Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

36. Preobraženje

Frame 36-01

Jednog dana, Isus je sa sobom poveo trojicu svojih učenika: Petra, Jakova i Jovana. (Učenik koji se zvao Ivan nije bio onaj koji je krstio Isusa.) Popeli su se na visoku planinu da se mole na osami.

Frame 36-02

Dok se Isus molio, njegovo lice je zasijalo poput sunca i njegova odeća je postala bela kao svetlo, belja nego što bi je iko na zemlji mogao izbeliti.

Frame 36-03

Onda su se pojavili Mojsije i prorok Ilija. Ti ljudi živeli su na zemlji stotinama godina pre toga. Razgovarali su s Isusom o Njegovoj smrti, koja se uskoro trebala dogoditi u Jerusalimu.

Frame 36-04

Dok su Mojsije i Ilija razgovarali s Isusom, Petar je rekao Isusu: "Dobro je za nas da budemo ovde. Napravimo tri senice, jednu za tebe, jednu za Mojsija, a jednu za Iliju." Petar nije bio svestan šta govori.

Frame 36-05

Dok je Petar govorio, svetli oblak je sišao i okružio ih, a iz oblaka je progovorio Božiji glas: "Ovo je moj Sin kojeg volim. Zadovoljan sam njime. Njega slušajte." Tri učenika su se prepala i bacila se na zemlju.

Frame 36-06

Onda ih je Isus dotaknuo i rekao: "Ne bojte se. Ustanite." Kada su pogledali okolo, jedino je Isus još bio tamo.

Frame 36-07

Isus i trojica učenika sišli su s planine. Onda im je Isus rekao: "Nemojte zasad nikome reći šta se ovde dogodilo. Uskoro ću umreti i onda se vratiti u život. Nakon toga, možete reći ljudima."

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 17:1‒9; Evanđelja po Marku 9:2‒8; Evanđelja po Luki 9:28‒36