South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

26. Isus să apukă ku služba aluj

Frame 26-01

Dă pă šje u trikut ănširkalurlje alu Sotona, Isus su ăntors ăm pučere alu Duhu Svănt la regije dă Galileja hunđi kusta. Isus măržje dăm lok ăm lok šă ănvăca. Toc benji svite dă jăl.

Frame 26-02

Isus u mers ăm varuš Nazaret hunđi kusta kănd are kupil. Pă zuva dă Šabat, jăl u mers pă lok hunđi să slavale pă Dimizov. Jej jur dat skritura ănvălită alu proroku Izaija aša să potă să čitalaskă dăm aje. Isus u dăsvăkut skritura ănvălită šă u čitilit unu dio dă aje alu lumi.

Frame 26-03

Isus u čitilit: "Dimizov mu dat Duhu aluj aša să pot spunji bună vorba alu sărašj, sloboda alu hej ănkujec, ăntrimală dă oč păntru orb, šă slăbuzală alora kari ăs pus žos. Asta ăj anu dă mila alu Domnuluj."

Frame 26-04

Atunšje Isus u šăzut žos. Toc să ujta pă jăl ku sama. Jej ščije dio dă skriptă ka jăl u svitit ăm but ulu Mesija. Isus u zăs: "Vorbilje šje am čitalit avovă să ispunulešći aku. "Tota lume ăs re ămirac, "Nuj asta fišjoru alu Josip?" zăšje jej.

Frame 26-05

Atunšje Isus u zăs: "Anume ăj kă njiš unu prorok no fost apukat benji ăm loku hunđi kustă. Ăm doba alu prorok Ilija, mulči ăs re mujer vădoji ăm Izrael. Ali kănd no pluvat dă tri šă žămătaći aj, Dimizov no mănat pă Ilija să ažući alu vădojilje dăm Izrael, mar alu vădoji dăm alta nacijă."

Frame 26-06

Isus maj menkulo svite: "Šă ăm dobe kănd prorok Elizej kusta, are multă lumi ăm Izrael ku bičišugur pă pelji. Ali Elizej nu ăntrimat njiš pă unu dăm jej. Jăl u ăntrimat numa bičišugu pă pelji alu Naman komandantu alu dužmanji alu Izrael. Lume kari punje ureči la Isus ăs re Židovi. Aša kănd ur auzăt kă svitešći asta, jej as re tari mirgiš pă jăl.

Frame 26-07

Lume dăm Nazaret lor tărăjit pă Isus afară dăm loku dă slavalală šă lor adus la dungă dă petră să ăl vărljaskă žos să ăl amori. Ali Isus u umblat ăntră lumi šă u fužjit dăm varušu Nazaret.

Frame 26-08

Atunšje Isus u mers păm regije dă Galileja, šă multă gărmadă dă lumi ur vinjit la jăl. Jej ur adus multă lumi kar ăs re bičež šă invalic, šă pă eje kari nu puće să vadă, umblji să audă ili svitaskă, šă Isus lju iscjelilit.

Frame 26-09

Multă lumi kari ave demonur ăm jej asre aduš la Isus. Pă vorba pučernjikă alu Isus, demonji jăše afară dăm lumi, šă pă đes mužje: "Tu ješć Fišjoru alu Dimizov!" Gărmadă dă lumi ăs re ămirac šă slavale pă Dimizov.

Frame 26-10

Atunšje Isus šu akuljes pă dojspešj (12) ominj alu kari lju pus numi apostol. Apostoli u umblat ku Isus šă jej să ănvăca dă la jăl.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 4,12–25; Evanđelje dă pă Marko 1,14–15, 35–39; 3,13–21; Evanđelje dă pă Luka 4,14–30, 38–44