Vlach Gurbert: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

18. Ulado carstvo

Frame 18-01

Nakhle but berša, o David mulo. Leso čhavo o Salomon lija te vladil po Izrael. O Dol vačarda e Salomonesa thaj pučlja le so em više lestar manđol. Kana o Solomon manglja mudrost, o Dol sasa but zadovoljno lestar thaj čerdale em mudro manuš ko sveto. O Salomon siklilo but stvara golese sasa but mudro sudija. O Dol čerda le te avol em barvalo.

Frame 18-02

Ano Jerusalim, o Salomon čerda o Hram savese plan čerda leso dad thaj čidija materijal. O narodo akana klanjisajlo e Devlese thaj anda kurbanuren ano Hram umesto ano Šatori tare Sastankura. O Dol avilo ano Hram, thaj živisada pe narodosa.

Frame 18-03

O Salomon manglja romnjen andare avera phuva. Sasa neposlušno e Devlese thaj ženisada bute romnjen, sasale paše 1.000 đuvlja! But lendar sesa đuvlja andare avera phuva thaj von ande pe devlen pesa, savenđe klanjisajle. Kana o Salomon sasa purano, i vov klanjisajlo lenđe devlenđe.

Frame 18-04

O Dol sasa holjamo po Salomon thaj, sar kazna e za ke Salomoneso neverstvo, obećisada kaj ka podelil e narodo Izraelskone ke duj carstvura pale leso meripe.

Frame 18-05

O Salomon kana mulo, leso čhavo, o Rovoam, čerdilo caro. O Rovoam sasa dilo. Sa e manuša taro Izraelsko narodo čidijepe te potvrdin le carose. Vačarde e Rovoamese kaj o Salomon čhuvola len te čeren phari buči thaj počinena lese baro porezi.

Frame 18-06

O Rovoam lenđe dileste vačarda: "Tumen mislisaden kaj mo dad o Salomon čhuvola tumen te čeren phari buči, me ka čhuvav tumen te čeren vađi po phari buči, thaj ka kazniv tumen po but nego vov."

Frame 18-07

Deš plemenura taro Izraelsko narodo bunisajle protiv o Rovoam. Ačhile lese verna samo duj plemenura. Kala duj plemenura postanisade o Judejsko carstvo.

Frame 18-08

Kola deš plemenura taro Izraelsko narodo save bunisajle protiv o Rovoam čute manuše kaso alav si Jerovoam te avol lengo caro. Čute po carstvo ano severno than e phuvako thaj dijele vika Izraelsko carstvo.

Frame 18-09

O Jerovoam bunisajlo protiv o Dol thaj čuta e manušen ane grehura. Čerda dujen idolen te bi klanjinape lenđe umesto e Devlese ano Hram ano Judejsko carstvo.

Frame 18-10

O Judejsko thaj o Izraelsko carstvo postanisade dušmanura thaj but droma marde pe jekh protiv avereste.

Frame 18-11

Ano nevo Izraelsko carstvo, sa e carura sesa bilačhe. But tare kala kraljura mudarde sesa tare Izraelcura save manglje te aven carura umesto lende.

Frame 18-12

Sa e carura thaj po but narodo ano Izraelsko carstvo klanjisajle zake idolura. Lengo klanjipe e idolurenđe avola gija so sasa bludno nemoral nesavo drom i pe čhaven žrtvujina.

Frame 18-13

E Judejska carura sesa potomkura e Davidese. Nesave carura sesa šukar, vladisade pravedno taj klanjisajle e Devlese. Al po but tare Judejska carura sesa bilačhe thaj pokvarime, thaj klanjisade e idolenđe. Nesave carura žrtvuisade pe čhaven hohavne devlenđe. Po but manuša bunisajle protiv o Dol thaj klanjisajle avere devlenđe.

Biblisko paramič andaro: 1 lil e Caronenđe 1-6; 11-12