Arli (Romani): E Biblijakere Paramiza Sarijenđe

Updated ? hours ago # views See on DCS

10. Deš bare nevolje

OBS Image

O Mojsije hem o Aron džele koro faraon. Phende lese: "Akava vaćeri o Devel e Izraelesoro: 'Muk me narodo!"' O faraon na šunđa len. So te mukel e Izraelconen, on terinđa len više te ćeren buti!

OBS Image

O faraon na manglja te mukel e Izraelconen, i adalese o Devel bičhalđa deš bare nevolje upro Egipat. Adaleja o Devel mothovđa e faraonese dai po zoralo olestar hem sa e egipatesere devlendar.

OBS Image

O Devel ćerđa i len Nil ano rat, ali o faraon palem na manglja te mukel e Izraelconen te džan.

OBS Image

O Devel bičhalđa žaben upro sa o Egipat. O faraon molinđa e Mojsija te cidel e žaben. Ali, ked sa o žabe mule, e faraonesoro vilo pherdilo xoli hem na manglja te mukel e Izraelconen te ikljon taro Egipat.

OBS Image

Adalese o Devel bičhalđa komarconen upro Egipat. Palo adava bičhalđa bare maćhijen. O faraon vičinđa e Mojsija hem e Arone te phenel lenđe da ka mukel e Izraelconen te zaustavinđe adaja nevolja. Ked o Mojsije molinđa pe, o Devel cidinđa e bare maćhijen taro Egipat. Ali e faraonesoro vilo pherdilo xoli hem na manglja te mukel e narodo.

OBS Image

Palo adava, o Devel ćerđa sa e Egipćanengere domaća životinje te namborsaljon hem te meren. Ali e faraonese ano vilo inele xoli, i na manglja te mukel e Izraelconen te džan.

OBS Image

Tegani o Devel phenđa e Mojsijase te frdel pepeo ano vazduho anglo faraon. Ked ćerđa adava, but bare čirevija mothovde pe upro Egipćanja, ali na upro Izraelci. O Devel ćerđa te ovel xoli e faraonese ano vilo, i o faraon na manglja te mukel e Izraelconen te džan.

OBS Image

Palo adava, o Devel bičhalđa kukudi savi uništinđa sa so barilo ko njive ano Egipat hem mudarđa đijekhe kova ine ikljola avri. O faraon vičinđa e Mojsija hem e Arone hem phenđa lenđe: "Grešinđum. Šaj te džan taro Egipat." O Mojsije molinđa pe, i na peli više kukudi.

OBS Image

A o faraon palem grešinđa hem ano vilo inole xoli. Na manglja te mukel e Izraelconen te džan.

OBS Image

Palo adava, o Devel bičhalđa skakavconen te učharen o Egipat. O skakavci xale sa adava so barilo ko njive, a so i kukudi našti ine te uništini.

OBS Image

Tegani o Devel ćerđa trin dive te ovel tomina. Edobor inele tomina da o Egipćanja našti ine te ikljoven taro čher. A adari kaj živinđe o Izraelci na inele tomina.

OBS Image

I palo sa akala enja nevolje, o faraon na manglja te mukel e Izraelconen te džan. Adalese so o faraon na manglja te šunel e Devle, o Devel manglja te mukel pana jekh nevolja. Adaja nevolja ka promenini e faraonesoro mišljenje.

E biblijakiri paramiz taro 2. lil e Mojsijasoro 5-10