srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

36. Preobraženje

OBS Image

Jednog dana, Isus je sa sobom poveo trojicu svojih učenika: Petra, Jakova i Jovana. (Učenik koji se zvao Ivan nije bio onaj koji je krstio Isusa.) Popeli su se na visoku planinu da se mole na osami.

OBS Image

Dok se Isus molio, njegovo lice je zasijalo poput sunca i njegova odeća je postala bela kao svetlo, belja nego što bi je iko na zemlji mogao izbeliti.

OBS Image

Onda su se pojavili Mojsije i prorok Ilija. Ti ljudi živeli su na zemlji stotinama godina pre toga. Razgovarali su s Isusom o Njegovoj smrti, koja se uskoro trebala dogoditi u Jerusalimu.

OBS Image

Dok su Mojsije i Ilija razgovarali s Isusom, Petar je rekao Isusu: "Dobro je za nas da budemo ovde. Napravimo tri senice, jednu za tebe, jednu za Mojsija, a jednu za Iliju." Petar nije bio svestan šta govori.

OBS Image

Dok je Petar govorio, svetli oblak je sišao i okružio ih, a iz oblaka je progovorio Božiji glas: "Ovo je moj Sin kojeg volim. Zadovoljan sam njime. Njega slušajte." Tri učenika su se prepala i bacila se na zemlju.

OBS Image

Onda ih je Isus dotaknuo i rekao: "Ne bojte se. Ustanite." Kada su pogledali okolo, jedino je Isus još bio tamo.

OBS Image

Isus i trojica učenika sišli su s planine. Onda im je Isus rekao: "Nemojte zasad nikome reći šta se ovde dogodilo. Uskoro ću umreti i onda se vratiti u život. Nakon toga, možete reći ljudima."

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 17:1‒9; Evanđelja po Marku 9:2‒8; Evanđelja po Luki 9:28‒36