South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

49. Novi savez alu Dimizov

Frame 49-01

Anđal u zăs alu fată ăm păr šje să čamă Marija kă u făta pă Fišjoru alu Dimizov. Aša kănd are inka fată ăm păr, Duhu Svănt u vinjit pă je šă u fost gărjonă. Je u fătat fišjor šă ju pus numi Isus. Dăm ala rănd Isus ăj šă Dimizov šă om.

Frame 49-02

Isus u făkut mulći čudur kari arăta kă Jăl ăj Dimizov. Jăl umbla pă apă, putulje vănturlje, ăntrima pă mulc bičež ominj, măna afară pă demonur, skula pă ominj dăm morc ăm kust, šă u ăntors šinšj dărăbelji dă pită šă doj pešć ăm dăstul mănkari păntru majmult dă 5.000 lumi.

Frame 49-03

Isus are mari učitelj, šă Jăl svite ku autoritet daje kă Jăl ăj Fišjoru alu Dimizov. Jăl ănvăca kă trăbă să plašj pă alci ka kum či plašj pă činji săngur.

Frame 49-04

Jăl isto aša ănvăca kă trăbă să plašj pă Dimizov maj mult dă kit šje plašj bilo šjeva alt, isto šă găzdăšije ata.

Frame 49-05

Isus u zăs kă kraljevstva alu Dimizov ăj maj vrednă dă kit bilo šje pă pămănt. Maj glavnă stvar ăj să pripadalešč alu kraljevstva alu Dimizov. Să tunji ăm kraljevstva alu Dimizov, trăbă să fij spasalit dă grehurlje atelji.

Frame 49-06

Isus ănvăca kă šjeva ka lume lor prihvatali pă Jăl šă ur fi spasalit, a alci nu. Jăl u zăs kă šjeva ka lume ăs ka bun pămăntu. Jej apukă bună vorba alu Isus šă ăs spasalic. Alci ăs ka pămăntu tari pă kalji, hunđi sămănca da vorba alu Dimizov nu tună šă nu fašji njiš šefălj plod. Eje lumi vărlješći vorba alu Isus šă nor tuna ăm kraljevstva aluj.

Frame 49-07

Isus ănvăca kă Dimizov plašji pă grešnici tari mult. Jăl gănđešći să lji jerči šă să fijă kupiji aluj.

Frame 49-08

Isus isto aša nju zăs kă Dimizov mărzălešći greh. Kănd Adam šă Eva ur zgrešilit, pă toc nasljednici alor ur pus znak. A rezultatu are, kă totă osoba pă pămănt grešilešći šă ăj lotă ăndărăt dă la Dimizov. Dăm ala rănd toc as re dužmanji alu Dimizov.

Frame 49-09

Ali Dimizov u plăkut pă toc pă pămănt aša tari dă u dat pă Fišjoru aluj aša šjinji gođ u ănkređi am Isus no fi kaznalit păntru grehurlje alor, šă u ave kust ku Dimizov dă erikeš.

Frame 49-10

Dă răndă dă grehurlje atelji tu ješć duvină šă zaslužulešć să mor. Dimizov ar trăbuji să fijă mirgiš pă činji, ali Jăl u vărsat mirgu aluj pă Isus ăm lok pă činji. Kănd u murit Isus pă krušji, Jăl u kăpătat kazna ata.

Frame 49-11

Isus nikad no zgrešilit, ali u akuljes să fijă kaznalit šă să mori ka savršenă žrtva să je ăndărăt grehurlje atelji šă grehurlje alu totă osoba pă pămănt. Daje kă Isus u žrtvovalit pă Jăl săngur, Dimizov poči să mujči tot grehu, čak šă maj urăči grehur.

Frame 49-12

Lukrurlje bunji nu či poči spasali. Nuj njimika šje poc tu fašji să aj odnos ku Dimizov. Numa Isus poči spăla grehurlje atelji. Tu trăbă să ănkrež kă Isus ăj Fišjoru alu Dimizov, šă kă Jăl u murit pă krušji ăm loku atov, šă kă Dimizov lu skulat ăm napoj ăm kust.

Frame 49-13

Dimizov u spasali pă toc kari ănkređi ăm Isus šă kari lu puka pă Jăl ka pă Domnu aluj. Ali Jăl nu u spasali pă šjinji gođ kari nu ănkređi ăm Jăl. Nuj baj dakă ješć găzdak ili sărak, om ili mujeri, bătărn ili tănăr, ili hunđi kušć. Dimizov či plašji šă gănđešći tu să ănkrež ăm Isus aša să potă ave zajedništvo ku činji.

Frame 49-14

Isus či čamă pă činji să ănkrež ăm Jăl šă să fij bučuzat. Ănkrež kă Isus ăj Mesija, numa Unu Fišjoru alu Dimizov? Ănkrež kă tu ješć grešnik, šă kă tu zaslužulešć dă la Dimizov să či kaznalaskă? Ănkrež tu kă Isus u murit pă krušji să je ăndărăt grehurlje atelji?

Frame 49-15

Dakă ănkrež ăm Isus šă šje u făkut păntru činji, tu ješć Kršćanin! Dimizov ču lot afară dăm kraljevstva alu Sotona šă dăm ăntunjirešjimi šă ču pus ăm kraljevstva alu Dimizov dă lumină. Dimizov u lot pă bătărn omu atov, grešni naravilje kum făšjej stvarurlje šă cu dat nov, pravedan način dă kust.

Frame 49-16

Dakă ješć Kršćanin, Dimizov cu jirtat grehurlje atelji dăm ala rănd šje u făkut Isus. Aku, Dimizov či cănji să fijă blizak urtak ăm lok să fijă dužman.

Frame 49-17

Dakă ješć tu urtaku alu Dimizov šă sluga alu Isus Domnu, tu vi gănđi să puj ureči la aje šje Isus či ănvacă. Makar kă tu ješć Kršćanin, tu vi fi ănšjirkat să grešilešć. Ali Dimizov ăj vjeran šă zăšji kă dakă priznalešć grehurlje atelji, Jăl cu jirta. Jăl cu da pučeri să ći burulešć protiv dă greh.

Frame 49-18

Dimizov ac zăšji să či arož, să proučavalešć vorba aluj, šă să ăl slavalešć pă Jăl ku alci Kršćanj, šă să spuj lu alci dă aje šje u făkut păntru činji Isus. Kutotu ešće stvarur ac ažută să aj adănk odnos ku Jăl.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Poslanica alu Rimljani 3,21–26, 5,1–11; Evanđelje dă pă Ivan 3,16; Evanđelje dă pă Marko 16,16; Poslanica alu Kološani 1,13–14; 2. Poslanica alu Korinčani 5,17–21; 1. Poslanica alu Ivan 1,5–10