ekjun dusra logot ase taikhan laga sonban Krista aru Pobitro Atma logot. * Poila Christian khan taikhan laga sati bhir khan ke bayan dei Isor kotha shika huni kena aru eki logot prarthna kori kena, taikhan jana khan ke bhag kori kena, aru purbb khan eki logot khai. * Christian khan bhi Isor logot sati bhir hobole lage taikhan laga biswas yogyo Jisu ke aru tai laga balidan mora krus te kunto rokhai rakha ke hatai dise Isor aru manuh laga majote. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan koribole “sati bhir khan” te halei “ekta eki logote bhag kora” nohoile “sonban” nohoile “mili ja” nohoile “Christian laga bhir.” ### Bible te deya laga: * [1 John 01:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/01/03.md) * [Acts 02:40-42](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/40.md) * [Philippians 01:3-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/01/03.md) * [Philippians 02:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/01.md) * [Philippians 03:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/08.md) * [Psalms 055:12-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/055/012.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2266, H8667, G2842, G2844, G3352, G4790 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2266, H8667, G2842, G2844, G3352, G4790
## seva ### Lamba kotha te bojai deya: “seva” kora mane sonman, prosonsa, aru kunuba jun ke mana, Isor ke. * Eitu kotha bisi bar mane “niche boija” nohoile “ekta nijor ke niche kora” kunuba jun ke nomro pora sonman koribole. * Amikhan Isor ke seva kore ketia amikhan taike seva aru sonman kore, taike prosonsa kore aru taike mani kena. * Ketia Israelite khan Isor ke seva korise, eitu bisi bar milaise eta janwar ke eta bedi te balidan dikhena. * Kunuba manuh missa bhogwan khan ke seva korise. ### Anuvad laga salah: * Kotha “seva” ke anuvad kore “niche boija” nohoile “sonman aru seva” nohoile “sonman aru mane.” * Kunuba likha-koa khan te, eitu ke bhi anuvad koribo pare “nomro pora prosonsa” nohoile “sonman aru prosonsa dibi.” (Eitu bhi sabhi: [balidan](other.html#sacrifice), [prosonsa](other.html#praise), [sonman](kt.html#honor)) ### Bible te deya laga: * [Colossians 02:18-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/02/18.md) * [Deuteronomy 29:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/29/17.md) * [Exodus 03:11-12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/03/11.md) * [Luke 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/04/05.md) * [Matthew 02:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/02/01.md) * [Matthew 02:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/02/07.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[13:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/04.md)__ Tetia Isor pora taikhan ke vacha dise aru koise, “Ami Yahweh ase, tumar Isor, kun pora tumike bachaise Egypt te daas kora pora. Dusra bhogwan khan ke __seva__ nokoribi.” * __[14:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/02.md)__ Canaanite khan __seva__ koranai nohoile Isor ke mananai. Taikhan missa bhogwan ke __seva__ korise aru bisi beya bostu khan korise. * __[17:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/06.md)__ David ekta girja bonabole mon thakise kote sob Israelite khan Isor ke __seva__ koribole paribo aru taike balidan khan dibole. * __[18:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/18/12.md)__ Sob raja khan aru Israel raijyo laga sob manuh murti khan ke __seva__ korise. * __[25:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/07.md)__ Jisu jowab dise, “moi pora jai jabi, Soitan! Isor laga kotha te tai tar laga manuh ke hukum dise,’ __seva__ koribi khali Probhu tumar laga Isor ke aru taike hai seva koribi.” * __[26:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/26/02.md)__ Bisram te, tai (Jisu)__seva__ laga jagah te jaise. * __[47:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/47/01.md)__ Tate takhan ekta maiki naam Lydia ke logh paise kun ekta byapari thakise. Tai morom aru Isor ke __seva__ kore. * __[49:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/18.md)__ Isor tumike koi prarthna koribole, tai laga kotha puribole, taike __seva__ koribole dusra Christian khan logote, aru dusra khan ke kobole ki tai tumi nimite korise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H5457, H5647, H6087, H7812, G1391, G1479, G2151, G2318, G2323, G2356, G3000, G3511, G4352, G4353, G4573, G4574, G4576 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5457, H5647, H6087, H7812, G1391, G1479, G2151, G2318, G2323, G2356, G3000, G3511, G4352, G4353, G4573, G4574, G4576
## sevkai ### Lamba kotha te bojai deya: Eta “sevkai” to ekta manuh ase kun dusra manuh ke koi Jisu Krista laga bhal khobor khan. * “sevkai” laga thik motlob to “kunuba jun kun bhal khobor khan prosar kore.” * Jisu pora tai laga apostle khan ke pothaise bhal khobor khan dibole keneka Isor raijyo laga ang hobo Jisu ke biswas kori kena aru tai laga balidan paap nimite. * Sob Christian khan mon dikhena kore eitu bhal khobor khan bhag koribole. * Kunuba Christian khan ke ekta khas atma laga daan dise dusra khan ke su-samachar kobole. Eitu manuh logot sevkai laga daan ase koi aru “sevkai khan” matei. ### Anuvad laga salah: * Kotha “sevkai” ke anuvad kore “kunuba kun bhal khobor khan prosar kore” nohoile “bhal khobor khan laga shika manuh” nohoile “manuh kun bhal khobor khan jonai dei (Jisu laga)” nohoile “bhal khobor khan jonai deya khan.” (Eitu bhi sabhi: [bhal khobor khan](kt.html#goodnews), [atma](kt.html#spirit), [daan](kt.html#gift)) ### Bible te deya laga: * [2 Timothy 04:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ti/04/03.md) * [Ephesians 04:11-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/04/11.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G2099 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G2099
## shastri ### Lamba kotha te bojai deya: Shastri khan to adhikari thakise kun zimmedar thakise lagi thaka sarkar nohoile dhorm khan laga kitab haath pora likha nohoile likhibole. Ekta Yahudi shastri laga dusra naam to “jani thaka Yahudi laga niyom te.” * Shastri khan to Purana Niyom laga kitab khan likhibole aru roikya koribole zimmedar thakise. * Taikhan bhi likhise, roikya korise, aru dhorm laga salah khan aru Isor laga niyom ke bojai dise. * Somoi te, shastri khan to lagi thaka sarkari adhikari khan thakise. * Lagi thaka biblical shastri khan junto ase Baruch aru Ezra. * Notun Niyom te, kotha “shastri khan” ke anuvad kora to “ Niyom laga shika manuh” anuvad korise. * Notun Niyom te, shastri khan to dhorm laga bhir “Pharisees” matia laga ang thakise, aru duita bhir to baar-baar eki logot dise. (Eitu bhi sabhi: [niyom](kt.html#lawofmoses), [Pharisee](kt.html#pharisee)) ### Bible te deya laga: * [Acts 04:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/04/05.md) * [Luke 07:29-30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/07/29.md) * [Luke 20:47](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/20/45.md) * [Mark 01:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/21.md) * [Mark 02:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/02/15.md) * [Matthew 05:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/19.md) * [Matthew 07:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/07/28.md) * [Matthew 12:38](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/38.md) * [Matthew 13:52](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/13/51.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5608, H5613, H7083, G1122
## Shika, nijor shika ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “shika” to manuh ke manibole shikha ekta bhal niyom laga adhot ke koi. * Baba-ama taikhan laga bacha ke shikai bhal salah aru taikhan ke rasta dikhena aru taikhan ke manibole shikai. * Eki, Isor tai laga bacha ke shikai modot kori kena taikhan ke bhal atma laga phol taikhan laga jeevon te dikhena, junto ase khusi, morom, aru nomro. * Shika to salah thaka ase keneka thakibo Isor ke sukh koribole, aru saza adhot nimite junto Isor laga icha virodh ase. * Nijor-shika to bhal niyom aru atma laga niyom khan ekjun laga nijor jeevon te halideya ase. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, “shika” ke anuvad kore “shika aru salah” nohoile “bhal niyom laga salah” nohoile “saza deya golti kora nimite.” * Kotha “shika” ke anuvad kore “bhal niyom shika” nohoile “saza” nohoile “bhal niyom sida kora” nohoile “bhal niyom laga salah aru salah.” ### Bible te deya laga: * [Ephesians 06:4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/06/04.md) * [Hebrews 12:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/12/04.md) * [Proverbs 19:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/19/17.md) * [Proverbs 23:13-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/pro/23/13.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H4148, G1468 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H4148, G1468
## shikar, shikar ### Lamba kotha te bojai deya: Shikar kora mane mani loa nohoile jonai deya junto kunuba bostu hosa ase. Ekta “shikar” to ekta bayan nohoile mani loa ase junto kunuba bostu hosa ase. * Kotha “shikar” mon dangor pora Isor laga hosa koa ke koi. Eitu bhi mani loa ke koi junto amikhan paap korise. * Bible pora koise junto jodi manuh taikhan laga paap Isor ke shikar korile, tai pora taikhan ke khyama dibo. * James apostle tai laga chithi likhise junto ketia biswasi khan taikhan laga paap khan shikar kore, eitu atma te bhal anidei. * Apostle Paul Philippian khan ke likhise junto kunuba din sobjun shikar koribo nohoile jonai dibo junto Jisu hai Probhu ase. * Paul bhi koise junto jodi manuh shikar korile junto Jisu hai Probhu ase aru biswas kore junto Isor pora taike mora pora uthai dise, taikhan bachibo. ### Anuvad laga salah * Likha-koa uporte, rasta khan anuvad koribole “shikar” te hale, “mani loa” nohoile “gawa” nohoile “jonai deya” nohoile “hosa mana” nohoile “jonai deya.” * Alak rasta khan anuvad koribole “shikar” ke ase, “jonai deya” nohoile “gawa” nohoile “bayan ki amikhan biswas kore” nohoile “paap mani loa.” (Eitu bhi sabhi: [biswas yogyo](kt.html#faith), [gawa](kt.html#testimony)) ### Bible te deya laga: * [1 John 01:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/01/08.md) * [2 John 01:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2jn/01/07.md) * [James 05:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/05/16.md) * [Leviticus 05:5-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/05/05.md) * [Matthew 03:4-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/03/04.md) * [Nehemiah 01:6-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/neh/01/06.md) * [Philippians 02:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/09.md) * [Psalms 038:17-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/038/017.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3034, H8426, G1843, G3670, G3671 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3034, H8426, G1843, G3670, G3671
## Sob pora mahan ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “Sob pora mahan” mane “sob-hokti”; Bible te, eitu hodai Isor ke koi. * Hekh naam “Sob pora mahan” nohoile “Sob pora mahan ekjun” Isor ke koi aru dikhai-deya kore junto tai logot pura hokti aru sob bostu te adhikar ase. * Eitu kotha ke bhi cholai Isor ke hekh naam te dikhabole “Sob pora mahan Isor” aru “Isor Sob pora mahan” aru “Probhu Isor Sob pora mahan.” ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke bhi anuvad koribo pare “Sob-hokti” nohoile “Pura Hokti ekjun” nohoile “Isor”, kun pura hokti ase.” * Anuvad kora rasta khan kotha “Probhu Isor Sob pora mahan” ke milai “Isor, Hokti shasak” nohoile “Hokti chutkara deya Isor” nohoile “Mahan Isor kun Shika manuh ase sob bostu te.” (Anuvad laga salah: [ Kenaka naam ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [Isor](kt.html#god), [Probhu](kt.html#lord), [hokti](kt.html#power)) ### Bible te deya laga: * [Exodus 06:2-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/06/02.md) * [Genesis 17:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/17/01.md) * [Genesis 35:11-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/35/11.md) * [Job 08:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/08/01.md) * [Numbers 24:15-16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/24/15.md) * [Revelation 01:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/01/07.md) * [Ruth 01:19-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rut/01/19.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H7706, G3841 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H7706, G3841
## sobse morom ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “sobse morom” to eta bhabona laga bayan ase junto kunuba jun ke dikhai kun kunuba jun ke morom aru bitor pora morom kore. * Kotha “sobse morom” thik mane “morom (ekjun)” nohoile “(kun) morom. * Isor pora Jisu ke koi tai laga “sobse morom Putro.” * Taikhan laga chithi khan Christain laga girja khan ke, apostle khan baar-baar jonani dise taikhan biswasi khan “sobse morom.” ### Anuvad laga salah * Eitu kotha ke bhi anuvad koribo pare “morom” nohoile “morom ekjun” nohoile “bhal-morom,” nohoile “bisi-bitor pora morom.” * Ekta usor sati laga likha-koa te, eitu ke anuvad kore “moi laga bitor morom kora sati” nohoile “moi laga usor sati.” English te eitu to prakrti ase kobole “moi laga bitor morom kora sati, Paul” nohoile “Paul, kun moi laga bitor morom kora sati ase.” Dusra basa khan te eitu bisi prakrti pai eitu ke alak rasta te hukum dibole. * Eitu kotha likhi rakhibi “sobse morom” kotha pora ahai Isor morom nimite, kunto eku seema nai, nijor chinta nai, aru balidan ase. (Eitu bhi sabhi: [morom](kt.html#love)) ### Bible te deya laga: * [1 Corinthians 04:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/04/14.md) * [1 John 03:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/03/01.md) * [1 John 04:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/04/07.md) * [Mark 01:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/01/09.md) * [Mark 12:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/12/06.md) * [Revelation 20:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/20/09.md) * [Romans 16:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/16/06.md) * [Song of Solomon 01:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/sng/01/12.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H157, H1730, H2532, H3033, H3039, H4261, G25, G27, G5207 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H157, H1730, H2532, H3033, H3039, H4261, G25, G27, G5207
## Sobse Ucha ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “Sobse Ucha” ekta hekh naam ase Isor nimite. Eitu tai laga mahanta nohoile adhikar ke koi. * Eitu kotha laga motlob to eki ase “dangor” nohoile “dangor” laga motlob logote. * Kotha “Ucha” eitu hekh naam te sorir ucha nohoile naap ke koa nohoi. Eitu mahanta ke koi ase. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke bhi anuvad koribo pare “Sobse Ucha Isor” nohoile “Sobse dangor thaka” nohoile “Isor Sobse Ucha” nohoile “Mahanta Ekjun” nohoile “Dangor Ekjun” nohoile “Isor, kun sob pora Dangor ase.” * Jodi ekta kotha nisina “ucha” cholai, thik bonabi eitu sorir te ucha nohoile lamba ke koa nohoi. (Eitu bhi sabhi: [Isor](kt.html#god)) ### Bible te deya laga: * [Acts 07:47-50](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/47.md) * [Acts 16:16-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/16/16.md) * [Daniel 04:17-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/04/17.md) * [Deuteronomy 32:7-8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/32/07.md) * [Genesis 14:17-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/14/17.md) * [Hebrews 07:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/07/01.md) * [Hosea 07:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hos/07/16.md) * [Lamentations 03:35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/03/34.md) * [Luke 01:32](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/01/30.md) ### Kotha joma kori rakha: ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H5945, G5310
## Soitan, bhoot, beya ekjun ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Bhoot to ekta atma thaka hoilebi junto Isor pora bonaise, tai pora Isor logote larai korise aru Isor laga dusman hoise. Bhoot ke bhi “Soitan” matei aru “beya ekjun.” * Bhoot pora Isor ke ghin kore aru sob junto Isor pora bonaise kelemane tai Isor laga jagah lobole mon ase aru Isor nisina seva koribole. * Soitan pora manuh ke digdar dei Isor logote larai koribole. * Isor pora tai laga Putro pothaise, Jisu, manuh ke Soitan laga hukum pora bachabole. * Naam “Soitan” mane “dukh digdar” nohoile “dusman.” * Kotha “bhoot” mane “bodnam hala.” ### Anuvad laga salah: * Kotha “bhoot” ke bhi anuvad koribo pare “bodnam hala” nohoile “beya ekjun” nohoile “beya atma khan laga raja” nohoile “porom beya atma laga.” * “Soitan” ke bhi anuvad kore “virodhi” nohoile “dukh digdar” nohoile kunuba dusra naam junto dikhai tai bhoot ase. * Eitu kotha ke alak anuvad koribo bhoot aru beya atma pora. * Bhabona rakhibi keneka eitu kotha khan ekta local nohoile rashtreya basa te anuvad korise. (Sabhi: [Keneka najana khan laga ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Anuvad laga salah: [Keneka Naam ke Anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md) (Eitu bhi sabhi: [bhoot](kt.html#demon), [beya](kt.html#evil), [Isor laga raijyo](kt.html#kingdomofgod), [digdar](kt.html#tempt)) ### Bible te deya laga: * [1 John 03:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/03/07.md) * [1 Thessalonians 02:17-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/02/17.md) * [1 Timothy 05:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ti/05/14.md) * [Acts 13:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/09.md) * [Job 01:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/01/06.md) * [Mark 08:33](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/08/33.md) * [Zechariah 03:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/zec/03/01.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[21:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/01.md)__ Saap kun Eve ke thokaise __Soitan__ thakise. Kosom mane junto Messiah kun ahibo __Soitan__ ke pura harai dibo. * __[25:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/06.md)__ Tetia __Soitan__ Jisu ke dikhaise prithibi laga sob raijyo aru taikhan laga sob mohima aru koise, “Ami tumi ke sob dibo jodi tumi niche kori kena aru moike seva korile. * __[25:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/08.md)__ Jisu __Soitan__ laga digdari khan ke mon deya nai, karone __Soitan__ taike charidise. * __[33:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/33/06.md)__ Karone Jisu bojai dise, “Guti to Isor laga kotha ase. Rasta to ekta manuh ase kun Isor laga kotha hunei, hoilebi eitu nabujei, aru __bhoot__ tai pora kotha loi. * __[38:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/07.md)__ Judas roti loa pachote, __Soitan__ tai laga bitor te ghusi jai. * __[48:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/04.md)__ Isor kosom dise junto Eve laga ekjun nata-nati khan pora __Soitan__ laga matha ke bangai dibo, aru __Soitan__ tai laga theng jokom koridibo. Eitu mane junto __Soitan__ pora Messiah ke moraidibo, hoilebi Isor pora taike jeevon te ako uthai dibo, aru tetia Messiah pora __Soitan__ laga hokti hodai nimite bangai dibo. * __[49:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/49/15.md)__ Isor pora tumike __Soitan__ laga andera raijyo pora ulai dise aru tumike Isor laga jyoti raijyo te halidise. * __[50:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/09.md)__ “beya ghas khan manuh ke dikhai kun _beya ekjun_ logote ase. Dusman kun beya ghas ugai __bhoot__ ke dikhai.” * __[50:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/10.md)__ “Ketia prithibi hekh hoi, sorgo-doot khan sob manuh ke eki logot joma koribo kun __bhoot__ logote ase aru taikhan ke ekta juli thaka jui te philai dibo, kote taikhan khandibo aru taikhan laga daat ekdom dukh pora kamuribo.” * __[50:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/15.md)__ Ketia Jisu wapas ahibo, tai pora __Soitan__ aru tai laga raijyo ke pura nost koridibo. Tai pora __Soitan__ ke norok te philai dibo kote tai hodai nimite juli thakibo, sobjun logote kun bassi loise taike picha koribole Isor ke manibo bodli. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H7700, H7854, H8163, G1139, G1140, G1141, G1142, G1228, G4190, G4566, G4567 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H7700, H7854, H8163, G1139, G1140, G1141, G1142, G1228, G4190, G4566, G4567
## sonman ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “sonman” aru “sonman” kunuba ke aadar, aadar, nohoile sonman deya ke koi. * Sonman kunuba jun ke dei kun logot ucha naam ase aru lagi thaka, junto ase ekta raja nohoile Isor. * Bacha ke salah dei taikhan laga baba-ama ke sonman dibole rasta khan te junto ase taikhan ke aadar deya aru taikhan ke mani thaka. ## Kotha “sonman” aru “mohima” bisi bar cholai eki logot, ketia Jisu ke koi. Eitu duita alak rasta khan ase eki bostu ke kobole. * Rasta khan Isor ke sonman dibole ase dhanyabad aru prosonsa taike, aru taike aadar deya taike mani kena aru ekta rasta te thaka junto dikhai keneka mahan tai ase. ### Anuvad laga salah * Dusra rasta khan anuvad koribole “sonman” te hale “aadar” nohoile “aadar” nohoile “ucha sonman.” * Kotha “sonman” ke anuvad kore “khas aadar dikhabole” nohoile “prosonsa koribole” nohoile “ucha sonman dikhabole nimite” nohoile “ucha kimti.” (Eitu bhi sabhi: [sonman nidiya](other.html#dishonor), [mohima](kt.html#glory), [mohima](kt.html#glory), [prosonsa](other.html#praise)) ### Bible te deya laga: * [1 Samuel 02:8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/02/08.md) * [Acts 19:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/19/15.md) * [John 04:44](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/04/43.md) * [John 12:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/12/25.md) * [Mark 06:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/06/04.md) * [Matthew 15:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/15/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1420, H1921, H1922, H1923, H1926, H1927, H1935, H2082, H2142, H3366, H3367, H3368, H3372, H3373, H3374, H3444, H3513, H3519, H3655, H3678, H5081, H5375, H5457, H6213, H6286, H6437, H6942, H6944, H6965, H7236, H7613, H7812, H8597, H8416, G820, G1391, G1392, G1784, G2151, G2570, G3170, G4411, G4586, G5091, G5092, G5093, G5399 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1420, H1921, H1922, H1923, H1926, H1927, H1935, H2082, H2142, H3366, H3367, H3368, H3372, H3373, H3374, H3444, H3513, H3519, H3655, H3678, H5081, H5375, H5457, H6213, H6286, H6437, H6942, H6944, H6965, H7236, H7613, H7812, H8597, H8416, G820, G1391, G1392, G1784, G2151, G2570, G3170, G4411, G4586, G5091, G5092, G5093, G5399
## sorgo, akas, sorgo khan, sorgo laga ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha junto anuvad kore “sorgo” kote Isor thaka ke koi. Eki kotha bhi mane “akas,” likha-koa uporte. * Kotha “sorgo” sob bostu ke koi junto amikhan prithibi uporte dikhe, sooraj, chand, aru tara khan milai kena. Eitu bhi milai sorgo laga ang khan, junto ase dhur-thaka dhunia khan, junto amikhan sida prithibi pora sabole napare. * Kotha “akas” nila Prithibi uporte junto logote badol khan aru hawa ase amikhan sas loa. Bisi bar sooraj aru chand ke bhi koise “akas uporte.” * Bible laga kunuba likha-koa khan te, kotha “sorgo” akas nohoile jagah ke koi kote Isor thake. * Ketia “sorgo” alankarik te cholai, eitu ekta rasta ase Isor ke kobole. Udahran, ketia Matthew pora “sorgo raijyo laga” likhise tai Isor laga raijyo ke koi ase. ### Anuvad laga salah: * Ketia “sorgo” alankarik te cholai, eitu ke anuvad kore “Isor.” * ”sorgo laga raijyo” Matthew laga kitab te, eitu to ekdom bhal hobo kotha “sorgo” ke rakhibole kelemane eitu to Matthew laga su-samachar ke * Kotha khan “sorgo khan” nohoile “sorgo laga ang” ke bhi anuvad koribo pare, “sooraj, chand, aru tara khan” nohoile “sob tara khan dhunia te.” * Kotha, “sorgo laga tara” ke anuvad kore “tara akas te” nohoile “tara khan akas laga bahar te” nohoile “tara khan dhunia te.” (Eitu bhi sabhi: [Isor laga raijyo](kt.html#kingdomofgod)) ### Bible te deya laga: * [1 Kings 08:22-24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/08/22.md) * [1 Thessalonians 01:8-10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/01/08.md) * [1 Thessalonians 04:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1th/04/16.md) * [Deuteronomy 09:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/deu/09/01.md) * [Ephesians 06:9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/06/09.md) * [Genesis 01:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/01/01.md) * [Genesis 07:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/07/11.md) * [John 03:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/12.md) * [John 03:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/03/27.md) * [Matthew 05:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/17.md) * [Matthew 05:46-48](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/46.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[04:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/02.md)__ Taikhan ekta lamba minar bona suru hoise __sorgo__ te ponchibole. * __[14:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/14/11.md)__ Tai (Isor) taikhan ke __sorgo__ pora roti dise, “manna” matia. * __[23:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/23/07.md)__ Achanak, akas te sorgo-doot khan bhorta hoise Isor ke prosonsa kori kena, koise, “Mohima Isor ke __sorgo__ te aru prithibi te shanti tai modot deya manuh ke!” * __[29:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/29/09.md)__ Tetia Jisu koise, “Eitu ki moi laga __sorgo__ Pitri pora sobjun ke koribo jodi tumi tumar laga bhai ke tumi laga mon pora khyama deyanai koile. * __[37:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/37/09.md)__ Tetia Jisu __sorgo__ te saise aru koise, “Pitri, dhanyabad moike huna nimite.” * __[42:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/42/11.md)__ Tetia Jisu __sorgo__ te jaise, aru ekta badol pora taikhan ke lokhai dise taikhan suku pora. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1534, H6160, H6183, H7834, H8064, H8065, G932, G2032, G3321, G3770, G3771, G3772 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1534, H6160, H6183, H7834, H8064, H8065, G932, G2032, G3321, G3770, G3771, G3772
## sorgo-doot, ucha sorgo-doot ### Lamba kotha te bojai deya: Eta sorgo-doot to ekta hokti atma ase kunke Isor pora bonaise. Sorgo-doot thake Isor ke seva koribole ki hoilebi kori kena tai taikhan koribole deya. Kotha “ucha sorgo-doot” sorgo-doot ke koi kun raj kore nohoile sob dusra sorgo-doot khan ke loijai. * Kotha “sorgo-doot” thik mane “Isor laga doot.” * Kotha “ucha sorgo-doot” thik mane “porom Isor laga doot.” Khali sorgo-doot Bible te koa to eta “ucha sorgo-doot” Michael ase. * Bible te, sorgo-doot khan manuh ke sandesh dise Isor pora. Eitu sandesh khan to salah khan thakise ki Isor manuh ke koribo dibo mon thakise. * Sorgo-doot khan bhi manuh ke koise gatna khan laga junto ahi thaka somoi te hobo nohoile gatna junto hoi ase. * Sorgo-doot khan logote Isor laga adhikar ase tai laga pal koa khan aru ketiaba Bible te taikhan koi Isor pora hai koa nisina. * Dusra rastak khan junto sorgo-doot khan junto sorgo-doot Isor ke sev korise manuh ke roikhya aru taqot kori kena. * Ekta khas kotha, “Yahweh laga sorgo-doot,”logote ekta parithaka motlob pora bhi bisi ase: 1) Eitu mane “sorgo-doot kun Yahweh ke dikhai” nohoile “Isor laga doot kun Yahweh ke seva kore.” 2) Eitu Yahweh tai nijor ke koi, kun eta sorgo-doot nisina dikhe tai ekta manuh ke kotha koi. Eitu ekta motlob khan bhi sorgo-doot “I” chola laga bojabo pare Yahweh tai nijor pora koa nisina. ### Anuvad laga salah * Rasta khan anuvad koribole “sorgo-doot” te hale “Isor pora doot” nohoile “Isor sorgo laga noukor” nohoile “Isor atma laga doot.” * Kotha “ucha sorgo-doot” ke anuvad kore “porom sorgo-doot” nohoile “dangoria raj kora sorgo-doot” nohoile “sorgo-doot khan laga solawta.” * Bhabona rakhibi keneka eitu kotha khan ke anuvad koribo ekta rashtreya basa nohoile dusra local basa te. * Kotha “Yahweh laga sorgo-doot” ke anuvad koribo lage kotha chola “sorgo-doot” aru “Yahweh” nimite. Eitu agya koribo alak eitu kotha kobo nimite. Parithaka anuvad khan te hale “sorgo-doot Yahweh pora” nohoile “sorgo-doot Yahweh pora potha” nohoile “Yahweh, kun eta sorgo-doot nisina dikhe.” (Eitu bhi sabhi: [Keneka najana khan ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [porom](other.html#chief), [dangoria](other.html#head), [Isor laga doot](other.html#messenger), [Michael](names.html#michael), [shasak](other.html#ruler), [noukor](other.html#servant)) ### Bible te deya laga: * [2 Samuel 24:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/24/15.md) * [Acts 10:3-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/03.md) * [Acts 12:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/12/22.md) * [Colossians 02:18-19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/02/18.md) * [Genesis 48:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/48/14.md) * [Luke 02:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/02/13.md) * [Mark 08:38](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/08/38.md) * [Matthew 13:50](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/13/49.md) * [Revelation 01:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/01/19.md) * [Zechariah 01:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/zec/01/07.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[02:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/02/12.md)__ Isor rakhise dangor, hokti _sorgo-doot khan_ bagan laga aha jagah te enijun ke eitu ghos jeevon laga phol kha te dhur rakhibole. * __[22:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/22/03.md)__ sorgo-doot_ Zechariah ke jowab dise, “Ami ke Isor pora pothaise tumike eitu bhal khobor khan anidibole.” * __[23:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/23/06.md)__ Achanak, ekta chamki thaka _sorgo-doot_ taikhan (mer roikhya khan) logote ahise, aru taikhan bhoi hoise. _sorgo-doot_ koise, “Bhoi nokoribi, kelemane Ami logot tumi nimite kunuba bhal khobor khan ase.” * __[23:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/23/07.md)__ Achanak, akas khan _sorgo-doot khan_ pora bhorta hoise Isor ke prosonsa kori kena^ae! * __[25:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/25/08.md)__ Tetia_sorgo-doot khan_ ahise aru Jisu ke saise. * __[38:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/12.md)__ Jisu bisi digdar te thakise aru tai posna ulaise khoon ula nisina. Isor pora eta _sorgo-doot_ pothaise taike taqot dibole. * __[38:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/15.md)__ “Ami Putro ke hudibo pare eta _sorgo-doot_ laga siphai nimite moike roikhya koribo karne. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H47, H430, H4397, H4398, H8136, G32, G743, G2465 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H47, H430, H4397, H4398, H8136, G32, G743, G2465
## srap, srap, srap deya ### Lamba kotha te bojai deya Kotha “srap” mane ulta bostu khan korideya eitu manuh nohoile bostu ke hobole junto srap ase. * Ekta srap to ekta bayan hobo pare junto bikha hobo kunuba jun nohoile kunuba bostu ke. * Kunuba jun ke srap deya to eta bhabona laga bayan hobo junto beya bostu khan taikhan logot hobo. * Eitu saza nohoile dusra ulta bostu ke koi junto kunuba jun korideya hobole kunuba jun ke. ### Anuvad laga salah * Eitu kotha ke anuvad kore “beya bostu hobole korideya” nohoile “jonaideya junto kunuba bostu beya hobo” nohoile “beya bostu khan hobole kosom deya.” * Isor taike namana manuh ke srap khan potha laga likha-koa te, eitu ke anuvad kore, “saza dei beya bostu khan ke agya dei hobole.” * Kotha “srap” ketia cholai manuh ke dikhabole ke anuvad kore, “(eitu manuh) bisi digdar janibo.” * Kotha “srap hoa” ke anuvad kore, “(eitu manuh) mahan digdari khan janibo. * Kotha, “srap to moidan ase” ke anuvad kore, “mati to bisi bhal nohobo.” * “srap hobi Ami jonom hoa din te” ke bhi anuvad koribo pare, “Ami bhi karone dukh ase eitu to bhal hobo jonom nohoile. * Hoilebi, jodi sai thaka basa logot kotha ase “srap hobi” aru eitu logot eki motlob ase, tetia eitu bhal ase eki kotha rakhibole. (Eitu bhi sabhi: [ashirbad](kt.html#bless)) ### Bible te deya laga: * [1 Samuel 14:24-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/14/24.md) * [2 Peter 02:12-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2pe/02/12.md) * [Galatians 03:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/03/10.md) * [Galatians 03:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/03/13.md) * [Genesis 03:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/03/14.md) * [Genesis 03:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/03/17.md) * [James 03:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/03/09.md) * [Numbers 22:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/22/05.md) * [Psalms 109:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/109/028.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[02:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/02/09.md)__ Isor pora saap ke koise, “Tumi __srap__ ase!” * __[02:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/02/11.md)__ “Etia moidan to __srap__ ase, aru tumi dukh pora kaam koribo lagibo khoa-loa nimite.” * __[04:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/04.md)__ “Ami eitukhan ke ashirbad dibo kun tumike ashirbad dei aru __srap__ dibo kun tumike __srap__ dei. * __[39:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/07.md)__ Tetia Peter kosom loise, koise, “Isor moike __srap__ dibi jodi moi eitu manuh ke janile!” * __[50:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/16.md)__ Kelemane Adam aru Eve Isor ke mananai aru eitu prithibi te paap anise, Isor pora __srap__ dise aru nost koribole bhabona kori loise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H422, H423, H779, H1288, H2763, H2764, H3994, H5344, H6895, H7043, H7045, H7621, H8381, G331, G332, G685, G1944, G2551, G2652, G2653, G2671, G2672, G6035 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H422, H423, H779, H1288, H2763, H2764, H3994, H5344, H6895, H7043, H7045, H7621, H8381, G331, G332, G685, G1944, G2551, G2652, G2653, G2671, G2672, G6035
## Sukh korideya ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “sukh korideya” to ekta balidan ke koi junto bonai shanti nohoile Isor laga bichar pura koridibole aru tai laga ghusa shanti koribole. * Jisu Krista laga balidan khoon laga daan to Isor ke sukh korideya ase manuh laga paap khan nimite. * Jisu krus te mora to Isor laga ghusa ke shanti korise paap aputi te. Eitu Isor ke ekta rasta dise manuh ke modot pora sabole aru taikhan ke anonto jeevon dibole. ### Anuvad laga salah: * Eitu kotha ke anuvad kore “shanti korideya” nohoile “Isor ke paap khan ke khyama dibole korideya aru manuh ke modot deya.” * Kotha “maap deya” to “sukh korideya” logot eki motlob ase. Eitu to lagi thaka ase eki koribole keneka eitu duita kotha cholai. (Eitu bhi sabhi: [maap deya](kt.html#atonement), [anonto](kt.html#eternity), [khyama](kt.html#forgive), [balidan](other.html#sacrifice)) ### Bible te deya laga: * [1 John 02:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/02/01.md) * [1 John 04:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1jn/04/09.md) * [Romans 03:25-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/03/25.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G2434, G2435 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G2434, G2435
## sunnot, sunnot, sunnot, sunnot nokora, sunnot nokora ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “sunnot” mane mota nohoile mota bacha laga chamra kata ke koi. Ekta sunnot laga samaroh to kore eitu logot somban thaki kena. * Isor pora Abraham ke hukum dise tai laga khandan aru noukor majot pora sob mota ke sunnot koribole ekta Isor taikhan logot vacha rakha laga chinha hobole. * Isor pora Abraham laga nata-nati khan ke hukum dise eitu kori thakibole taikhan ghor te jonom hoa sob bacha chokra ke. * Kotha, “mon laga sunnot’ to alankarik koi “kati deya” nohoile ekta manuh laga chamra ulai deya ke koi. * Ekta atma laga bhabna te, “sunnot” to manuh ke koi kunke Isor pora tai laga paap ke safa korise Jisu laga khoon pora aru kun tai laga manuh ase. * Kotha “sunnot nokora” to taikhan ke koi kun gao pora sunnot koranai. Eitu bhi alankarik pora taikhan ke koi kun atma te sunnot koranai, kun Isor logote ekta somban nai. Kotha khan “sunnot nokora” aru “sunnot nokora” ekta mota ke koi kun gao pora sunnot koranai. Eitu kotha khan bhi alankarik pora cholai. * Egypt to ekta des thaksie junto sunnot lage. Karone ketia Isor Egypt “sunnot nokora” pora haraija laga koi, tai manuh ke koi ase kunke Egyptian khan pora ghin kure sunnot nokora nimite. * Bible manuh ke koi kun logote “sunnot nokora mon ase” nohoile kun “mon te sunnot nokora ase.” Eitu to ekta alankarik rasta pora koa ase junto eitu manuh Isor laga manuh nohoi, aru tai logot mon tanh namana ase. * Jodi sunnot nimite ekta kotha cholai nohoile basa te jana, “sunnot nokora” ke anuvad koribo pare “sunnot nohoa.” * Bayan “sunnot nokora” ke anuvad kore “manuh kun sunnot nokora” nohoile “manuh kun Isor laga nohoi,” likha-koa laga uporte ase. * Dusra rasta khan alankarik bhabna te eitu kotha ke anuvad koribole junto ase “Isor manuh nohoi” nohoile “taikhan nisina virodhi kun Isor laga nohoi” nohoile “manuh kun logote Isor laga chinha nai.” * Bayan “mon te sunnot nokora” ke anuvad kore “mon tanh virodhi” nohoile “biswas koribole nokora.” Hoilebi, jodi parile eitu ekdom bhal hobo bayan nohoile ekta ekijun ke rakhibole kelemane atma laga sunnot kora to eta lagi thaka kotha ase. ### Anuvad laga salah: * Jodi sai rakha basa laga niyom to mota uporte sunnot korile, kotha cholai eitu ke kobole to cholabo lage eitu kotha ke. * Dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad hobo, “usorte kati deya” nohoile “ekta ghurai kena katia” nohoile “chamra katia.” * Niyom te kote sunnot to jananai, eitu lage ase ekta majote likha nohoile kotha te bojabole. * Thik bonabi eitu kotha anuvad koribole chola to maiki khan ke koa nohoi. Eitu to lage ase eitu ke ekta kotha nohoile kotha pora anuvad koribo junto “mota” laga motlob ase. (Eitu bhi sabhi: [Keneka najana naam ke anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-unknown/01.md) (Eitu bhi sabhi: [Abraham](names.html#abraham), [vacha](kt.html#covenant)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 17:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/17/09.md) * [Genesis 17:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/17/12.md) * [Exodus 12:48](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/12/47.md) * [Leviticus 26:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/26/40.md) * [Joshua 05:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/05/02.md) * [Judges 15:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/15/17.md) * [2 Samuel 01:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/01/17.md) * [Jeremiah 09:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/09/25.md) * [Ezekiel 32:25](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/32/24.md) * [Acts 10:44-45](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/44.md) * [Acts 11:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/11/01.md) * [Acts 15:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/15/01.md) * [Acts 11:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/11/01.md) * [Romans 02:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/02/25.md) * [Galatians 05:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/05/03.md) * [Ephesians 02:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/eph/02/11.md) * [Philippians 03:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/03/01.md) * [Colossians 02:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/02/10.md) * [Colossians 02:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/02/13.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[05:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/05/03.md)__ “Tumi sob mota tumar laga khandan pora ke __sunnot__ koribi.” * __[05:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/05/05.md)__ Abraham eitu din te sob mota khan tai laga ghor pora ke __sunnot__ koridise. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H4135, H4139, H5243, H6188, H6189, H6190, G203, G564, G1986, G4059, G4061 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H4135, H4139, H5243, H6188, H6189, H6190, G203, G564, G1986, G4059, G4061
## synagogue ### Lamba kotha te bojai deya: Ekta synagogue to ekta eta laga ghor ase kote Yahudi laga manuh eki mili thake Isor ke seva koribole. * Poila somoi te, ekta synagogue laga sarvis te somoi laga prarthna, shastro pura, aru shastro khan laga shika thakise. * Yahudi khan prothom synagogue khan bona suru korise jagah khan prarthna aru Isor ke seva koribole taikhan nijor laga nogor khan te, kelemane taikhan bisi girja pora dhur thakise Jerusalem te. * Jisu bisi bar synagogue khan te shikaise aru tate manuh ke bhal korise. * Kotha “synagogue” ke alankarik pora cholabo pare tate mili thaka manuh laga bhir ke kobole. (Eitu bhi sabhi: [bhal](other.html#heal), [Jerusalem](names.html#jerusalem), [Yahudi](kt.html#jew), [prarthna](kt.html#pray), [girja](kt.html#temple), [Isor laga kotha](kt.html#wordofgod), [seva](kt.html#worship)) ### Bible te deya laga: * [Acts 06:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/06/08.md) * [Acts 14:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/14/01.md) * [Acts 15:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/15/19.md) * [Acts 24:10-13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/24/10.md) * [John 06:59](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/06/57.md) * [Luke 04:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/04/14.md) * [Matthew 06:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/06/01.md) * [Matthew 09:35-36](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/09/35.md) * [Matthew 13:54](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/13/54.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H4150, G656, G752, G4864 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H4150, G656, G752, G4864
## tambu ### Lamba kotha te bojai deya: Tambu to ekta khas tambu-nisina thakise kote Israelite khan Isor ke seva korise taikhan chalis sal bhalu jagah te safar kori thaka te. * Isor pora Israelite khan ke salah khan dise dangor tambu bonabole, kunto te duita kamra thakibo aru ekta usor angan pora gheri kena thakise. * Eki somoi Israelite khan jaise ekta alak jagah bhalu jagah te thakibole, purohit khan tambu ke loise aru dhuri kena taikhan laga dusra camp jagah te jaise. Tetia taikhan ako uthaise taikhan laga notun camp laga majote. * Tambu to khuri laga frame khan pora bonaise latkaise kapur khan pora kapra, saguli laga chuli, aru janwar laga chamra khan pora bona. Angan gheri kena thaka to bisi kapur khan pora bon korise. * Tambu laga duita bhag khan to Pobitro Jagah ase (kote bedi ghun bostu jolabole thakise) aru Sobse Pobitro Jagah (kote vacha laga sanduk rakhise). * Tambu laga angan te eta bedi thakise janwar laga balidan khan jolabole aru ekta khas dhula jagah niyom pora safa koribo nimite. * Israelite khan tambu chola rokhaise ketia girja to Jerusalem te bonaise Solomon pora. ### Anuvad laga salah: * Kotha “tambu” mane “thaka jagah.” Dusra rasta khan te anuvad kora eitu ase, “lokai rakha tambu” nohoile “tambu kote Isor thakise” nohoile “Isor laga tambu.” * Thik bonabi junto eitu kotha laga anuvad to alak hobo “girja” laga anuvad pora. (Eitu bhi sabhi: [bedi](kt.html#altar), [ghun bostu laga bedi](other.html#altarofincense), [vacha laga sanduk](kt.html#arkofthecovenant), [girja](kt.html#temple), [mili thaka laga tambu](other.html#tentofmeeting)) ### Bible te deya laga: * [1 Chronicles 21:30](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/21/28.md) * [2 Chronicles 01:2-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ch/01/02.md) * [Acts 07:43](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/43.md) * [Acts 07:45](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/44.md) * [Exodus 38:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/38/21.md) * [Joshua 22:19-20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/22/19.md) * [Leviticus 10:16-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/10/16.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H168, H4908, H5520, H5521, H5522, H7900, G4633, G4634, G4636, G4638 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H168, H4908, H5520, H5521, H5522, H7900, G4633, G4634, G4636, G4638
## tetrarch ### Lamba kotha te bojai: Kotha “tetrarch” ekta hukum chola adhikar kun Roman Raijyo laga jagah raj kore. Tetrarch to Roman Raijyo laga adhikar te thakise. * Hekh naam “tetrarch” mane charta mili thaka shasak khan.” * Diocletian laga raijyo te suru hoa, tate Roman Raijyo laga charta dangor bhag khan korise aru tetrarch ekta bhag raj korise. * Herod “Mahan” laga raijyo, kun raja thakise Jisu jonom hoa laga somoi te, charta bhag te korise tai mora pachote, aru tai laga chokra khan pora raj korise “tetrarch khan,” nohoile “ekta charta laga raj kora khan.” * Bhag kora laga te ekta nohoile bisi chutu ang khan ase “des khan” matei, junto ase Galilee nohoile Samaria. * “Herod tetrarch” bisi bar Notun Niyom te dikhena ase. Taike bhi jane “Herod Antipas.” * Kotha “tetrach” ke bhi anuvad koribo pare “des laga rajyopal” nohoile “des laga raj kora” nohoile “raj kora” nohoile “rajyopal.” (Eitu bhi sabhi: [rajyopal](other.html#governor), [Herod Antipas](names.html#herodantipas), [des](other.html#province), [Rome](names.html#rome), [shasak](other.html#ruler)) ### Bible te deya laga: * [Luke 03:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/03/01.md) * [Luke 09:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/09/07.md) * [Matthew 14:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/14/01.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G5075, G5076 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G5075, G5076
## thik nyaya, thik nohoa, nyaya nohoi, sabit, sabit ### Lamba kotha te bojai deya: “Thik” aru “thik nohoa” manuh ke bhal pora sai deya Isor niyom khan laga anusar. Manuh laga niyom khan junto Isor laga thik adhot bhabona kore dusra khan logot bhi thik ase. * “thik” hoa to kaam kora ekta bhal aru thik rasta dusra khan logot. Eitu bhi jonai dei emandar aru niyom bhal kora ki niyom te thik ase Isor laga suku te. * “thik” te kaam kora mane manuh ke ekta rasta te bhal kora junto ase, adhikar, bhal, aru thik Isor niyom khan laga anusar. * “nyaya” pa mane niyom bitor te bhal pora sai deya, niyom pora roikhya kora nohoile saza deya niyom banga nimite. * Ketiaba kotha “thik” logot dangor motlob ase “dhormik” laga nohoile “Isor laga niyom khan picha kora.” Kotha “thik nohoa” aru “thik nohoa” manuh ke eta bhal nokora aru bisi bar dukh deya adhot te. * Eta “nyaya nokora” kunuba bostu beya ase junto kunuba jun logot kore junto manuh napabo lage. Eitu manuh ke bhal nokora ke koi. * Nyaya nokora mane junto kunuba manuh ke beya pora digdar dei ketia dusra ke bhal pora sai. * Kunuba jun kun eta thik nohoa rasta te kaam kora “khali ekta te thaka” nohoile “jokom deya” kelemane tai manuh ke eki sa nohoi. Kotha khan “sabit” aru “sabit” to ekta golti manuh ke dhormik korideya. Khali Isor hai manuh ke hosa te sabit koribo pare. * Ketia Isor manuh ke sabit kore, tai taikhan laga paap khan khyama dei aru bonai dei taikhan eku paap nathaka nisina. Tai pora paapi khan ke sabit koridei kun mon ghurai aru Jisu ke biswas kore taikhan bachabole taikhan laga paap pora. * “Sabit” to ki Isor kora ke koi ketia tai ekta manuh laga paap khyama dei aru eitu manuh ke jonai dei tai laga suku te dhormik. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, dusra rasta khan anuvad koribole “thik” te hale “niyom te thik” nohoile “bhal kora.” * Kotha “nyaya” ke anuvad kore “bhal sai deya” nohoile “hoa laga pabo lage.” * “thik kaam kora” ke anuvad kore “bhal pora sa” nohoile “ekta thik rasta te dikha.” * Kunuba likha-koa khan te, “thik” ke anuvad kore “dhormik” nohoile “emandar.” * Likha-koa uporte, “thik nohoa” ke bhi anuvad koribo pare “bhal nokora” nohoile “khali ekta te thaka” nohoile “dhormik nathaka.” * Kotha “thik nohoa” ke anuvad kore “thik nohoa ejun” nohoile “thik nohoa manuh” nohoile “manuh kun dusra khan ke bhal pora nasai” nohoile “dhormik nathaka manuh” nohoile “manuh kun Isor ke namane.” * Kotha “thik nohoa” ke anuvad kore, “eta bhal nokora niyom te” nohoile “golti” nohoile “bhal nokora.” * Rasta khan anuvad koribole “nyaya nokora” te hale, “golti sai deya” nohoile “bhal pora na sai deya” nohoile “bhal pora kaam nokora.” (Sabhi: [abstractnouns](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/figs-abstractnouns/01.md) * Dusra rasta khan anuvad koribole “sabit” ke ase “jonani kora (kunuba jun) ke dhormik hobole” nohoile “(kunaba jun) ke dhormik hobole korideya.” * Kotha “sabit” ke anuvad kore “dhormik hoa jonani thaka” nohoile “dhormik hoija” nohoile “manuh ke dhormik hobole deya.” * Kotha “sabit te hoija” ke anuvad kore “karone junto Isor bisi manuh ke sabit korideya” nohoile “kunto hoise Isor manuh ke dhormik hobole deya.” * Kotha “moikhan laga sabit kora” ke anuvad kore “kora junto amikhan ke Isor pora dhormik bonai dibole.” (Eitu bhi sabhi: [khyama](kt.html#forgive), [golti](kt.html#guilt), [bichar](kt.html#judge), [dhormik](kt.html#righteous), [dhormik](kt.html#righteous)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 44:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/44/16.md) * [1 Chronicles 18:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/18/14.md) * [Isaiah 04:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/04/03.md) * [Jeremiah 22:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/22/01.md) * [Ezekiel 18:16-17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/18/16.md) * [Micah 03:8](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/03/08.md) * [Matthew 05:43-45](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/05/43.md) * [Matthew 11:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/11/18.md) * [Matthew 23:23-24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/23/23.md) * [Luke 18:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/18/03.md) * [Luke 18:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/18/06.md) * [Luke 18:13-14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/18/13.md) * [Luke 21:20-22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/21/20.md) * [Luke 23:41](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/23/39.md) * [Acts 13:38-39](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/13/38.md) * [Acts 28:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/28/03.md) * [Romans 04:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/04/01.md) * [Galatians 03:6-9](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/03/06.md) * [Galatians 03:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/03/10.md) * [Galatians 05:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/05/03.md) * [Titus 03:6-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/tit/03/06.md) * [Hebrews 06:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/06/09.md) * [James 02:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jas/02/21.md) * [Revelation 15:3-4](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/15/03.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[17:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/17/09.md)__ David __nyaya__ aru biswas yogyo pora raj korise bisi sal tok, aru Isor pora taike ashirbad dise. * __[18:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/18/13.md)__ Kunuba raja khan (Judah laga) bhal manuh thakise kun __thik__ te raj aru Isor ke seva korise. * __[19:16](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/16.md)__ Taikhan (bhabokti khan) sob manuh ke koise murti khan ke seva kora bon koribi aru __nyaya__ aru doya dikha suru hoi jabi dusra khan ke. * __[50:17](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/50/17.md)__ Jisu tai laga raijyo shanti aru __nyaya__ pora raj koribo aru tai tar manuh logote hodai thaki jabo. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H205, H2555, H3477, H4941, H5765, H5766, H5767, H6662, H6663, H6664, H6666, H8003, H8264, H8636, G91, G93, G94, G1342, G1344, G1345, G1346, G1347, G1738 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H205, H2555, H3477, H5765, H5766, H5767, H6662, H6663, H6664, H6666, H8003, H8264, H8636, G91, G93, G94, G1342, G1344, G1345, G1346, G1347, G1738
## uthai deya, uthai deya, uthai deya ### Lamba kotha te bojai deya: Uthai deya koa to kunaba jun ke ucha prosonsa aru mani thaka. Eitu bhi mane kunaba jun ke ekta ucha padh te halideya. * Bible te, kotha “uthai deya” to bisi bar cholai Isor ke uthai dibole. * Ketia ekta manuh tai nijor ke uthai dei, eitu mane tai bhabona korise tai nijor nimite ekta putani nohoile putani rasta te. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan “uthai deya” ke anuvad koribole ase “prodhan prosonsa” nohoile “mahan pora mana” nohoile “uthai deya” nohoile “ucha laga koa.” * Kunaba likha-koa khan te eitu anuvad kore ekta kotha nohoile kotha pora junto mane “ekta ucha padh te halideya” nohoile “bisi sonman deya” nohoile “putani pora kotha koa.” * “Tumi nijor ke no uthabi” ke bhi anuvad koribo pare “Tumi nijor ke bisi ucha bhabona nokoribi” nohoile “Tumi nijor nimite kotha nokoribi.” * “Taikhan junto taikhan nijor ke uthai dei” ke bhi anuvad koribo pare “Taikhan kun taikhan nijor ke putani pora bhabona kore” nohoile “Taikhan kun taikhan nijor laga putani kore.” (Eitu bhi sabhi: [prosonsa](other.html#praise), [seva](kt.html#worship), [mohima](kt.html#glory), [putani](kt.html#boast), [putani](other.html#proud)) ### Bible te deya laga: * [1 Peter 05:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1pe/05/05.md) * [2 Samuel 22:47](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/22/47.md) * [Acts 05:31](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/05/29.md) * [Philippians 02:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/php/02/09.md) * [Psalms 018:46](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/018/046.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1361, H4984, H5375, H5549, H5927, H7311, H7426, H7682, G1869, G5229, G5251, G5311, G5312 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1361, H4984, H5375, H5549, H5927, H7311, H7426, H7682, G1869, G5229, G5251, G5311, G5312
## vacha biswas yogyo, vacha biswa yogyo, morom doya, morom nahara ### Lamba kotha te bojai deya: Eitu kotha cholai Isor laga koi rakha dikhai kosom khan pura koribole junto tai pora tai laga manuh logot bonaise. * Isor pora Israelite khan logot kosom bonaise niyom laga kotha mila-mili te “vacha khan” matei. * “vacha biswas yogyo” nohoile “vacha biswas yogyo” Yahweh laga eitu ginis ke koi junto tai pora tai laga kosom khan tar manuh logote rakhe. * Isor laga biswas yogyo tai laga vacha kosom khan rakha te eta bayan ase tai laga kripa tar manuh logote. * Kotha “biswas yogyo” to dusra kotha ase junto kotha rakha aru biswas laga ke koi, koribole aru koi ki kosom loise, aru ki kunuba jun ke labh pabo. ### Anuvad laga salah: * Rasta eitu kotha anuvad kore bhi biswas rakhibo keneka kotha khan “vacha” aru “biswas yogyo” anuvad kore. * Dusra rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase, “biswas yogyo morom” nohoile “biswas yogyo, morom te kotha rakha” nohoile “biswas te morom kora.” (Eitu bhi sabhi: [vacha](kt.html#covenant), [biswas yogyo](kt.html#faithful), [kripa](kt.html#grace), [Israel](kt.html#israel), [Isor laga manuh](kt.html#peopleofgod), [kosom](kt.html#promise)) ### Bible te deya laga: * [Ezra 03:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezr/03/10.md) * [Numbers 14:18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/14/17.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H2617 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H2617
## vacha laga sanduk, Yahweh laga sanduk ### Lamba kotha te bojai deya: Eitu kotha to ekta khas khuri laga sanduk ke koi, sona pora, junto logot duita pathor laga foli khan ase kunto te Dosta hukum khan likhi kena ase. Eitu te bhi Aaron laga saman aru ekta manna laga daba ase. * Kotha “sanduk” ke bhi anuvad koribo pare “daba” nohoile “sanduk” nohoile “daba.” * Eitu sanduk te saman khan thaka to Israelite khan ke bhabona koridei Isor laga vacha taikhan ke. * Vacha laga sanduk jagah ase “sobse pobitro jagah te.” * Isor thaka to vacha laga sanduk pora upor thakise tambu laga sobse pobitro jagah te, kote tai mosa ke koise Israelite khan laga bodli. * Eitu somoi te junto vacha laga sanduk to girja laga sobse pobitro jagah te thakise, prodhan purohit hai khali ekjun thakise kun sanduk logot ahibo pare, sal te ekbar maap deya laga din te. * Bisi English version khan anuvad kore eitu kotha “vacha laga hukum” kotha “gawa” nisina.Eitu ekta ginis ke koi junto Dosta Hukum khan to ekta gawa ase nohoile gawahi Isor laga vacha tar manuh logot. Eitu ke bhi anuvad kore “vacha laga niyom.” (Eitu bhi sabhi: [sanduk](kt.html#ark), [vacha](kt.html#covenant), [maap deya](kt.html#atonement), [pobitro jagah](kt.html#holyplace), [gawa](kt.html#testimony)) ### Bible te deya laga: * [1 Samuel 06:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/06/14.md) * [Exodus 25:10-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/25/10.md) * [Hebrews 09:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/09/03.md) * [Judges 20:27](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jdg/20/27.md) * [Numbers 07:89](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/07/89.md) * [Revelation 11:19](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rev/11/19.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H727, H1285, H3068 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H727, H1285, H3068
## vacha, notun vacha ### Lamba kotha te bojai deya: Ekta vacha to ekta niyom, duita bhir laga majote mila-mili kora junto ekta nohoile duita bhir bhi pura koribole lage. * Eitu mila-mili to manuh khan majote, manuh laga bhir khan majote, nohoile Isor aru manuh majote. * Ketia manuh ekta vacha bonai eki dusra ke, taikhan kosom kore junto taikhan kunuba bostu koribo, aru taikhan koribo lage. * Manuh vacha khan laga udahran khan ase shadi laga vacha khan, byapar laga mila-mili kora khan, aru niyom pora mila-mili kora des khan majote. * Bible te, Isor bisi bak alak vacha khan tai laga manuh logote bonaise. * Kunuba laga vacha khan te, Isor kosom dise tai laga ang to pura koribole. Udahran, ketia Isor tai laga vacha manuh logote bonaise kosom dise ketia bhi ako prithibi ke ekta prithibi laga dangor banpani pora nost nokoribo, eitu kosom to manuh nimite eku nai pura koribole. * Dusra vacha khan te, Isor kosom dise tai laga ang pura koribole khali jodi manuh taike manile aru taikhan vacha laga ang pura korile. Kotha “notun vacha” kotha rakha nohoile mila-mili ke koi Isor tar manuh logot bona tai laga Putro ke balidan dikena, Jisu. * Isor laga “notun vacha” ke Bible laga ang te bojai dise “Notun Niyom” matei. * Eitu notun niyom “purana” nohoile “poila” vacha junto Isor pora Israelite khan logot bonaise Purana Niyom laga somoi te. * Notun niyom to purana ekta pora bhal ase kelemane eitu Jisu laga balidan koi, kunto pura dikhai manuh laga hodai paap nimite. Balidan Purana vacha te bona to eitu koranai. * Isor notun vacha mon te likhise taikhan kun Jisu laga biswasi khan hoise. Eitu taikhan ke Isor ke mana koridise aru pobitro jeevon thakia suru hoise. * Notun vacha to hekh somoi te pura koridibo ketia Isor tai laga raj kora prithibi te bonabo. Sob bostu ako bisi bhal hobo, eitu thaka nisina ketia Isor prothom Prithibi ke bonaise. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, rasta khan eitu kotha ke anuvad koribole ase, “bondi thaka mila-mili kora” nohoile “niyom pora kotha rakha” nohoile “mon pura pora kosom deya” nohoile “contract.” * Kunuba basa khan vacha nimite alak kotha khan ase uporte jodi ekta bhir nohoile duita bhir ekta kosom bona to taikhan rakhibo lage. Jodi vacha to ekta-kinar hai ase, eitu ke anuvad kore “kosom” nohoile “mon pura pora kosom deya.” * Thik bonabi eitu kotha laga anuvad to manuh vacha ke deya nisina awas nokore. Sob vacha khan deya khan Isor aru manuh laga majote, eitu to Isor ase kun vacha bonaise. * Kotha “notun vacha” ke anuvad kore “notun niyom laga mila-mili kora” nohoile “notun mila-mili kora” nohoile “notun contract.” * Kotha “notun” eitu bayan khan te “fresh” nohoile “notun jath” nohoile “dusra” laga motlob ase. (Eitu bhi sabhi: [vacha](kt.html#covenant), [kosom](kt.html#promise)) ### Bible te deya laga: * [Genesis 09:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/09/11.md) * [Genesis 17:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/17/07.md) * [Genesis 31:44](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/31/43.md) * [Exodus 34:10-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/exo/34/10.md) * [Joshua 24:24-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/24/24.md) * [2 Samuel 23:5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2sa/23/05.md) * [2 Kings 18:11-12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ki/18/11.md) * [Mark 14:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mrk/14/22.md) * [Luke 01:73](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/01/72.md) * [Luke 22:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/22/19.md) * [Acts 07:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/07/06.md) * [1 Corinthians 11:25-26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1co/11/25.md) * [2 Corinthians 03:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2co/03/04.md) * [Galatians 03:17-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gal/03/17.md) * [Hebrews 12:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/heb/12/22.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[04:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/04/09.md)__ Tetia Isor pora ekta __vacha__ bonaise Abram logot. Ekta __vacha__ to eta mila-mili kora duita bhir khan majote. * __[05:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/05/04.md)__ “Ami pora Ishmael ke ekta mahan des bonabo, hoilebi moi laga __vacha__ Isaac logote thakibo. * __[06:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/06/04.md)__ Ekta lamba somoi pachote, Abraham morise aru sob kosom khan junto Isor pora tai logot __vacha__ te bonaise Isaac logot pothai dise. * __[07:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/07/10.md)__ Vacha_ kosom dei Isor pora Abraham ke kosom deya aru tetia Isaac ke etia Jacob logote pothai dise.” * __[13:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/02.md)__ Isor pora Mosa ke koise aru Israel laga manuh ke, “Jodi tumi moi laga awas ke manibo aru moi laga __vacha__ rakhibo, tumi moi laga inam rakha laga hobo, ekta purohit khan laga raijyo, aru ekta pobitro des.” * __[13:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/04.md)__ Tetia Isor taikhan ke __vacha__ dise aru koise, “Ami Yahweh ase, tumi laga Isor, kun tumike daas hoa te bachaise Egypt te. Dusra bhogwan khan ke seva nokoribi.” * __[15:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/15/13.md)__ Tetia Joshua pora manuh ke taikhan ke __vacha__ ke mana laga niyom bhabona koridise junto Isor pora Israelite khan logot bonaise Sinai. * __[21:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/05.md)__ Bhabobanir Jeremiah logot, Isor kosom dise junto tai ekta _Notun Vacha_ bonabo, hoilebi eitu vacha nohoi Isor pora Israel logot Sinai te bona to. _Notun Vacha_ te, Isor tai laga niyom manuh laga mon te likhise, manuh Isor ke ekla janise, taikhan tar laga manuh hobo, aru Isor taikhan laga paap khan khyama dibo. Messiah pora _Notun Vacha_ suru koribo. * __[21:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/21/14.md)__ Messiah mora aru jee utha te, Isor tai laga bhabona koridibo paapi khan ke bachabole aru _Notun Vacha_ suru koribole. * __[38:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/38/05.md)__ Tetia Jisu ekta cup loise aru koise, “Eitu pi koribi. Eitu moi laga _Notun Vacha_ laga khoon ase junto halidise paap khan ke khyama dibole. Eitu koribi sob somoi moike bhabona koribole tumi pi kori thaka te. * __[48:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/48/11.md)__ Hoilebi Isor etia ekta _Notun Vacha_ bonaise junto sob jun logot ase. Kelemane eitu _Notun Niyom_ nimite, kun ekjun manuh laga bhir pora Isor manuh laga ang hobo Jisu ke biswas kori kena. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1285, H2319, H3772, G802, G1242, G4934 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1285, H2319, H3772, G802, G1242, G4934
## wapas anideya, wapas anideya, wapas anideya ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha khan “wapas ana” aru “wapas anideya” kunuba bostu ke asul te wapa deya aru bhal te. * Ketia ekta bimar gao laga ang wapas anei, eitu mane “bhal” hoise. * Ekta bangi ja sonban junto wapa anei “manai loa.” Isor paapi manuh ke wapas anideya aru tai nijor logot taikhan ke wapas anei. * Jodi manuh ke taikhan laga ghor des te wapas anise, taikhan ke “wapas anise” nohoile “wapas” eitu des te. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, rasta khan anuvad koribole “wapas anideya” te hale “ako notun kora” nohoile “ako tera” nohoile “wapas” nohoile “bhal” nohoile “wapas ana.” * Dusra bayan khan eitu kotha nimite ase “notun bona” nohoile “ako notun jeevon bona.” * Ketia dhun dolot “wapas anidei,” eitu “bonai loise” nohoile “bodli korise” nohoile “wapas dise” eitu laga malik ke. * Likha-koa uporte, “wapas anideya” ke anuvad kore “ako notun kora” nohoile “bhal hoija” nohoile “manai loa.” ### Bible te deya laga: * [2 Kings 05:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/2ki/05/08.md) * [Acts 03:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/03/21.md) * [Acts 15:15-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/15/15.md) * [Isaiah 49:5-6](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/49/05.md) * [Jeremiah 15:19-21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/15/19.md) * [Lamentations 05:22](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/05/19.md) * [Leviticus 06:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/06/05.md) * [Luke 19:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/19/08.md) * [Matthew 12:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/12/13.md) * [Psalm 080:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/080/001.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H7725, H7999, H8421, G600, G2675 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H7725, H7999, H8421, G600, G2675
## woe ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “woe” to ekta maha digdar paithaka ke koi. Eitu ekta chaitavni dei kunto kunaba jun bisi dukh to bojibole. * Bayan “woe to” ekta chaitavni manuh ke dei junto taikhan dukh saza pabo taikhan laga paap khan nimite. * Bisi bak jagah khan Bible te, kotha “woe” to baar-baar koi, bisi beya bichar ke dikhabole. * Ekta manuh kun koi “woe moi ase” nohoile “woe moike” to bisi dukh pa laga mon dukh pora bayan di ase. ### Anuvad laga salah: * Likha-koa uporte, kotha “woe” ke bhi anuvad kore “maha mon dukh” nohoile “mon dukh” nohoile “ * Dusra rasta te bayan ke anuvad kora “Woe to (nogor laga naam ke)” junto milai, “Keneka bayanak ase (nogor laga naam)” nimite nohoile “manuh (junto nogor te) ke bisi saza dibo” nohoile “ Eitu manuh maha dukh pabo.” * Bayan, “Woe to moi ase!” nohoile “Woe moike!” ke bhi anuvad kore “Keneka ami mon dukh ase!” nohoile “Ami bhi mon dukh ase!” nohoile “Keneka bayanak ase eitu moi nimite!” * Bayan “Woe tumar ke” ki bhi anuvad kore “Tumi bayanak pora dukh pabo” nohoile “ Tumi bayanak digdar khan janibo. ### Bible te deya laga: * [Ezekiel 13:17-18](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/13/17.md) * [Habakkuk 02:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hab/02/12.md) * [Isaiah 31:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/31/01.md) * [Jeremiah 45:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/45/01.md) * [Jude 01:9-11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jud/01/09.md) * [Luke 06:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/06/24.md) * [Luke 17:1-2](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/17/01.md) * [Matthew 23:23](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/23/23.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H188, H190, H337, H480, H1929, H1945, H1958, G3759 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H188, H190, H337, H480, H1929, H1945, H1958, G3759
## Yahudi khan laga Raja: ### Lamba kotha te bojai deya: Kotha “Yahudi khan laga Raja” to ekta hekh naam ase junto Jisu, Messiah ke koi. * Prothom somoi Bible eitu hekh naam ke joma korise ketia eitu ke cholaise budhi manuh pora kun Bethlehem te safar korise bacha ke sabole kun “Yahudi khan laga Raja” thakise. * Sorgo-doot pora Mary ke dikhai-deya korise junto tar chokra to, Raja David laga nata ase, ekta raja hobo kun laga raj kora to hodai hekh tok hobo. * Jisu ke krus te nahala agete, Roman laga siphai khan thattha pora Jisu ke “Yahudi khan laga Raja” matise. Eitu hekh naam bhi ekta khuri laga tukra te likhise aru Jisu’ laga krus uporte lagai dise. * Jisu to hosa te bhi Yahudi khan laga Raja ase aru sob bona uporte raja ase. ### Anuvad laga salah: * Kotha “Yahudi khan laga Raja” ke bhi anuvad koribo pare “Yahudi khan uporte raja” nohoile “raja kun Yahudi uporte raj kore” nohoile “Yahudi khan laga dangor shasak.” * Sai rakhibi keneka kotha “laga raja” ke anuvad kore dusra jagah khan anuvad te. (Eitu bhi sabhi: [nata-nati](other.html#descendant), [Yahudi](kt.html#jew), [Jisu](kt.html#jesus), [raja](other.html#king), [raijyo](other.html#kingdom), [Isor laga raijyo](kt.html#kingdomofgod), [budhi manuh](other.html#wisemen)) ### Bible te deya laga: * [Luke 23:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/23/03.md) * [Luke 23:38](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/luk/23/36.md) * [Matthew 02:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/02/01.md) * [Matthew 27:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/27/11.md) * [Matthew 27:35-37](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/27/35.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[23:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/23/09.md)__ Kunuba somoi pachote, budhi manuh dhur des purob pora eta nichina tara akas te dekhise. Taikhan bhabona hoise eitu mane ekta notun _Yahudi khan laga raja_ jonom hoise. * __[39: 09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/09.md)__ Pilate pora Jisu hudise, “Tumi _Yahudi laga khan Raja_ ase?” * __[39:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/39/12.md)__ Roman laga siphai khan Jisu ke chabuk marise aru ekta raja laga kapur aru ekta kata khan pora bona laga mokut tar uporte halidise. Tetia taikhan taike thattha korise koi kena, “Sabi, _Yahudi khan laga Raja_!” * __[40:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/02.md)__ Pilate hukum dise junto taikhan likhise, “_Yahudi khan laga Raja_” ekta chinha te aru krus te rakhi dise Jisu’ laga matha uporte. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: G935, G2453 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: G935, G2453
## Yahudi, Yahudi ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Yahudi khan manuh ase kun Abraham laga nata jacob laga nata-nati khan ase. Kotha “Yahudi” kotha “Judah” pora ahai. * Manuh Israelite khan ke “Yahudi khan” matia suru hoise taikhan Judah te wapas ahia taikhan laga bondi Babylon pora. * Jisu Messiah to Yahudi thakise. Hoilebi, Yahudi laga dhorm solawta khan Jisu ke loinai aru taike morabole mangise. * Bisi bar kotha “Yahudi khan” Yahudi khan laga solawta khan ke koi, sob Yahudi manuh nohoi. Eitu khan likha-koa khan te, kunuba anuvad khan milai “laga solawta khan” eitu ke safa bonabole. (Eitu bhi sabhi: [Abraham](names.html#abraham), [Jacob](names.html#jacob), [Israel](kt.html#israel), [Babylon](names.html#babylon), [Yahudi laga solawta khan](other.html#jewishleaders)) ### Bible te deya laga: * [Acts 02:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/02/05.md) * [Acts 10:28](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/10/27.md) * [Acts 14:5-7](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/act/14/05.md) * [Colossians 03:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/col/03/09.md) * [John 02:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/02/13.md) * [Matthew 28:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/28/14.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[20:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/20/11.md)__ Israelite khan ke etia _Yahudi khan_ matise aru taikhan sob taikhan Babylon te thakise. * __[20:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/20/12.md)__ Karone, sathar sal bondi te thaka pachote, ekta chutu _Yahudi khan_ laga bhir Jerusalem laga nogor judah te wapas ahise. * __[37:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/37/10.md)__ Bisi _Yahudi khan_ Jisu ke biswas korise kelemane eitu asorit nimite. * __[37:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/37/11.md)__ Hoilebi _Yahudi khan_ laga dhorm solawta khan jolon thakise, karone taikhan eki logot joma korise bhabona koribole keneka taikhan Jisu aru Lazarus ke morai dibo. * __[40:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/40/02.md)__ Pilate hukum dise junto taikhan likhibole, “ __Yahudi__ laga raja” ekta chinha aru krus te halise Jisu’ laga matha uporte. * __[46:06](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/46/06.md)__ Thik, Saul _Yahudi khan_ ke prosar kora suru hoise Damascus te, koise, “Jisu to Isor laga Putro ase!” ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3054, H3061, H3062, H3064, H3066, G2450, G2451, G2452, G2453, G2454 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3054, H3061, H3062, H3064, H3066, G2450, G2451, G2452, G2453, G2454
## Yahweh ### Ekta ginis kunto jane aru hosa ase: Kotha “Yahweh” to Isor laga nijor naam ase junto tai dikhai-deya korise ketia tai Mosa ke juli thaka jhari pora koise. * Naam “Yahweh” kotha pora ahai junto mane, “be” nohoile “thakia.” * Hobo para motlob khan “Yahweh” laga to ase, “tai ase” nohoile “ami” nohoile “ekjun kun hobole dise.” * Eitu naam to dikhai-deya kore junto Isor hodai thake aru suru hodai tok thakibo. Eitu bi mane junto tai hodai ase. * Niyom picha kora, bisi Bible laga alak khan te kotha “PROBHU” nohoile “Probhu” to “Yahweh” ke dikhai. Eitu niyom ekta ginis pora hoise junto kisah te, Yahudi manuh Yahweh laga naam missa-misi kobole bhoi hoi jaise aru “Probhu” matia suru hoise sob somoi te kotha “Yahweh” kitab te ulai thaka te. Agi-kali laga Bible khan te “PROBHU” to sob dangor letter khan pora likhe Isor laga nijor naam ke adar koribole aru “Probhu” pora alak hobole kunto to ekta alak Hebrew kotha ase. * ULT aru UST laga kitab khan eitu kotha ke hodai anuvad kore, “Yahweh,” junto Purana Niyom laga Hebrew kitab te ulai thake. * Kotha “Yahweh” to Notun Niyom laga hosa kitab te ketia bi na ulai; khali Yonani kotha “Probhu” hae cholai, Purana Niyom laga deya khan pora bi. Purana Niyom te, ketia Isor tai nijor laga koise, tai nijor laga naam cholaise ekta kotha laga bodli. * Kotha “ami” nohoile “moi” milai kena, ULT pura khan ke dikhai junto Isor to hai kotha koa ase. ### Anuvad laga salah: * “Yahweh” to kotha nohoile kotha pora anuvad koribo pare junto mane “ami” nohoile “thakia ekjun” nohoile “ekjun kun ase” nohoile “tai kun jinda ase.” * Eitu kotha ke bi ekta rasta te likhibo pare junto eki ase keneka “Yahweh” ke koi. * Kunaba girja laga denomination khan kotha “Yahweh” ke no cholai aru bodli niyom laga cholai, “PROBHU.” Eta lagi thaka bhabona to ase junto eitu to digdar hobo pare ketia jor pora purile kelemane eitu eki hunibo junto ase hekh naam “Probhu.” Kunaba kotha khan te bhabona hobo pare nohoile dusra grammatical laga dagi junto alak kori kena halibo pare “PROBHU” ekta naam (Yahweh) “Probhu” ekta hekh naam pora. * Eitu to ekdom bhal hobo Yahweh naam ke rakhibole kote eitu kitab te ulaise, hoilebi kunaba anuvad khan bhabona kori kena khali kunaba jagah khan te ekta kotha cholabo pare, kitab ke bisi prakrti aru safa bonabole. * Deya laga ke dikhabi kunaba bostu, “Eitu ki Yahweh pora koise” nisina. (Anuvad laga salah: [Keneka naam ke Anuvad koribo](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/translate-names/01.md)) (Eitu bhi sabhi: [Isor](kt.html#god), [Probhu](kt.html#lord), [Probhu](kt.html#lord), [Mosa](names.html#moses), [dikhai-deya](kt.html#reveal)) ### Bible te deya laga: * [1 Kings 21:20](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ki/21/19.md) * [1 Samuel 16:07](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1sa/16/06.md) * [Daniel 09:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/dan/09/03.md) * [Ezekiel 17:24](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/ezk/17/24.md) * [Genesis 02:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/02/04.md) * [Genesis 04:3-5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/04/03.md) * [Genesis 28:13](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/gen/28/12.md) * [Hosea 11:12](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/hos/11/12.md) * [Isaiah 10:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/10/03.md) * [Isaiah 38:08](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/isa/38/07.md) * [Job 12:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/job/12/09.md) * [Joshua 01:09](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jos/01/08.md) * [Lamentations 01:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lam/01/04.md) * [Leviticus 25:35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/lev/25/35.md) * [Malachi 03:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mal/03/04.md) * [Micah 02:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/02/03.md) * [Micah 06:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mic/06/03.md) * [Numbers 08:11](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/num/08/09.md) * [Psalm 124:03](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/124/001.md) * [Ruth 01:21](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rut/01/19.md) * [Zechariah 14:5](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/zec/14/05.md) ### Udahran Bible laga kisah pora: * __[09:14](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/09/14.md)__ Isor koise, “AMI ASE KUN AMI. Taikhan ke kobi, ‘Ami pora moike tumar logot pothaise.’ Taikhan ke kobi, ‘Ami __Yahweh__ ase, tumar laga baba-baba khan Abraham, Isaac,aru Jacob laga Isor. Eitu to moi laga naam to hodai nimite. '" * __[13:04](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/04.md)__ Tetia Isor pora taikhan ke vacha dise aru koise, “Ami __Yahweh__ ase, tumi laga Isor, kun tumar ke Egypt laga daas kora pora bachaise. Dusra bhogwan khan ke seva nakuribi.” * __[13:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/13/05.md)__ “Murti khan nabonabi nohoile taikhan ke seva nakuribi, kele ami, __Yahweh__ , ekta mon jolon thaka Isor ase.” * __[16:01](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/16/01.md)__ Israelite khan Canaanite laga bhogwan ke seva kora suru hoise __Yahweh__ , hosa Isor laga bodli. * __[19:10](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/obs/19/10.md)__ Tetia Elijah prarthna korise, “O __Yahweh__ , Abraham, Isaac, aru Jacob laga Isor, moikhan ke agi dikhabi tumar Israel laga Isor ase aru junto ami tumar laga noukor ase. ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H3050, H3068, H3069 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H3050, H3068, H3069
## Zion laga chokri ### Lamba kotha te bojai deya: “ Zion laga chokri” to ekta alankarik rasta te Israel laga manuh ke koa ase. Eitu to bisi bar bhabokti khan te cholaise. * Purana Niyom te, “Zion” to bisi bar Jerusalem nogor laga dusra naam te cholaise. * Duijon “Zion” aru “Jerusalem” ke bhi cholai Israel kobole. * Kotha “Chokri” to ekta bisi morom nohoile mon te thaka. Eitu to ekta kotha ase mani thaka aru chinta junto Isor tai laga manuh nimite ase. ### Anuvad laga salah: * Rasta khan anuvad koribole eitu ase “moi laga chokri Israel, Zion pora” nohoile “manuh Zion pora, kun moi logot ekta chokri nisina” ase nohoile “Zion, moi laga morom Israel manuh.” * Eitu to bhal hobo kotha “Zion” ke rakhile eitu bayan te kelemane eitu bisi bar Bible te cholaise. Ekta likhi rakha anuvad te halibo pare eitu alankarik motlob aru bhabokti chola ke bojabole. * Eitu bhal hobo kotha “Chokri” ke rakhibole eitu anuvad laga bayan te, eitu ke lamba te thik pora bojile. (Eitu bhi sabi: [Jerusalem](names.html#jerusalem), [bhabobanir](kt.html#prophet), [Zion](kt.html#zion)) ### Bible te deya laga: * [Jeremiah 06:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/06/01.md) * [John 12:15](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jhn/12/14.md) * [Matthew 21:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/mat/21/04.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H1323, H6726 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H1323, H6726
## Zion, Mount Zion ### Lamba kotha te bojai deya: Asul te, kotha “Zion” nohoile “Mount Zion” ekta taqot thaka nohoile pathor-laga-ghor junto Raja David bondi loise Jebusite khan pora. Eitu kotha khan dusra rasta khan hoise Jerusalem ke kobole. * Mount Zion aru Mount Moriah duita pahar khan thakise junto Jerusalem laga nogor to jagah thakise. Pachote, “Zion” aru “Mount Zion” to samany kotha khan hoise eitu duita pahar khan aru Jerusalem laga nogor ke kobole. Ketiaba taikhan bhi girja ke koi junto Jerusalem te jagah thakise. (Sabi: [metonymy](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_ta/src/branch/master/translate/figs-metonymy/01.md) * David pora naam dise, Zion, nohoile Jerusalem, ke “David laga nogor.” Eitu to David laga ghor nogor pora alak ase, Bethlehem, kunto ke bhi David laga nogor matise. * Kotha “Zion” to dusra alankarik rasta khan te cholaise, Israel nohoile Isor atma laga raijyo ke kobole nohoile notun, sorgo Jerusalem junto Isor pora bonabo. (Eitu bhi sabhi:[ Abraham](names.html#abraham), [David](names.html#david), [Jerusalem](names.html#jerusalem), [Bethlehem](names.html#bethlehem), [Jebusite khan](names.html#jebusites)) ### Bible te deya laga: * [1 Chronicles 11:05](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/1ch/11/04.md) * [Amos 01:02](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/amo/01/01.md) * [Jeremiah 51:35](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/jer/51/34.md) * [Psalm 076:1-3](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/psa/076/001.md) * [Romans 11:26](https://git.door43.org/EXEGETICAL-BCS/en_tn/src/branch/master/rom/11/26.md) ### Kotha joma kori rakha: * Taqot: H6726 ### വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ: * Strong's: H6726