srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

46. Pavle postaje hrišćanin

OBS Image

Savle je bio onaj mladić koji je čuvao odeću ljudi koji su ubili Stefana. On nije verovao u Isusa, pa je progonio vernike. Išao je od kuće do kuće u Jerusalimu da bi hvatao i muškarce i žene i bacio ih u zatvor. Veliki sveštenik je Savlu dao dopuštenje da ode u grad Damask kako bi i onde uhvatio hrišćane i doveo ih nazad u Jerusalim.

OBS Image

Dok je Savle putovao za Damask, sjajno svetlo s neba zasjalo je svuda oko njega, tako da je pao na zemlju. Savle je čuo nekoga kako govori: "Savle! Savle! Zašto me progoniš?" Savle je pitao: "Ko si ti, Gospodaru?" Isus mu je odgovorio: "Ja sam Isus. Ti mene progoniš!"

OBS Image

Kad je Savle ustao, nije mogao videti. Njegovi prijatelji su ga odveli u Damask. Savle nije ništa ni jeo ni pio tri dana.

OBS Image

U Damasku je živeo učenik koji se zvao Ananija. Bog mu je rekao: "Idi u kuću gde je Savle odseo. Stavi svoje ruke na njega da bi on mogao ponovo videti." Međutim, Ananija je rekao: "Gospodaru, čuo sam kako je ovaj čovek progonio vernike." Bog mu je odgovorio: "Idi! Odabrao sam ga da objavljuje moje ime Jevrejima i ljudima iz drugih naroda. On će mnogo trpeti za moje ime."

OBS Image

Stoga je Ananija otišao Savlu, stavio ruke na njega i rekao: "Isus koji ti se objavio na putu ovamo poslao me da ti se vrati vid i da budeš ispunjen Duhom Svetim." Savle je odmah mogao videti, a Ananija ga je krstio. Onda je Savle nešto pojeo i snaga mu se vratila.

OBS Image

Savle je odmah počeo propovedati Jevrejima u Damasku, govoreći: "Isus je Sin Božiji!" Jevreji su bili zadivljeni da čovek koji je pokušavao uništiti vernike sada isto veruje u Isusa! Savle je raspravljao sa Jevrejima, dokazujući da Isus jest Mesija.

OBS Image

Nakon mnogo dana, Jevreji su skovali plan da ubiju Savla. Poslali su ljude da ga traže na gradskim vratima kako bi ga ubili. No, Savle je čuo za taj plan, tako da su mu njegovi prijatelji pomogli pobeći. Jedne noći, spustili su ga preko zidina u košari. Nakon što je Savle pobegao iz Damaska, nastavio je propovedati o Isusu.

OBS Image

Savle je otišao u Jerusalim da bi se susreo s učenicima, ali oni su ga se bojali. Tada je vernik koji se zvao Varnava odveo Savla k apostolima i rekao im kako je Savle hrabro propovedao u Damasku. Nakon toga, učenici su prihvatili Savla.

OBS Image

Neki vernici koji su pobegli od progonstva u Jerusalimu, otišli su daleko u grad Antiohiju i propovedali o Isusu. Većina ljudi u Antiohiji nisu bili Jevreji, ali, po prvi put, puno je njih postalo vernicima. Varnava i Savle su otišli tamo da bi poučili te nove vernike više o Isusu i osnažili crkvu. Upravo su u Antiohiji oni koji veruju u Isusa prvi puta bili prozvani "hrišćani".

OBS Image

Jednog dana, dok su hrišćani u Antiohiji postili i molili, Duh Sveti im je rekao: "Odvojite mi Varnavu i Savla da rade delo na koje sam ih pozvao." Stoga se crkva u Antiohiji molila za Varnavu i Savla, i vernici su položili ruke na njih da ih blagoslove. Poslali su ih da propovedaju radosnu vest o Isusu na mnogim drugim mestima. Varnava i Savle su poučavali ljude iz različitih naroda, i mnogi su poverovali u Isusa.

Biblijska priča iz Dela apostolska 8:3; 9:1‒31; 11:19‒26; 13:1‒3