Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

28. Mladi bogataš

Frame 28-01

Jednoga dana, jedan bogati mladić došao je k Isusu i upitao ga: "Dobri učitelju, šta moram činiti da imam večni život?" Isus mu je odgovorio: "Zašto me nazivaš 'Dobri'? Samo je jedan koji je dobar, a to je Bog. Međutim, ako želiš imati večni život, budi poslušan Božijim zakonima."

Frame 28-02

"Kojim zapovedima trebam biti poslušan?" pitao ga je. Isus je odgovorio: "Ne ubij. Ne učini preljubu. Ne ukradi. Ne laži. Poštuj svog oca i majku, i voli svog bližnjega kao što voliš samoga sebe."

Frame 28-03

Međutim, mladić mu je rekao: "Bio sam poslušan svim tim zakonima od malena. Šta još trebam napraviti da živim zauvek?" Isus ga je pogledao i zavoleo.

Frame 28-04

Isus mu je odgovorio: "Ako želiš biti savršen, onda idi, prodaj sve što imaš i daj novac siromasima, i imaćeš blago na nebesima. Onda dođi i sledi me."

Frame 28-05

Kad je mladić čuo šta je Isus rekao, postao je jako tužan, jer je bio jako bogat i nije hteo dati sve što je posedovao. Okrenuo se i napustio Isusa.

Frame 28-06

Onda je Isus rekao svojim učenicima: "Jako je teško bogatašima ući u carstvo Božije! Stvarno, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatašu ući u carstvo Božije."

Frame 28-07

Kad su učenici čuli šta je Isus rekao, bili su šokirani i rekli: "Ko se onda može spasiti?"

Frame 28-08

Isus je pogledao na svoje učenike i rekao: "Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće."

Frame 28-09

Petar je rekao Isusu: "Mi smo ostavili sve i sledili te. Šta će biti naša nagrada?"

Frame 28-10

Isus mu je odgovorio: "Svi koji su ostavili kuću, braću, sestre, oca, majku, decu ili imanje zbog mene, primiće sto puta više, a isto tako će primiti večni život. Međutim, mnogi koji su prvi biće poslednji, a mnogi koji su poslednji biće prvi."

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 19:16-30; Evanđelja po Marku 10:17-31; Evanđelja po Luki 18:18-30