South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

3. Poplavă

OBS Image

Dă pă lungă vremi, pă ala svet kusta mulc ominj. Jej as re tari ubraznjiš šă sălnjiš. Aša dă urăt are dă Dimizov su ăngănđit să uništilaskă ăntreg svetu ku mari poplavă.

OBS Image

Ali Noa u aflat milă la Dimizov. Jăl are om đirept, šje kusta ăntri lumi rej. Dimizov ju spus alu Noa dă poplava šje gănđešći să măji. Jăl u zăs alu Noa să fakă mari kar pă apă.

OBS Image

Dimizov ju zăs alu Noa să fakă kar pă apă 140 metara dă lung, šă 23 metara dă lat, šă 13.5 metara dă nalt. Noa trăbuje să fakă kar dă apă dăm ljemnji šă să fakă tri katur šă mulći sobă, krov, šă ublok. Karu dă apă cănje pă Noa, familije aluj, šă dăm totă vrsta dă životinjă pă pămănt dă vreme dă poplavă.

OBS Image

Noa lu pus ureći pă Dimizov. Jăl šă tri fišjori aluj ur făkut karu dă apă aša kum lju zăs Dimizov. Mulc ej lju trăbujit, daje kă are mari. Noa upozurule pă lumi dă poplava šje u vinji, šă lji zăšje să să ăntorkă la Dimizov, ali jej nu ănkriđe.

OBS Image

Dimizov u naredilit alu Noa šă alu familije aluj să akuljagă dăstul mănkari păntru jej, šă păntru životinjur. Kănd are kutotu gata, Dimizov u zăs alu Noa kă ăj vreme păntru jăl šă păntru băšăca aluj, tri fišjori aluj, šă băšăcălje alor, să mergă ăm karu dă apă - opt (8) lumi kutotu ăm gărmadă as re.

OBS Image

Dimizov u mănat muško šă žensko dăm totă životinja šă vrabujă la Noa să potă să mergă ăm karu dă apă šă să fijă pă bun lok dă vremi dă poplavă. Šă Dimizov u mănat šapči (7) životinjur muško šă žensko kari u puće să fijă dă žrtvur. Kănd asre toc jej ăm karu dă apă, Dimizov u ănčis uša.

OBS Image

Atunšje su apukat să kadă plojă, šă pluva, šă pluva. U pluvat četrdeset zălji šă nopc fărdă să vi stat! Apa aša jiše dăm pămănt. Ăntreg pămăntu are astupat ku apa, čak šă helj maj nalči planinur.

OBS Image

Šă kutotu šje kusta pă pămănt u murit, numa lume šă životinjurlje šje asre ăm karu dă apă. Karu dă apă are pă dasupra dă apă šă kutotu păm nontru are pă bun lok să nu fijă ăm poplavă.

OBS Image

Dă pă šje u stat ploje, karu dă apă are dasupra dă apă dă šinšj (6) lunj, šă dă vreme apilje sur tărăjit žjos. Atunšje ăm una zuva karu dă apă u stat sus pă planină, ali pămăntu are inka astupat ku apa. Dă pă tri lunj maj, să viđe planinurlje.

OBS Image

Dă pă četrdeset zălji, Noa u mănat vrabuji šje să čima găgărškă să vadă dăkă su uskat pămăntu. Găgăraške zbura afară šă ăm napoj pă karu dă apă šă kuta pămănt uskat, ali nu puće să ăl aflji.

OBS Image

Majănkulje Noa u mănat pă vrabuje šje să čima grlica. Ali njiš je nu puće să aflji pămănt uskat, šă u vinjit ăm napoj la Noa. Dă pă una săptămănă napoj u mănatu pă grlice šă su ăntors ku list dă maslină ăm gură! Apa să tărăje, šă jarba krišće ăm napoj!

OBS Image

Noa u aščiptat maj una săptămănă šă u mănat pă grlice mar pă treći răndur. Asta undată šu aflat lok šă maj mult nu su ăntors ăm napoj. Apa su uskat!

OBS Image

Dă pă dovă lunj Dimizov u zăs alu Noa: "Tu šă familije ata šă toči životinjurlje lăsăc karu dă apă aku. Avec mulc kupij, šă unošj šă umpljec pămăntu." Aša Noa šă familije aluj ur jăšăt afară dăm karu dă apă.

OBS Image

Dă pă šje u jăšăt afară dăm karu dă apă, jăl u făkut oltar šă u žrtvovalit dăm totă vrsta dă životinjur kari puće să fijă dă žrtvă. Dimizov are fălos ku žrtve šă u blagoslovulit pă Noa šă pă familije aluj.

OBS Image

Dimizov u zăs: "Ju ac igiresk kă niti undată nu maj uj blăstăma pămăntu păntru relji stvarurlje šje fašji lume, ili să uništilesk lume šă cara ku poplava, makar kă as re lume grešnă šă kănd as re kupij."

OBS Image

Dimizov u făkut elši dugă ka znak dă igirala aluj. Kănd gođ are duga pă nor, Dimizov să ăngănđe šje lju igirit aša lume aluj să să ăngănđaskă.

Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 6-8