South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

50. Isus să ăntoršji

OBS Image

Majšjeva 2.000 dă ej, majmultă lumi okolo pă pămănt ur auzăt hir fălos dă Isus Mesija. Biserika krišće. Isus u igirit kă Jăl su ăntoršji na kraju svijeta. Makar kă Jăl inka nu su ăntors, Jăl u cănje igirala aluj.

OBS Image

Kum aščiptănj pă Isus să să ăntorkă, Dimizov gănđešći să kustănj pă kalje šje ăj svăntă šă šje dă slavă aluj. Jăl gănđešći să spunjenj alu alci hir fălos dă kraljevstva aluj. Kănd Isus kusta pă pămănt Jăl u zăs: "Učenici amej ur propovjedali hir fălos dă kraljevstva alu Dimizov alu lumi păšći tot pă pămănt šă atunšje u vinji kraj."

OBS Image

Mulc ominj inka nor auzăt dă Isus. Majnti dă šje su ăntors ăm nor, Isus u zăs alu Kršćani să spujă păšćitot hir fălos alu lumi kari nikad nor auzăt. Jăl u zăs: "Dušjec šă făšjec učenikur dăm lumi dăm toči narodur!" šă: "Poljurlje ăs spremni dă žetvă!"

OBS Image

Isus isto aša u zăs: "Sluga nuj majmari dă kit gospodaru aluj. Kum autoriteturlje pă pămănt mă mărzăle pă minji, jej vur činji šă vur amură pă voj dă răndu amnjov. Makar kă pă pămăntusta voj vic păcă duremi, fijec ămbăluric daje kă Ju am pobjedilit pă Sotona, ala ăj unu kari vladalešći pă pămănt. Dakă vic rămănje vjerni mijă păn šje nuj vinji, atunšje Dimizov vu spasali pă voj!"

OBS Image

Isus u zăs alu učenici aluj puvešči să lji objasnalaskă šje u fi ku lume kănd pămăntu u fi gata. Jăl u zăs: "Om u sămănat bună sămăncă ăm polje aluj. Kum să kulka, dužmanu aluj u vinjit šă u sămănat sămăncă dă Drač pă lăngă gruv, šă u fužjit ăndărăt."

OBS Image

"Kănd ur kriskut flancurlje, slugurlje alu omuluj or zăs, "Gospodaru, tu aj sămănat bună sămancă ăm telek. Adăšje ăj Drač akulo aku?" Gospodaru u ăntors vorba: "Dužmanu u sămănat dračula akulo."

OBS Image

Slugurlje ur ăntors vorba alu gospodaru: "Să skučenj draču afară?" Gospodaru u zăs: "Nu. Dakă ac fašji aje voj ac skoči šă bun gruv ku aje una. Aščiptăc păn šje no fi irit kutotu, šă atunšje akuljižec draču pum gărmadă să să acăci, ali gruvu adušjec ăm skladišta ame."

OBS Image

Učenici nor prišjiput šje značale puvešče, aša lor ăntribat pă Isus să lji objasnalaskă. Isus u zăs: "Omu šje u sămănat bună sămăncă ăj Mesija. Teleku ăj pămăntu. Bună sămănca ăs lume alu kraljevstva alu Dimizov."

OBS Image

Draču ăs lume kari ăs alu Rovu. Dužmanu kari u sămănat draču ăj sotona. Irit gruvu ăj kraj svijeta, lume šje akulježi irit gruvu ăs anđeji alu Dimizov."

OBS Image

Kănd kraj u vinji, anđeji ur akulježi una pă totă lume kari ăs alu sotona šă ljor vărlji ăm foku mari, hunđi ur plănžji šă ur astrănžji ku đinci ăm tari mari duremi. Atunšje điriptače u vinji šă u svitlăzi ka sorilje ăm kraljevstva alu Dimizov alor Tatăsu.

OBS Image

Isus isto aša u zăs, kă Jăl su ăntoršji pă pămănt majnti dă šje u fi kraj svijeta. Jăl u vinji ăm napoj kum šă u fužjit, aša ku ave telă šă u vinji pă oblak ăm nor. Kănd su ăntoršji Isus, tot Kršćanin kari u murit u fi skulat dăm morc šă sor afla ku Jăl ăm nor.

OBS Image

Atunšje Kršćani kari ăs inka ăm kust ur fi răđikac ăm nor šă ur fi ku hejalanc Kršćanj kari ur fost skulac dăm morc. Jej ur fi toc una ku Isus akulo. Dă pă aje, Isus u kusta ku asta lumi ăm savršenă putuljală šă zajedništvo dă erikeš.

OBS Image

Isus u igirit kă u da krună alu toc kari ănkređi ăm Jăl. Jej ur kusta šă ur vladali ku Dimizov ăm savršenă putuljală dă erikeš.

OBS Image

Ali Dimizov u suduli alu toc kari nu ănkređi ăm Isus. Jăl lju vărlji ăm pakao, hunđi ur plănži šă ur kărciji ku đinci ăm duremi dă erikeš. Fok kari nikad nu su aščinži maj pă dăparći lju arđi ša vermi nor sta să lji mănăšji.

OBS Image

Kănd su ăntoršji Isus, Jăl u uništili dă erikeš pă Sotona šă kraljevstva aluj. Jăl lu vărlji pă Sotona ăm pakao hunđi u arđi dă erikeš, ku toc kari umbla dă pă Jăl maj benj dă kită să puji ureči pă Dimizov.

OBS Image

Daje kă Adam šă Eva nor pus ureči la Dimizov šă ur adus greh pă pămănt, Dimizov u blăstămat šă su ăngănđit să iđizaskă pămăntu. Ali ăm una ză Dimizov u fašji nov nor šă nov pămănt kari u fi savršen.

OBS Image

Isus šă lume aluj ur kusta pă nov pămănt, šă ur vladali dă erikeš šă pă kutotu šje ăj. Jăl u aščerži totă lakrma šă maj mult no fi duremi, ăntristală, plăns, relji, ili bičišugur. Isus u vladali pă kraljevstva aluj ku putuljală, šă điriptači, šă Jăl u fi ku lume aluj dă erikeš.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 24,14; 28,18; Evanđelje dă pă Ivan 15,20, 16,33; Otkrivenje 2,10; Evanđelje dă pă Matej 13,24–30, 36-42; 1. Poslanica alu Solunjani 4,13–5,11; Poslanica alu Jakov 1,12; Evanđelje dă pă Matej 22,13; Otkrivenje 20,10, 21,1–22,21