South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

18. Ămpărcătă Kraljevstva

Frame 18-01

Dă pă mulc aj, David u murit, šă fišjoru aluj Solomon su apukat să vladalaskă pă Izrael. Dimizov u svitit alu Solomon šă lu ăntribat šje gănđešći maj tari. Kănd u šjirut Solomon mudrost, Dimizov are zadovoljan ku aje šă lu făkut maj tari mudar om pă pămănt. Solomon su ănvăcat mulći stvarur šă are mudar sudac. Dimizov lu făkut šă tari găzdak.

Frame 18-02

Ăm Jeruzalem Solomon u făkut Hram kari tatăsu David planărze šă akuljiže materijalur. Lume aku slavale pă Dimizov šă adušje žrtvur la Hram ăm lok dă Šatra dă Sastanak. Dimizov u vinjit šă are ăm Hram, šă jăl kusta akulo ku lume aluj.

Frame 18-03

Ali Solomon plăšje mujer dăm alčilje pămăntur. Jăl nu lu pus ureči pă Dimizov aša kănd u ănsurat mulči mujer, maj šjeva šă 1.000 dă jelji! Mulći dăm mujerilješće vinje dăm alčilje pămăntur šă ur adus pă dimizeji alor ku jelji šă maj pă dă parći lji slavale. Kănd Solomon are bătărn, šă jăl slavale dimizeji alor.

Frame 18-04

Dimizov are mirgiš pă Solomon šă kazna păntru aje šje Solomon nu lu pus ureći, jăl u igirit kă u ămpărcă nacijurlje alu Izrael ăm dovă kraljevstvur dă pă morče alu Solomon.

Frame 18-05

Dă pă šje Solomon u murit, fišjoru are Rehoboam, jăl u fost kralj. Rehoboam are om fărdă firi. Totă lume alu Izrael ur vinjit una să ăl fakă pă jăl kralj. Jej sur žalalit la jăl kă Solomon lju pus să lukri mult gre lukru šă să plăčaskă mult porez.

Frame 18-06

Rehoboam svite bulunzemi: "Voj gănđec kă tata amnjov Solomon vu pus să lukrăc gre, ali ju vi fašji să lukrăc maj tari dă kit šje jăl vu pus, šă ju vi kaznali maj tari dă kit šje vă kaznale jăl."

Frame 18-07

Zešji (10) sămănc dă nacije alu Izrael sur ăntors protiv dă Rehoboam. Numa dovă sămăncur ur rămas ku jăl. Ešće dovă sămănc ur fost kraljevstva alu Juda.

Frame 18-08

Alčilje zešji (10) sămănc dă nacijur alu Izrael kari sur ăntors protiv dă Rehoboam lur pus pă om šje să čima Jeroboam să fijă kralju alor. Jej šur făkut lok dă kraljevstva alor pă sjeverna parći dă pămănt šă să čima kraljevstva alu Izrael.

Frame 18-09

Jeroboam su ăntors protiv dă Dimizov šă lju făkut pă lumi să grešilaskă. Jăl u făkut doj idolur păntru lume să slavalaskă ăm lok să slavalaskă pă Dimizov ăm Hram ăm kraljevstva alu Juda.

Frame 18-10

Kraljevstva alu Juda šă Izrael as re dužmanj šă pă đes să borule una protiv dă alt.

Frame 18-11

Ăm nova kraljevstva alu Izrael, toc kraljurlje ăs re rej. Mulc dăm kraljur as re amurăc dă la alci Izraelc kari gănđe să fijă kraljur ăm loku alor.

Frame 18-12

Toc kraljur šă multă lumi dă kraljevstva alu Izrael slavale idolur. Slavalala alor dă idolur pă đes are ku seksualni nemoral šă unjer ku žrtovalala pă kupij.

Frame 18-13

Kraljurlje alu Juda as re nasljednici alu David. Orikic dăm kraljur ăs re bunj ominj kari vladale đirept šă slavale pă Dimizov. A majmulc kraljur dăm Juda as re strikac šă rej, šă jej slavale pă idolur. Orikic kraljur šur žrtvovalit šă pă kupiji alor la dimizej mišjinoš. Multă lumi alu Juda isto aša sur ăntors protiv dă Dimizov šă slavale pă alci dimizej.

Puvešči dăm Biblijă dăm: 1. Kenvija alu Kraljur 1–6; 11–12