South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

32. Isus ăntramă pă om ku demon šă pă mujeri bičagă

OBS Image

Una ză, Isus šă učenici aluj ur mers ăm karu dă apă păšći dă jezeră ăm regije kari lume dă Gerazenci kusta.

OBS Image

Kănd ur ažuns pă alta parći dă jezeră, om ku demonur u vinjit la Isus aljirgănt.

OBS Image

Asta om are aša dă bălor dă njime nu puće ku jăl să biraskă. Lume pă đes ăj ljiga mănjilje šă pišjorilje ku lancur, ali jăl lji rupe.

OBS Image

Omula kusta ăm mărmănči. Asta om căpa totă zuva šă nopće. Nu purta colji šă tot să tije ku petrilje.

OBS Image

Kănd u vinjit omusta la Isus, jăl u kăzut pă đinuc ăm nenće aluj. Isus u zăs alu demonuluje: "Jašă afară dăm omusta!"

OBS Image

Omu ku demon ăm jăl su apukat să mužjaskă ku tari graj: "Šje ac trăbă dă la minji, Isus, Fišjoru alu Maj Mari Dimizov? Nu mă činji mă arog la činji!" Atunšje Isus lu ăntribat pă demon: "Kum ăj numilje atov? "Jăl u ăntors vorba: "Numilje ame ăj Legija, daje kă šćenj mulc." (Legija are grupă dă par hiljada (1.000) ominj ăm kătănjilje alu Rim.)

OBS Image

Demoni să aruga la Isus: "Nu nji măna afară dăm regijasta!" Akulo are um gărmadă dă porš šje să rănje apropi dă đal. Aša demoni sur arugat la Isus: "Nji arugănj la činji mănă nji ăm poršije!" Isus u zăs: "Dušjecăvă!"

OBS Image

Demoni ur jišăt afară dăm omula šă ur tunat ăm porš. Porši ur aljirgat dă pă đal ăm jezeră šă sur ăntupit. Akulo ăs re 200 hiljada porš ăm gărmade.

OBS Image

Kănd ur văzut lume kari păze poršije šje u fost, jej ur aljirgat ăm varuš šă ur spus alu toc kă ur văzut šje u făkut Isus. Lume dăm varuš ur vinjit să vadă pă om kari are ku demonur. Jăl šăđe putuljit, purta colji, šă are normalnă osobă.

OBS Image

Lume as re tari frikoš šă lur šjirut pă Isus să fugă. Aša Isus u tunat ăm karu dă apă šă su gătat să fugă. Omu kari ave demonur să aruga să mergă ku Isus.

OBS Image

Ali Isus ju zăs: "Nu, ju gănđesk să ći dušj akasă šă să zăšj alu urtašjic šă alu familija ata kutotu šje Dimizov u făkut păntru ćinji šă kum u avut milă păntru činji."

OBS Image

Aša omu u fužjit ăndărăt šă u spus alu toc šje u făkut Isus păntru jăl. Toc kari ur auzăt asta puvešči ăs re tari ămirac.

OBS Image

Isus su ăntors pă alta parći dă jezeră. Dă pă šje u ažuns akulo, mari gărmadă su akuljes pă lăngă Jăl šă sur astrăns ăm Jăl. Ăm gărmade are mujeri kari are bičagă šă kura sănžilje dăm je mar dă dvanaest aj. Je u dat kutotu banji la doktor aša să u ăntremi, ali numa ji re maj rov.

OBS Image

Je u auzăt kă Isus u ăntrimat pă mulc bičež ominj šă să gănđe: "Ju ščuv kă dakă ăj punji numa măna pă coljilje alu Isus, ju uj fi ăntrimată isto! "Aša u vinjit la Isus pă dănapoj šă u pus măna pă coljilje aluj. Kănd u pus măna pă coljiljelje aluj, nu maj kura sănžilje dăm je!

OBS Image

Dăm turdată, Isus u sămcăt kă pučere u fužjit dăm Jăl. Aša Jăl su ăntors šă u ăntribat: "Šjinji u pus măna pă minji?" Učenici ur ăntors vorba: "Atita lumi ăs ajišje šă gărmadă pă lăngă činji, šă să ămbukšešći ăm činji. Adišje aj ăntribat: "Šjinji u pus măna pă minji?"

OBS Image

Mujere u kăzut pă đinuc ăm nenće alu Isus, trămurănt šă tari frikosă. Atunšje ju spus šje u făkut, šă kă are ăntrimată. Isus ju zăs: "Ănkriđala ata ću ăntrimat pă činji. Dući ăm putuljală."

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 8,28–34; 9,20–22; Evanđelje dă pă Marko 5,1–20; 5,24b–34; Evanđelje dă pă Luka 8,26–39; 8,42b–48