South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

46. Pavao su apukat să fijă Kršćanin

Frame 46-01

Savao are om tănar kari păze coljilje alu lumi kari lor amurăt pă Stjepan. Jăl nu ănkriđe ăm Isus, ša isto progonule pă eje kari ănkređi. Jăl măržje dă la kasă la kasă ăm Jeruzalem să apušji pă ominj šă pă mujer šă să lji bažji ăm čemică. Popa mari ju dat dozvolă să mergă ăm varušu alu Damask să apušji pă Kršćani akulo ša să lji adukă ăm napoj ăm Jeruzalem.

Frame 46-02

Kănd Savao putuvule ăm Damask, mari lumină dăm nor u svitlăzit kutotu pă lăngă jăl, šă jăl u kăzut pă pămănt. Savao u auzăt pă šjinjiva kă zăšji: "Savao! Savao! Adišje mă progonulešč? Savao u ăntribat: "Šjinji ješć tu, Gospodaru?" Isus ju ăntors vorba: "Ju mes Isus. Tu pă minji mă progonulešč!"

Frame 46-03

Kănd su skulat Savao, jăl nu puće să vadă. Urtašji aluj trăbuje să ăl dukă am Damask. Savao no mănkat njiš no but dă tri zălji.

Frame 46-04

Akulo are učenik ăm Damask šje să čima Ananija. Dimizov ju zăs aluj: "Dući la kasă hunđi ăj Savao. Punji mănjilje pă jăl aša să potă viđe ămnapoj. "Ali Ananija u zăs: "Gospodaru, ju am auzăt kum omusta u njirgilit pă eje kari ănkređi." Dimizov ju ăntors vorba: "Dući! Ju lam akuljes pă jăl să spujă numilje ame alu Židovur šă alu lumi dăm alčilje gărmadur dă lumi. Jăl u păcă mulći stvarur ku duremi păntru numilje amnjov."

Frame 46-05

Aša Ananija u mers la Savao u pus mănjilje pă jăl, šă u zăs, "Isus, kari su arătat la činji pă kalje šje arej ajišje, mu mănat la činji aša să poc viđe ămnapoj ša să fij umpljet ku Duhu Svănt." Savao dăm turdată puće să vadă ămnapoj, šă Ananija lu bučuzat. Atunšje Savao u mănkat mănkari ša pučere aluj su ăntors.

Frame 46-06

Odma dă pă aje, Savao su apukat să propovjedalaskă alu Židovur ăm Damask, šă lji zăšje: "Isus ăj Fišjoru alu Dimizov!" Židovi as re ămirac kă omu šje ănšjirka să lji uništilaskă pă eje kari ănkređi ăm Isus! Savao să apuka ăm svat ku Židovi, šă lji arăta kă Isus are Mesija.

Frame 46-07

Dă pă mulči zălji, Židovi ur făkut plan să ăl amori pă Savao. Jej ur mănat pă lumi să ăl koči la uša dă varuš să ăl potă amoră. Ali Savao u auzăt dă planu alor, šă urtašji aluj jor ažutat să skepi. Una nopći jej lor slăbuzăt pă jăl žos pă falu dă varuš am košară. Dă pă šje u skăpat Savao dăm Damask, Jăl u mers maj pădăparći să propovjedalaskă dă Isus.

Frame 46-08

Savao u mers ăm Jeruzalem să să aflji ku učenici, ali alor lji are frikă dă jăl. Atunšje om šje ănkriđe šje să čima Barnaba lu dus pă Savao la apostoli šă lju zăs kum Savao propovjedale ămbălurit ăm Damask. Dă pă aje, učenici lor prihvatalit pă Savao.

Frame 46-09

Orikic kari as re vjernici ur skăpat dă la progonur ăm Jeruzalem ur mers dăpărći ăm varušu Antiohija šă propovjedale dă Isus. Multă lumi ăm Antiohija nas re Židovur, ali elši sor kă tari mulc dăm jej u rămas vjerni. Barnaba šă Savao ur mers akulo să ănveci dă Isus šă să ămbăluraskă biserika. Ăm Antiohija are lumi šje ănkriđe jej ur fost elši kari să čima "Kršćani."

Frame 46-10

Una ză, kănd Kršćani ăm Antiohija postule, šă să aruga, Duhu Svănt lju zăs alor: "Loc ăndărăt pă Barnaba šă pă Savao să fakă lukru dă šje ljam čimat să fakă. "Aša biserika ăm Antiohija su arugat păntru Barnaba šă dă Savao šă u pus mănjilje pă jej. Atunšje lju mănat afară să propovjedalaskă hir fălos dă Isus ăm mulći alčilje lokur. Barnaba šă Savao ur ănvăcat pă lumi dă mulći felji dă gărmadă dă lumi, šă multă lumi ur ănkrizut ăm Isus.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 8,3; 9,1–31; 11,19–26; 13,1–3