Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

16. Izbavitelja e Sudijenđe

OBS Image

Kana mulo o Isus Navin, e Izraelcura sesa neposlušna e Devlese thaj ni ikalde averen Hanaancuren niti čerde e Devlese zakonura. E Izraelcura lije te klanjin pe e Hanaanskone devlenđe umesto e Jahvese, pravone Devlese. E Izraelcuren naj sasa caro, thaj čerde so mislisade kaj si šukar lenđe.

OBS Image

Sar e Izraelcura nastavisade te na ašunen e Devle, Vov kaznisada len gija so mukhlja len te pobedin len lenđe dušmanura. Kala dušmanura čorde but stvara tare Izraelcura, uništisade sa lengo posed, thaj buten mudarde. Pale but berša so ni ašunde e Devle thaj sesa but potlačime tare pire dušmaja, e Izraelcura pokaisajle i rodije o Dol te ikalol len.

OBS Image

Tegani o Dol arakhlja osloboditelje savo spasisada len tare lenđe dušmanura thaj anda mir ki phuv. A o narodo opet zabistarda po Dol i opet klanjisajle e idolenđe. Pa o Dol mukhlja e Midijancurenđe, o dušmansko narodo savo sesa paše lende, te pobedin len.

OBS Image

E Midijancura efta berš lije sa o usev (kova so barilo lenđe tari phuv) tare Izraelcura. E Izraelcura gija darajle, garadepe ane pećine te ma bi aračhen len e Midijancura. Napokon, rodije e Devle te spasil len.

OBS Image

Jekh đive, jekh izraelsko murš leso alav sasa Gedeon čalavola čorale o điv te ma bi e Medijancura čorena la. O meleko e Jahveso avilo e Gedeonese thaj vačarda: "O Dol tusa, zuralea ratnikona. Đa thaj spasi o Izrael tare Midijancura."

OBS Image

E Gedeonese dade sasale žrtveniko posvetimo jekhe idolese. O Dol vačarda e Gedeonese te peravol gova žrtveniko. A vov darajlo tare manuša, thaj ađučarda te perol mrako. Tegani perada gova žrtveniko thaj phaglja ane kotora. Pašo than kaj sasa o žrtveniko e idolese vazdija nevo žrtveniko e Devlese i žrtvuisada kurbano pe leste e Devlese.

OBS Image

Aver sabalje e manuša dikhlje kaj neko perada thaj phaglja o žrtveniko, but holajle. Đele e Gedeonese ko čher te mudaren le, a e Gedeoneso dad vačarda: "Sose pokušin te pomognin tumare devlese? Ako si čače dol, korkoro nek aračhol pe." Kana vačarda kava, e manuša ni mudarde e Gedeone.

OBS Image

E Midijancura opet avile te čoren tare Izraelcura. Sesa gači but kaj neštine te đinen pe. O Gedeon dija vika e Izraelcuren lesa te borin pe. O Gedeon rodija taro Dol duj znakura te bi avola sigurno da o Dol ka koristil le te spasil o Izrael.

OBS Image

Angluno znako, o Gedeon čuta e bakresi morčhi pi phuv i rodija taro Dol te mučhol i sabalutni rosa te perol samo pe bakresi morčhi, a na ki phuv. O Dol čerda gova. Aver rat, rodija te avol i phuv činđi, a e bakresi morčhi šuči. O Dol i gova čerda. Kala duj znakura uverisade e Gedeone kaj o Dol ka koristil le te spasil e Izraelcuren tare Medijancura.

OBS Image

32.000 izraelska vojnikura avile e Gedeonese, a o Dol vačarda kaj si gova but. O Gedeon bičhalda čhere 22.000 save darajle te maren pe. O Dol vačarda e Gedeonese da si opet gova but manuša. Thaj o Gedeon bičhalda savoren čhere, ačhada 300 vojnikuren.

OBS Image

Goja rat o Dol vačarda e Gedeonese: "Ulji ano midijansko logori thaj kana šune so von vačaren, ni ka dara više." I gija goja rat o Gedeon ulilo ano logori thaj kana šunda o midijansko vojniko so vačarol pe amalese so dikhlja ano suno. E manušeso amal vačarda: "Kava suno značil kaj e Gedeonesi vojska ka pobedil e midijanskone vojska!" A kana šunda kava o Gedeon, proslavisada e Devle.

OBS Image

O Gedeon irisajlo ke pire vojnikura i svakonese dija šing, khoro taj baklja. Okolisade o logori kaj sute e midijanska vojnikura. E Gedeonese 300 vojnikura čute pe baklje ane khore te ma bi dičhena o svetlo tare baklje.

OBS Image

Tegani sa e Gedeonese vojnikura phaglje pe khore ano isto trenutko, tari jekh drom sikade i jag tare baklje. Trubisade ane pire šinga i dije vika: "Mačo e Jahvese thaj e Gedeonese!"

OBS Image

O Dol zabunisada e Midijancuren, gija so lije te napadin thaj te mudaren pe maškar peste. Sigate, avere Izraelcuren dije vika andare lenđe čhera te pomognin te ikalen e Midijancuren. Buten mudarde a averen ikalde andari Izraelska phuva. 120.000 Midijancura mudardile gova đive. O Dol spasisada o Izrael.

OBS Image

O narodo manglja te čerol e Gedeone pire caro. O Gedeon ni dija gova te čeren, al manglja angrustika taro sumnakaj save lije tare Midijancura. E manuša dije e Gedeone but sumnakaj.

OBS Image

O Gedeon koristisada o sumnakaj te čerol pese šeja savo o angluno svešteniko sasale. Thaj e manuša lije te klanjin pe sar idolese. Golese o Dol opet kaznisada o Izrael golese so klanjisajle e idolenđe. O Dol mukhlja lenđe dušmanenđe te porazin len. Von vađi jekh drom rodije te pomožil lenđe o Dol, thaj o Dol bičhalda lenđe vađi jekh osloboditelje.

OBS Image

Kava ponovisajlo but droma: e Izraelcura grešisade, o Dol kaznil len, von pokain pe, a o Dol bičhalol osloboditelje te spasilen. But berša, O Dol bičhalda buten osloboditeljuren save spasina e Izraelcuren tare dušmaja.

OBS Image

Konačno, o narodo molisada e Devle zako caro sar savo sasa avere narodo. Manglje caro savo ka avol baro thaj zuralo, savo ka šaj inđarol len ane bitke. E Devlese ni sviđisajlo gasavo zahtev, al dija len caro, save von manglje.

Biblisko paramič andaro: Sudije 1-3; 6-8