South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

39. Isus ăj pus pă sud

Frame 39-01

Ăm miržuku dă nopći. Kătănjilje lur dus pă Isus la kasa alu popa mari să ăl ispičaskă. Petar măržje dă pă jej pă dăparći. Kănd u fost Isus dus ăm kasă, Petar stăće afară šă să ănklăze la fok.

Frame 39-02

Ăm kasă vođurlje alu Židovur lor pus pă sud. Jej ur adus mulc svedoš mišjinoš kari mišjinje dă Jăl. Kum gođe u fost, aje šje zăšje jej nu să ligize una ku alt, aša vođurlje alu židovur nu puće să dokazalaskă kă ăj dăvină dă bilo šje. Isus nu zăšje njimika.

Frame 39-03

Na kraju popa mari su ujtat direkt pă Isus šă u zăs: "Spunji tu anovă, ješć tu Mesija, fišjoru alu Dimizovu kari ăj ăm kust?"

Frame 39-04

Isus u zăs: "Ju mes, šă tu mi viđe kum šăd ku Dimizov šă kum vjuv dăm nor." Popa mari šu rupt coljilje dă mirg šă mužje pă alci duhovni vođur: "Nu maj nji trăbă alci svedoš! Voj ac auzăt kă zăšje kă Jăl ăj fišjoru alu Dimizov. Šje ăj sudu avostru?"

Frame 39-05

Vođurlje alu Židovur ur ăntors vorba alu popa mari: "Jăl u zaslužulit să mori!" Atunšje jur ljigat oči alu Isus šă ăl skipa, ăl luve, šă ăš făšje šuf dăm Jăl.

Frame 39-06

Kum aščipta Petar afară la kasă, sluga lu văzut šă ju zăs aluj: "Tu isto arej ku Isus! "Petar u tăgădit. Majănkulje alta sluga u zăs isto aša, šă Petar ăm napoj u tăgădit. Pă zadnji, šă lume ur zăs: "Noj šćijenj kă tu arej ku Isus daje kă voj ščec ămandoj dăm Galileja."

Frame 39-07

Atunšje Petar su blăstămat šă u zăs: "Blăstămamar Dimizov, dăkă ăl šćuv pă omusta!" Dăm turdată kukošu u kukurzăt, šă Isus su ăntors šă su ujtat pă Petar.

Frame 39-08

Petar u mers ăndărăt šă tari u plăns. Ăm una dobă, Juda šje lu dat afară, u văzut kă vođurlje alu Židovur lur osudulit pă Isus ku morče. Juda are pljin dă žalji šă u fužjit ăndărăt šă su amurăt.

Frame 39-09

Odma hajelantă điminjacă, vođurlje alu Židovur lur adus pă Isus la Pilat, Guverneru alu Rim. Jej să nadale kă Pilat lu osuduli pă Isus ka aj duvină ša lu kaznali ku morči. Pilat lu ăntribat pă Isus: "Ješć tu kralju alu Židovur?"

Frame 39-10

Isus u ăntors vorba: "Tu săngur aje aj zăs, ali kraljevstva ame nuj kraljevstvă dă pă pămănt. Să fijă, slugurlje amelji sar baći păntru minji. Ju am vinjit pă pămănt să spuj điriptače dă Dimizov. Toc kari plašji điriptače mu askulta." Pilat u zăs: "Šje ăj điriptače?"

Frame 39-11

Dă pă svat ku Isus, Pilat u mers afară la gărmadă šă u zăs: "Ju nu aflu njimika dă šje laš kaznali." Ali vođurlje alu Židovur šă gărmadă mužje: "Punjil pă Krušji!" Pilat u ăntors vorba: "Jăl nuj duvină." Ali jej šă maj tari mužje. Atunšje Pilat u zăs pă treći put: "Jăl nuj duvină!"

Frame 39-12

Pilat su ănfrikušat kă gărmadă su apukat să fakă zubunjală aša su ligizit kătănjilje să ăl pujă pă krušji pă Isus. Kătănjilje alu Rimljanilor lur bătut ku biču pă Isus, šă jur pus ka šuba dă kralj šă u făkut krună dăm măršunj. Jej ăš făšje šuf dăm jăl šă zăšje: "Ujtăcăvă, Kralju alu Židovur!"

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 26,57–27,26; Evanđelje dă pă Marko 14,53–15,15; Evanđelje dă pă Luka 22,54–23,25; Evanđelje dă pă Ivan 18,12–19,16