South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

13. Savezu alu Dimizov ku Izrael

Frame 13-01

Dă pă šje Dimizov lju dus pă Izraelci păm More Rošă, jăl lju dus păm pustinjă la đal mari šje să čima Sinaj. Asta are ista đal la kari Mojsije u văzut tufa šje arđi. Lume šor pus šatrurlje dapropi dă planinur.

Frame 13-02

Dimizov u zăs alu Mojsije šă alu lume alu Izrael: "Dakă vic fi dă vorba šă dakă vic cănje savezu amnjov voj vic fi maj vrednă, kraljevstva dă pop ša nacijă svăntă."

Frame 13-03

Tri zălji dă pă aje, dă pă šje lume sor gătat duhovno, Dimizov u vinjit žos dă pă planină Sinaj, ku menk, skripală, fum, šă tari graj dă trubă. Numa Mojsije are slobud să mergă sus pă planină.

Frame 13-04

Atunšje Dimizov lju dat savez šă u zăs: "Ju mes Jahve, Dimizov avostru, kari vu spasalit dăm Egipat hunđi as rec robur. Nu slavalec pă alci dimizej."

Frame 13-05

"Nu făšjec idolur ša nu vă arugăc la jej, daje kă ju Jahve mes ljubomoran Dimizov. Nu loc numilje amnjov dăm bobići. Băgăc sama să cănjec Šabat ka pă zuva svăntă. Ku alčilje vorbi, lukrăcăvă lukrurlje ăm šasă zălji, kă pă zuva šapći ăj zuva păntru voj să vă uđunjec šă să vă gănđec dă minji."

Frame 13-06

Poštivalec pă tata avostru, šă pă mama avostră. Nu amurăc. Nu făšjec preljub. Nu furăc. Nu mišjinjec. Nu vă kivinjec căgănka alu susjedu avostru, kasa aluj, ili alt šjeva šje ăj aluj."

Frame 13-07

Atunšje Dimizov u skris ešće zešji vorbi pučernjiši pă dovă tablur dăm petri šă lju dat alu Mojsije. Dimizov u dat isto aša mulći alčilje pravilur să să căji. Dakă lume ur punji ureći la zakonurlješće, Dimizov lju igirit kă lju blagoslovuli, šă lju păză. Dakă nor punji ureći, Dimizov lju kaznali.

Frame 13-08

Dimizov isto aša u dat alu Izraelcilor ăm detaljur opisu dă šatra šje jăl gănđe să fakă. Să čima Šatoru dă Sastankur, šă ave dovă sob, šje ăs re ămpărcăći ku largă zavjesă. Numa maj mari popă are slobud să mergă ăm sobe dă pă zavjesă, daje kă Dimizov kusta akulo.

Frame 13-09

Šinji gođe nu punji ureči la zakonu alu Dimizov puće să adukă životinjă la oltar ăm nenće dă Šatra dă Sastankur ka žrtva alu Dimizov. Popa amure pă životinjur šă lji arđe pă oltar. Sănžilje alu životinje are žrtvovalită să astupi grehurlje alu osobe, šă u fišje pă osobe čistă ăm oči alu Dimizov. Dimizov u akuljes pă fračisu alu Mojsije, Aron, šă nasljednici alu Aron să fijă pop.

Frame 13-10

Totă lume su ligizit să pujă ureči la zakonurlje kari Dimizov lji dăđe alor, să slavalaskă numa pă Dimizov šă să fijă posebnă lume aluj. Ali skurtă dobă dă pă šje ur igirit alu Dimizov, jej ur zgrešilit tari.

Frame 13-11

Mulči zălji Mojsije are pă planină Sinaj šă svite ku Dimizov. Lume asre huščunjic dă aščiptari să să ăntorkă. Aša ur adus auru la Aron šă ăl tražale să fakă dăm aurula idol.

Frame 13-12

Aron lju făkut idol dăm aur ăm forma dă vicel. Lume sor apukat să să klanjalaskă la idolu šă să adukă žrtvur! Dimizov are tari mirgiš pă jej, daje ku grešilit, šă su gătat să lji iđizaskă. Ali Mojsije su arugat păntru jej, šă Dimizov u pus ureći la aruguminče aluj šă nu lju uništilit.

Frame 13-13

Kănd u ažuns Mojsije žos dă pă planină šă u văzut idol dă aur, jăl are aša dă mirgiš dă lju zdrubit petrilje pă kari Dimizov u skris Zešji zapovijedur.

Frame 13-14

Atunšje Mojsije u zdrubit pă idolula ăm prov, u vărljit provu ăm šjeva ka apa šă lju pus pă lumi să be ape. Dimizov u mănat kugă pă lumi šă mulc dăm jej ur murit.

Frame 13-15

Mojsije u făkut novi tablji dăm petri, păntru Zešji zapovijedur să fijă ăm loku dă elje kari as re sparči. Atunšje jară su urkat pă planină ăm napoj šă su arugat la Dimizov să jerči alu lumi. Dimizov u pus ureči la Mojsije šă lju jirtat. Mojsije u vinjit žos ăm napoj dă pă planină ku Zešji zapovijedur pă novi pločur. Atunšje Dimizov lju dus ăndărăt pă Izraelci dă la planina Sinaj kitră pămăntu Igirit.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 19-34