Arli (Romani): E Biblijakere Paramiza Sarijenđe

Updated ? hours ago # views See on DCS

25. O Sotoni kušini e Isuse

OBS Image

Ked o Isus inele krstime, odmah o Sveto Duho legarđa le ani pustinja. Adari o Isus postinđa saranda dive hem saranda raća. Tegani o Sotoni alo koro Isus te pokušini te ćerel le te grešini.

OBS Image

O Sotoni kušinđa e Isuse ađahar so phenđa: "Te injan o Čhavo e Devlesoro, ćer akava bar ano maro te šaj te xas!"

OBS Image

O Isus phenđa lese: "Pisimei e Devlese ano Lafi: 'E manušenđe na valjani samo maro te šaj živinen, nego valjani lenđe te oven poslušna đijekhe e Devlesere lafese!"

OBS Image

Tegani o Sotoni legarđa e Isuse ko naj učo than e Hramesoro hem phenđa lese: "Te injan o Čhavo e Devlesoro, frde tut tele, adalese soi pisime: 'O Devel ka naredini pe anđelenđe te akharen tut, i ađahar na ka khuve tut ni e preja ko bar.'"

OBS Image

Ali, o Isus ko adava e Sotonese phenđa okova so pisini ko Sveto lil. Phenđa lese: "Pese ano Lafi, o Devel naredini pe narodose: 'Ma kušinen e Gospode, tumare Devle.'"

OBS Image

Tegani o Sotoni mothovđa e Isusese sa o carstvija e phuvjakere hem sa lengiri slava hem phenđa: "Ka dav tut sa adava te peljan angla mande ko kočija hem te slavinđan man."

OBS Image

O Isus phenđa: "Dža mandar, Sotone! Pese ano Lafi o Devel naredini ple narodose: 'Slavinen samo e Gospodare, tumare Devle, hem samo ole kanden.'"

OBS Image

O Isus na pelo e Sotonese ko kušnje, i o Sotoni cidinđa pe olestar. Tegani ale o anđelja hem brininde pe zako Isus.

E biblijakiri paramiz taro Matej 4,1–11; Marko 1,12–13; Luka 4,1–13