Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

50. Isus se vraća

Frame 50-01

Već gotovo 2000 godina, sve više i više ljudi u celom svetu sluša radosnu vest o Isusu Mesiji. Crkva raste. Isus je obećao da će se vratiti na kraju sveta. Iako se još nije vratio, on će ispuniti svoje obećanje.

Frame 50-02

Dok čekamo Isusa da se vrati, Bog želi da živimo na način koji je sveti i koji ga proslavlja. On ujedno želi da govorimo drugima o njegovom carstvu. Kad je Isus živeo na zemlji, rekao je: "Moji učenici će propovedati radosnu vest o carstvu Božijem posvuda po svetu, i onda će doći kraj."

Frame 50-03

Mnogi narodi još uvek nisu čuli o Isusu. Pre nego se vratio na nebo, Isus je rekao hrišćanima da govore radosnu vest ljudima koji je nikad nisu čuli. Rekao je: "Idite i činite sve narode učenicima mojim!" Takođe je rekao: "Polja su spremna za žetvu!"

Frame 50-04

Isus je isto rekao: "Sluga nije veći od svog gospodara. Kao što su vlasti ovog sveta mrzele mene, tako će vas mučiti i ubijati zbog mene. Iako ćete trpeti u ovome svetu, budite ohrabreni jer sam ja pobedio Sotonu, koji vlada nad ovim svetom. Ako ostanete verni do kraja, onda će vas Bog spasiti!"

Frame 50-05

Isus je svojim učenicima ispričao priču kako bi objasnio šta će se dogoditi s ljudima kada svet završi. Rekao je: "Neki čovek je zasadio dobro seme u svom polju. Dok je spavao, došao je njegov neprijatelj i zasadio korov među pšenicu i onda otišao."

Frame 50-06

"Kad su biljke isklijale, sluge toga čoveka rekli su: 'Gospodaru, ti si zasadio dobro seme na onom polju. Zašto je onda korov na njemu?' Gospodar je odgovorio: 'Mora da ih je neprijatelj zasadio.'"

Frame 50-07

"Sluge su odgovorili svome gospodaru: 'Da iščupamo korov?' Gospodar im je odgovorio: 'Ne. Ako to učinite, iščupat ćete i deo pšenice. Pričekajte do žetve, a onda sakupite korov na hrpu da se zapali, ali donesite pšenicu u moju žitnicu.'"

Frame 50-08

Učenici nisu razumeli značenje ove priče, pa su pitali Isusa da im je objasni. Isus je rekao: "Čovek koji je zasadio dobro seme predstavlja Mesiju. Polje predstavlja svet. Dobro seme predstavlja ljude u Božijem carstvu."

Frame 50-09

"Korov predstavlja ljude koji pripadaju Zlome. Neprijatelj koji je zasadio korov predstavlja đavola. Žetva predstavlja kraj sveta, a žeteoci predstavljaju Božije anđele."

Frame 50-10

Na kraju sveta, anđeli će skupiti sve ljude koji pripadaju đavolu i baciti ih u vatrenu peć, gde će plakati i škrgutati zubima u velikoj patnji. Onda će pravednici zasijati kao sunce u carstvu Boga, njihovog Oca.

Frame 50-11

Isus je isto tako rekao da će se vratiti na zemlju upravo pre nego svet završi. Vratiće se na isti način kako je otišao, to jest, imaće fizičko telo i doći će na oblacima nebeskim. Kad se Isus vrati, svaki hrišćanin koji je umro će uskrsnuti od mrtvih i susresti ga na nebu.

Frame 50-12

Zatim će hrišćani koji budu još uvek živi uzići na nebo i pridružiti se hrišćanima koji su uskrsnuli od mrtvih. Svi će biti tamo s Isusom. Nakon toga, Isus će živeti sa svojim narodom u savršenom miru i jedinstvu, zauvek.

Frame 50-13

Isus je obećao da će dati krunu svakome ko veruje u njega. Oni će zauvek živeti i vladati s Bogom u savršenom miru.

Frame 50-14

Međutim, Bog će suditi svakoga ko ne veruje u Isusa. Baciće ih u pakao, gde će zauvek plakati i škrgutati zubima u patnji. Vatra koja nikad neće prestati, neprekidno će ih paliti, a crvi ih neće prestati jesti.

Frame 50-15

Kad se Isus vrati, u potpunosti će uništiti Sotonu i njegovo carstvo. Baciće Sotonu u pakao, gde će zauvek goreti, zajedno sa svima koji su odlučili slediti njega umesto da budu poslušni Bogu.

Frame 50-16

Pošto su Adam i Eva bili neposlušni Bogu i doveli greh u ovaj svet, Bog ga je prokleo i odlučio uništiti. No, jednoga dana Bog će stvoriti novo nebo i novu zemlju, koji će biti savršeni.

Frame 50-17

Isus i njegov narod živeće na novoj zemlji, a On će vladati zauvek nad svime što postoji. Obrisaće svaku suzu i neće više biti ni patnje, ni tuge, ni plakanja, ni zla, ni boli, ni smrti. Isus će vladati nad svojim carstvom u miru i pravdi, te će zauvek ostati sa svojim narodom.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 24:14; 28:18; Evanđelja po Jovanu 15:20; 16:33; Otkrivenja 2:10; Evanđelja po Mateju 13:24‒30, 36-42; Prve poslanice Solunjanima 4:13‒5:11; Jakovljeve poslanice 1:12; Evanđelja po Mateju 22:13; Otkrivenja 20:10; 21:1‒22:21