srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

49. Božiji Novi savez

OBS Image

Anđeo je rekao devici koja se zvala Marija da će roditi Božijega Sina. I tako, dok je ona još bila devica, Duh Sveti ju je zasenio i ona je ostala trudna. Rodila je sina i nazvala ga Isus. Dakle, Isus je i Bog i čovek.

OBS Image

Isus je činio mnoga čuda koja dokazuju da je Bog. Hodao je po vodi, smirivao oluje, isceljivao mnoge bolesne ljude, isterivao demone, podigao mrtve i pretvorio pet hlebova i dve male ribe u dovoljno hrane za više od 5000 ljudi.

OBS Image

Isus je bio i veliki učitelj, a govorio je s autoritetom jer je Sin Božiji. Poučavao je da trebaš voleti druge ljude isto onako kako voliš samog sebe.

OBS Image

Takođe, poučavao je da trebaš voleti Boga više nego što voliš bilo šta drugo, uključujući svu svoju imovinu.

OBS Image

Isus je rekao da je carstvo Božije vrednije od bilo čega na svetu. Pripadati Božijem carstvu važnije je od svega drugoga. Kako bi ušao u Božije carstvo, moraš biti spašen od svojih greha.

OBS Image

Isus je poučavao da će ga neki ljudi prihvatiti i biti spašeni, a drugi neće. Rekao je da su neki ljudi poput dobrog tla. Oni primaju radosnu vest o Isusu i onda su spašeni. Drugi ljudi su kao tvrdo tlo koje nalazimo na putu, gde seme Božije reči ne ulazi i ne daje nikakvu žetvu. Ti ljudi odbijaju poruku o Isusu i neće ući u njegovo carstvo.

OBS Image

Isus je poučavao da Bog vrlo voli grešnike. On im želi oprostiti i učiniti ih svojom decom.

OBS Image

Isus nam je isto tako rekao da Bog mrzi greh. Kad su Adam i Eva sagrešili, to je uticalo na sve njihove potomke. Kao posledica toga, svaka osoba na svetu greši i odvojena je od Boga. Stoga, svi su postali Božiji neprijatelji.

OBS Image

Međutim, Bog je tako puno voleo svakoga čoveka na svetu, da je dao svog jedinog Sina da ko god veruje u Isusa ne bude kažnjen za svoje grehe, nego da živi s Bogom zauvek

OBS Image

Zbog tvog greha, ti si kriv i zaslužuješ umreti. Bog bi se trebao ljutiti na tebe, ali je izlio svoju ljutnju na Isusa umesto na tebe. Kad je Isus umro na krstu, on je primio tvoju kaznu.

OBS Image

Isus nikad nije sagrešio, ali je odlučio da će biti kažnjen i umreti kao savršena žrtva da odnese tvoje grehe i grehe svake osobe na svetu. Budući da je Isus žrtvovao samog sebe, Bog može oprostiti svaki greh, čak i grozne grehe.

OBS Image

Dobra dela te ne mogu spasiti. Nema ništa što ti možeš učiniti kako bi imao zajedništvo s Bogom. Samo Isus može oprati tvoje grehe. Ti trebaš verovati da Isus jest Sin Božiji, da je umro na krstu umesto tebe i da ga je Bog podigao iz mrtvih.

OBS Image

Bog će spasiti svakoga ko veruje u Isusa i primi ga kao svoga Gospodara. No, neće spasiti onoga ko ne veruje u Njega. Nije važno jesi li bogat ili siromašan, muškarac ili žena, star ili mlad, ili gde živiš. Bog te voli i želi da veruješ u Isusa kako bi imao blisko zajedništvo s tobom.

OBS Image

Isus te poziva da veruješ u njega i da budeš kršten. Veruješ li da je Isus Mesija, jedini Sin Božiji? Veruješ li da si grešnik i da zaslužuješ da te Bog kazni? Veruješ li da je Isus umro na krstu da odnese tvoje grehe?

OBS Image

Ako veruješ u Isusa i u ono što je on učinio za tebe, onda si hrišćanin. Bog te izvukao iz Sotonina carstva tame i stavio te u Božije carstvo svetla. Bog je oduzeo tvoje stare, grešne načine života i dao ti nov, pravedan način života.

OBS Image

Ako si hrišćanin, Bog je oprostio tvoje grehe zbog onoga što je Isus učinio. Sada te Bog smatra bliskim prijateljem, a ne neprijateljem.

OBS Image

Ako si prijatelj Božiji i sluga Isusa Gospodara, hoćeš biti poslušan onome što te Isus poučava. Iako si hrišćanin, i dalje ćeš biti u iskušenju grešiti. Ali Bog je veran i kaže da ako priznaš svoje grehe, on će ti oprostiti. On će ti dati snagu da se boriš protiv greha.

OBS Image

Bog ti kaže da se moliš, da proučavaš njegovu Reč, da ga slaviš zajedno sa ostalim hrišćanima i da govoriš drugima šta je učinio za tebe. Sve ovo ti pomaže da imaš dublje zajedništvo s Njim.

Biblijska priča iz Poslanice Rimljanima 3:21-26; 5:1-11; Evanđelja po Jovanu 3:16; Evanđelja po Marku 16:16; Poslanice Kološanima 1:13-14; Druge poslanice Korinćanima 5:17-21; Prve Jovanove poslanice 1:5-10