South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

38. Isus ăj dat afară

Frame 38-01

Ăm tot anu, Židovi slavalešći Pasa. Asta are slavalala kum Dimizov u spasalit pă bătărnji alor dăm Egipat hunđi ăs re robovur dă mulči stolječur majnti. Hunđiva šă tri ej dă pă šje su apukat Isus să propovjedalaskă, šă să ănveci javno, Isus u zăs alu učenici aluj kă gănđešći să slavalaskă asta Pasa ku jej ăm Jeruzalem, šă kă Jăl u fi amurăt akulo.

Frame 38-02

Unu dăm učenici alu Isus are om šje să čima Juda. Juda băga sama dă saku ku banji alu apostolur, ali jăl plăšje banj šă pă đes fura banj dăm sak. Dă pă šje ur ažuns Isus šă učenici ăm Jeruzalem, Juda u mers la vođa alu Židovur ša lju ămbijet să ăl đe pă Isus la jej ăm lok dă banj. Jăl šćije kă vođurlje alu Židovur nu priznale kă Isus ăj Mesija šă kă jej să gănđe să ăl amori.

Frame 38-03

Vođurlje alu Židovur, kari as re vodulic dă la popa mari, u plăčit alu Juda tri zăš dă banj să ăl đe afară pă Isus. Asta u fost kum šă proroci ur spus ăm nenći. Juda su ligizit, u lot banji, šă u fužit ăndărăt. Jăl su apukat să koći lok hunđi să ăl apušji pă Isus.

Frame 38-04

Ăm Jeruzalem, Isus slavale Pasa ku učenici aluj. Kănd mănka pă Pasa, Isus u lot pită šă u ruptu ăm dovă. Jăl u zăs: "Loc asta šă mănkăc asta. Asta ăj tela ame, kari u fost data păntru voj. Făšjec asta să vă ăngănđec dă minji. "Aša, Isus u zăs kă tela aluj u fi žrtvovalită păntru jej.

Frame 38-05

Atunšje Isus u lot ăm sus kljištaru šă u zăs: "Bijec asta. Asta ăj sănžilje dă Novă Ligizală kari ăj vărsată păntru jirtala dă grehur. Asta făšjec să vă dušjec ăm firi kănd gođe vic bije."

Frame 38-06

Atunšje u zăs Isus alu učenici: "Unu dăm voj mu da afară." Učenici ăs re ămirac, šă să ăntriba kari u fašji dastafelje šjeva. Isus u zăs: "Osoba alu kari ju dov asta dărab dă pită ăj ala kari mu da afară." Atunšje u dat pita alu Juda.

Frame 38-07

Dă pă šje u lot Juda pita, Sotona u tunat ăm jăl. Juda u fužit šă u mers să ažući alu vođurlje alu Židovur să ăl apušji pă Isus. Nopče are.

Frame 38-08

Dă pă mănkare, Isus šă učenici aluj ur umblat păn la đalu dă Maslinur. Isus u zăs: "Voj toc mic lăsa ăm sarasta. Skris ăj: "Ju uj luvi pă ala kari păzešći biršilje šă toći biršilje sur răsăpi."

Frame 38-09

Petar u ăntors vorba: "Makar šă kănd toc čur lăsa, ju nu čuj lăsa!" Atunšje ju ăntors vorba Isus alu Petar: "Sotona gănđešći să vă ajvi pă toc voj, ali ju mam arugat păntru činji, Petar, ănkriđala ata să nu kadă. Makar, kă ăm sarasta, majnti dă šje kukošu u kukurăză, tu mi da afară ăm tri răndur kă nu mă kunošć."

Frame 38-10

Petar u zăs alu Isus: "Makar šă să trăbă să mor, ju nikad nuj tăgădi pă činji!" Šă ešće toc učenici ur zăs isto aje.

Frame 38-11

Atunšje Isus u mers ku učenici aluj pă lok šje să čamă gardu dă Getsemanija. Isus u zăs alu učenici aluj să să aroži să nu tunji ăm ănšjirkală. Atunšje Isus u mers să să aroži săngur.

Frame 38-12

Isus su arugat ăm tri răndur: "Tata amnjov, dakă poći aje să fijă, nu mă lasă să bjov dăm kljištarusta pljin dă činur. Ali dakă nuj alta kalji păntru lumi să lji fijă jirtaći grehurlje, atunšje lasă să fijă voja ata." Isus are tari trist šă znoju aluj are ka kapljicurlje dă sănži. Dimizov u mănat pă anđal să ăl ămbulăraskă.

Frame 38-13

Dă pă totă aruguminjčilje, Isus vinje ămnapoj la učenici aluj, ali jej să kulka. Kănd su ăntors treći put, Isus u zăs: "Skulăcăvă! Ajiše ăj ala kari mu da afară."

Frame 38-14

Juda u vinjit ku vođurlje alu Židovur, kătănj, šă mari gărmadă. Jej purta mačur šă boc. Juda u vinjit la Isus šă u zăs: "Fijec sănătoš, Učitelju," šă lu sărutat pă Jăl. Asta are znak păntru vođurlje alu Židovur să ščiji pă šjinji să apušji. Atunšje ju zăs Isus: "Juda tu mă daj afară ku surutală?"

Frame 38-15

Kum lor apukat kătănjilje pă Isus, Petar u skos maču aluj šă ju tijet ureče alu unu dăm slugurlje alu popa mari. Isus u zăs: "Punji maču ăndărăt! Ju aš puće să šjov pă Tata amnjov pă kătănjă dă anđelji să mă păzaskă. Ali ju trăbă să puj ureći pă Tata amnjov." Atunšje Isus ju ăntrimat ureče alu omuluje. Dă pă šje lur apukat pă Isus, toc učenici ur skăpat ăndărăt.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 26,14–56; Evanđelje dă pă Marko 14,10–50; Evanđelje dă pă Luka 22,1–53; Evanđelje dă pă Ivan 12,6; 18,1–11