South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

1. Stvaralala

Frame 01-01

Aša ăj kum su apukat stvaralala dă kutotu. Dimizov u făkut svemiru šă kutotu ăm šasă (6) zălji. Dă pă aje Dimizov u făkut pămăntu kari are ăntunjerik šă gol, šă njimika nu ave, nu ave formă. Ali Duhu alu Dimizov are sus pă apă.

Frame 01-02

Atunšje Dimizov u zăs: "Lasă fijă lumină!" Šă u fost lumină. Dimizov u văzut kă lumina are benji šă ju pus numi "zuva". Jăl u lot ăndărat dă la ăntunjerišimi, alu kari ju dat numi "nopće". Dimizov u făkut lumina ăm elši zuva dă stvaralala.

Frame 01-03

Pă zuva dovă (2) dă stvaralala, Dimizov u zăs šă u stvorulit noru pă dasupra dă pămănt. U stvorulit noru aša u lot ăndărăt apilje dă pă dasupra dă apilje dă pă žos.

Frame 01-04

Pă zuva tri (3), Dimizov u zăs šă u lot ăndărat apa dă la lok uskat. Loku uskat u čimat ku numi "pămănt", a pă apilje u čimat "more". Dimizov u văzut kă aje šje u stvorulit are benji.

Frame 01-05

Atunšje Dimizov u zăs: "Lasă pă pămănt să kraskă dăm totă vrsta dă ljemnji, šă biljkur." Šă aša u fost. Dimizov u văzut kă aje šje u stvorulit are benji.

Frame 01-06

Pă zuva patru (4) dă stvaralala, Dimizov u zăs šă u stvorulit Sori, Lună, šă Ščeljilje. Dimizov lju stvorulit să đe lumină pă pămănt šă să označalaskă zuva šă nopče, sezonurlje šă aji. Dimizov u văzut kă aje šje u stvorulit are benji.

Frame 01-07

Pă zuva šinšj (5), Dimizov u zăs šă u stvorulit kutotu šje plivalešči ăm apă šă pă vrăbujilje. Dimizov u văzut kă ăj benji, šă lju blagoslovulit.

Frame 01-08

Pă zuva šasă (6) dă stvaralala, Dimizov u zăs: "lasă fijă dăm totă vrsta dă životinjur pă pămănt!" Šă aša u fost kum u zăs Dimizov. Orikići asre domaći životinjur, orikići să tărje pă pămănt, šă orikići asre divljă. Šă Dimizov u văzut kă aje ăj benji.

Frame 01-09

Atunšje Dimizov u zăs: "La să făšjenj pă ominj pă slika anostră să fijă ka noj. Jej ur ave autoritet pă pămănt šă pă toči životinjurlje."

Frame 01-10

Aša Dimizov u lot cără pămănt, šă u făkut forma dă om, šă u suflat kust ăm jăl. Numilje alu asta om are Adam. Dimizov u sămănat gard hunđi Adam puće kusta, šă lu pus pă jăl akulo să bažji sama dă gardula.

Frame 01-11

Ăm miržuku dă gardula, Dimizov u sămănat dovă specijalnă ljemnji-ljemnu dă kust šă ljemnu dă kunušćeri dă benjilje šă reljilje. Dimizov u zăs alu Adam kă poći să mănăšji dăm tot ljemnu ăm gard numa nu dă pă ljemnu dă kunušćeri dă benjilje šă reljilje. Dăkă Adam u mănka dă pă ljemnusta, jăl u muri.

Frame 01-12

Atunšje Dimizov u zăs: "Nuj benji păntru om să fijă săngur." Ali njiš una dăm životinjur nu puće să fijă ažutoru alu Adam.

Frame 01-13

Aša, Dimizov u pus pă Adam să kadă ăm adănk somn. Atunšje u lot Dimizov una kostă dă la Adam šă u făkut dăm koste mujeri šă u adusu la Adam.

Frame 01-14

Kănd u văzutu Adam pă je, jăl u zăs: "Aku ăj benji! Asta ăj ka šă ju!" La să să să čemi "Mujeri" kă je are făkută dă la Om." Daje omu u lasă pă tatusu šă pă mumăsa šă ăj una ku mujere aluj.

Frame 01-15

Dimizov u stvorulit pă om šă pă mujere pă forma aluj. Lju blagoslovulit šă lju zăs: "Avec mulc kupij šă unošj šă umpljec pămăntu!" Šă Dimizov u văzut kă kutotu šje jăl u stvorulit are tari benji, šă are tari zadovoljan ku kutotu.

Frame 01-16

Kănd u vinjit zuva šapći (7), Dimizov u vigzit lukru aluj. Aša Dimizov su uđunjit dăm kutotu šje u făkut. U blagoslovulit zuva šapći (7) šă u svăncătu, daje kă pă asta zuva jăl să uđunje dă kutotu lukru. Asta ăj kum Dimizov u stvorulit svemiru šă kutotu ăm nontru.

Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 1-2