South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

23. Kum su avut Isus

Frame 23-01

Mărije are zaručulită dă om đirept kari să čima Josip. Kănd u auzăt kă Marija ăj gărjonă, jăl ščije kă nu ăj kupilu aluj. Jăl nu gănđe să u răšunji pă Marija, aša u planărzăt pă pănšjet să fugă dă la je. Majnti dă šje u putut să fakă elje, anđalu u vinjit šă ju svitit ăm vis.

Frame 23-02

Anđalu u zăs: "Josip, să nuc fijă frikă să u jej pă Marija dă băšaca ata. Kupilu kari ăj ăm je ăj dă la Duhu Svănt. Je u făta fišjor. Punjij numi Isus (šje značalešći Jahve, spasalešći) daje kă jăl u spasali pă lumi dăm grehurlje alor."

Frame 23-03

Aša Josip u ămiritatu pă Marija ša u lotu pă je ku jăl akasă ka pă băšăca aluj, ali nu su kulkat ku je păn šje no fătat.

Frame 23-04

Kănd are vreme apropi să fată Marija, vlada alu Rim u zăs alu toc să să skriji ăm varušu hunđi kusta preci alor. Josip ša Marije trăbuje să fakă mari kalji dăm loku hunđi kusta ăm Nazaret pănă ăm Betlehem, daje kă bătărnji alor as re David kari kusta ăm Betlehem.

Frame 23-05

Kănd ur ažuns ăm Betlehem, nu are lok păntru jej să rămăji. Čar are unu lok šă aje lăngă životinjur ăm štală. Kupilu su avut akulo ša mumăsa lu pus ăm valov (ka kinderbetu) dă hunđi să rănje životinjurlje, kă nave pat păntru jăl. Jej jur pus numi Isus.

Frame 23-06

Ăm aje nopći, ăs re pastirur šje păze gărmadă biršj pă đujtă apropi dă štală. Dăm turdată anđalu ku lumină su arătat la jej, a jej as re ănfrikušac. Anđalu u zăs: "Nu vă fijă frikă, daje kă am bună vorba păntru voj. Mesija, Gospodaru, su fătat ăm Betlehem!"

Frame 23-07

"Dušjecăvă šă kutoc pă kupilu, šă vică afla ănvălit ăm dărab dă col šă kum šađi ăm valov." Dăm turdată norurlje ăs re umpljeći ku anđej kari slavale pă Dimizov šă zăšje: "Slava alu Dimizov ăm nor šă putuljală pă pămănt alu lumi pă kari jăl lji plašji!"

Frame 23-08

Ominji šje păze biršilje păfriš ur ažuns la loku hunđi Isus are šă jej lor aflat kum are pă spaći ăm valov, kum lju spus anđalu alor. Jej ăs re tari făloš. Pastiri šje păze biršilje sor ăntors pă đujtă hunđi ăs re biršilje alor, slavale pă Dimizov dă kutotu šje ur auzăt ša u văzut.

Frame 23-09

Majănkulje, ominj mărđoj dăm pămăntur dăparći pă zapad ur văzut ščovă ăm nor. Jej ur prišjiput kă nov kralj alu Židovur su fătat. Aša jej ur umblat mari kalji să vada pă kraljula. Jej ur vinjit ăm Betlehem šă ur aflat kasa hunđi Isus šă tatăsu šă mumăsa as re.

Frame 23-10

Kănd lor văzut ominji mărđoj pă Isus ku mumăsa, jej sor pus žos pă đinjuc šă ăl slavale. Jej ur dat alu Isus skumpi daruvur. Atunšje sor ăntors akasă.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 1; Evanđelje dă pă Luka 2