Vlach Western Arli: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

34. O Isus sikaj avera paramiza

Frame 34-01

O Isus vačerđa but avera paramiza e Devlesere carstvostar. Jekh primer, vaćerđa: "O carstvo e Devlesoroi sar o seme oti gorušica save neko sadinđa pese ki njiva. Džanen dai o seme oti gorušica najtikoro seme oto sa saven o manuša sadinena."

Frame 34-02

"Ali, ked o seme oti gorušica barjola, ov ovela po baro sa e biljkendar ki bašta. Edobori baro da đi o čiriklja šaj te aven hem te odmorinen pe upro lesere granke."

Frame 34-03

O Isus vaćerđa pana jekh paramiz: "O carstvo e Devlesoroi sar o kvasco save i đuvli čhivela ano humer, savo palo adava širini pe ko sa o humer."

Frame 34-04

"O carstvo e Devlesoroi, isto ađahar, sar o blago savo neko garavđa ani njiva. Nesavo aver manuš arakhlja o blago, i palem parunđa le. Edobor inele radosno, da dželo hem bikninđa sa so inole, i e lovencar činđa adaja njiva."

Frame 34-05

"O carstvo e Devlesoroi, isto ađahar, sar o savršeno biseri savo inele but skupo. Ked o trgovco arakhi le, biknela sa so isi le hem činela le adale lovencar."

Frame 34-06

Tegani o Isus vaćerđa jekh paramiz e manušenđe kasoro pouzdanje inele ano pumare šukar delja, a but mrzinena ine avere manušen. Phenđa lenđe: "Duj manuša džele ano Hram te molinen pe. Jekh olendar inele cariniko, a o dujto inele e verakoro vođa."

Frame 34-07

"E verakoro vođa molinđa pe ađahar: 'Hvala će, Devla, so na injum edobor baro grešniko sar avera manuša - sar o čora, o nepravednici, o preljubnici, ili sar akava cariniko.'"

Frame 34-08

"'Na primer, postinava duj puti ko kurko hem dava dešto kotor oto sa o love hem oto sa so isi man.'"

Frame 34-09

"A o cariniko terdino dur e verakere vođastar hem uopšte na dikhlja naupre. Umesto adava, ov khuvela pe ine ko gruđa hem molini pe: 'Devla, molinava tut, smilujin tut maje adalese so injum grešniko.'"

Frame 34-10

Tegani o Isus phenđa: "Čače phenava tumenđe: o Devel šunđa i molitva e carinikosiri hem smatrinđa le sar pravednone. Ali, na sviđinđa pe lese i molitva e verakere vođasiri. O Devel ka peraj đijekhe kovai barikano, a ka vazdel okole kova ponizini pe."

E biblijakiri paramiz taro Matej 13,31–33, 44-46; Marko 4,30–32; Luka 13,18–21; 18,9–14