South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

42. Isus să ăntoršji ăm Nor

Frame 42-01

Pă aje zuva Isus are skulat dăm morc, doj učenici aluj măržje ăm varušu dăpropi. Kum jej umbla, jej svite dă aje šje u fost ku Isus. Jej să nadale kă Jăl are Mesija, ali atunšje Jăl u fost amurăt. Ali aku mujerilje zăšje kă kustă. Jej nu šćije šje să ănkradă.

Frame 42-02

Isus lju vinjit apropi, šă su apukat să umblji ku jej, ali jej nu lor kunuskut pă Jăl. Jăl u ăntribat dă šje svite jej, šă jej jur spus dă kutotu šje u fost măndru dă Isus ăm zăljilje ămnapoj. Jej gănđe kă svitešći ku om šje u vinjit să vadă varušu kari nu šćije šje u fost ăm Jeruzalem.

Frame 42-03

Atunšje Isus lju spus alor šje vorba alu Dimizov u zăs dă Mesija. Jăl lju podsjetlit pă jej kă proroci ur zăs kă Mesija u fi ăm duremi šă kă u fi amurăt, ali šă kă u fi skulat ămnapoj dă pă tri zălji. Kănd ur ažuns ăm varuš hunđi să gănđe doj ominjišće să rămajă, mar are sara.

Frame 42-04

Doj ominjišće lur čimat pă Isus să rămăji ku jej, šă aša u rămas. Kănd ăs re gata să mănăšji mănkare dă sara, Isus u lot ăm mănă dărab dă pită, u dat hvală alu Dimizov dă aje, šă atunšje u ruptu ăm dovă. Dăm turdată, jej lur kunuskut kă ăj Isus. Ali atunšje, Jăl u fužjit dăm oči alor.

Frame 42-05

Doj ominji ur zăs una alu alt: "Ala are Isus! Daje sufljičilje anoštri arđe kănd nji spunje vorba alu Dimizov! Dăm turdată, jej ur mers ămnapoj ăm Jeruzalem. Kănd ur ažuns, jej ur spus alu učenici: "Isus ăj ăm kust! Noj lanj văzut!"

Frame 42-06

Kum svite učenici, Isus dăm turdată su năstămit ăm sobe ku jej šă u zăs: "Putuljală avovă!" "Učenici gănđe kă ăj duh, ali Isus u zăs: "Adišje vi frikă šă sumnjulec? Ujtăcăvă la mănjilje amelji, šă pišjorilje. Duhurlje nu ari telur ka kum am ju. "Să areći kă nuj duh, Jăl u šjirut šjeva dă mănkat. Jej jur dat dărab dă pešći fript, šă Jăl u mănkat.

Frame 42-07

Isus u zăs: "Ju vam zăs kă kutotu šje ăj skris dă minji ăm vorba alu Dimizov trăbă să fijă aša. "Atunšje Jăl lju dăsvăkut fire aša să potă prišjepi vorba alu Dimizov. Jăl u zăs: "Skris are dă mult majnti kă Mesija u fi ăm duremi, u muri, šă u fi skulat dăm morc dă pă tri zălji."

Frame 42-08

"Isto aša are skris ăm skriptur kă učenici amej ur spunji alu toc kă trăbă să să ănkăjaskă să kapići jirtala dă grehurlje alor. Jej sur apuka asta să spujă ăm Jeruzalem, šă atunšje ur meržji la totă lume păšćitot. Voj ščec svedoci dă kutotu šje u fost."

Frame 42-09

Ăm patru zăšj zălji (40), Isus să arăta la učenici aluj ăm mulći răndur. Undată, Jăl su arătat la maj mulc dă 500 lumi dăm turdată! Jăl u arătat alu učenici aluj mulći răndur kă Jăl ăj ăm kust, šă lji ănvăca dă kraljevstva alu Dimizov.

Frame 42-10

Isus u zăs alu učenici aluj: "Kutotu autoritetu ăm nor šă pă pămănt u fost dat mijă. Aša dušjecăvă, făšjec učenikur dăm tot narodu aša să lji bučuzec ăm numilje alu Tata, Fišjoru šă Duhu Svănt, šă ănvăcălji să puji ureći kutotu šje vam zăs ju avovă. Ăngănđecăvă kă ju uj fi ku voj dă erikeš amen."

Frame 42-11

Patru zăšj zălji (40) dă pă šje u fost Isus skulat dăm morc, Jăl u zăs alu učenici aluj: "Rămănjec ăm Jeruzalem păn šje Tata amnjov mu da pučeri kănd Duhu svănt u vinji pă voj." Atunšje Isus u mers ăm nor, šă oblaku lu askuns dă la oči alor. Isus u šăzut žos pă desna parći dă măna alu Dimizov să vladalaskă pă kutotu šje ăj stvorulit.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 28,16–20; Evanđelje dă pă Marko 16,12–20; Evanđelje dă pă Luka 24,13–53; Evanđelje dă pă Ivan 20,19–23; Djelurlje alu Apostol 1,1–11