Arli (Romani): E Biblijakere Paramiza Sarijenđe

Updated ? hours ago # views See on DCS

9. O Devel vičini e Mojsija

OBS Image

Palo e Josifesoro meriba, sa lesoro jeri ačhilo ano Egipat. On hem lengere potomci ačhile te živinen adari pana but berša hem inolen but čhave. On vičinde pe Izraelci.

OBS Image

Ked nakhle but berša, sa više hem više inele Izraelcija. O Egipćanja bisterđe više ko inele o Josif hem sa so ćerđa lenđe. Lelje te daran taro Izraelci, adalese so inele but baro narodo. Adalese o faraon kova tegani vladinđa ano Egipat ćerđa o Izraelci te oven robovija e Egipćanenđe.

OBS Image

O Egipćanja čhivđe e Izraelconen te ćeren but zgrade hem dizja. I phari buti ćerđa len but te patinen, ali o Devel blagoslovinđa len, ćerđa te ovel len po više čhave.

OBS Image

O faraon dikhlja da e Izraelconen isi but čhave, i naredinđa pe manušenđe te mudaren sa lengere bebicen kola inele murša ađahar so ka frden len ani len Nil.

OBS Image

Jekh Izraelka bijanđa murše. Oj hem lakoro rom garavđe e čhavore kobor šaj ine.

OBS Image

Ked dikhlje da našti više te garaven le, čhivđe le ani jekh korpa savi džala ine e lenjaja Nil. Adava ćerđe te šaj spasinen le e meribnastar. Lesiri phureder phen dikhela ine odural so ka ovel oleja.

OBS Image

I čhaj e faraonesiri zadikhlja i korpa hem dikhlja so isi andre. Ked dikhlja e čhavore, lelja le te ovel lakoro čhavo. Platinđa jekha Izraelka te del le te pijel thud, ali na džanđa dai adaja romni adale čhavoresiri daj. Ked o čhavoro inele edobor baro da na valjanđa lese više e dajakoro thud, oj irinđa le e faraonesere čhajate, koja dinđa le anav Mojsije.

OBS Image

Jekh dive, ked o Mojsije već inele baro murš, dikhlja da nesavo Egipćanin marela e robo kova inele Izraelco. O Mojsije manglja te spasini e Izraelco adalese so džanđa dai hem ov Izraelco.

OBS Image

Ked o Mojsije mislinđa da niko na ka dikhel, mudarđa e Egipćanine hem parunđa le. Ali neko dikhlja adava so ćerđa o Mojsije.

OBS Image

Ked o faraon šunđa so ćerđa o Mojsije, manglja te mudari le. O Mojsije naštino taro Egipat ani divljina kote garavđa pe e faraonesere vojnikonendar.

OBS Image

O Mojsije ulo pastiri ani divljina dur taro Egipat. Lelja romnja adale thanestar hem inole duj čhave.

OBS Image

Jekh dive, sar o Mojsija arakhi ine pe bakren, dikhlja sar jekh grmo thabljola, ali i jag na oštetini le. Nakhino po paše uzalo grmo te šaj dikhel po šukar. Sar nakhela ine po paše, šunđa e Devlesoro glaso: "Mojsije, huljav ti obuća adalese so terđoveja ko sveto than."

OBS Image

O Devel phenđa: "Dikhljum sar mo narodo patini. Ka bičhalav tut koro faraon te ikale e Izraelconen taro Egipat te na oven više robovija. Me ka dav len i phuv Hanaan, i phuv savi obećinđum e Avraamese, e Isakese hem e Jakovese."

OBS Image

O Mojsije pučlja: "A so te mangle o manuša te džanen ko bičhalđa man, so te phenav lenđe?" O Devel phenđa: "ME INJUM OKOVA KOVA INJUM. Phen lenđe 'o ME INJUM bičhalđa man kora tumende'. Hem akava phen: 'Me injum o Jahve, o Devel tumare pradadengoro e Avraamesoro, e Isakesoro hem e Jakovesoro.' Akavai mlo anav zauvek."

OBS Image

O Mojsije darandilo hem na manglja te džal koro faraon, adalese so mislinđa da na ka šaj šukar te vaćeri. Adalese o Devel bičhalđa e Mojsijasere phrale e Arone te pomožini lese. O Devel upozorinđa e Mojsija hem e Arone da o faraon na ka mangel te šunel.

E biblijakiri paramiz taro 2. lil e Mojsijasoro 1-4