South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

16. Spasitelji

Frame 16-01

Dă pă šje u murit Jošua, Izraelci nu maj punje ureći pă Dimizov šă nor mănat pă hejelanc Kanaanc ili să vi pus ureči la zakonurlje alu Dimizov. Izraelci sor apukat să slavalaskă pă Dimizeji alu Kanaanc ăm lok pă Jahve, pravă Dimizov. Izraelci nu ave kralj, aša toc făšje šje jej gănđe kă ăj benji păntru jej.

Frame 16-02

Daje kă Izraelci maj pă dăparći nu punji ureči la Dimizov, jăl lju kaznalit aša dă u lăsat pă dužmanj să lji pobjedilaskă. Ešće dužmanj ur furat stvarur dă la Izraelci, ur uništilit šje ave, šă ur amurăt pă mulc dăm jej. Dă pă mulc aj, šje nu punje ureči la Dimizov šă šje ăs re bătuc dă la dužmanji alor, Izraelci sor ănkăjit šă lor šjirut pă Dimizov să lji spasalaskă.

Frame 16-03

Atunšje Dimizov u dat pă spasitelj kari lju skos da la dužmanji alor šă u adus putuljală am pămănt. Ali atunšje lume ur mujtat pă Dimizov šă sor apukat să slavalaskă pă idolur ăm napoj. Aša Dimizov u lăsat pă Midijanci a pă dužmanji alor u dat să lji pobjedilaskă.

Frame 16-04

Midijanci ur lot kutotu šje krišće pă pămănt alu Izraelcilor šapći (7) ej. Izraelci as re aša dă frikoš: dă sor askuns ăm pečinur să nu lji aflji Midijanci, šă jej ur mužjit la Dimizov să lji spasalaskă.

Frame 16-05

Ăm una ză om dăm Izrael šje să čima Gideon ăš akuljižje sămăncă pă askuns aša să nu furi Midijanci. Anđalu alu Jahve u vinjit la Gideon šă u zăs: "Dimizov ăj ku činji, bălor ratnik. Dući šă spasalešći pă Izraelci dă la Midijanci."

Frame 16-06

Tatăsu alu Gideon ave oltar păntru idol. Dimizov ju zăs alu Gideon să ăl zdrubaskă oltarula. Ali alu Gideon ji are frikă dă lumi, aša u aščiptat păn ăm nopći. Atunšje u răstunat oltaru šă lu zdrubit ăm dărăbelji. Jăl u făkut alu Dimizov nov oltar apropi dă oltaru kari lu zdrubit, šă u făkut žrtvă păntru Dimizov pă oltarula.

Frame 16-07

Hajelantă điminjacă lume ur văzut kă šinjiva u răstunat šă u iđizit oltaru, šă jej as re tari mirgiš. Jej ur mers la kasa alu Gideon să ăl amori, ali tatăsu alu Gideon u zăs: "Adišje ănšjirkăc să ažutăc alu Dimizovu avostru? Dakă jăl ăj dimizov, lasă să să păzaskă săngur!" Daje kă jăl aša u zăs, lume nu or amurăt pă Gideon.

Frame 16-08

Atunšje Midijanci ur vinjit ăm napoj să furi dă la Izraelci. Atic ăs re dă nu să puće umăra. Gideon u čimat pă Izraelci una să să bată protiv dă jej. Gideon lu šjirut pă Dimizov să ăj đe dovă znakur să šćiji kă Dimizov lu koristili să spasalaskă Izrael dă la Midjanc.

Frame 16-09

Dă elši znak, Gideon u pus pă pămănt pelji dă birkă šă u ăntribat pă Dimizov să kadă mrazu numa pă pelje dă birkă a nu pă pămănt. Dimizov u făkut aje. Hajelantă nopći, jăl u šjirut pămăntu să fijă ud, a pelje dă birkă uskată. Dimizov u făkut šă aje. Ešće dovă znakur lor ămbălurit pă Gideon kă Dimizov lu koristili să spasalaskă Izrael dă la Midijanci.

Frame 16-10

32.000 kătănj dă Izraelc ur vinjit la Gideon, ali Dimizov ju zăs kă as mulc. Aša Gideon u mănat akasă 22.000 kari ăs re frikoš să să bată. Dimizov u zăs alu Gideon kă jăl ari inka mulc ominj. Aša Gideon lju mănat pă toc akasă numa šu lăsat 300 kătănj.

Frame 16-11

Ăm aje nopći Dimizov ju zăs alu Gideon: "Dući žos la kampu alu Midijanci šă kănd vi auză šje ari să zăkă, maj mult nu cu fi frikă. "Aša ăm nopće, Gideon u mers žos la kamp šă u auzăt pă kătana alu Midijancilor kum spunje alu urtakuš dă šjeva šje u ănvisat. Urtaku ju zăs: "Asta vis, značalešći kă kătănjilje alu Gideon u pobjedili pă kătănjilje alu Midijanci!" Kănd u auzăt Gideon asta, jăl u slavalit pă Dimizov.

Frame 16-12

Atunšje Gideon su ăntors la kătănjilje aluj šă lju dat alu totă kătana rog, šă čigajă dăm glină, šă bakljă ku fok. Jej ur okuljit kampu hunđi să kulka kătănjilje alu Midijanci. 300 dă kătănj alu Gideon ave bakljur ku fok šă čigăj dăm glină, aša dă Midijanci nu puće să vadă lumina dă bakljă.

Frame 16-13

Atunšje toči kătănjilje alu Gideon ur zdrubit čigăjilje šă dăm turdată, kum ur dăskupirit fokurlje dă bakljur. Jej ur suflat ăm rog šă ur mužjit: "Maču păntru Jahve šă Gideon!"

Frame 16-14

Dimizov lju zăbunjit pă Midijanci, aša dă sor apukat să să amori una pă alt. Dăm turdată hejelanc Izraelc šje as re akulo as re čimac dăm kăšălje alor să vijă să ažući să măjă pă Midijanci. Jej ur amurăt pă mulc dăm jej, šă lju aljirgat pă hejelanc afară dăm pămăntu alu Izraelcilor. 120.000 dă Midijanci ur murit ăm zuve. Dimizov u spasalit pă Izrael.

Frame 16-15

Lume gănđe să fakă pă Gideon să fijă kralju alor. Gideon nu lju lăsat să fakă aje, ali u šjirut dăm virižilje šje ur lot dă la Midijanci. Lume ur dat mult aur alu Gideon.

Frame 16-16

Atunšje Gideon u koristilit auru să fakă colji ka kum nalc pop portă. Ali lume sor apukat să slavalaskă kă kum ar fi idol. Aša Dimizov lju kaznalit pă Izraelc ăm napoj daje kă slavale idolur. Dimizov u lăsat pă dužmanji alor să lji pobjedilaskă. Jej jară ur šjirut pă Dimizov să lji ažući, šă Dimizov lju mănat altu spasitelj.

Frame 16-17

Aša u fost ăm maj mulći răndur: Izraelci zgrešile, Dimizov lji kaznale, jej să ănkăje, šă Dimizov ar vi mănat pă spasitelj să lji spasalaskă. Mulc ej ur trikut, Dimizov u mănat mulc spasitelj kari ur spasalit Izrael dă la dužmanji alor.

Frame 16-18

Lume dă pă kutotu, or šjirut pă Dimizov să lji đe kralj ka kum ave šă alčilje nacijur. Jej gănđe kralj kari u fi nalt šă bălor, šă kari lju dušji ăm bătajă. Alu Dimizov asta šjirală nu su văzut, ali lju dat kralj ka kum or šjirut.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Kenvijă dă Suci 1–3; 6–8