Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

40. Isus je razapet

Frame 40-01

Nakon što su se vojnici smejali Isusu, odveli su ga da ga razapnu. Naterali su ga da nosi krst na kojem će umreti.

Frame 40-02

Vojnici su Isusa doveli na mesto koje se zvalo "Lobanja" i ekserima su mu pribili ruke i stopala na krstu. Ali, Isus je rekao: "Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine." Pilat je zapovedio da napišu na neku ploču reči: "Car Jevreja" i da je stave na krst iznad Isusove glave.

Frame 40-03

Vojnici su bacili kocku za Isusovu odeću. Kada su to učinili, ispunili su proroštvo koje glasi: "Podelili su moje haljine među sobom i bacili kocku za moju odeću."

Frame 40-04

Isusa su razapeli između dvojice razbojnika. Jedan od njih se smejao Isusu, ali je drugi rekao: "Zar se ne bojiš Boga? Mi smo krivi, ali ovaj čovek je nevin." Onda je taj rekao Isusu: "Molim te, seti me se u svome carstvu." Isus mu je odgovorio: "Danas ćeš biti sa mnom u raju."

Frame 40-05

Židovski vođe i ostali ljudi u mnoštvu, smejali su se Isusu. Govorili su mu: "Ako si Sin Božiji, siđi s krsta i spasi se! Onda ćemo ti verovati."

Frame 40-06

Onda se nebo nad celim područjem potpuno zamračilo, premda je bila sredina dana. Zamračilo se u podne, a tama se zadržala tri sata.

Frame 40-07

Zatim je Isus povikao: "Svršeno je! Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke." Tada je pognuo glavu i predao svoj duh. Kada je umro, dogodio se potres, a veliki zastor koji je delio ljude od Božije prisutnosti u hramu razderao se na dva dela, od vrha do dna.

Frame 40-08

Svojom smrću, Isus je omogućio ljudima da mogu prići Bogu. Kada je vojnik koji je čuvao Isusa video sve što se dogodilo, rekao je: "Zaista, ovaj čovek je bio nevin. Bio je Sin Božiji."

Frame 40-09

Onda su Josif i Nikodem, dvojica jevrejskih vođa koji su verovali da je Isus Mesija, pitali Pilata smeju li uzeti Isusovo telo. Umotali su njegovo telo u platno i položili ga u grobnicu izdubljenu u steni. Onda su dokotrljali veliki kamen na grobnicu i zatvorili otvor.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 27:27‒61; Evanđelja po Marku 15:16‒47; Evanđelja po Luki 23:26‒56; Evanđelja po Jovanu 19:17‒42