South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

20. Mănala afară šă Ănturšjala

Frame 20-01

Kraljevstva alu Izrael ša kraljevstva alu Juda ur zgrešilit protiv dă Dimizov. Jej ur rupt savezu šje Dimizov u făkut ku jej la Sinaj. Dimizov u mănat pă prorokur să lji spujă ăm nenći să să ănkăjaskă ša să ăl slavalaskă pă jăl ăm napoj, ali jej nu gănđe să puji ureći.

Frame 20-02

Aša Dimizov u kaznalit ămăndovă kraljevstva šă u lăsat dužmanji să lji uništilaskă. Cara alu Asirija băloră, făr dă milă narod, u uništilit kraljevstva alu Izrael. Asirci or amurăt multă lumi ăm kraljevstva alu Izrael, or lot ăndărăt kutotu šje ave vrednost, šă or acăcat mult dăm pămăntula.

Frame 20-03

Asirci or akuljes una pă toc vođurlje, găzdašj lumi, šă lumi kari šćijă mulći šă ljor dus ăm Asirija. Numa tari sărašj Izraelc kari nor fost amurăc or rămas ăm kraljevstva alu Izrael.

Frame 20-04

Atunšje or adus Asirci pă ominj kari nus re kunuskuc ăm pămăntu hunđi kraljevstva alu Izrael are. Ominjije nu kunuskuc or đires varušurlje iđizići šă or ănsurat Izraelkur kari or fost lăsači akulo. Nasljednici alu Izraelci kar sor ănsurat dă pă ominj nu kunuskuc ăs re čimac Samarijanci.

Frame 20-05

Lume ăm kraljevstva alu Juda or văzut kum Dimizov u kaznalit pă lumi dă kraljevstva alu Izrael daje kă nu ănkriđe šă nul punji ureći. Ali jej maj pădăparći slavale pă idolur, šă pă dimizeji alu Kanaanc. Dimizov u mănat pă prorok să lji spujă ăm nenći, ali jej nu gănđe să pujă ureći.

Frame 20-06

Dă 100 ej dă pă šje Asirijci or uništilit kraljevstva alu Izrael, Dimizov u mănat pă Nabukodonozor, kralju alu Babiloncilor, să napadalaskă pă kraljevstva alu Juda. Babilon are bălor Kralj. Kralju alu Juda u stat pă aje să fijă sluga alu Nabukodonazor šă să ăj plăčaskă mulc banj ăm tot anu.

Frame 20-07

Ali dă pă orikic aj, kralju alu Juda su ăntors protiv dă Babilon. Aša Babilonci sor ăntors ăm napoj šă or napadalit kraljevstva alu Juda. Jej or lot varušu alu Jeruzalem, or uništilit Hramu, šă or lot kutotu găzdăšijilje alu varuš šă alu Hram.

Frame 20-08

Să kaznalaskă pă kralju alu Juda păntru aje kă su ăntors protiv, kătănjilje alu Nabukodonazor or amurăt pă fišjoru alu kralj, ăm nenće aluj šă atunšje pă jăl lor urbit. Dă pă aje jej lor dus pă kralj ăndărăt să mori ăm čemică ăm Babilon.

Frame 20-09

Nabukodonazor šă kătănjilje aluj or lot maj šjeva kutotu lume dăm kraljevstva alu Juda ăm Babilon ku jej, šă or lăsat pă maj sărašj lumi dănapoj să seminji poljurlje. Doba kănd lume alu Dimizov ăs re puš ku săla să laši pămăntu Igirit să čamă Izgnanstvo.

Frame 20-10

Makar kă Dimizov u kaznalit pă lume aluj păntru grehurlje alor, aša kă lju mănat ăndărăt, jăl nu lju mujtat igirala aluj. Dimizov maj pă dăparći băga sama dă lume aluj, šă lji svite păm proroši aluj. Jăl u igirit kă dă pă šapći zăšj (70), jej sor ăntoršji ăm Pămăntu Igirit ăm napoj.

Frame 20-11

Dă pă hunđiva šapći zăšj ej (70) majănkulje, Cirus, kralju alu Perzijancilor, or pobedilit pă cara alu Perziji šă su ščimbat cara alu Babilon. Izraelci să čima aku Židovi šă mulc dăm jej or kustat kusturlje alor ăntrež ăm Babilon. Numa orikic tari bătărnj židov să ăngănđe dă pămăntu alu Juda.

Frame 20-12

Cara alu Perziji are băloră ali ave milă păntru lume pă kari ljor pobedilit. Cără dă pă šje Cirus u fost kralj dă Perzijanc, jăl u dat vorba băloră kă kari gođ židov gănđešći să să ăntorkă ăm Juda poči să fugă dăm Perzije šă să mergă ăm napoj ăm Juda. Jăl lju dat šă banj să ăš fakă ăm napoj Hramu! Aša dă pă šapći zăšj (70) ej šje ăs re mănac, orkic dă Židov sor ăntors ăm varuš Jeruzalem ăm Judeja.

Frame 20-13

Kănd or ažuns ăm Jeruzalem, jej or izgradalit ăm napoj Hramu šă fal okolo dă varuš. Makar kă pă jej vladale alta lumi, maj undată jej kusta ăm pămăntu Igirit šă slavale pă Dimizov ăm Hramu kari lu izgradalit.

Puvešči dăm Biblijă dăm: 2. Kraljur 17; 24–25; 2. Ljetopisi 36; Ezra 1–10; Nehemija 1–13