South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

43. Kum u vinjit Biserika

Frame 43-01

Dă pă šje su ăntors Isus ăm nor, učenici ur rămas ăm Jeruzalem ka kum lju zăs Isus să fakă. Eje kari ănkriđe să afla una stalno šă să aruga una.

Frame 43-02

Ăm tot anu 50 zălji dă pă Pasa, Židovi slavale zuva glavnă šje să čima Pentakost. Pentakost are vremi kănd Židovi slavale vreme kănd să akuljiže plodurlje dă pă telek. Židovi ur vinjit dăm totă parće dă pămănt ăm Jeruzalem să slavalaskă una Pentakost. Asta an, vreme dă Pentakost u vinjit una săptămănă dă pă šje Isus u mers ăm napoj am nor.

Frame 43-03

Kănd as re toc ominji šje ănkriđe una ăm kasă, hunđi dăm turdată are pljină dă zvuk ka vănt bălor. Atunšje dăm turdată su năstămit šjeva ka fokurlje sus la kap alu toc kari ănkriđe. Jej as re toc umpljec ku Duhu Svănt šă sur apukat să svitaskă ăm alčilje ljimb.

Frame 43-04

Kănd ur auzăt lume ăm Jeruzalem aje, gărmadă dă lumi ur vinjit să vadă šje ăj aje. Kănd ur auzăt lume kă ominji šje ănkređi spunje dă benji šă dă djelurlje alu Dimizov, jej as re ămirac kă jej auze ešće stvarur pă ljimbilje alor.

Frame 43-05

Šjeva ka lume ur pus skurnă pă učenici kă as bec. Ali Petar su skulat šă lju zăs: "Punjecămă ureći Asta lumi nus bec! Asta ispunulešći šje u zăs proroku Joel, hunđi Dimizov u zăs: "Pă zadnjă ză, Ju uj vărsa Duhu amnjov."

Frame 43-06

"Ominji alu Izrael, Isus are om kari u făkut mulći bălori znakur šă čudur ku pučere alu Dimizov, ka šă kum ac văzut šă šćijec. Ali voj ac pus pă krušji!"

Frame 43-07

"Makar kă Isus u murit, Dimizov lu skulat dăm morc. Asta ispunulešči proroštvo kari zăšji: "Tu nu vi lăsa pă Svăntu Atov să putruzaskă ăm gropă." Noj šćenj svedoci kă Dimizov lu skulat pă Isus ămnapoj ăm kust."

Frame 43-08

"Isus ăj aku răđikat pă desna parći alu Dimizov Tată. Šă Isus u mănat pă Duhu Svănt ka kum u igirit kă u fašji. Duhu Svănt fašji stvarur kari kutotu voj aku viđec šă auzăc."

Frame 43-09

"Voj ac pus pă krušji pă asta om, Isus. Ali šćijec benji kă Dimizov pă Isus lu făkut să fijă Domnu šă Mesija."

Frame 43-10

Lume šje punje ureči la Petar as re tari sastrane dă la stvarurlje šje u zăs. Aša lur ăntribat pă Petar šă pă učenici, "Fraci amej šje trăbă să făšjenj?"

Frame 43-11

Petar lju ăntors vorba: "Toc dăm voj ac trăbuji să vă ănkăjec să fijec bučuzac ăm numilje alu Isus Krist aša Dimizov să vă jerći grehurlje avoštri. Atunšje šă Jăl vu da dar alu Duhu Svănt."

Frame 43-12

Hunđiva 3.000 dă lumi ur ănkrizut šje u zăs Petar šă ur fost učenici alu Isus. Jej as re bučuzac šă jej ăs dio dă biserikă ăm Jeruzalem.

Frame 43-13

Učenici stalno punje ureći la ănvăcala alu apostolur, stalno as re una ku alt, mănka una, šă să aruga una. Jej uživale, slavalala pă Dimizov una, šă jej să ămpărce dăm kutotu šje ave una ku alt. Toc să gănđe benji dă jej. Ăm totă ză, majmult lumi ur fost să fijă ominj šje ănkređi.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 2