South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

41. Dimizov ăl skolă pă Isus dăm morc

OBS Image

Dă pă šje lur pus kătănjilje pă Isus pă krušji, vođurlje alu Židovur ur zăs alu Pilat "Ala mišjinos Isus u zăs kă u fi skulat dăm morči dă pă tri zălji. Šinjiva trăbă să păzaskă gropa să bažji sama, daje kă učenici aluj să nuj furi tela šă atunšje să nu zăkă kă u fost skulat dăm morc."

OBS Image

Pilat u zăs: "Jec orikiči kătănj šă punjlji să păzaskă gropa kum gănđešć. "Aša jej ur pus pečat pă petră la uša dă gropă šă u pus kătănj să păzaskă šă njime să nu furi tela.

OBS Image

Zuva dă pă šje Isus are ăngrupat are sămbăta. Šă Židovi nu are slobud să mergă la gropă pă zuve. Aša dă điminjaca dă pă sămbăta, orikići mujer sur gătat să mergă la gropa alu Isus să pujă uloj ku miros pă tela aluj.

OBS Image

Dăm turdată, are mari potres. Anđalu šje svitlăze tari ka skripala su năstămit dăm nor. Jăl u pus petră ăndărăt kari are dasupra pă gropă šă u šăzut pă je. Kătănjilje šje păze gropa as re ănfrikušac šă ur kăzut pă pămănt ka ominji morc.

OBS Image

Kănd mujerilje ur ažuns la gropă, anđalu lju zăs: "Nu vă fijă frikă. Isus nuj ajišje. Jăl u fost skulat dăm morc, kum šă u zăs kă u fi! Ujtăcăvă ăm gropă šă viđec." Mujere su ujtat ăm gropă šă u văzut loku hunđi tela alu Isus are pusă. Tela aluj numa are akulo!

OBS Image

Atunšje anđalu u zăs alu mujere: "Dući šă spunji alu učenici, "Isus su skulat dăm morc šă Jăl u meržji ăm nenći dă voj ăm Galileja."

OBS Image

Mujeriljelje as are pljină dă frikă ša mari fălušăjă. Ur aljirgat să spujă la učenici bună hir.

OBS Image

Kum asre mujerilje pă kalji să mergă să spujă alu učenici bun hir, Isus su arătat la jelji, šă jelji ăl slavale pă Jăl. Isus u zăs: "Nu vă fijă frikă. Dušjec šă spunjec alu učenici amej să mergă ăm Galileja. Jej mur viđe akulo."

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 27,62–28,15; Evanđelje dă pă Marko 16,1–11; Evanđelje dă pă Luka 24,1–12; Evanđelje dă pă Ivan 20,1–18