South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

19. Proroci

Frame 19-01

Ăm vreme šje u trikut alu Izraelcilor, Dimizov lju mănat prorokur. Proroci auze vorbi dă la Dimizov šă lji spunje alu lumi porukur dă la Dimizov.

Frame 19-02

Ilija are prorok kănd Ahab are kralj pă kraljevstva alu Izrael. Ahab are om rov kari lji ămbălure pă lumi să slavalaskă pă dimizov mišjinos šje să čima Baal. Ilija u zăs alu Ahab: "No fi plojă ili rosă ăm kraljevstva alu Izrael păn šje noj zăšji ju." Asta lu mirgišit pă Ahab tari.

Frame 19-03

Dimizov u zăs alu Ilija să mergă la apă šje kură ăm pustinjă să să askundă dă la Ahab kari gănđe să ăl amori. Ăm totă điminjaca šă ăm totă sara, vrăbujilje adušji pită šă karnji. Ahab šă kătănjilje aluj ăl kuta pă Ilija, ali jej nu puće să ăl aflji. Suša are aša dă tari dă šă apa šje kură dăm pămănt su uskat.

Frame 19-04

Aša Ilija u mers ăm pămănt apropi. Mujeri alu kari ju murit bărbatu šă fišjoru alji ăm ala pămănt maj šjeva ur rămas făr dă mănkari dă rănd kă ibize plojă šă u făkut fomi. Ali jej ur băgat sama dă Ilija, šă Dimizov u dat păntru jej čigăjilje dă făjnă šă uježilje dă uloj nu maj ăs re golji. Jej ave mănkari kit gođe are fomi. Ilija u rămas akulo orikic aj.

Frame 19-05

Dă pă tri šă žămătaći ej, Dimizov u zăs alu Ilija să să ăntorkă ăm kraljevstva alu Izrael šă să svitaskă ku Ahab daje kă ăm napoj u măna plojă. Kănd lu văzut Ahab pă Ilija jăl u zăs: "Ajiše ješć tu omulje šje fašj problemur!" Ilija ju ăntors vorba ăm napoj: "Tu ješć ala kari fašji problemur! Tu laj lăsat pă Jahve, pă istinit Dimizov, šă ăl slavalej pă Baal. Adă pă totă lume ăm kraljevstva alu Izrael la planina Karmel."

Frame 19-06

Totă lume dă kraljevstva alu Izrael, šă 450 dă proroc alu Baal, ur vinjit la planina Karmel. Ilija u zăs alu lume: "Kită dobă ci ščimba găndurlje atelji? Dakă ăj Jahve Dimizov, služulešći aluj! Dakă ăj Baal Dimizov, slavalešći pă jăl!"

Frame 19-07

Atunšje Ilija u zăs alu proroku alu Baal: "Amoră bikan šă gatăl ka pă žrtvă, ali nu acăca foku. Ju uj fašji isto. Dimizovu kari u ăntoršji vorba ku fok ăj istinit Dimizov. "Aša popa alu Baal ur făkut žrtvă, li nor acăcat foku.

Frame 19-08

Atunšje sor arugat proroci alu Baal la Baal: "Punji nji ureći, Baal!" Totă zuva jej sor arugat šă mužje, šă să tije ku kucăći, ali nu are vorba ăntorsă.

Frame 19-09

Mar kănd zua are gata, Ilija u pripremilit žrtvă la Dimizov. Atunšje u zăs alu lumi să verši dojspeš (12) dă mari čigăj dă apă pă žrtvă păn šje karnje, ljemnjilje, šă pămăntu la oltar să fijă tari ud.

Frame 19-10

Atunšje Ilija su arugat: "Jahve, Dimizolje alu Abraham, Izak, šă alu Jakov, aratănji astăs kă tu ješć Dimizovu alu Izrael, šă kă ju mes sluga atov. Punji ureči la aruguminčilje amelji aša lume sta să šćiji kă tu ješć istinit Dimizov."

Frame 19-11

Dăm turdată, foku u kăzut dăm nor, šă u ars karnje, ljemnjilje, petrilje, pămăntu, šă apa čak šje are pă lăngă oltar. Kănd ur văzut lume aje, jej ur kăzut žjos pă pămănt, šă ur zăs: "Jahve ăj Dimizov, Jahve ăj Dimizov!"

Frame 19-12

Atunšje Ilija u zăs: "Nu lăsăc njiš pă unu dăm proroci alu Baal să skepi! "Aša lume ljor apukat pă proroci alu Baal šă ljor dus ăndărăt dă akulo šă ljor amurăt.

Frame 19-13

Atunšje Ilija u zăs alu kralju Ahab: "Ăntoršjići pă friš ăm varuš, daje kă ploje vinji. "Păfriš noru sor ănturišjit, šă mari plojă su apukat să kadă. Jahve u zastavalit suša šă u arătat kă jăl ăj istinit Dimizov.

Frame 19-14

Dă pă vreme kănd kusta Ilija, Dimizov u akuljes pă om Elizej să fijă proroku aluj. Dimizov u făkut mulći čudur ku Elizej. Una dăm čudur u păcăt Naaman, komandant dužman, kari ave urăt bičišug pă pelji. Jăl u auzăt dă Elizej šă u mers šă lu ăntribat pă Elizej să ăl ăntremi. Elizej u zăs alu Naaman să să ăntupaskă ăm šapći (7) răndur ăm apa šje kură Jordan.

Frame 19-15

Dăm elši Naaman are mirgiš šă nu gănđe să fakă aje, daje kă sămăna kă bulunzešći. Ali majănkulje u ščimbat găndurlje, šă su ăntupit ăm šapći (7) răndur ăm apa šje kură Jordan. Kănd u jišăt afară pă šasă rănd, pelje aluj are iscjelilită dăm pljin! Dimizov lu ăntrimat.

Frame 19-16

Dimizov u mănat pă maj mulc alci proroc. Jej toc ur zăs alu lumi să nu maj slavalaskă pă idolur šă să să apušji să areći điriptaći šă milă alu alci. Proroci ljur zăs ăm nenći alu lume kă dakă nor sta să fakă relji šă să să apušji să pujă ureći la Dimizov, atunšje Dimizov lju kaznali ka kum ar fi duvină šă lju kaznali.

Frame 19-17

Multă vremi, lume nu punje ureći la Dimizov. Jej pă đes nas re bunj pă lăngă proroci šă unjer lji amure. Um dată prorok Jeremija are pus ăm bunar uskat, šă are lăsat akulo să moră. Jăl su ăntupit ăm čină kari are pă fundu dă bunar, ali kralju u avut milă dă jăl šă u zăs vorba pučernjikă să ăl skotă pă Jeremija afară dăm bunar majnti dă šje u muri.

Frame 19-18

Proroci maj pă dăparći svite păntru Dimizov makar kă lume lji mrzăle. Jej ur spus ăm nenći alu lumi kă Dimizov lju iđizi dakă nu sor ănkăji. Jej isto aša sur ăngănđit dă igirala šje Dimizov u zăs kă Mesija u vinji.

Puvešči dăm Biblijă dăm: 1. Kraljurlje 16–18; 2. Kraljurlje 5; Jeremija 38