Arli (Romani): E Biblijakere Paramiza Sarijenđe

Updated ? hours ago # views See on DCS

30. O Isus parvari pandž hiljade manušen

OBS Image

O Isus bičhalđa ple apostolen te propovedinen hem te sikaven e manušen ano but gava. Ked irinđe pe koro Isus, phenđe lese sa so ćerđe. Tegani o Isus vičinđa len te džan oleja ko mirno than prekalo jezero te odmorinen pe xari. Adalese đerdinđe ano čamco hem džele ki aver strana e jezerosiri.

OBS Image

Ali, but manuša dikhlje e Isuse hem e učenikonen ked džele ano čamco. Adala manuša prastandile e phuvjaja uzalo jezero sar te resen ki aver strana angleder olendar. I ađahar, ked o Isus hem o učenici resle, pherdo đene već adari adžićerena len ine.

OBS Image

Adathe inele prekalo 5.000 murša, bizo te đenel pe e đuvljen hem e čhavoren. E Isusese pelo žao zako adala manuša. Ov dikhlja len dai on sar bakre bizo pastiri. Adalese sikaj len ine hem sasljari e nambormen kola inele maškaro lende.

OBS Image

Ked lelja te nakhel o dive, o učenici phenđe e Isusese: '"Nakhela o dive, a o dizjai dur amendar. Bičhal e manušen te džan, te šaj činenfse nešto zako xajba."

OBS Image

Ali, o Isus phenđa ple učenikonenđe: "Den len tumen nešto zako xajba!" On phenđe: "Ali, sar te ćera adava? Isi amen samo pandž mare hem duj tikore maćhe."

OBS Image

O Isus phenđa e učenikonenđe te vaćeren e manušenđe te bešen ki čar ko kupe po pinda đene.

OBS Image

Tegani o Isus lelja o pandž mare hem o duj maćhe, dikhlja naupre hem zahvalinđa e Devlese zako xajba.

OBS Image

Tegani o Isus phaglja o mare hem e maćhen ko kotora. O kotora dinđa e učenikonende te den e manušenđe. O učenici ulavđe o xajba, a na ine te na ačhol. Sa o manuša xalje hem čalile.

OBS Image

Palo adava, o učenici čedinđe o kotora save o manuša na xalje, a ačhilo edobor da šaj ine te pheren pe dešuduj korpe! Sa adava xajba alo oto pandž mare hem duj maćhe.

E biblijakiri paramiza taro Matej 14,13–21; Marko 6,31–44; Luka 9,10–17; Jovan 6,5–15