South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

14. Lutulala păm pustinjă

Frame 14-01

Dă pă šje u zăs Dimizov alu Izraelcilor kă zakonurlje šje trăbuje să pujă ureči la savezu kari u dat alor, jej ur fužjit dă la planina Sinaj. Dimizov su apukat să lji dukă la pămăntu Igirit, kari să čima Kanaan. Oblaku u mers ăm nenći dă jej kitră Kanaan šă jej ur mers dă pă jăl.

Frame 14-02

Dimizov u igirit alu Abraham, Izak, šă alu Jakov kă lju da pămănt Igirit alu nasljednici alor, ali akulo multă lumi kusta. Jej să čima Kanaanci. Kanaanci nu slavale njiš nu punje ureči pă Dimizov. Jej slavale pă dimizej mišjinoš, šă făšje mulči relji.

Frame 14-03

Dimizov u zăs alu Izraelcilor: "Voj trăbă să mănăc pă Kananc dăm pămăntu Igirit. Nu făšjec putuljală ku jej šă nu vă ănsurac dă pă jej. Voj trăbă să uništilec toči idolurlje alor. Dakă nu vic punji ureči, voj vic slavali pă idolurlje alor a nu pă minji."

Frame 14-04

Kănd Izraelci ur vinjit la granică dă Kanaan, Mojsije u izabralit doj speš bărbec, unu dăm totă sămănca dăm Izrael. Alu bărbec u dat uputur să mergă să pratalaskă pămăntu să vadă kum ăj akulo. Aša jej pratale pă Kanaanc să vadă kită pučere alor dă kătănj.

Frame 14-05

Dojspeš bărbec ur putuvulit ăm Kanaan četrdeset zălji šă atunšje sor ăntors ăm napoj. Jej ur zăs alu lumi: "Pămăntu ăj sănătos šă mulči krešći pă jăl. "A zešji bărbec ur zăs: "Varušurlje ăs tari bălori, šă lume ăs ka div! Dăkă anj napadali, jej njar pobjedili, šă njar amură!"

Frame 14-06

Dăm turdată Kaleb šă Jošua, šă heje doj ominj ur zăs: "Anume ăj kă lume dă Kanaan ăs nalc šă bălor, ali noj lji pučenj pobjedili! Dimizov su boruli păntru noj!"

Frame 14-07

Ali lume nu punje ureči la Kaleb šă la Jošua. Jej sur apukat să fijă mirgiš pă Mojsije šă pă Aron šă ur zăs: "Adišje njaj adus pă lokusta urăt? Trăbujenj să rămănjenj ăm Egipat maj benji dă kit să fijenj amurăc ăm asta borbă šă băšăcălje anoštri šă kupiji anoštri să fijă făkuc robur. "Lume gănđe să izabralaskă pă vođă să lji dukă ăm napoj ăm Egipat.

Frame 14-08

Dimizov are tari mirgiš šă u vinjit la Šatra dă Sastankur. Dimizov u zăs: "Daje kă vac ăntors protiv dă minji, totă lume ur trăbuji să lutalaskă ăm pustinjă. Numa Jošua šă Kaleb, toc kari ăs dojspeš (20) šă maj bătărnj ur muri akulo, šă nikad nor tuna ăm pămăntu Igirit."

Frame 14-09

Kănd ur auzăt lume asta, lor lji are žalji kă ur zgrešilit. Jej šor lot šje ur avut šă ur mers să napadalaskă pă lume ăm Kanaan. Mojsije lju zăs ăm nenći să nu mergă kă Dimizov nu ăj ku jej, ali jej nu lur pus ureći pă jăl.

Frame 14-10

Dimizov no mers ku jej ăm asta borbă, aša as re pobjedilic šă mulc dăm jej ur fost amurăc. Atunšje sor ăntors Izraelci ăndărăt dă la Kanaan šă ur lutalit păm pustinjă četrdeset aj.

Frame 14-11

Ăm četrdeset aj kănd lume lutale ăm pustinjă, Dimizov u băgat sama dă jej. Jăl lji dăđe pită dăm nor, šje să čima "mana" Jăl aša măna šă karnji dă prepelicur aša să ajvi karnji dă mănkat. Dimizov ăm aje vremi isto aša păze coljilje šă sandalurlje să nu să rupă kit gođ lutale.

Frame 14-12

Dimizov aša isto lju dat apă šje kura dăm petri. Ali tod daje, lume alu Izrael să bunule šă gumunje protiv dă Dimizov šă dă Mojsije. Ali šă antunšje, Dimizov inka să cănje dă igirala šje u dat alu Abraham, Izak šă alu Jakov.

Frame 14-13

Ali kănd lume nu ave apă, Dimizov u zăs alu Mojsije: "Svitešći alu petri, šă apa u jăšă afară dăm petră." Ali Mojsije no pus ureći la Dimizov šă ăm nenće alu toc, jăl u luvit păšći petră ăm dovă răndur ku bota ăm lok să vi zăs. Apa u jišăt afară dăm petră păntru toc să be, ali Dimizov are mirgiš pă Mojsije, šă ju zăs: "Tu nu vi tuna ăm pămăntu Igirit."

Frame 14-14

Dă pă šje Izraelci ur lutalit ăm pustinjă četrdeset aj, toc kari sor ăntors protiv dă Dimizov ăs re morc. Atunšje Dimizov lju dus pă lumi ăm napoj la kolcu dă pămăntu Igirit. Mojsije aku are mar tari bătărn, aša Dimizov lu akuljes pă Jošua să ăj ažući să vodulaskă pă lume. Dimizov ju igirit alu Mojsije kă una ză, jăl u măna altu prorok ka Mojsije.

Frame 14-15

Atunšje Dimizov u zăs alu Mojsije să mergă pă maj nalt lok dă planină aša să potă viđe pămăntu Igirit. Mojsije u văzut pămăntu Igirit alu Dimizov ali nu lu lăsat să tunji akulo. Atunšje Mojsije u murit, šă Izraelci ur plăns dă jăl dă trideset zălji. Jošua are nov vođa alor. Jošua are bun vođă, daje kă ănkriđe šă punje ureći la Dimizov.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 16-17; Brojurlje 10-14; 20; 27; Ponovljeni zakon