Čergari: Bibliske paramiče pale savorende

Updated ? hours ago # views See on DCS

17. Devlesko savezo e Davidosa

OBS Image

O Saul sas prvo Izraelosko kraljo. Sas vučo thaj zgodno, baš sar o them kamlas. O Saul sas lačho kraljo prve brša dok vladilas e Izraelosa. Ali askal postanisardas opako rom savo či čholas kan ko Del, pa o Del odabirisardas aver rome savo avela jek đes kraljo umesto leste.

OBS Image

O Del odabirisardas jećhe terne Izraelco te avel kraljo posle o Saul. Lesko alav sas David. O David sas čobano andar o gav Vitlejem. Ande razne prilike, dok lelas sama pe pire dadesko stado, o David mudardas e lavos thaj e medvedo save napadnisardine e bakhren. O David sas ponizno thaj pravedno rom savo paćalas thaj sas verno e Devlešće.

OBS Image

O David postanisardas silno vojniko thaj vođa. Kana sas o David još terno čhavo, borisajlo protiv jek divo alavesa Golijat. O Golijat sas obučime vojniko, zuralo thaj skoro trin meterja vučo! Ali o Del pomožisardas e David te mudarel e Golijate thaj te spasisarel e Izraelconen. Nakon godova, o David pobedisaras ande but e bitke pe Izraelošće dušmaja, andar soste o them veličisarelas les.

OBS Image

O Saul postanisardas ljubomorno andar godova kaj o them volilas e Davide. O Saul but drom lijas te mudarel les, pa o David garavelas pes katar o Saul. Jek đes, o Saul rodelas e David te mudarel les. O Saul dijas ande isto špilja kaj o David garadolas katar o Saul, ali o Saul či dikhlas les. O David sas akana zurale paše pašo Saul thaj šaj te mudarel les, ali či mudardasles. Umesto godova, o David čhindas kotor katar e Saulešći haljina te dokažil e Saulešće kaj či kamel te mudareles te vo avel kraljo.

OBS Image

Po krajo o Saul mulo ande bitka, a o David postanisardas kraljo po Izrael. Vo sas lačho kraljo, thaj o them volilas les. O Del blagoslovisardas e David thaj ćerdas les uspešno. O David borisajlo ande but e bitke thaj o Del pomožisardas les te pobedisarel e Izraelošće dušmajen. O David osvoisardas o Jerusalim thaj ćerdas les pire glavno gavesa. Dok o David vladilas, o Izrael postanisardas moćno thaj barvalo.

OBS Image

O David kamlas te vazdel hramo kaj sa e Izraelcurja šaj te slavisaren e Devles thaj te prinosisaren lešće žrtve. Skoro štar šela (400) brš, o them slavilas e Devle thaj prinosisarenas lešće žrtve ando šatori e sastanonengo savo o Mojsije sagradisardas.

OBS Image

Ali o Del bičhaldas e proroko e Natane ko David akale porukasa: "Pošto san tu rom ratniko, či sagradija akava hramo pale mande. Ćo čhavo sagradila les. Ali me but blagoslovisarava tut. Jek katar ćo potomko vladila sago kraljo mungre themesko zauvek!" Jedino e Davidesko potomko savo šaj te vladisarel zauvek si o Mesija. O Mesija si e Devlesko odabraniko savo spasila akale theme katar lenđe bezeha.

OBS Image

Kana o David ašundas kala alava, odma zahvalisardas e Devlešće thaj slavisardas les kaj obećisardas e Davidešće kava baro čast thaj but e blagoslovurja. O David či džanglas kana o Del ćerela sa gadava. Međutim sago vi kaj dogodisajlo, e Izraelcurja moraš te ažućaren još but e vrjama maj sigo nego so avela o Mesija, skoro milje (1.000) brš.

OBS Image

O David vladisardas pravedno thaj verno but e brša, thaj o Del blagoslovisardasles. Ali pašo krajo pe trajosko, gadno pogrešisardas protiv o Del.

OBS Image

Jek đes, dok sas sa e Davidešće vojnikurja dur katar o ćher thaj vodinas e bitke, vo dikhlas andar piro dvoro jećhe šukar manušnja sar najol. Lako alav si Betšeba.

OBS Image

Umesto te boldel o šoro, o David bičhaldas varekas pale late te anela leste. Sutas lasa thaj bičhaldas lat ćhere. Nedugo posle godova e Betšeba bičhaldas poruka e Davidešće thaj phendas lešće kaj si khamni.

OBS Image

E Betšebako rom, rom alavesa Urije, sas jek katar e Davidešće majlačhe vojnikurja. O David akhardas e Urija palpale katar e bitka thaj phendas lešće te džal thaj te avel pire romnjasa. Ali o Urije odbisardas te džal ćhere dok sas aver vojnikurja ande borba. Pa o David bičhaldas e Urijas palpale ande borba te čhol e generalos kote kaj si e dušmaja maj zurale te vo šaj avel mudardo.

OBS Image

Nakon so sas o Urije mudardo, o David lija romnjaće e Betšeba. Maj posle bijandas e Davidešće čhaves. O Del zurales holjajlo zbog godova kaj ćerdas o David, pa bičhaldas e proroko e Natanes te phenel e Davidešće savo bilačhipe sas lesko bezah. O David pokaisajlo pale pire bezeha thaj o Del jartosardas lešće. Dži ko krajo pe trajosko o David džalas e Devlešće dromesa thaj paćalas lešće čak vi ande phari vrjama.

OBS Image

Ali sagod kazna pale lesko bezah, lesko čhavo mulo. Isto gajda pale Davidosko trajo sas borbe ande lešći famija, thaj e Davidošći snaga zurale slabolas. Vi ako o David nas verno e Devlešće, o Del sas ipak verno thaj ispunisarda pire obećanja. Maj posle e Davide thaj e Betšeba sas još jek čhavo, thaj akhardineles Salomon.

Bibliske paramiča andar e: 1. Samuil 10; 15–19; 24; 31; 2. Samuil 5; 7; 11–12