srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

50. Isus se vraća

OBS Image

Već gotovo 2000 godina, sve više i više ljudi u celom svetu sluša radosnu vest o Isusu Mesiji. Crkva raste. Isus je obećao da će se vratiti na kraju sveta. Iako se još nije vratio, on će ispuniti svoje obećanje.

OBS Image

Dok čekamo Isusa da se vrati, Bog želi da živimo na način koji je sveti i koji ga proslavlja. On ujedno želi da govorimo drugima o njegovom carstvu. Kad je Isus živeo na zemlji, rekao je: "Moji učenici će propovedati radosnu vest o carstvu Božijem posvuda po svetu, i onda će doći kraj."

OBS Image

Mnogi narodi još uvek nisu čuli o Isusu. Pre nego se vratio na nebo, Isus je rekao hrišćanima da govore radosnu vest ljudima koji je nikad nisu čuli. Rekao je: "Idite i činite sve narode učenicima mojim!" Takođe je rekao: "Polja su spremna za žetvu!"

OBS Image

Isus je isto rekao: "Sluga nije veći od svog gospodara. Kao što su vlasti ovog sveta mrzele mene, tako će vas mučiti i ubijati zbog mene. Iako ćete trpeti u ovome svetu, budite ohrabreni jer sam ja pobedio Sotonu, koji vlada nad ovim svetom. Ako ostanete verni do kraja, onda će vas Bog spasiti!"

OBS Image

Isus je svojim učenicima ispričao priču kako bi objasnio šta će se dogoditi s ljudima kada svet završi. Rekao je: "Neki čovek je zasadio dobro seme u svom polju. Dok je spavao, došao je njegov neprijatelj i zasadio korov među pšenicu i onda otišao."

OBS Image

"Kad su biljke isklijale, sluge toga čoveka rekli su: 'Gospodaru, ti si zasadio dobro seme na onom polju. Zašto je onda korov na njemu?' Gospodar je odgovorio: 'Mora da ih je neprijatelj zasadio.'"

OBS Image

"Sluge su odgovorili svome gospodaru: 'Da iščupamo korov?' Gospodar im je odgovorio: 'Ne. Ako to učinite, iščupat ćete i deo pšenice. Pričekajte do žetve, a onda sakupite korov na hrpu da se zapali, ali donesite pšenicu u moju žitnicu.'"

OBS Image

Učenici nisu razumeli značenje ove priče, pa su pitali Isusa da im je objasni. Isus je rekao: "Čovek koji je zasadio dobro seme predstavlja Mesiju. Polje predstavlja svet. Dobro seme predstavlja ljude u Božijem carstvu."

OBS Image

"Korov predstavlja ljude koji pripadaju Zlome. Neprijatelj koji je zasadio korov predstavlja đavola. Žetva predstavlja kraj sveta, a žeteoci predstavljaju Božije anđele."

OBS Image

Na kraju sveta, anđeli će skupiti sve ljude koji pripadaju đavolu i baciti ih u vatrenu peć, gde će plakati i škrgutati zubima u velikoj patnji. Onda će pravednici zasijati kao sunce u carstvu Boga, njihovog Oca.

OBS Image

Isus je isto tako rekao da će se vratiti na zemlju upravo pre nego svet završi. Vratiće se na isti način kako je otišao, to jest, imaće fizičko telo i doći će na oblacima nebeskim. Kad se Isus vrati, svaki hrišćanin koji je umro će uskrsnuti od mrtvih i susresti ga na nebu.

OBS Image

Zatim će hrišćani koji budu još uvek živi uzići na nebo i pridružiti se hrišćanima koji su uskrsnuli od mrtvih. Svi će biti tamo s Isusom. Nakon toga, Isus će živeti sa svojim narodom u savršenom miru i jedinstvu, zauvek.

OBS Image

Isus je obećao da će dati krunu svakome ko veruje u njega. Oni će zauvek živeti i vladati s Bogom u savršenom miru.

OBS Image

Međutim, Bog će suditi svakoga ko ne veruje u Isusa. Baciće ih u pakao, gde će zauvek plakati i škrgutati zubima u patnji. Vatra koja nikad neće prestati, neprekidno će ih paliti, a crvi ih neće prestati jesti.

OBS Image

Kad se Isus vrati, u potpunosti će uništiti Sotonu i njegovo carstvo. Baciće Sotonu u pakao, gde će zauvek goreti, zajedno sa svima koji su odlučili slediti njega umesto da budu poslušni Bogu.

OBS Image

Pošto su Adam i Eva bili neposlušni Bogu i doveli greh u ovaj svet, Bog ga je prokleo i odlučio uništiti. No, jednoga dana Bog će stvoriti novo nebo i novu zemlju, koji će biti savršeni.

OBS Image

Isus i njegov narod živeće na novoj zemlji, a On će vladati zauvek nad svime što postoji. Obrisaće svaku suzu i neće više biti ni patnje, ni tuge, ni plakanja, ni zla, ni boli, ni smrti. Isus će vladati nad svojim carstvom u miru i pravdi, te će zauvek ostati sa svojim narodom.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 24:14; 28:18; Evanđelja po Jovanu 15:20; 16:33; Otkrivenja 2:10; Evanđelja po Mateju 13:24‒30, 36-42; Prve poslanice Solunjanima 4:13‒5:11; Jakovljeve poslanice 1:12; Evanđelja po Mateju 22:13; Otkrivenja 20:10; 21:1‒22:21