Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

50. O Isus irilpe

OBS Image

Isi paše 2.000 berša, sa po but thaj po but manuša ano celo sveto šunde lačho lafi taro Isus o Mesija. I kanđiri barol. O Isus obećisada kaj ka iril pe ko krajo e svetoso. Thaj iako vađi ni irisajlo, vov ka ičarol po obećanje.

OBS Image

Thaj đi kaj ađučara e Isuse te iril pe, o Dol manđol te živi gija sveto te šaj te proslavil le. Vov manđol te vačara averenđe tare Leso carstvo. O Isus kana živisada ki phuv, vov vačarda: "Mingre učenikura ka vačaren o lačho lafi taro carstvo e Devleso e manušenđe ane celo sveto thaj tegani ka avol kraj."

OBS Image

But narodura vađi ni šunde taro Isus. Angleder so irisajlo ano nebo, o Isus vačarda e hrišćanurenđe te vačaren taro šukar lafi e manušenđe save ni šunde. Vačarda: "Đan i čeren učenikuren tare sa e narodura!" thaj: "I njiva si spremno pašo čidipe!"

OBS Image

O Isus vačarda: "O sluga naj pobaro taro po gospodari. Sar e anglune tare kava sveto so mrzisade man, gija i tumen ka mučin taj ka mudaren paše mande. Ako trpin ke kava sveto, aven ohrabrime kaj me pobedisadem e benge, okole savo vladil kale svetosa. Ako ačhen verna đi o kraj, o Dol ka spasil tumen!"

OBS Image

O Isus pe učenikurenđe vačarda paramič te bi objasnila so ka avol e manušencar kana o sveto ka završilpe. Vačarda: "Nesavo manuš sadisada lačho seme ane po polje. Dok suta, avilo leso dušmano thaj sadisada korov maškar leso điv thaj našlo.

OBS Image

Kana e biljke barile, e sluga gole manušese vačarde lese: 'Gospodarona, tu sadisadan lačo seme ko polje. Sose si akana korov pe leste?' O Gospodari vačarda lenđe: 'O dušmano sadisada le.'"

OBS Image

E sluga vačarde pe gospodrese: 'Te ikala li o korov?' O Gospodari vačarda: 'Na. Ako gova čeren, ka čupin i o điv. Ađučaren đi ko ćidipe tegani čiden o korov ki kupa, a o điv anen ani mi žitnica.'"

OBS Image

E učenikura ni razumisade kaja paramič, pa pučlje e Isuse te vačarol lenđe kaja paramič. O Isus vačarda: "Manuš savo sadisada i lačho seme sikavol kaj si o Mesija. O polje sikavol kaj si kava sveto. Šukar seme sikavol kaj si e manuša ano Devleso carstvo."

OBS Image

O korov sikavol e manušen save si e Bilačhese. O dušmano savo sadisada o korov sikavol e benge. O čidipe sikavol o krajo taro sveto, a kala so čiden sikaven e Devlese melekura.

OBS Image

Kana o sveto ka završil pe, e melekura ka čiden sa e manušen save priperen e bengese thaj ka čhuden len ani jag, kaj ka roven thaj ka maren dandencar ani bari patnja. A e pravednikura ka sijajin sar o kham ano carstvo e Devleso, lenđe Dadesa."

OBS Image

O Isus gija vačarda kaj ka iril pe ki phuv angleder o sveto so završil pe. Ka iril pe isto način sar i so đelo, gija, ka avo le i fizičko telo, thaj ka avol ane oblakura taro nebo. Kana ka iril pe o Isus, svako hrišćano savo mulo ka uštol thaj ka aračhol le ano nebo.

OBS Image

Tegani e hrišćanura save si đuvde ka đan ano nebo thaj ka aven kole hrišćanurencar save uštile tare mule. Savore ka aven odori e Isusesa. Pale gova, o Isus ka živil pe manušencar ano savršeno mir thaj ano zajedništvo sa jekh đive.

OBS Image

O Isus obećisada kaj ka dol krune svakonese ko verujil ane leste. Von ka živin thaj ka vladin e Devlesa ano mir sa jekh đive.

OBS Image

O Dol ka sudil svakonese ko ni verujil ano Isus. Ka čhudol len ani jag e bengesi, kaj ka avol rojipe thaj tresipe e dandencar ani patnja sa đivesa. I jag nikad ni ka ačhol, ka phabol uvek, a e čerme ni ka ačhen te xan len.

OBS Image

O Isus ka iril pe, vov ka uništil e Benge thaj leso carstvo. Ka čhudol e Benge ano bengesi jag kaj ka phabol vov sa jekh đive, kolencar save manglje le te sledin mesto te aven kola save šunen e Devle.

OBS Image

Sar o Adam thaj i Eva sesa kola save ni šunde e Devle thaj ande e grehura ane kava sveto, o Dol dija armaja o greh thaj rešisada te mudarol o greh. A jekh đive o Dol ka čerol nevo nebo thaj nevi phuv savi ka avol savršeno.

OBS Image

O Isus thaj lese manuša ka živin ki kaja nevi phuv, thaj Vov ka vladil sa e đivesa ke sa so postojil. Ka kosol svako asvi thaj ni ka avol patnja, žal, rojipe, bilačhipe, dukh ni meripe. O Isus ka vladil pe piro carstvo e mirosa thaj e pravdinasa, thaj vov ka avol pe manušencar sa jekh đive.

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Matej 24,14; 28,18; Lačho lafi taro Jovan 15,20; 16,33; Otkrivenje 2,10; Lačho lafi taro Matej 13,24–30, 36-42; 1 Lil e Solumnjanurenđe 4,13–5,11; Lil e Jakoveso 1,12; Lačho lafi taro Matej 22,13; Otkrivenje 20,10; 21,1–22,21