srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

25. Sotona iskušava Isusa

OBS Image

Odmah nakon što je Isus bio kršten, Duh Sveti ga je odveo u divljinu. Tamo je Isus postio četrdeset dana i četrdeset noći. Onda je Sotona došao Isusu i iskušao ga da sagreši.

OBS Image

Sotona je iskušavao Isusa tako što je rekao: "Ako si ti Sin Božiji, pretvori ovo kamenje u hleb da možeš jesti!"

OBS Image

Isus mu je odgovorio: "U Božijoj reči piše: 'Ljudi ne trebaju samo hleb da bi živeli, nego trebaju svaku reč koju Bog izgovori!'"

OBS Image

Onda je Sotona odveo Isusa na najviše mesto na Hramu i rekao mu: "Ako si Sin Božiji, baci se dole, jer stoji pisano: 'Bog će zapovediti svojim anđelima da te nose, tako da tvoje stopalo neće udariti u kamen.'"

OBS Image

Međutim, Isus je Sotoni odgovorio tako što je citirao iz Pisma. Rekao mu je: "U svojoj Reči, Bog zapoveda svojem narodu: 'Ne iskušavaj Gospoda, Boga svoga.'"

OBS Image

Onda je Sotona pokazao Isusu sva carstva sveta i svu njihovu slavu i rekao: "Daću ti sve to budeš li mi se poklonio i slavio me."

OBS Image

Isus je odgovorio: "Odlazi od mene, Sotono! U svojoj Reči Bog zapoveda svojem narodu: 'Slavite samo Gospodara, Boga svoga, i njemu jedinom služite.'"

OBS Image

Isus nije popustio Sotoninim iskušenjima, pa ga je Sotona ostavio. Onda su došli anđeli i brinuli se za Isusa.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 4:1-11; Evanđelja po Marku 1:12-13; Evanđelja po Luki 4:1-13