srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

18. Podeljeno carstvo

OBS Image

Mnogo godina kasnije, David je umro a njegov sin Solomon je počeo vladati nad Izraelom. Bog je progovorio Solomonu i pitao ga što najviše želi. Kada je Solomon zatražio mudrost, Bog je bio zadovoljan i učinio ga je najmudrijim čovekom na svetu. Solomon je naučio mnoge stvari i bio je jako mudar sudija. Bog ga je ujedno učinio veoma bogatim.

OBS Image

Solomon je u Jerusalimu sagradio Hram za koji je njegov otac David napravio plan i sakupio građu. Narod je sada slavio Boga i prinosio mu žrtve u Hramu umesto u Šatoru sastanka. Bog je došao i bio prisutan u Hramu, te je živeo sa svojim narodom.

OBS Image

Međutim, Solomon je voleo žene iz drugih zemalja. Bio je neposlušan Bogu i oženio mnoge žene, njih skoro 1000! Mnoge od tih žena došle su iz stranih zemalja, a sa sobom bi donele i svoje bogove koje bi nastavile slaviti. Kad je Solomon ostario, on je takođe slavio njihove bogove.

OBS Image

Bog se naljutio na Solomona i obećao mu da će, kao kaznu za Solomonovu neveru, podeliti izraelski narod na dva carstva nakon Solomonove smrti.

OBS Image

Nakon Solomonove smrti, carem je postao njegov sin Rovoam. Rovoam je bio bezuman čovek. Sav izraelski narod sakupio se da ga potvrde kao cara. Prigovorili su Rovoamu da ih je Salomon terao da teško rade i plaćaju puno poreza.

OBS Image

Rovoam im je ludo odgovorio: "Vi ste mislili da vas je moj otac Solomon terao da naporno radite, ali ja ću vas terati da radite još više nego što vas je on terao i kažnjavati vas strože nego što je on."

OBS Image

I tako, deset plemena izraelskog naroda pobunilo se protiv Rovoama. Samo su mu dva plemena ostala verna. Od ova dva plemena postalo je Carstvo Judejsko.

OBS Image

Ostalih deset plemena izraelskog naroda, koja su se pobunila protiv Rovoama, postavila su čoveka koji se zvao Jerovoam da bude njihov car. Svoje carstvo osnovali su u severnom delu zemlje, a nazvali su ga Izraelsko carstvo.

OBS Image

Jerovoam se pobunio protiv Boga i poveo ljude u greh. Sagradio je dva idola kako bi njegov narod slavio njih umesto da slave Boga u Hramu u carstvu Judejskom.

OBS Image

Carstva Judejsko i Izraela postala su neprijatelji i često su se borili jedno protiv drugoga.

OBS Image

U novom carstvu Izrael, svi carevi bili su zli. Mnoge od tih careva ubili su drugi Izraelci, koji su se hteli postati carevi umesto njih.

OBS Image

Svi carevi i većina naroda u carstvu Izrael slavili su idole. Njihovo slavljenje idola često je uključivalo seksualni nemoral, a katkad čak i prinošenje dece kao žrtve.

OBS Image

Carevi Judejski bili su potomci Davida. Neki od tih careva bili su dobri ljudi, koji su vladali pravedno i slavili Boga. Međutim, većina judejskih careva bili su zli i pokvareni, te su slavili idole. Neki carevi su čak žrtvovali svoju decu lažnim bogovima. Većina naroda Judeje takođe se pobunila protiv Boga i slavili su druge bogove.

Biblijska priča iz Prve knjige Carevima 1-6; 11-12