hrvatski jezik: Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

46. Pavao postaje kršćanin

OBS Image

Savao je bio onaj mladić koji je čuvao odjeću ljudi koji su ubili Stjepana. On nije vjerovao u Isusa, pa je progonio vjernike. Išao je od kuće do kuće u Jeruzalemu da bi uhitio i muškarce i žene i bacio ih u zatvor. Veliki svećenik je Savlu dao dopuštenje da ode u grad Damask kako bi i ondje uhitio kršćane i doveo ih nazad u Jeruzalem.

OBS Image

Dok je Savao putovao za Damask, sjajno svjetlo s neba zasjalo je svuda oko njega, tako da je pao na zemlju. Savao je čuo nekoga kako govori: "Savle! Savle! Zašto me progoniš?" Savao je pitao: "Tko si ti, Gospodaru?" Isus mu je odgovorio: "Ja sam Isus. Ti mene progoniš!"

OBS Image

Kad je Savao ustao, nije mogao vidjeti. Njegovi prijatelji su ga odveli u Damask. Savao nije ništa ni jeo ni pio tri dana.

OBS Image

U Damasku je živio učenik koji se zvao Ananija. Bog mu je rekao: "Idi u kuću gdje je Savao odsjeo. Stavi svoje ruke na njega da bi on mogao ponovno vidjeti." Međutim, Ananija je rekao: "Gospodaru, čuo sam kako je ovaj čovjek progonio vjernike." Bog mu je odgovorio: "Idi! Odabrao sam ga da objavljuje moje ime Židovima i ljudima iz drugih naroda. On će mnogo trpjeti za moje ime."

OBS Image

Stoga je Ananija otišao Savlu, stavio ruke na njega i rekao: "Isus koji ti se objavio na putu ovamo poslao me da ti se vrati vid i da budeš ispunjen Duhom Svetim." Savao je odmah mogao vidjeti, a Ananija ga je krstio. Onda je Savao nešto pojeo i snaga mu se vratila.

OBS Image

Savao je odmah počeo propovijedati Židovima u Damasku, govoreći: "Isus je Sin Božji!" Židovi su bili zadivljeni da čovjek koji je pokušavao uništiti vjernike sada isto vjeruje u Isusa! Savao je raspravljao sa Židovima, dokazujući da Isus jest Mesija.

OBS Image

Nakon mnogo dana, Židovi su skovali plan da ubiju Savla. Poslali su ljude da ga traže na gradskim vratima kako bi ga ubili. No, Savao je čuo za taj plan, tako da su mu njegovi prijatelji pomogli pobjeći. Jedne noći, spustili su ga preko zidina u košari. Nakon što je Savao pobjegao iz Damaska, nastavio je propovijedati o Isusu.

OBS Image

Savao je otišao u Jeruzalem da bi se susreo s učenicima, ali oni su ga se bojali. Tada je vjernik koji se zvao Barnaba odveo Savla k apostolima i rekao im kako je Savao hrabro propovijedao u Damasku. Nakon toga, učenici su prihvatili Savla.

OBS Image

Neki vjernici koji su pobjegli od progonstva u Jeruzalemu, otišli su daleko u grad Antiohiju i propovijedali o Isusu. Većina ljudi u Antiohiji nisu bili Židovi, ali, po prvi puta, puno je njih također postalo vjernicima. Barnaba i Savao su otišli tamo da bi poučili te nove vjernike više o Isusu i osnažili crkvu. Upravo su u Antiohiji oni koji vjeruju u Isusa prvi puta bili prozvani "kršćani".

OBS Image

Jednog dana, dok su kršćani u Antiohiji postili i molili, Duh Sveti im je rekao: "Odvojite mi Barnabu i Savla da rade djelo na koje sam ih pozvao." Stoga se crkva u Antiohiji molila za Barnabu i Savla, i vjernici su položili ruke na njih da ih blagoslove. Poslali su ih da propovijedaju radosnu vijest o Isusu na mnogim drugim mjestima. Barnaba i Savao su poučavali ljude iz različitih naroda, i mnogi su povjerovali u Isusa.

Biblijska priča iz Djela apostolskih 8:3; 9:1‒31; 11:19‒26; 13:1‒3