Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

20. Izgnanstvo i povratak

Frame 20-01

I izraelsko i judejsko carstvo sagrešilo je protiv Boga. Prekršili su savez koji je Bog sklopio s njima na Sinaju. Bog je poslao proroke da ih upozori da se pokaju i da počnu ponovno slaviti Jahvu, a ne druge bogove. Međutim, oni ga nisu hteli poslušati.

Frame 20-02

Stoga je Bog kaznio oba carstva tako što je dopustio njihovim neprijateljima da ih unište. Asirsko carstvo, jedan moćan, okrutan narod, uništio je izraelsko carstvo. Asirci su ubili mnogo ljudi u Izraelu, uzeli su sve što je bilo vredno, a velik deo gradova i sela u zemlji su spalili.

Frame 20-03

Asirci su okupili sve vođe, bogataše i ljude vične zanatu i odveli ih u Asiriju. U carstvu Izrael ostavili su samo one preživele Izraelce koji su bili jako siromašni.

Frame 20-04

Zatim su Asirci doveli strance da žive na području gde je pre bilo izraelsko carstvo. Ti stranci su ponovno izgradili gradove, te se venčavali s Izraelcima koji su ostali tamo. Potomci Izraelaca koji su se venčavali sa strancima zvali su se Samarijanci.

Frame 20-05

Narod koji je živeo u judejskom carstvu video je kako je Bog kaznio narod izraelskog carstva zbog njihove nevere i neposlušnosti Bogu. Međutim, nastavili su slaviti idole, uključujući bogove Hanaanaca. Bog je slao proroke da ih upozori, ali oni ih nisu hteli slušati.

Frame 20-06

Otprilike stotinu godina nakon što su Asirci uništili izraelsko carstvo, Bog je poslao Navuhodonozora, cara Vavilonaca, da napadne carstvo Judeju. Vavilon je bio moćno carstvo. Judejski car pristao je biti Navuhodonozorov sluga i plaćati mu mnogo novaca svake godine.

Frame 20-07

Međutim, nakon nekoliko godina judejski car se pobunio protiv Vavilona. Stoga su se Vavilonci vratili i napali judejsko carstvo. Osvojili su grad Jerusalim, uništili Hram i uzeli sve blago iz grada i iz Hrama.

Frame 20-08

Kako bi kaznili judejskog cara što se pobunio, Navuhodonozorovi vojnici su ubili careve sinove pred njim i onda ga oslepili. Nakon toga, odveli su cara da umre u zatvoru u Vavilonu.

Frame 20-09

Navuhodonozor i njegova vojska odveli su gotovo sav narod iz carstva Judeje u Vavilon, ostavljajući samo najsiromašnije ljude da zasejavaju polja. Razdoblje kada je Božiji narod bio primoran napustiti Obećanu zemlju zove se Izgnanstvo.

Frame 20-10

Premda je Bog kaznio svoj narod zbog njegovih greha tako što ih je odveo u izgnanstvo, nije zaboravio ni njih ni svoja obećanja. Bog je nastavio paziti na svoj narod i govoriti im preko svojih proroka. Obećao je da će se, nakon sedamdeset godina, oni opet vratiti u Obećanu zemlju.

Frame 20-11

Oko sedamdeset godina kasnije, persijski car Kir porazio je Vavilon, pa je Persijsko carstvo zamenilo Vavilonsko carstvo. Izraelci su se sada zvali Judejci, a većina je sav svoj život provela u Vavilonu. Samo se nekoliko jako starih Judejaca uopšte sećalo Judeje.

Frame 20-12

Persijsko carstvo bilo je snažno ali milosrdno prema narodima koje su pokorili. Ukratko nakon što je Kir postao car Persijanaca, naredio je da svaki Judejac, koji se želi vratiti u Judeju, može napustiti Persiju i otići u Judeju. Čak im je dao novac da ponovno sagrade Hram! I tako, nakon što su sedamdeset godina proveli u izgnanstvu, mala skupina Židova vratila se u grad Jerusalim u Judeji.

Frame 20-13

Kada su ljudi stigli u Jerusalim, ponovno su sagradili Hram i zidine oko grada. Premda su još uvek bili pod vlašću drugih naroda, ponovno su živeli u Obećanoj zemlji i slavili Boga u Hramu koji su ponovno izgradili.

Biblijska priča iz Druge knjige carevima 17; 24-25; Druge knjige Dnevnika 36; Knjige Jezdrine 1-10; Knjige Nemijine 1-13