Vlach Gurbert: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

49. E Devleso nevo savez

Frame 49-01

O meleko vačarda e čhejaće savi akarola pe Marija kaj ka bijanol e Devlese Čhave. Gijate, dok sasa vađi čhej, o Dux Sveti sasa pe late i voj ačhili khamni. Bijanda murše thaj dija le alav Isus. Golese, o Isus sasa Dol thaj manuš.

Frame 49-02

O Isus čerda but čudesura save dokažin kaj si vov o Dol. Phirda po paj, ačhada i barval, sastarda bute nasvale manušen, ikalda e bengen tare manuša, vazdija e mulen thaj čerda e panđ mangre thaj duje ciknen mačhen gači hamase kaj halje paše 5.000 đene.

Frame 49-03

O Isus sasa thaj baro učitelji, thaj vačarda sa autoritet golese kaj vov čače e Devleso Čhavo. Vov sikada kaj trubul te manđe avere manušen gija sar so manđe korkoro tut.

Frame 49-04

Gija sikada kaj trubul te manđe e Devle poviše nego so manđe bilo so aver, te manga Le po but nego amaro barvalipe.

Frame 49-05

O Isus vačarda kaj o Carstvo e Devleso si po vredno tare sa ko sveto. Gova si em važno kolese ko preperol ano Carstvo e Devleso. Te bi avesa ane Devleso Carstvose, mora te ave spasime tare ćire grehura.

Frame 49-06

O Isus sikada kaj nesave manuša ka šunen le thaj ka aven spasime, a avera na. Vačarda kaj si nesave manuša sar šukar phuv. Von primin o šukar lafi taro Isus i tegani si spasime. Avera manuša sar zurali phuv tare nesavo drom, kaj i kućina (o seme) tare Devleso Lafi ni avol andre thaj ni dol nisavo bijandipe. Gola manuša crden o haberi e Isuseso thaj ni aven ane leso carstvo.

Frame 49-07

O Isus sikada kaj o Dol but manđol e grešnikuren. Vov manđol te oprostil lenđe thaj te čerol len pire čhaven.

Frame 49-08

O Isus gija i vačarda amenđe kaj o Dol ni manđol o greh. O Adam thaj i Eva kana grešisade, gova pelo pe lenđe potomkura. Sar posledica tar gova, svako manuš ko sveto grešil thaj gova crdol le taro Dol. Golese, savore čerdile e Devlese dušmanura.

Frame 49-09

A o Dol gija manglja savoren ko sveto gači but kaj dija pe jekhe Čhave kaj savo pačal ano Isus ni ka avol kaznime paše pe grehura, nego ka trail e Devlesa sa e đivesa.

Frame 49-10

Ćire grehurenđe, tu san bango taj zasluži meripe. O Dol bi trubula te avol holjamo pe tute, al Vov čhorda piri holi po Isus a na pe tute. Kana o Isus mulo ko krsto, vov primisada ćiri kazna.

Frame 49-11

O Isus nikad ni grešisada, al birisada te avol kaznimo thaj te merol sar šukar žrtva te inđarol ćire grehura thaj e grehura sa e manušenđe ko sveto. Golese o Isus žrtvuisada korkoro pes, o Dol šaj oprostil svako greh, pa i najbare grehura.

Frame 49-12

Šukar buča našti spasin tut. Naj khanči so tu šaj čere te avol tut zajedništvo e Devlesa. Samo o Isus šaj te thovol će grehura. Tu trubul te veruji kaj o Isus si e Devleso Čhavo, kaj mulo ko krsto mesto tuče, thaj kaj o Dol vazdijale tare mule.

Frame 49-13

O Dol ka spasil svakone ko verujil ano Isus thaj primil le sar piro Rajo. Thaj ni ka spasil kolen save ni verujin ane Leste. Naj važno dal san barvalo il čoro, murš il đuvli, purano il terno, kaj beše. O Dol manđol tut thaj manđol te veruji ano Isus te bi le avola zajedništvo tusa.

Frame 49-14

O Isus dol tu vika te veruji ane leste thaj te ave krstimo. Veruji li kaj si o Isus o Mesija, jekh Čhavo e Devleso? Veruji li kaj san grešno thaj kaj zaluži o Dol te kaznil tut? Veruji li kaj o Isus mulo ko krsto te bi lola će grehura?

Frame 49-15

Ako veruji ano Isus thaj ane kova so čerda tuče, onda san hrišćano. O Dol ikalda tut tare Bengeso carstvo taro kalipe thaj čuta tut ane Devleso carstvo e svetloso. O Dol lija ćo purano, o grešno način tar ćo životo, thaj dija tut nevo pravedno način taro životo.

Frame 49-16

Ako san hrišćanino, o Dol oprostisada ćire grehura golese so o Isus gova čerda. Akana, o Dol smatril tut pašutno amal a na dušmano.

Frame 49-17

Te san amal e Devleso thaj sluga e Isuseso o Rajo, trubul te ave kova savo šunol o Isus so sikavol. Te ako san hrišćano, vađi ka ave ane kušnje tare grehura. A o Dol si verno thaj vačarol ako priznaji ćire grehura, vov ka oprostil tuče. Vov ka dol tut zuralipe te maretu e grehurencar.

Frame 49-18

O Dol vačarol tuče te moli tut, te sikljo leso Lafi, te slavi le avere hrišćanurencar thaj te vačare averenđe so Vov čerda tuče. Kava sa pomožil tuče te avol tut po duboko zajedništvo Lesa.

Biblisko paramič andaro: Lil e Rimljanurenđe 3,21–26; 5,1–11; Lačho lafi taro Jovan 3,16; Lačho lafi taro Marko 16,16; Lil e Kološanenđe 1,13–14; 2. Lil e Korinćanenđe 5,17–21; 1. Lil e Jovaneso 1,5–10