South Slavic Ardilean Bayash: Puvešč dăm Biblijă păntru toc

Updated ? hours ago # views See on DCS

48. Isus ăj Mesija

OBS Image

Kănd u făkut Dimizov pămăntu, kutotu are savršeno. Nu are greh. Adam šă Eva să plăšje ša jej plăšje pă Dimizov. Nu are bičišug ili morči. Aša are kum gănđe Dimizov să fijă pă pămănt.

OBS Image

Sotona u svitit păšći šarpi ăm gard să u ănšiljaskă pă Eva. Atunšje je šă Adam ur zgrešilit protiv dă Dimizov. Daje kă ur zgrešilit, toc pă pămănt ămbičižešći šă mori.

OBS Image

Daje kă Adam ša Eva ur zgrešilit, šjeva inka maj urăt u fost. Jej ăs aku dužmanji alu Dimizov. Dajet totă osoba să fată ku greh ăm jăl, šă jăl ăj neprijatelju alu Dimizov. Ali Dimizov ave plan să obnovulaskă asta odnos.

OBS Image

Dimizov u igirit kă unu dăm nasljednici alu Eva ur zdrubi kapu alu Sotoni, šă Sotona šu ranali talpa aluj. Asta značale kă Sotona lu amură pă Mesija, ali Dimizov lu skula ăm kust ămnapoj, šă Mesija u zdrubi pučere alu Sotona dă erikeš. Mulc ej majănkulje, Dimizov u objavalit kă Isus ăj Mesija.

OBS Image

Kănd Dimizov u uništilit pămăntu ăntreg ku poplava, Jăl u dat kar pă apă să spasalaskă pă lumi kari ănkriđe ăm Jăl. Aša isto, toc zaslužulešći să fijă uništilic dă rănd dă grehurlje alor, ali Dimizov u dat pă Isus să să spasalaskă toc kari ănkređi ăm jăl.

OBS Image

Dă suči dă ej (100), popurlje maj pădăparći ămbije žrtvur alu Dimizov păntru lumi să areći kazna kari zaslužulešći grehurlje alor. Ali elje žrtvur nu puće să je grehurlje alor. Isus aj Maj Mari Popă. Nu ka alci popă, Jăl ămbije pă jăl săngur ka jedina žrtva kari poči să je grehurlje alu totă lume ăm cară. Isus ăj savršen, Maj Mari popă kari u lot tot grehu kari lu făkut ikad šjinjiva.

OBS Image

Dimizov u zăs alu Abraham: "Totă lume pă pămănt u fi blagoslovulit păntru činji: "Isus are nasljedniku alu Abraham. Toc pă pămănt ăs blagoslovljeni păntru Jăl, daje kă toc kari ănkređi ăm Isus ăj spasalit dăm greh, šă ăj duhovni nasljedniku alu Abraham.

OBS Image

Kănd u zăs Dimizov alu Abraham să ămbiji pă fišjoru aluj, Izak, ka pă žrtvă, Dimizov u dat birkă păntru žrtvă ăm lok dă fišjoru aluj, Izak. Noj toc zaslužulenj să murenj păntru grehurlje anoštri! Ali Dimizov u dat pă Isus. Birka alu Dimizov ka žrtva să mori ăm loku anostru.

OBS Image

Kănd u mănat zadnja kugă pă Egipat, Jăl u zăs alu totă familije alu Izraelcilor să amori savršenă birkă šă să pujă sanžilje pă sus šă pum parći dă štokurlje dă ušălje alor. Kănd u văzut sănžjilje, Jăl u trikut păšći kăšălje alor šă nu u amurăt pă elši fišjori alor. Asta să čamă Pasa.

OBS Image

Isus ăj birka dă Pasa. Jăl are savršen šă făr dă greh šă u fost amurăt ăm vreme kănd să slavale Pasa. Kănd šjinjiva ănkređi ăm Isus, sănžjilje alu Isus plăčešći păntru grehurlje alu osobe, šă nu kađi kazna pă Jăl.

OBS Image

Dimizov u făkut savez ku Izraelci, kari as re izabrani. Ali Dimizov u făkut aku Novi savez kari ăj păntru toc. Daje kă ăj Novi savez, poči dăm tot narodu să fijă dio alu lume lu Dimizov kari ănkređi ăm Isus.

OBS Image

Mojsije are mari prorok kari spunje dă vorba alu Dimizov. Ali Isus ăj maj mari prorok dăm toc. Jăl ăj Dimizov, aša kutotu šje Jăl u făkut šă u zăs, as re lukrurlje šă vorbilje alu Dimizov. Daje pă Isus ăl čamă Vorba alu Dimizov.

OBS Image

Dimizov u igirit alu Kralj David kă unu dăm nasljednici aluj u vladali ka kralju pă lume alu Dimizov dă erikeš. Daje kă Isus ăj Fišjoru alu Dimizov šă Mesija, Jăl ăj ala nasljednik alu David kari poći să vladalaskă dă erikeš.

OBS Image

David ăj kralju dă Izrael, ali Isus ăj kralju dă ăntreg svemiru! Jăl u vinji ămnapoj šă u vladali pă kraljevstva aluj ku điriptači šă putuljală, dă erikeš.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Stvaralala 1-3, 6, 14, 22; Jišala 12, 20; 2. Samuel 7; Poslanica alu Hebreji 3,1–6, 4,14–5,10, 7,1–8,13, 9,11–10,18; Otkrivenje 21