Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

17. Božiji savez s Davidom

Frame 17-01

Saul je bio prvi izraelski car. Bio je visok i zgodan, baš kao što je narod hteo. Prvih nekoliko godina svoje vladavine nad Izraelom, Saul je bio dobar car. Međutim, onda je postao opak i neposlušan Bogu, pa je Bog izabrao jednog drugog čoveka koji će jednoga dana postati car umesto njega.

Frame 17-02

Bog je odabrao mladog Izraelca koji se zvao David da postane car posle Saula. David je bio pastir iz grada Vitlejema. U različitim prilikama, dok je pazio na stada svoga oca, David je ubio i lava i medveda koji su napali ovce. David je bio ponizan i pravedan čovek, koji je verovao Bogu i bio mu poslušan.

Frame 17-03

David je postao silan vojnik i vojskovođa. Dok je David još bio mladić, borio se protiv jednog diva koji se zvao Golijat. Golijat je bio uvežbani vojnik, jako snažan i visok gotovo tri metra! Međutim, Bog je pomogao Davidu da ubije Golijata i spasi Izrael. Nakon toga, David je izvojevao mnogo pobeda nad Izraelovim neprijateljima, zbog čega ga je narod veličao.

Frame 17-04

Saul je postao ljubomoran zbog toga što je narod voleo Davida. Mnogo ga je puta pokušao ubiti, pa se David skrivao od njega. Jednoga je dana Saul tražio Davida da ga ubije. Ušao je upravo u onu pećinu gde se David skrivao od njega, ali ga on nije video. David mu je tada bio jako blizu i mogao ga je ubiti, ali nije. Umesto toga, odrezao je deo Saulove odeće kako bi mu dokazao da ga neće ubiti kako bi mogao postati car.

Frame 17-05

Na kraju je Saul umro u bitci, a David je postao car nad Izraelom. Bio je dobar car, a narod ga je voleo. Bog je blagoslovio Davida i učinio ga uspešnim. David se borio u mnogim bitkama i Bog mu je pomogao pobediti Izraelove neprijatelje. David je osvojio Jerusalim i učinio ga glavnim gradom svoga carstva. Tokom Davidove vladavine, Izrael je postao moćan i bogat.

Frame 17-06

David je hteo sagraditi hram gde bi svi Izraelci mogli slaviti Boga i prinositi mu žrtve. Skoro 400 godina, ljudi su slavili Boga i prinosili mu žrtve u Šatoru sastanka koji je sagradio Mojsije.

Frame 17-07

Međutim, Bog je Davidu poslao proroka Natana s porukom: "Budući da si ti čovek rata, nećeš mi sagraditi taj Hram. Tvoj sin će ga sagraditi. Međutim, ja ću te mnogo blagosloviti. Jedan od tvojih potomaka zauvek će vladati kao car nad mojim narodom!" Jedini Davidov potomak koji može vladati zauvek je Mesija. Mesija je Božiji Izabranik koji će spasiti ljude ovoga sveta od njihovih greha.

Frame 17-08

Kad je David čuo te reči, odmah je zahvalio Bogu i slavio ga jer je obećao Davidu tako veliku čast i mnoge blagoslove. David nije znao kada će Bog ispuniti svoja obećanja. Međutim, kako se i dogodilo, Izraelci su morali čekati još jako dugo pre nego što je došao Mesija, skoro 1000 godina.

Frame 17-09

David je mnoge godine vladao pravedno i verno, a Bog ga je blagoslovio. Međutim, pred kraj svog života, strašno je sagrešio protiv Boga.

Frame 17-10

Jednoga dana, dok su svi njegovi vojnici daleko od kuće vodili bitke, David je pogledao iz svoje palate i ugledao jednu lepu ženu kako se kupa. Zvala se Vitsaveja.

Frame 17-11

Umesto da odvrati pogled, David je poslao nekoga da je dovedu k njemu. Spavao je s njom i poslao je nazad kući. Nedugo posle toga, Vitsaveja je poslala poruku Davidu i rekla mu da je trudna.

Frame 17-12

Vitsavejin muž, koji se zvao Urija, bio je jedan od Davidovih najboljih vojnika. David je pozvao Uriju da se vrati iz bitke i rekao mu da ode i bude sa svojom ženom. Međutim, Urija je odbio otići kući dok je ostatak vojnika bio u borbi. Stoga je David poslao Uriju nazad u borbu i rekao generalu da ga stavi tamo gde je neprijatelj bio najjači, da pogine.

Frame 17-13

Nakon što je Urija bio ubijen, David je oženio Vitsaveju. Kasnije je Davidu rodila sina. Bog se jako naljutio zbog onoga što je David učinio, pa je poslao proroka Natana da kaže Davidu koliko je zao bio njegov greh. David se pokajao za svoj greh i Bog mu je oprostio. Ostatak svoga života, David je sledio Boga i bio mu poslušan, čak i u teškim vremenima.

Frame 17-14

Međutim, kao kaznu za Davidov greh, njegov dečačić je umro. Isto tako, ostatak Davidova života postojale su borbe u njegovoj familiji, tako da je Davidova moć jako oslabela. Premda David nije bio veran Bogu, Bog je ipak bio veran svojim obećanjima. Kasnije, David i Vitsaveja imali su još jednog sina, kojeg su nazvali Solomon.

Biblijska priča iz Prve knjige Samuilove 10; 15-19; 24; 31; Druge knjige Samuilove 5; 7; 11-12