South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

47. Pavao šă Sila ăm Filipi

Frame 47-01

Kum Savao putuvule păm Cara alu Rim, jăl su apukat să koristilaskă numilje aluj dă Rim: "Pavle" Una ză, Pavle šă urtaku aluj Sila ur mers ăm varušu Filipi să spujă hir fălos dă Isus. Jej ur mers la lok pă lăngă apa šje kură afară dăm varuš hunđi să akuljiže lume să să arožji. Akulo sor aflat ku mujeri šje să čima Lidija kari lukra ku vinđală. Je plăšje šă slavale pă Dimizov.

Frame 47-02

Dimizov u dăsvăkut sufljitu alu Lidiji să ănkradă la vorba alu Isus, šă je šă familije alji ăs re bučuzac. Je lu čimat pă Pavle šă pă Sila să rămăji la je ăm kasă, aša jej ur rămas ku je, šă ku familije alji.

Frame 47-03

Pavle šă Sila să afla pă đes ku lume pă lokula dă aruguminči. Ăm totă ză kum jej umbla akulo, fată sluga šje are ku demon umbla dă pă jej. Kum spunje demonu ăm je šje u fi ăm nenći ku lumi, je făšje mulc banj păntru gazdurlje alji ka vračarka.

Frame 47-04

Kum jej umbla, Ropkinja tari mužje: "Ešće ominj ăs slugurlje alu Hăl maj Mari Dimizov. Jej vă spunji kum să vă spasalec! "Je tot svite aša pă đes dă alu Pavle are mar naporno.

Frame 47-05

Una ză, kănd ropkinja nu maj mužje, Pavle su ăntors la je šă u zăs alu demonula kari are ăm je: "Ăm numilje alu Isus, jašă afară dăm je." Odma demonu u lăsatu.

Frame 47-06

Ominji kari as re vlasnici alu aje ropkinjă sur mirgišit tari! Jej ur prišjiput kă făr dă demonula, ropkinja nu maj puće să spujă ăm nenći šje u fi ku lume. Asta značale kă lume majmult nor plăči alu gazdurlje ali je să lji spujă šje u fi ku jej ăm nenći.

Frame 47-07

Aša vlasnici alu aje ropkinjă ljor dus pă Pavle šă pă Sila la vlasti alu Rim, jej ljor bătut šă ljor vărljit ăm čemică.

Frame 47-08

Jej ljor băgat pă Pavle šă pă Sila ăm maj benj păzăt lok dă čemică šă ljor pus lancur pă pišjori. Kănd ăm miržuku dă nopći, jej tot daje kănta kănčiš să slavalaskă pă Dimizov.

Frame 47-09

Dăm turdată, akulo u fost tari potres! Toči ušălje dă čemică sor dăsvăkut, šă lancurlje alu toc šje as re ăm čemică ur kăzut žos.

Frame 47-10

Omu šje lukra ăm čemică, su skulat šă u văzut kă ušălje as re dăsvăkući, jăl su ănfrikušat! Jăl gănđe kă toc šje as re ăm čemică ur skăpat, aša su lot să să amori. (Jăl ščije kă autoriteturlje alu Rimljanilor lar vi amurăt dakă ar vi lăsat pă ominj să skepi dăm čemică) Ali Pavle u văzut šă u mužjit: "Staj! Nu fă aje. Noj šćenj toc ejšje."

Frame 47-11

Omu šje păze čemică trămura kănd u vinjit la Pavle šă la Sila šă u ăntribat: "Šje trăbă să fak să fjuv spasalit?" A Pavle u ăntors vorba: "Ănkređi ăm Isus, Gospodaru, šă tu šă familije ata vic fi spasalic." Atunšje omula lju dus pă Pavle šă pă Sila akasă la jăl šă ljor spălat ranurlje. Pavle u propovjedalit hir fălos dă Isus alu toc ăm kase aluj.

Frame 47-12

Omula šă ăntragă familije aluj ur ănkrizut ăm Isus šă ur fost bučuzac. Atunšje u dat omula šje păze čemică alu Pavle šă alu Sila mănkari šă sor ănfălušăt una.

Frame 47-13

Alta ză vođurlje dă varuš ljor lăsat pă Pavle šă pă Sila dăm čemică šă lju šjirut să fugă dăm Filipi. Pavle šă Sila ur fost la Lidija šă la alci urtašj šă atunšje ur fužjit dăm varuš. Hir fălos dă Isus să širile, a biserika maj pădăparći krišće.

Frame 47-14

Pavle šă alci vođurlje dă Kršćanj umbla ăm mulći varušur, propovjedale šă ănvăca pă lumi dă vorba alu Isus. Jej isto aša ur skris mulči kărc să ohrabralaskă šă să ănveci pă eje kari ănkređi kari ăs ăm biserikă. Orikiči kărc ur fost să fijă kenvije dă Biblijă.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 16,11–40