Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

16. Izbavitelji - Sudije

Frame 16-01

Nakon Isus Navinove smrti, Izraelci su bili neposlušni Bogu i nisu isterali ostale Hanaance niti su bili poslušni Božijim zakonima. Izraelci su počeli slaviti hanaanske bogove umesto Jahvu, pravoga Boga. Izraelci nisu imali cara, pa su svi radili ono što im se činilo ispravno.

Frame 16-02

Budući da su Izraelci i dalje bili neposlušni Bogu, On ih je kaznio tako što je dopustio da ih njihovi neprijatelji pobede. Ti neprijatelji krali su mnoge stvari od Izraelaca, uništavali njihove posede i ubijali mnoge od njih. Nakon što su puno godina bili neposlušni Bogu, zbog čega su ih njihovi neprijatelji tlačili, Izraelci su se pokajali i tražili Boga da ih izbavi.

Frame 16-03

Onda im je Bog pribavio izbavitelja- sudiju koji ih je oslobodio od njihovih neprijatelja i doneo zemlji mir. Međutim, narod je zatim zaboravio Boga i počeo ponovno slaviti idole. Stoga je Bog dopustio Midjancima, susednom neprijateljskom narodu, da ih poraze.

Frame 16-04

Midjanci su sedam godina uzimali sav usev od Izraelaca. Izraelci su se jako bojali. Sakrivali su se u pećinama da ih Midjanci ne bi pronašli. Napokon, zavapili su Bogu da ih izbavi.

Frame 16-05

Jednog dana, jedan Izraelac koji se zvao Gedeon potajno je sakupljao žito da mu ga Midjanci ne bi ukrali. Anđeo Jahvin došao je Gedeonu i rekao mu: "Bog je s tobom, hrabri ratniče. Idi i spasi Izrael od Midjanaca."

Frame 16-06

Gedeonov otac imao je žrtvenik posvećen nekom idolu. Bog je rekao Gedeonu da sruši taj žrtvenik. No, Gedeon se bojao ljudi, pa je čekao da padne noć. Tada je srušio žrtvenik i razbio ga u delove. Blizu mesta gde je bio žrtvenik idolu, Gedeon je sagradio novi žrtvenik posvećen Bogu i na njemu prineo žrtvu Bogu.

Frame 16-07

Sledećeg su jutra ljudi videli da je neko srušio i uništio žrtvenik, pa su se jako naljutili. Otišli su ka Gedeonovoj kući da ga ubiju, ali Gedeonov otac im je rekao: "Zašto pokušavate pomoći svome bogu? Ako on jest bog, neka se sam zaštiti." Budući da im je on to rekao, ljudi nisu ubili Gedeona.

Frame 16-08

Tada su Midjanci opet došli pljačkati Izraelace. Bilo ih je tako mnogo da ih se nije moglo prebrojati. Gedeon je sazvao Izraelce da se bore protiv njih. Gedeon je zamolio Boga da mu da dva znaka kako bi mogao biti siguran da će ga Bog upotrebiti da izbavi Izrael od Midjanaca.

Frame 16-09

Kao prvi znak, Gedeon je stavio ovčiju kožu na tlo i zamolio Boga da jutarnja rosa padne samo na ovčiju kožu, a ne na tlo. Bog je to učinio. Sledeće noći, zamolio ga je da zemlja bude mokra, ali da ovčija koža ostane suva. Bog je i to učinio. Ova dva znaka uverila su Gedeona da će ga Bog upotrebiti da izbavi Izrael od Midjanaca.

Frame 16-10

32 000 izraelskih vojnika došlo je Gideonu, ali Bog mu je rekao da je to previše. Tada je Gedeon poslao kući 22 000 ljudi koji su se bojali boriti se. Bog je rekao Gedeonu da još uvek ima previše ljudi. Stoga je Gedeon poslao kući sve izuzev 300 vojnika.

Frame 16-11

Te noći Bog je rekao Gedeonu: "Siđi u midjanski logor i kad čuješ šta govore, nećeš se više bojati." Zato je te noći Gedeon sišao u logor i čuo midjanskog vojnika kako priča svome prijatelju što je sanjao. Čovekov prijatelj je rekao: "Ovaj san znači da će Gedeonova vojska pobediti midjansku vojsku!" Kad je Gedeon ovo čuo, proslavio je Boga.

Frame 16-12

Zatim se Gedeon vratio svojim vojnicima i svakome dao rog, glineni vrč i baklju. Okružili su logor u kojem su spavali midjanski vojnici. Gedeonovih 300 vojnika stavilo je baklje u vrčeve kako Midjanci ne bi videli svetlo baklji.

Frame 16-13

Zatim su svi Gedeonovi vojnici u istom trenutku razbili svoje vrčeve, tako da se odjednom pokazala vatra baklji. Zatrubili su u svoje rogove i povikali: "Mač za Jahvu i za Gedeona!"

Frame 16-14

Bog je zbunio Midjance, tako da su se počeli napadati i ubijati međusobno. Odmah su i preostali Izraelci bili pozvani iz svojih domova da pomognu progoniti Midjance. Mnoge su ubili, a ostale su prognali iz Izraelove zemlje. Toga dana umrlo je 120 000 Midjanaca. Bog je izbavio Izrael.

Frame 16-15

Narod je Gedeona hteo učiniti svojim carom. Gedeon im nije dopustio da to učine, ali je zatražio da mu daju nešto zlatnog prstenja koje je svaki od njih uzeo Midjancima. Ljudi su Gedeonu dali veliku količinu zlata.

Frame 16-16

Gedeon je upotrebio zlato kako bi napravio sebi posebnu odoru kakvu je nosio veliki sveštenik. Međutim, ljudi su je počeli slaviti kao da je idol. Stoga je Bog ponovno kaznio Izrael zato što su slavili idole. Bog je njihovim neprijateljima dopustio da ih poraze. Napokon su ponovno tražili Boga da im pomogne, a Bog im je poslao još jednog izbavitelja.

Frame 16-17

To se ponavljalo mnogo puta: Izraelci bi grešili, Bog bi ih kaznio, oni bi se pokajali, a Bog bi im poslao izbavitelja da ih spasi. Kroz mnoge godine, Bog je slao mnoge izbavitelje koji su spašavali Izraelce od njihovih neprijatelja.

Frame 16-18

Konačno, narod je molio Boga za cara kakvog su imali svi drugi narodi. Hteli su cara koji je visok i snažan, koji bi ih mogao voditi u bitku. Bogu se nije svideo njihov zahtev, ali dao im je cara, kako su i tražili.

Biblijska priča iz Knjige o Sudijama 1-3; 6-8