Saho: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

1. Makhaaliqho

Image

Ummannimhi erhedhdho ta ginah kii tine. Yalli ta udduuniya kee teyadde tanem lixa lellecidde yukhluqhe. Yalli ta caalam yuqhluqhe gedda dite kee foyya kii tine, walaa inkim adde tekkeh mitine. Yallih Ufayi laakin amalle layet bukalle yine.

Image

Amayek sarrah Yalli: "Ifi alle yakko!" yerhxe. Amalle lel ifi yekke! Yalli lel ifi yemcem yuble gedda 'lellec' akko yerhxe. 'Bar' akko yerhxe diteeko lel kaa barhishe. Yalli ifo afti makhaaliqhot lellecidde kinni yukhluqhem.

Image

Makhaaliqhooko malammit lellec, Yalli waanisheh caran baarhot bukalle yukhluqhe. Usuk caran yuqhluqhem lel agani layeko gubi laye barhisheh kinni.

Image

Maddaxit lellec, Yalli waanisheh laye kafin baarhooko barhishe. Kafinikkek 'baarho' akko yerhxe, layek lel 'bad' akko yerhxe. Yalli amaa yukhluqheh yinem mecem kinam yuble.

Image

Amayek sarrah Yalli: "Baarho umman caynah xorh kee taklit bahtoo" yerhxe. Tekkem lel amay kii yine. Yalli amaa yukhluqheh yinem mecem kinam yuble.

Image

Makhaaliqhooko mafarrit lellec, Yalli waanisheh ayro, alsa kee xutuk abe. Yalli lel baarhoh ifo yaxawna kee bar kee lellec, amayim balih waqhte kee iggidit ishaarishoona ciloh ten siraaxe. Yalli amaa yukhluqheh yinem mecem kinam yuble.

Image

Makawwanit lellec, Yalli waanisheh inkoh layedde igiilittam kee kimbir yukhluqhe. Yalli amayim mecem kinam yubleh adde yebeereke.

Image

Makhaaliqhooko lixya lellec, Yalli: "Umbuka baarhot bahayim yannawna" yerhxe. Yalli akah yerhxeekah lel tekke. Wulim cari bahayim, wulim baarholle mexeltam, wulim lel zibim kii yinin. Yalli lel amyim mecem kinam yuble.

Image

Amaymik sarrah Yalli: "Noyyah yammangadoona xiyaw ninni misleh abnoo. Usun baarho kee umbuka bahayimti bukalle reeza yaalloona kinon" yerhxe.

Image

Amaymik sarrah, Yalli buureeko xiyawto siraaxeyaako aniina adde yoofoye. Ta xiyawtih migac Adam kii yine. Yalli lel Adam adde sigo dhiica jardiin yitkileyaako zan akko abo amadde kaa haye.

Image

Jardiin fanadde Yalli lamma xarha macna leya yuybuqhukeh yine. Wulitiyä aniinat xarha, wulitiyä lel umaani kee mecaani akah yaarhigin xarha kii tine. Amaa xarhaako beetemko rabo kii yine.

Image

Amaymik sarrah Yalli: "Xiyawti inketta yakkem mecem maki" yerhxe. Bahayimko laakin walaa inketti Adam xattam makkinnooni.

Image

Amaymik sarrah, Yalli Adam dhacuma dhin kaa dhiinishe. Yalli lel Adamko masangaleeko inki lafa akko beyeh saytiyä akko siraaxeyaako teya akah baahe.

Image

Adam tee yuble gedda: "Abayshimaako! Tatiyä yoyyah higgida! Labhattooko kii tinemhi sabbatah lel: "'Saytiyä' akko narhxoo" yerhxe. Tayimhi sabbatah kinni lel labhatti ishi ina kee ishi abba xabah ishi numaalih inketta yakkem.

Image

Yalli labmara kee saymara ishi misleh kinni ten yukhluqhem. Usuk adde yebeerekeh lel: "Mango cindham kee abuusa bahteenih baarho emeganta" akko yerhxe. Yalli lel yukhluqheh yanem mecem kinam yuble, amayim lel inkoh mangum yikxine. Taginah lel inkoh makhaaliqhooko lixya lellecidde tekke.

Image

Malxinya lellec yekke gedda, Yalli ishi ciyyo abayshe. Amaymih lel Yalli inkoh abak suge ciyyooko yucrufe. Malxinya lellec yeybeerekeh lel quddus akko abe. Amayim lel ta lellecidde ishi ciyyooko yucrufemhi sabbatah kinni. Taginah kinni lel Yalli udduuniya kee inkoh teyadde tanem yukhluqhem.

Quddus kin Kitaabhi zanta: Erhedhdho, curfa 1-2